Normy ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego podczas zamrażania i przechowywania w chłodniach składowych oraz wydawania z tych chłodni.

Monitor Polski

M.P.1966.22.119

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1967 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 5 maja 1966 r.
w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego podczas zamrażania i przechowywania w chłodniach składowych oraz wydawania z tych chłodni.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 1 ust. 1 zarządzenia nr 120 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 1963 r. w sprawie norm ubytków naturalnych (Monitor Polski Nr 89, poz. 420) zarządza się, co następuje:
1.
Przy zamrażaniu i przechowywaniu w chłodniach składowych oraz wydawaniu z tych chłodni mięsa wieprzowego w półtuszach, mięsa wołowego w półtuszach i ćwierćtuszach, mięsa cielęcego i baraniego w tuszach stosuje się normy ubytków naturalnych zawarte w załączniku do zarządzenia.
2.
Normy ubytków naturalnych określone w tabelach 1, 2 i 9 załącznika, o którym mowa w ust. 1, oraz zasady określone w § 1-13 tego załącznika mają również zastosowanie przy zamrażaniu i przechowywaniu w chłodniach składowych oraz wydawaniu z tych chłodni mięsa wieprzowego w półtuszach zdekompletowanych. Jakość i warunki, jakim powinno odpowiadać mięso przyjęte do zamrażania i przechowywania, określa norma BN-64/8011-08 »Półtusze wieprzowe zdekompletowane«.
Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 2 października 1962 r. w sprawie norm ubytków naturalnych przy zamrażaniu i przechowywaniu w chłodniach składowych mięsa wieprzowego, wołowego ze zwierząt dorosłych, cielęcego i baraniego (Monitor Polski Nr 74, poz. 346).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1966 r.

ZAŁĄCZNIK 

NORMY UBYTKÓW NATURALNYCH MIĘSA WIEPRZOWEGO, WOŁOWEGO, CIELĘCEGO I BARANIEGO PODCZAS ZAMRAŻANIA I PRZECHOWYWANIA W CHŁODNIACH SKŁADOWYCH ORAZ WYDAWANIA Z TYCH CHŁODNI

§ 1.
Przedmiotem normy są ubytki naturalne powstałe podczas zamrażania oraz przechowywania w chłodniach składowych oraz wydawania z tych chłodni mięsa luzem:
1)
wieprzowego w półtuszach,
2)
wołowego ze zwierząt dorosłych oraz z jałowic i wolców w półtuszach i w ćwierćtuszach,
3)
cielęcego i baraniego w tuszach.
§  2.
Ubytki naturalne są to ilości wody wyparowanej z mięsa podczas zamrażania i przechowywania oraz straty powstałe wskutek czynności manipulacyjnych.
§  3.
1.
Normy ubytków naturalnych uwzględniają poszczególne rodzaje i klasy mięsa, różne zakresy temperatur mięsa w momencie przyjmowania, różne systemy zamrażania oraz warunki i okresy przechowywania.
2.
W zależności od osiągania określonych zakresów temperatur w czasie przechowywania mięsa w komorach składowych chłodnie składowe zalicza się do następujących grup:

grupa I od -18,1°C do -22°C

grupa II od -14,1°C do -18°C

grupa III od -10,0°C do -14°C

3.
Chłodnia Wrocławska Nr 1, posiadająca solankowy system chłodzenia, nie jest zaliczana do żadnej z grup chłodni wymienionych w ust. 2.
4.
W szczególnym wypadku dopuszcza się w ramach jednej chłodni utrzymanie w niektórych pomieszczeniach składowych temperatury wyższej od ustalonego zakresu temperatur dla danej grupy chłodni składowych, np. chłodnia zaliczona do grupy I może mieć pomieszczenia składowe w zakresie temperatur przewidzianych dla chłodni grupy II i III.
5.
Zakwalifikowania pomieszczeń składowych, o których mowa w ust. 4, dokonuje dyrektor Zjednoczenia Chłodni Składowych na wniosek dyrektora chłodni.
§  4.
Normy ubytków naturalnych stosuje się, jeżeli sposób zamrażania i przechowywania oraz wymagania, jakim powinno odpowiadać mięso przyjęte do chłodni, są zgodne z następującymi normami:

1) PN-57/A-07005. Towary żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach,

2) PN-62/A-07006. Towary żywnościowe. Wytyczne zamrażania w chłodniach,

3) PN-63/A-07007. Towary żywnościowe. Załadowanie powierzchni składowej w chłodniach piętrowych,

4) RN-61-MPSp. i Sk. Chłod. 1. Mięso i podroby. Ocena w chłodniach.

