Normy ubytków naturalnych przy zamrażaniu i przechowywaniu mięsa wieprzowego, wołowego ze zwierząt dorosłych, cielęcego i baraniego w chłodniach składowych.

Monitor Polski

M.P.1960.71.330

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 23 sierpnia 1960 r.
w sprawie norm ubytków naturalnych przy zamrażaniu i przechowywaniu mięsa wieprzowego, wołowego ze zwierząt dorosłych, cielęcego i baraniego w chłodniach składowych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 1 ust. 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1955 r. w sprawie przekazania uprawnień do ustalania norm ubytków naturalnych oraz trybu opracowania, stosowania i kontroli tych norm (Monitor Polski Nr 127, poz. 1630) zarządza się, co następuje:
Przy zamrażaniu i składowaniu mięsa wieprzowego, wołowego ze zwierząt dorosłych, cielęcego i baraniego w chłodniach składowych należy stosować normy ubytków naturalnych oraz zasady określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Dyrektor Zjednoczenia Chłodni Składowych wprowadzi system ewidencji faktycznych ubytków naturalnych w chłodniach składowych w celu umożliwienia kontroli wykonania norm, o których mowa w § 1.
Dyrektor Zjednoczenia Chłodni Składowych przedstawi do dnia 31 grudnia 1960 r. projekt nowelizacji norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego, przechowywanego w chłodniach składowych grupy II i III, oraz mięsa cielęcego i baraniego, przechowywanego w chłodniach grupy I.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

NORMY UBYTKÓW NATURALNYCH MIĘSA WIEPRZOWEGO W PÓŁTUSZACH, WOŁOWEGO W ĆWIERĆTUSZACH ORAZ CIELĘCEGO I BARANIEGO W TUSZACH PODCZAS MROŻENIA I SKŁADOWANIA W CHŁODNIACH SKŁADOWYCH

I.

Wstęp.

1.
Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest ubytek naturalny (ususzka) mięsa luzem podczas mrożenia i przechowywania.
2.
Określenie. Ubytek naturalny jest to ilość odparowanej wody z mięsa podczas mrożenia i przechowywania oraz okruchy niejadalne, powstałe podczas manipulacji przeładunkowej. Ubytek naturalny określa się w procentach od pierwotnej wagi.
3.
Wielkość ubytków naturalnych, o których mowa w niniejszych normach, należy uważać za wielkość maksymalnie dopuszczalną.
4.
Normy związane. Towary żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania

w chłodniach PN-57/A/07005

Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach PN-60/A/82001

Tymczasowa norma wymiarów, odstępów

i ganków w chłodniach składowych RN/A/Chłod./25/52.

II.

Warunki techniczne.

1.
Wymagania ogólne.
1)
Wymagania ogólne odnoszą się do wszystkich grup chłodni składowych oraz wszystkich rodzajów mięsa zamrażanego i składowanego w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach.
2)
Ubytki naturalne mięsa podczas mrożenia i przechowywania, podane w normach, odnoszą się do towaru, którego jakość odpowiada wymaganiom normy PN-60/A/82001 "Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach".
3)
Wysokość ubytku naturalnego zależy od warunków klimatycznych i okresów przechowywania, zgodnych z normą PN-57/A/07005.
4)
Dla partii poniżej 15 ton, załadowanych zgodnie z normą RN/A/Chłod./25/52, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych (np. mięso składowane przy parownikach, pod kanałami chłodniczymi, przy drzwiach) powiększenie ubytku, nie więcej jednak niż o 15% ubytku, przewidzianego odpowiednią normą dla składowania mięsa określonego gatunku i klasy w danej grupie chłodni. Rzeczywistą wielkość ubytku stwierdza się w protokole.
5)
Przy obliczaniu dozwolonych ubytków rozpoczęty miesiąc liczy się za pełny.
6)
W razie przekroczenia okresów przechowywania za każdy miesiąc przechowywania ponad obowiązujący okres oblicza się procent ubytku przewidziany normą dla ostatniego normatywnego miesiąca przechowywania.
7)
Chłodnia otrzymująca do składowania zamrożone lub też zamrożone i składowane mięso uprzednio w innej chłodni oblicza ubytek przewidziany dla kolejnego miesiąca składowania, licząc od daty zamrożenia.
2.
Wymagania szczegółowe:
1)
Mięso wieprzowe.
a)
W zakresie wymagań szczegółowych norma ma zastosowanie do zamrażanego i składowanego mięsa wieprzowego w półtuszach w chłodniach składowych grupy I, II, III i w chłodni wrocławskiej (wyeliminowanej z grupy III).
b)
Ubytki powstające podczas zamrażania mięsa wieprzowego w półtuszach o temperaturze w środku najgrubszych części towaru nie wyższej niż +4°C przed zamrożeniem i nie wyższej niż -8°C po zamrożeniu podaje tabela nr 1.

