Monitor Polski

M.P.1956.70.860

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SKUPU
z dnia 7 lipca 1956 r.
w sprawie norm ubytku naturalnego w obrocie zwierzętami rzeźnymi.

Na podstawie § 1 ust. 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1955 r. w sprawie przekazania uprawnień do ustalania norm ubytków naturalnych oraz trybu opracowania, stosowania i kontroli tych norm (Monitor Polski Nr 127, poz. 1630) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ubytkiem naturalnym w obrocie zwierzętami rzeźnymi jest strata spowodowana zmniejszeniem się ciężaru początkowego zwierząt w czasie obrotu na skutek procesów fizjologicznych, której w normalnych warunkach obrotu i przy zachowaniu należytej staranności całkowicie usunąć nie można.
2. Nie są ubytkami naturalnymi straty spowodowane zmniejszeniem się ciężaru lub obniżeniem jakości zwierząt rzeźnych powstałe na skutek niezadowalających warunków obrotu lub niewłaściwego obchodzenia się ze zwierzętami w czasie obrotu.
3. Obrotem w rozumieniu niniejszego zarządzenia jest gromadzenie, przetrzymywanie, przepędzanie i transport zwierząt.
§  2. Ustala się normy ubytku naturalnego w obrocie zwierzętami rzeźnymi zamieszczone w załączniku do zarządzenia.
§  3.
1. Normy ubytku naturalnego określają w procentach wagi początkowej dopuszczalne w obrocie różnice pomiędzy wagą początkową i wagą końcową przesyłki zwierząt.
2. Wagą początkową jest waga zwierząt stwierdzona przy zakupie lub odbiorze nie zmniejszona o potrącenia za okarmienie (waga brutto).
3. Wagą końcową jest waga zwierząt stwierdzona przy przekazaniu ich odbiorcy (waga netto). Wagę netto ustala się przez odjęcie od wagi brutto ewentualnych potrąceń za okarmienie zwierząt.
§  4.
1. Czas trwania obrotu liczy się od chwili rozpoczęcia skupu zwierząt w punkcie skupu lub od chwili rozpoczęcia odbioru zwierząt z bazy do chwili zakończenia czynności ważenia przy przekazywaniu zwierząt odbiorcy.
2. Czas przebywania zwierząt w bazach zbiorczych i postojowych, nie przekraczający 24 godzin, wlicza się do czasu obrotu, stanowiącego podstawę do ustalenia ubytku.
3. W przypadku przebywania zwierząt w bazach dłużej niż 24 godziny czas przekraczający 24 godziny odlicza się od czasu obrotu, stanowiącego podstawę do ustalenia ubytku.
4. W czasie trwania obrotu zwierzęta powinny być pojone i karmione przy zastosowaniu dawek określonych obowiązującymi przepisami.
§  5.
1. Normy ubytku naturalnego należy stosować oddzielnie dla każdej przesyłki zwierząt rzeźnych, na którą wystawiono oddzielną specyfikację.
2. Normy ubytku naturalnego nie mają zastosowania przy obrocie pojedynczymi sztukami zwierząt rzeźnych.
§  6. Szczegółowy tryb postępowania przy stosowaniu norm ubytku naturalnego w obrocie zwierzętami rzeźnymi określi instrukcja wydana przez Centralny Zarząd Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi w porozumieniu z Centralą Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", w oparciu o niniejsze zarządzenie oraz o obowiązujące przepisy finansowe.
§  7. W zakresie unormowania niniejszym zarządzeniem tracą moc przepisy zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie tymczasowych jednolitych norm ubytków naturalnych żywca w handlu uspołecznionym.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1956 r.

ZAŁĄCZNIK 

TABELA NORM UBYTKÓW NATURALNYCH W OBROCIE ZWIERZĘTAMI RZEŹNYMI

Rodzaj zwierzątCzas obrotu (godzin)
do

12

do

24

do

36

do

48

do

60

do

72

do

84

do

96

ponad 96 godzin
normy tu procentach
Trzoda mięsno-słoninowa3455,56,577,58,58,3
Trzoda mięsno-słoninowa, jeśli w transporcie znajduje się ponad 20% macior4566,57,538,59,59,5
Bydło5677,5899,51011
Bydło, jeśli w transporcie znajduje się ponad 20% krów niższych klas (tj. V i VI) 6,57,58,599,310,51111,512,3
Cielęta3567,539,510--
Owce5678910111212
Owce, jeśli w transporcie znajduje się ponad 20% maciorek niższych klas (tj. III i IV) 6,57,58,59,510,511,512,513,513,3
Konie3,5567,5899,51011