§  5.
Wielkość ubytków naturalnych w procentach w stosunku do ciężaru mięsa ustalonego przy przyjęciu określają tabele.
§  6.
Ustalone wielkości ubytków naturalnych są wielkościami maksymalnymi.
§  7.
1.
Podane w tabelach normy ubytków naturalnych odnoszą się do mięsa podczas zamrażania i przechowywania w okresie letnim i zimowym.
2.
Normy ubytków naturalnych mięsa podczas przechowywania ustalone zostały dla okresów pełnomiesięcznych.
3.
Za okres miesięczny przyjmuje się 30 dób.
§  8.
1.
Rozliczeń, ubytków naturalnych dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami o inwentaryzacji i spisywaniu niedoborów.
2.
Jednostką rozliczeniową ubytków naturalnych jest partia mięsa. Szczegółowe zasady określenia partii mięsa i sposobu jej tworzenia regulują obowiązujące przepisy, wydane przez dyrektora Zjednoczenia Chłodni Składowych.
3.
W uzasadnionym wypadku dopuszcza się łączne rozliczanie ubytków naturalnych klas mięsa w ramach jednej partii, jeżeli łączny rzeczywisty ubytek naturalny, przewidziany normami dla poszczególnych klas mięsa, nie przekracza wysokości ubytków naturalnych dla całej partii.
§  9.
1.
W razie przekroczenia określonych normami okresów przechowywania za każdy następny miesiąc stosuje się normy ubytków przewidziane dla ostatniego miesiąca.
2.
W uzasadnionym wypadku, np. w razie przechowywania mięsa przy parownikach, pod kanałami powietrznymi lub przy drzwiach w partiach nie przekraczających 15 ton, obowiązujące normy ubytków naturalnych podczas przechowywania mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 15%.
§  10.
1.
W razie przerzutu mięsa zamrożonego pomiędzy chłodniami składowymi wysokość norm ubytków naturalnych podczas przechowywania ustala się odrębnie dla każdej chłodni w zależności od grupy, do której dana chłodnia została zaliczona.
2.
Wysokość normy ubytków naturalnych dla okresu przechowywania mięsa zamrożonego w chłodni, otrzymującej mięso z przerzutu z innej chłodni zaliczanej do tej samej grupy, oblicza się według wzoru:

N = a - b

w którym:

N = wysokość normy ubytków naturalnych dla okresu przechowywania mięsa zamrożonego w chłodni otrzymującej;

a = wysokość normy ubytków naturalnych dla całego okresu przechowywania mięsa w chłodni wysyłającej i otrzymującej;

b = wysokość normy ubytków naturalnych dla okresu przechowywania mięsa w chłodni wysyłającej.

3.
Wysokość normy ubytków naturalnych dla okresu przechowywania mięsa zamrożonego w chłodni otrzymującej mięso z przerzutu z innej chłodni, nie zaliczonej do tej samej grupy, oblicza się według wzoru podanego w ust. 2, przyjmując do tego obliczenia wysokość normy ubytków naturalnych dla okresu przechowywania mięsa w chłodni wysyłającej, ustalonej dla grupy chłodni otrzymującej mięso. Rozliczenia ubytków naturalnych w chłodni wysyłającej mięso do innej chłodni dokonuje się według norm ustalonych dla tej grupy chłodni, do której zaliczona jest chłodnia wysyłająca.
4.
W razie przyjęcia do chłodni składowej w drodze przerzutu z innej chłodni mięsa zamrożonego o temperaturze poniżej -8°C, do obliczonej wysokości normy ubytków naturalnych dla okresu przechowywania mięsa w chłodni otrzymującej dodaje się 0,1%.
§  11.
W razie domrażania w zamrażalniach lub komorach składowych mięsa o temperaturze wyższej niż -8°C w momencie przyjęcia do chłodni składowej, normy ubytków naturalnych na domrażanie oblicza się na podstawie procentu podanego w tabeli 9 w stosunku do norm ubytków naturalnych dla mięsa podczas zamrażania w zakresie temperatur do +4°C, podanych w tabelach 1, 3, 5 i 7.
§  12.
W razie powstania ubytków naturalnych nie ujętych niniejszymi normami, ubytki rozlicza się w trybie ustalonym dla rozliczeń ubytków nadzwyczajnych.
§  13.
Szczegółowe normy ubytków naturalnych określają tabele 1-9.