Tabela nr 1

Grupa chłodniKlasa mięsa wieprzowegoUbytek naturalny w %%
II0,6
II0,7
III0,8
III0,8
II0,9
III1,0
IIII0,9
II1,0
III1,10
Chłodnia wrocławskaI1,44
II1,69
III2,05
c)
W razie zamrażania mięsa wieprzowego o temperaturze powyżej +4°C stosuje się powiększenie ubytków według poprawek podanych w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Grupa chłodniKlasa mięsa wieprzowegoTemperatura mięsa w stopniach C
od +4,1°C do +10°Cod +10,1°C do +15°Cpowyżej +15°C
zwiększenie ubytku w stosunku do początkowego ciężaru mięsa w %%
II0,090,12protokół
II0,100,14"
III0,130,16"
III0,140,19"
II0,180,24"
III0,210,28"
IIII0,170,23"
II0,210,28"
III0,240,32"
I0,180,25"
ChłodniaII0,230,30"
wrocławskaIII0,270,34"
d)
Łączne ubytki podczas zamrażania i składowania mięsa wieprzowego we własnej chłodni podaje tabela nr 3.

Tabela nr 3

Grupa chłodniKlasa mięsaUbytki przy czynnościachUbytki w czasie zamrażania i składowania mięsa wieprzowego w półtuszach we własnej chłodni w miesiącach:
123456789101112
ubytki naturalne w %%
IIZamrażanie0,600,600,600,600,600,600,600,600,600,600,600,60
Przechowywanie0,250,450,630,790,931,061,181,281,351,411,471,53
Razem:0,851,051,231,391,531,661,781,881,952,012,072,13
IIZamrażanie0,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,70
Przechowywanie0,270,480,660,820,971,111,231,331,421,481,541,62
Razem:0,971,181,361,521,671,811,932,032,122,182,242,32
IIIZamrażanie0,800,800,800,800,800,800,800,800,800,800,800,80
Przechowywanie0,310,540,740,921,091,241,381,501,601,631,761,84
Razem:1,111,341,541,721,892,042,182,302,402,482,562,64
IIIZamrażanie0,800,800,800,800,800,800,800,800,800,80--
Przechowywanie0,300,600,901,151,351,551,701,851,952,00--
Razem:1,101,401,701,952,152,352,502,652,752,80--
IIZamrażanie0,900,900,900,900,900,900,900,900,900,90--
Przechowywanie0,450,751,051,301,501,701,852,002,152,30--
Razem:1,351,651,952,202,402,602,752,903,053,20--
IIIZamrażanie1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00--
Przechowywanie0,500,901,201,501,751,902,052,202,302,40--
Razem:1,501,902,202,502,752,903,053,203,303,40--
IIIIZmrażanie0,900,900,900,900,900,900,900,900,900,90--
Przechowywanie0,400,701,001,251,451,651,801,901,952,00--
Razem:1,301,601,902,152,352,552,702,802,852,90--
IIZamrażanie1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00--
Przechowywanie0,500,901,201,501,751,902,052,202,352,40--
Razem:1,501,902,202,502,752,903,053,203,353,40--
IIIZamrażanie1,101,101,101,101,101,101,101,101,101,10--
Przechowywanie0,551,001,401,701,902,052,202,352,452,55--
Razem:1,652,102,502,803,003,153,303,453,553,65--
IZamrażanie1,441,441,441,441,441,44------
Przechowywanie0,581,011,351,551,651,74------
Razem:2,022,452,792,993,093,18------
IIZamrażanie1,691,691,691,691,691,69------
ChłodniaPrzechowywanie0,601,021,351,551,651,75------
wrocławskaRazem:2,292,713,043,243,343,44------
IIIZamrażanie2,052,052,052,052,052,05------
Przechowywanie0,601,051,401,651,801,90------
Razem:2,653,103,453,703,853,95------
e)
Ubytki podczas składowania mięsa wieprzowego, zamrożonego i ewentualnie składowanego uprzednio w innej chłodni (mięso mrożone z przerzutu), posiadającego temperaturę nie wyższą niż -8°C podaje tabela nr 4. Tabela ta uwzględnia dodatek 0,1% na tzw. "oszronienie".

