Monitor Polski

M.P.1982.11.85

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ KOMUNIKACJI
z dnia 13 kwietnia 1982 r.
w sprawie norm ubytków naturalnych kruszyw budowlanych oraz cementu luzem.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) oraz § 7 ust. 5 pkt 1 zarządzenia nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1975 r. w sprawie właściwości, zasad i trybu ustalania norm ubytków naturalnych oraz kontroli ich stosowania (Monitor Polski Nr 5, poz. 25) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się normy ubytków naturalnych:
1) kruszyw budowlanych luzem podczas magazynowania, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) cementu luzem podczas załadunku i wyładunku, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  2. Zasady stosowania norm i rozliczania ubytków naturalnych zostaną ustalone odrębnie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

NORMY UBYTKÓW NATURALNYCH KRUSZYW BUDOWLANYCH LUZEM PODCZAS MAGAZYNOWANIA

Rodzaj kruszywaOkresMagazynowanieJednostka odniesienia
składowisko nie utwardzone %składowisko utwardzone %silos

%

123456
Grys do lastrico do 20 mm i skaleń (grys) do 20 mmrok321,2średni dzienny stan zapasów w okresie obrachunkowym
Piasek rzeczny i kopalnyrok64,53
Żwiry jedno- i wielofrakcyjne, mieszanki żwirowo-piaskowe i mieszanki z tłucznia i piaskurok432
Kruszywa sztuczne lekkierok543

ZAŁĄCZNIK Nr  2

NORMY UBYTKÓW NATURALNYCH CEMENTU LUZEM PODCZAS ZAŁADUNKU I WYŁADUNKU

Lp.Nazwa normySymbol normyWielkość normy %Miejsce powstawania ubytku naturalnego cementuPodstawa odpisu ubytku naturalnego cementuJednostka organizacyjna dokonująca odpisu
1234567
1Norma ubytku naturalnego przy rozładunku cementu z cementowagonów do zbiorników stacji przesypowej i odbiorcyNt10,48stacja przesypowa

odbiorca

roczna ilość dostarczonego cementu cementowagonami

roczna ilość dostarczonego cementu cementowagonami (transport bezpośredni)

stacja przesypowa

odbiorca

2Norma ubytku naturalnego przy załadunku cementu ze zbiorników stacji przesypowej do cementosamochodówNt20,28stacja przesypowaroczna ilość sprzedanego cementustacja przesypowa
3Norma ubytku naturalnego przy rozładunku cementu z cementosamochodów do zbiorników odbiorcyNt30,15odbiorcaroczna ilość dostarczonego cementu luzem cementosamochodami ze stacji przesypowych i cementowni (transport pośredni i bezpośredni)odbiorca
4Norma ubytku naturalnego przy załadunku cementu ze zbiorników producenta do cementowagonów i cementosamochodówNt40,05cementowniaroczna ilość sprzedanego cementu luzem przez cementowniecementownia