Tabela 1.

Normy ubytków naturalnych mięsa wieprzowego w półtuszach podczas zamrażania.

Grupa chłodniKlasa mięsaNormy ubytków naturalnych w %
Zakresy temperatur w najgrubszej części półtuszy
do +4°Cod +4,1°C do

+10°C

do +10,1°C do

+15°C

12345
II0,540,620,65
II0,630,720,76
III0,720,840,87
III0,720,850,88
II0,810,911,12
III0,901,101,16
IIII0,810,971,02
II0,901,091,16
III1,001,211,23
Chłodnia Wrocławska Nr 1I0,901,061,12
II1,001,201,26
III1,091,331,41

Tabela 2.

Normy ubytków naturalnych mięsa zamrożonego wieprzowego w półtuszach podczas przechowywania.

Grupa chłodniKlasa mięsaNormy ubytków naturalnych w %
Okresy przechowywania
po 1 miesiącupo 2 miesiącachpo 3 miesiącachpo 4 miesiącachpo 5 miesiącachpo 6 miesiącachpo 7 miesiącachpo 8 miesiącachpo 9 miesiącachpo 10 miesiącachpo 11 miesiącachpo 12 miesiącach
1234567891011121314
II0,210,350,480,620,760,880,961,021,081,131,181,22
II0,230,390,530,660,800,921,001,071,141,201,251,30
III0,270,430,590,740,881,021,121,201,281,351,411,47
III0,250,410,560,700,851,001,091,17
II0,290,460,610,750,901,051,151,23
III0,350,520,680,831,001,171,281,38
IIII0,320,490,640,800,951,101,201,29
II0,340,510,670,820,981,141,241,34
III0,420,600,780,951,151,311,421,52
Chłodnia Wrocławska Nr 1I0,450,700,931,121,261,36
II0,600,881,081,281,441,56
III0,700,941,201,421,601,72

Tabela 3.

Normy ubytków naturalnych mięsa wołowego ze zwierząt dorosłych w półtuszach i ćwierćtuszach (przody i zady) podczas zamrażania.

Grupa chłodniKlasa mięsaNormy ubytków naturalnych w %
Zakresy temperatur w najgrubszej części półtuszy (ćwierćtuszy)
do +4°C od +4,1°C do

+10°C

do +10,1°C do

+15°C

12345
II0,630,720,76
II0,720,840,91
III0,810,901,00
III0,810,950,98
II0,901,091,14
III1,041,261,36
IIII0,991,171,24
II1,081,191,39
III1,351,651,85
Chłodnia Wrocławska Nr 1I1,211,471,51
II1,321,571,69
III1,652,012,13

Normy ubytków naturalnych podane w tabeli stosuje się do wszystkich partii, w których ilość przodów nie przekracza 65% ilości ćwierćtusz.

Tabela 4.

Normy ubytków naturalnych mięsa zamrożonego wołowego ze zwierząt dorosłych w półtuszach i w ćwierćtuszach (przody i zady) podczas przechowywania.

Grupa chłodniKlasa mięsaNormy ubytków naturalnych w %
Okresy przechowywania
po 1 miesiącupo 2 miesiącachpo 3 miesiącachpo 4 miesiącachpo 5 miesiącachpo 6 miesiącachpo 7 miesiącachpo 8 miesiącachpo 9 miesiącachpo 10 miesiącachpo 11 miesiącachpo 12 miesiącach
1234567891011121314
II0,260,450,590,720,830,921,001,071,141,201,261,31
II0,270,470,610,740,860,961,051,141,221,291,361,42
III0,330,530,710,860,991,111,211,301,381,461,541,60
III0,320,510,690,850,981,091,181,251,301,34
II0,350,530,720,891,021,141,251,351,411,47
III0,400,600,800,981,141,281,401,501,601,68
IIII0,330,520,710,881,021,151,241,301,361,40
II0,370,560,750,941,081,211,321,421,501,56
III0,450,721,001,231,431,581,721,841,932,00
Chłodnia Wrocławska Nr 1I0,490,781,061,321,531,711,861,95
II0,500,841,121,411,621,811,982,13
III0,671,081,501,842,132,372,582,76

Normy ubytków naturalnych podane w tabeli stosuje się do wszystkich partii, w których ilość przodów nie przekracza 65% ilości ćwierćtusz.