Tabela nr 4

Grupa chłodniKlasa mięsaUbytki podczas składowania mięsa wieprzowego zamrożonego i ewentualnie składowanego uprzednio w innej chłodni w miesiącach:
123456789101112
ubytki naturalne w %%
II0,350,550,730,891,031,161,281,381,451,511,571,63
II0,370,580,760,921,071,211,331,431,521,581,641,72
III0,410,640,841,021,191,341,481,601,701,781,861,94
III0,400,701,001,251,451,651,801,952,052,10--
II0,550,851,151,401,601,801,952,102,252,40--
III0,601,001,301,601,852,002,152,302,402,50--
IIII0,500,801,101,351,551,751,902,002,052,10--
II0,601,001,301,601,852,002,152,302,452,50--
III0,651,101,501,802,002,152,302,452,552,65--
I0,681,111,451,651,751,84------
ChłodniaII0,701,121,451,651,751,85------
wrocławskaIII0,701,151,501,751,902,00------
f)
Przy domrażaniu w zamrażalniach lub komorach składowych mięsa wieprzowego, posiadającego temperaturę powyżej -8°C, stosuje się poprawki uwidocznione w tabeli nr 5, obliczone od wielkości ubytków podanych w tabeli nr 1.

Tabela nr 5

Temperatura mięsa wieprzowego wymagającego domrożenia

(w stopniach C)

Ubytek w %% podczas domrażania obliczony od wielkości określonej w tabeli nr 1
oddo%%
- 8i niżej0
- 7,9- 5,120
- 5,0- 3,140
- 3,0- 2,160
- 2,0- 1,580
- 1,40,0100
0,0+ 4,0110
2)
Mięso wołowe.
a)
W zakresie wymagań szczegółowych norma ma zastosowanie do zamrażanego i składowanego mięsa wołowego w ćwierćtuszach ze zwierząt dorosłych w chłodniach składowych grupy I, II, III i w chłodni wrocławskiej (wyeliminowanej z grupy III).
b)
Ubytki powstające podczas zamrażania mięsa wołowego w ćwierćtuszach ze zwierząt dorosłych o temperaturze w środku najgrubszych części towaru nie wyższej niż +4°C przed zamrożeniem i nie wyższej niż -8°C po zamrożeniu podaje tabela nr 6.

Tabela nr 6

Grupa chłodniKlasa mięsa wołowegoUbytek naturalny w %%
II0,7
II0,8
III0,9
III1,0
II1,2
III1,4
IIII1,15
II1,40
III1,70
Chłodnia wrocławskaI1,67
II2,10
III2,45
c)
W razie zamrażania mięsa wołowego o temperaturze powyżej +4°C stosuje się powiększenie ubytków według poprawek podanych w tabeli nr 7.

Tabela nr 7

Grupa chłodniKlasa mięsa wołowegoTemperatura mięsa w stopniach C
od +4,1°C do +10°Cod +10,1°C do +15°Cpowyżej +15°C
zwiększenie ubytków w stosunku do początkowego ciężaru mięsa w %%
II0,100,14protokół
II0,130,18"
III0,160,22"
III0,150,18"
II0,210,28"
III0,250,34"
IIII0,200,28"
II0,230,34"
III0,330,44"
I0,220,30"
ChłodniaII0,280,36"
wrocławskaIII0,350,46"
d)
Łączne ubytki podczas zamrażania i składowania mięsa wołowego we własnej chłodni podaje tabela nr 8.

