Normatywy czasowe osiągania projektowych zdolności produkcyjnych w zakładach i obiektach przemysłowych oddanych do użytku.

Monitor Polski

M.P.1964.47.229

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1964 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 9 lipca 1964 r.
w sprawie normatywów czasowych osiągania projektowych zdolności produkcyjnych w zakładach i obiektach przemysłowych oddanych do użytku.

W celu pełnego wykorzystania oraz zagospodarowania nowych zdolności produkcyjnych w obiektach przemysłowych przekazanych z działalności inwestycyjnej do użytku (eksploatacji) i skrócenia w związku z tym okresu osiągania projektowych zdolności produkcyjnych, w wykonaniu zarządzenia nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1964 r. w sprawie podjęcia prac nad niektórymi zagadnieniami z dziedziny inwestycji, zarządza się, co następuje:
W aktach oddania zakładów lub obiektów z działalności inwestycyjnej do eksploatacji należy ustalić czas, w którym zakład lub obiekt powinien osiągnąć:
1)
rozmiary rocznej produkcji wyrażone ilościowo lub wartościowo, zgodnie z określoną w dokumentacji kosztorysowo-projektowej zdolnością produkcyjną (zwaną dalej "projektową zdolnością produkcyjną"),
2)
wskaźniki i normy techniczno-ekonomiczne, określone w dokumentacji projektowej,
3)
jakość produkcji, zgodną z projektem i wymaganiami obowiązującymi w danej gałęzi produkcji.
Normatywy czasu, w jakich zakłady lub obiekty przemysłowe powinny osiągnąć projektową zdolność produkcyjną, dla ważniejszych rodzajów produkcji przemysłowej ustala wykaz normatywów czasowych stanowiący załącznik do zarządzenia, zwany dalej "wykazem normatywów czasowych". Wykaz normatywów czasowych ustala również minimalny stopień wykorzystania projektowej zdolności produkcyjnej w określonych przedziałach czasu przed osiągnięciem pełnego stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej.
Skrócenie okresu osiągania projektowej zdolności produkcyjnej w stosunku do okresu normatywnego może nastąpić w wypadkach:
1)
gdy część czynności związanych z prawidłowym przygotowaniem eksploatacji, regulacjami instalowanych urządzeń oraz ich rozruchem technologicznym została wykonana w fazie inwestycyjnej przed protokolarnym oddaniem do użytku (eksploatacji) zadania inwestycyjnego lub jego części,
2)
gdy przyjęte w projekcie rozwiązania i metody produkcji oraz technologii uwzględniają najnowocześniejsze osiągnięcia postępu techniki, umożliwiające szybsze opanowanie projektowych zdolności produkcyjnych,
3)
gdy przewidziane jest zastosowanie specjalnych środków umożliwiających szybsze uruchomienie projektowych zdolności produkcyjnych (np. pomoc kooperacyjna, zwiększone zatrudnienie itp.).
Przedłużenie okresu osiągania projektowej zdolności produkcyjnej dla zakładów lub obiektów objętych wykazem normatywów czasowych może nastąpić, na wniosek zjednoczenia wiodącego, za zezwoleniem ministra właściwego dla danej gałęzi przemysłu. W razie uzasadnionej konieczności przedłużenia okresu osiągania projektowej zdolności produkcyjnej powyżej 12 miesięcy, zezwolenia udziela właściwy minister po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
Zobowiązuje się ministrów właściwych dla poszczególnych gałęzi przemysłu do:
1)
sukcesywnego uzupełniania wykazu normatywów czasowych dalszymi asortymentami produkcji i rodzajami obiektów przemysłowych, nie objętymi wykazem, zawartym w załączniku, oraz do okresowego jego aktualizowania,
2)
ustalenia dla każdej gałęzi przemysłu listy wskaźników techniczno-ekonomicznych, które powinny być osiągnięte przez oddane do eksploatacji zakłady lub obiekty w okresie zgodnym z normatywami czasowymi.
1.
Zobowiązuje się właściwych ministrów, nadzorujących gałęzie przemysłu objęte normatywami, o których mowa w § 2, do stosowania tych normatywów przy:
1)
opracowywaniu, rozpatrywaniu i ustalaniu programów produkcyjnych w ramach planów rocznych i wieloletnich dla poszczególnych gałęzi produkcji i zakładów,
2)
badaniu posiadanych zdolności produkcyjnych i analizie ich wykorzystania, zgodnie z uchwałą nr 338 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1961 r.,
3)
programowaniu nowych inwestycji,
4)
rozpatrywaniu i zatwierdzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji i określaniu w ramach tej dokumentacji:
a)
czynności i nakładów, związanych z prawidłowym przygotowaniem - w trakcie cyklu budowy - przyszłej eksploatacji,
b)
zakresu prób mechanicznych i technologicznych, wymaganych przy przekazywaniu obiektu przemysłowego z działalności inwestycyjnej do eksploatacji,
c)