Tabela 5.

Normy ubytków naturalnych mięsa wołowego z jałowic i wolców w półtuszach i w ćwierćtuszach (przody i zady) podczas zamrażania.

Grupa chłodniKlasa mięsaNormy ubytków naturalnych w %
Zakresy temperatur w najgrubszej części półtuszy (ćwierćtuszy)
do +4°Cod +4,1°C do

+10°C

do +10,1°C do

+15°C

12345
II0,760,850,88
II0,850,961,11
III0,961,101,12
II1,051,241,29
IIIIII1,161,351,42
II1,251,461,57
Chłodnia Wrocławska Nr 1I1,271,481,55
II1,371,601,72

Tabela 6.

Normy ubytków naturalnych mięsa zamrożonego wołowego z jałowic i wolców w półtuszach i w ćwierćtuszach (przody i zady) podczas przechowywania.

Grupa chłodniKlasa mięsaNormy ubytków naturalnych w %
Okresy przechowywania
po 1 miesiącupo 2 miesiącachpo 3 miesiącachpo 4 miesiącachpo 5 miesiącachpo 6 miesiącachpo 7 miesiącachpo 8 miesiącachpo 9 miesiącachpo 10 miesiącachpo 11 miesiącachpo 12 miesiącach
1234567891011121314
II0,240,360,470,590,710,830,951,071,191,311,421,54
II0,250,380,500,620,740,870,991,111,231,361,481,60
III0,300,440,570,700,840,981,111,251,381,52
II0,330,480,620,760,911,051,201,341,481,63
IIII0,310,450,500,740,881,021,161,301,441,59
II0,350,510,660,810,971,131,281,431,591,74
Chłodnia Wrocławska Nr 1I0,460,670,901,111,321,531,741,95
II0,520,760,991,211,451,691,922,14

Normy ubytków naturalnych podane w tabeli stosuje się do wszystkich partii, w których ilość przodów nie przekracza 65% ilości ćwierćtusz.

Tabela 7.

Normy ubytków naturalnych mięsa cielęcego i baraniego w tuszach podczas zamrażania.

Grupa chłodniKlasa mięsaNormy ubytków naturalnych w %
Zakresy temperatur w najgrubszej części tuszy
do +4°Cod +4,1°C do

+10°C

od +10,1°C do

+15°C

12345
II0,880,931,03
II0,981,191,26
III1,121,291,34
II1,231,471,55
IIII1,221,421,49
II1,341,701,72
Chłodnia Wrocławska Nr 1I1,341,561,63
II1,471,871,89

Tabela 8.

Normy ubytków naturalnych mięsa zamrożonego cielęcego i baraniego w tuszach podczas przechowywania.

Grupa chłodniKlasa mięsaNormy ubytków naturalnych w %
Okresy przechowywania
po 1 miesiącupo 2 miesiącachpo 3 miesiącachpo 4 miesiącachpo 5 miesiącachpo 6 miesiącach
12345678
II0,490,791,001,141,261,35
II0,530,861,121,251,381,48
III0,590,901,111,25
II0,661,001,231,39
IIII0,670,961,181,32
II0,741,061,311,46
Chłodnia Wrocławska Nr 1I1,001,441,77
II1,111,591,96

Tabela 9.

Dodatkowe normy ubytków naturalnych mięsa wieprzowego w półtuszach, wołowego ze zwierząt dorosłych oraz z jałowic i wolców w półtuszach i w ćwierćtuszach oraz baraniego i cielęcego w tuszach o temperaturze powyżej -8°C przy domrażaniu.

Przy temperaturze mięsa domrażanego w stopniach CNormę ubytków naturalnych podwyższa się o %
oddo
-8i niżej 0
-7,9-5,1 20
-5,0-3,1 40
-3,0-2,1 60
-2,0-1,5 80
-1,4-0,0100
-0,0+4,0110
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 21 czerwca 1967 r. (M.P.67.36.171) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1967 r.