Tabela nr 8

Grupa chłodniKlasa mięsaUbytki przy czynnościachUbytki w czasie zamrażania i składowania mięsa wołowego w ćwierćtuszach ze zwierząt dorosłych we własnej chłodni w miesiącach:
123456789101112
ubytki naturalne w %%
IIZamrażanie0,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,70
Przechowywanie0,260,470,650,810,961,101,221,331,421,501,571,63
Razem:0,961,171,351,511,661,801,922,032,122,202,272,33
IIZamrażanie0,800,800,800,800,800,800,800,800,800,800,800,80
Przechowywanie0,270,480,660,830,991,131,271,401,501,601,701,79
Razem:1,071,281,461,631,791,932,072,202,302,402,502,59
IIIZamrażanie0,900,900,900,900,900,900,900,900,900,900,900,90
Przechowywanie0,330,570,770,951,131,291,441,591,721,831,932,01
Razem:1,231,471,671,852,032,192,342,492,622,732,832,91
IIIZamrażanie1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
Przechowywanie0,280,550,801,051,251,451,601,751,902,052,152,20
Razem:1,281,551,802,052,252,452,602,752,903,053,153,20
IIZamrażanie1,201,201,201,201,201,201,201,201,201,201,201,20
Przechowywanie0,300,600,901,151,401,651,852,052,252,402,552,65
Razem:1,501,802,102,352,602,853,053,253,453,603,753,85
IIIZamrażanie1,401,401,401,401,401,401,401,401,401,401,401,40
Przechowywanie0,350,751,151,501,802,102,352,602,853,003,103,15
Razem:1,752,152,552,903,203,503,754,004,254,404,504,55
IIIIZmrażanie1,151,151,151,151,151,151,151,151,151,151,151,15
Przechowywanie0,300,600,901,101,301,501,651,801,952,102,202,25
Razem:1,451,752,052,252,452,652,802,953,103,253,353,40
IIZamrażanie1,401,401,401,401,401,401,401,401,401,401,401,40
Przechowywanie0,300,600,901,201,451,701,902,102,302,452,602,70
Razem:1,702,002,302,602,853,103,303,503,703,854,004,10
IIIZamrażanie1,701,701,701,701,701,701,701,701,701,701,701,70
Przechowywanie0,350,751,151,551,802,102,352,602,853,003,103,20
Razem:2,052,452,853,253,503,804,054,304,554,704,804,90
IZamrażanie1,671,671,671,671,671,671,671,67----
Przechowywanie0,801,301,752,102,362,552,702,80----
Razem:2,472,973,423,774,034,224,374,47----
IIZamrażanie2,102,102,102,102,102,102,102,10----
ChłodniaPrzechowywanie0,851,401,902,272,502,672,802,90----
wrocławskaRazem:2,953,504,004,374,604,774,905,00----
IIIZamrażanie2,452,452,452,452,452,452,452,45----
Przechowywanie0,951,552,022,352,552,712,852,95----
Razem:3,404,004,474,805,005,165,305,40----
e)
Ubytki podczas składowania mięsa wołowego, zamrożonego i ewentualnie składowanego uprzednio w innej chłodni (mięso mrożone z przerzutu), posiadającego temperaturę nie wyższą niż -8°C, podaje tabela nr 9. Tabela ta uwzględnia dodatek 0,1% na tzw. "oszronienie".

Tabela nr 9

Grupa chłodniKlasa mięsaUbytki podczas składowania mięsa wołowego zamrożonego i ewentualnie składowanego uprzednio w innej chłodni w miesiącach:
123456789101112
ubytki naturalne w %%
II0,360,570,750,911,061,201,321,431,521,601,671,73
II0,370,580,760,931,091,231,371,501,601,701,801,89
III0,430,670,871,051,231,391,541,691,821,932,032,11
III0,380,650,901,151,351,551,701,852,002,152,252,30
II0,400,701,001,251,501,751,952,152,352,502,652,75
III0,450,851,251,601,902,202,452,702,953,103,203,25
IIII0,400,701,001,201,401,601,751,902,052,202,302,35
II0,400,701,001,301,551,802,002,202,402,552,702,80
III0,450,851,251,651,902,202,452,702,953,103,203,30
I0,901,401,852,202,462,652,802,90----
ChłodniaII0,951,502,002,372,602,772,903,00----
wrocławskaIII1,051,652,122,452,652,812,953,05----
f)
Przy domrażaniu w zamrażalniach lub komorach składowych mięsa wołowego, posiadającego temperaturę powyżej -8°C, stosuje się poprawki uwidocznione w tabeli nr 10, a obliczone od wielkości ubytków podanych w tabeli nr 6.

Tabela nr 10

Temperatura mięsa wołowego wymagającego domrożenia

(w stopniach C)

Ubytek w %% podczas domrażania obliczony od wielkości określonej w tabeli nr 6
oddo%%
- 8i niżej0
- 7,9- 5,120
- 5,0- 3,140
- 3,0- 2,160
- 2,0- 1,580
- 1,40,0100
0,0+ 4,0110
3)
Mięso cielęce.
a)
W zakresie wymagań szczegółowych norma ma zastosowanie do zamrażanego i składowanego mięsa cielęcego w tuszach w chłodniach składowych grupy I, II, III i w chłodni wrocławskiej.
b)
Ubytki powstające podczas zamrażania mięsa cielęcego w tuszach o temperaturze w środku najgrubszych części towaru nie wyższej niż +4°C przed zamrożeniem i nie wyższej niż -8°C po zamrożeniu podaje tabela nr 11.

Tabela nr 11

Grupa chłodniKlasa mięsa cielęcegoUbytek naturalny w %%
II1,4
II1,8
III1,8
II2,0
IIII2,1
II2,5
Chłodnia wrocławskaI2,1
II2,5
c)
W razie zamrażania mięsa cielęcego o temperaturze powyżej +4°C stosuje się powiększenie ubytków według poprawek podanych w tabeli nr 12.

Tabela nr 12

Grupa chłodniKlasa mięsa cielęcegoTemperatura mięsa w stopniach C
od +4,1°C

do +10°C

od +10,1°C

do +15°C

powyżej +15°C
zwiększenie ubytków w stosunku do początkowego ciężaru mięsa w %%
II0,240,32protokół
II0,330,44"
III0,300,40"
II0,390,52"
IIII0,360,48"
II0,450,60"
Chłodnia wrocławskaI0,360,48"
II0,450,60"
d)
Ubytki naturalne podczas zamrażania mięsa cielęcego i przechowywania we własnej chłodni podaje tabela nr 13.

Tabela nr 13

Grupa chłodniKlasa mięsaUbytki przy czynnościachUbytki w czasie zamrażania i składowania mięsa we własnej chłodni w miesiącach:Uwagi
123456
ubytki naturalne w %%
IIZamrażanie1,401,401,401,401,401,40
Przechowywanie0,651,201,651,982,252,38
Razem:2,052,603,053,383,653,78
IIZamrażanie1,801,801,801,801,801,80
Przechowywanie0,701,301,782,132,382,53
Razem:2,503,103,583,934,184,33
IIIZamrażanie1,801,801,801,801,801,80
Przechowywanie0,701,271,732,092,342,49
Razem:2,503,073,533,894,144,29
IIZamrażanie2,002,002,002,002,002,00
Przechowywanie0,751,381,882,232,482,63
Razem:2,753,383,884,234,484,63
III i chłodnia wrocławskaIZamrażanie2,102,102,102,102,102,10
Przechowywanie0,751,331,792,152,402,55
Razem:2,853,433,894,254,504,65
IIZamrażanie2,502,502,502,502,502,50
Przechowywanie0,831,461,962,312,562,71
Razem:3,333,964,164,815,065,21
e)
Przy domrażaniu w zamrażalniach lub komorach składowych mięsa cielęcego, posiadającego temperaturę powyżej -8°C, stosuje się poprawki uwidocznione w tabeli nr 14, a obliczone od wielkości ubytków podanych w tabeli nr 11.

Tabela nr 14

Temperatura mięsa cielęcego wymagającego domrożenia

(w stopniach C)

Ubytek w %% podczas domrażania obliczony od wielkości określonej w tabeli nr 11
oddo%%
- 8i niżej0
- 7,9- 5,120
- 5,0- 3,140
- 3,0- 2,160
- 2,0- 1,580
- 1,40,0100
0,0+ 4,0110
4)
Mięso baranie.
a)
W zakresie wymagań szczegółowych norma ma zastosowanie do zamrażanego i składowanego mięsa baraniego w tuszach w chłodniach składowych grupy I, II, III i w chłodni wrocławskiej.
b)
Ubytki powstające podczas zamrażania mięsa baraniego w tuszach o temperaturze w środku najgrubszych części towaru nie wyższej niż +4°C przed zamrożeniem i nie wyższej niż -8°C po zamrożeniu podaje tabela nr 15.

Tabela nr 15

Grupa chłodniKlasa mięsa baraniegoUbytek naturalny w %%
II1,4
II1,6
III1,6
II1,8
IIII1,8
II2,0
Chłodnia wrocławskaI1,8
II2,0
c)
W razie zamrażania mięsa baraniego o temperaturze powyżej +4°C stosuje się powiększenie ubytków według poprawek podanych w tabeli nr 16.

Tabela nr 16

Grupa chłodniKlasa mięsa baraniegoTemperatura mięsa w stopniach C
od +4,1°C

do +10°C

od +10,1°C

do +15°C

powyżej +15°C
zwiększenie ubytków w stosunku do początkowego ciężaru mięsa w %%
II0,210,28protokół
II0,300,40"
III0,240,32"
II0,340,46"
IIII0,280,38"
II0,400,54"
Chłodnia wrocławskaI0,280,38"
II0,400,54"
d)
Ubytki naturalne podczas zamrażania mięsa baraniego i przechowywania we własnej chłodni podaje tabela nr 17.

Tabela nr 17

Grupa chłodniKlasa mięsaUbytki przy czynnościachUbytki w czasie zamrażania i składowania mięsa baraniego we własnej chłodni w miesiącach:Uwagi
123456
ubytki naturalne w %%
IIZamrażanie1,401,401,401,401,401,40
Przechowywanie0,701,301,752,052,252,35
Razem:2,102,703,153,453,653,75
IIZamrażanie1,601,601,601,601,601,60
Przechowywanie0,751,401,902,302,552,70
Razem:2,353,003,503,904,154,30
IIIZamrażanie1,601,601,601,601,601,60
Przechowywanie0,701,301,752,102,302,40
Razem:2,302,903,353,703,904,00
IIZamrażanie1,801,801,801,801,801,80
Przechowywanie0,801,502,052,452,702,85
Razem:2,603,203,854,254,504,65
III i chłodnia wrocławskaIZamrażanie1,801,801,801,801,801,80
Przechowywanie0,701,301,802,152,352,45
Razem:2,503,103,603,954,154,25
IIZamrażanie2,002,002,002,002,002,00
Przechowywanie0,851,552,102,502,752,90
Razem:2,853,554,104,504,754,90
e)
Przy domrażaniu w zamrażalniach lub komorach składowych mięsa baraniego, posiadającego temperaturę powyżej -8°C, stosuje się poprawki uwidocznione w tabeli nr 18, a obliczone od wielkości ubytków podanych w tabeli nr 15.

Tabela nr 18

Temperatura mięsa baraniego wymagającego domrożenia

(w stopniach C)

Ubytek w %% podczas domrażania obliczony od wielkości określonej w tabeli nr 15
oddo%%
- 8i niżej0
- 7,9- 5,120
- 5,0- 3,140
- 3,0- 2,160
- 2,0- 1,580
- 1,40,0100
0,0+ 4,0110