okresu eksploatacji wstępnej (jeśli charakter obiektu i warunki produkcji tego wymagają) po oddaniu do użytku oraz zakresu czynności, jakie powinny być w tym okresie wykonane, przy czym okres eksploatacji wstępnej nie może przekroczyć 6 miesięcy od dnia oddania do użytku (eksploatacji),
d)
okresu po zakończeniu eksploatacji wstępnej (jeśli taka jest wymagana), po którego upływie powinny być osiągnięte projektowa zdolność produkcyjna oraz wskaźniki techniczno-ekonomiczne, określone w dokumentacji.
2.
Właściwi ministrowie lub z ich upoważnienia właściwe zjednoczenia wiodące ustalą w terminie do dnia 31 grudnia 1964 r. w dostosowaniu do charakteru i specyfiki produkcji w poszczególnych gałęziach szczegółowe wytyczne branżowe, określające zasady i sposób stosowania normatywów objętych załącznikiem.
1.
Dla zakładów i obiektów przemysłowych oddanych do użytku w latach 1961-1964, które nie osiągnęły jeszcze projektowej zdolności produkcyjnej, właściwi ministrowie lub z ich upoważnienia zjednoczenia wiodące ustalą na podstawie normatywów czasowych zawartych w załączniku, najpóźniej do dnia 30 listopada 1964 r., wiążące terminy osiągnięcia projektowej zdolności produkcyjnej.
2.
Dla zakładów i obiektów przemysłowych będących po dniu 1 stycznia 1964 r. w budowie, a przewidzianych do oddania do użytku w latach 1964 i 1965, terminy osiągania projektowych zdolności produkcyjnych ustali komisja odbiorcza w akcie oddania zadania (obiektu) do użytku (eksploatacji) na podstawie normatywów czasowych zawartych w załączniku oraz wytycznych branżowych ustalonych przez właściwego ministra lub zjednoczenie wiodące.
3.
Dla zakładów i obiektów przemysłowych, będących w budowie po dniu 1 stycznia 1964 r., a nie przewidzianych do oddania do eksploatacji w latach 1964 i 1965, ustalenie terminów osiągnięcia projektowych zdolności produkcyjnych po oddaniu do użytku powinno być ustalone najpóźniej do dnia 30 listopada 1964 r. w drodze uzupełnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej odpowiednim aneksem, zatwierdzonym przez właściwy organ upoważniony do zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz na podstawie normatywów czasowych zawartych w załączniku i wytycznych branżowych, o których mowa w § 6 ust. 2.
Zobowiązuje się właściwych ministrów nadzorujących poszczególne gałęzie przemysłu do:
1)
opracowania i przedstawienia Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w terminie do dnia 30 listopada 1964 r. listy obiektów oddanych do użytku w latach 1961-1964, które nie osiągnęły projektowej zdolności produkcyjnej, wraz z podaniem ustalonych terminów osiągnięcia projektowych zdolności produkcyjnych i podstawowych parametrów techniczno-ekonomicznych, z wykazaniem i uzasadnieniem ewentualnych odchyleń tych terminów od normatywów czasowych ustalonych niniejszym zarządzeniem,
2)
zapewnienia nadzoru i kontroli w zakresie ustalenia okresów eksploatacji wstępnej oraz zachowania terminów osiągnięcia projektowych zdolności produkcyjnych i podstawowych parametrów,
3)
koordynacji planów produkcyjnych na lata 1965 i 1966 i lata dalsze podległych jednostek organizacyjnych pod względem rozmiarów produkcji, tak aby poziom produkcji w obiektach oddanych już do użytku lub przewidzianych do oddania do użytku w latach 1964-1966 był zgodny z czasokresem osiągania projektowych zdolności produkcyjnych i podstawowych parametrów techniczno-ekonomicznych,
4)
ustalania w rocznym i wieloletnim planie oddawania obiektów do eksploatacji czasokresu osiągania przez nie projektowej zdolności produkcyjnej,
5)
uwzględnienia w planach kooperacji potrzeb produkcyjnych zakładów i obiektów, przewidzianych do oddania do użytku w latach 1965 i 1966, zgodnie z ich terminami dochodzenia do projektowych zdolności produkcyjnych.
Zobowiązuje się Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do odpowiedniego uzupełnienia sprawozdawczości gospodarczej danymi umożliwiającymi śledzenie przebiegu osiągania projektowych zdolności produkcyjnych w zakresie zakładów i obiektów przemysłowych oddawanych do użytku.
Zobowiązuje się Ministra Finansów do opracowania w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w terminie do dnia 30 listopada 1964 r. projektu bodźców ekonomicznych, zapewniających terminowe osiąganie w eksploatacji projektowych zdolności produkcyjnych w zakresie oddanych do użytku zakładów i obiektów przemysłowych oraz skutków wynikających z niedotrzymywania tych terminów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ NORMATYWÓW CZASOWYCH OSIĄGANIA PROJEKTOWYCH ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH

Wyszczególnienie zakładów i obiektówCharakterystykaWyrób gotowyNormatyw czasu dla osiągnięcia zdolności Wykorzystanie w % projektowej zdolności produkcyjnej przed osiągnięciem wskaźnika wykorzystania zdolności produkcyjnej, S = 100%
projektowej, miesięcykolejny miesiąc, licząc od chwili przekazania do eksploatacji
1–1213–2425–3637–48
12345678
Wytwarzanie energii elektrycznej
Elektrownia zawodowakotły pyłowe, wodnorurkowe, ekranowe, wydajność pracy w t/h z jednego kotła. Moc turbozespołów w MWenergia elektryczna
elektrociepłownia

5 x 230 t/h, 5 x 30 MW – 150 MW

"6100
elektrownia kondensacyjna

4 x 230 t/h, 4 x 50 MW – 200 MW

"6100
4 x 375 t/h, 4 x 125 MW – 500 MW"6100
6 x 680 t/h, 6 x 200 MW – 1200 MW"6100
Hutnictwo żelaza wraz z wydobyciem rud
Kopalnia rudy żelazao wydajności 250 tys. t rocznieruda żelaza362560100
o wydajności 500 tys. t rocznie"48255090100
o wydajności 750–1000 tys. t rocznie"48255085100
Wydział wielkopiecowywielki piec o objętości 1033 m3surówka martenowska12100
wielki piec o objętości 1711 m3"12100
Stalownia martenowska (nowe stalownie)stalownia martenowska z piecami 400–500 tstal martenowska368095100
stalownia martenowska (stale jakościowe) z piecami 100–200 t"2480100
Piece martenowskie dobudowane w istniejących stalowniachpiec 400–500 t"12100
piec 185–250 t"12100
piec 100–185 t"12100
piec poniżej 100 t"6100
Stalownia elektryczna (nowe stalownie)stalownia z piecami 50 t"367085100
stalownia z piecami 120 t"367080100
Piece elektryczne dobudowane w istniejących stalowniachpiec 5–15 t"6100
piec 16–30 t"6100
piec 31–50 t"12100
powyżej 50 t"12100
Stalownia konwertorowo-tlenowakonwertory o pojemności 160–180 tkonwertor365080100
Walcownia gorącą Rwalcownia gruba o zdolności produkcyjnej 400–1000 tys. t rocznieszyny kształtowniki2475100
Rwalcownia średnia o zdolności produkcyjnej 100–300 tys. t roczniepręty średnie2475100
Rwalcownia drobna o zdolności produkcyjnej 500 tys. t roczniepręty drobne366080100
walcownia drobna stali jakościowych o zdolności produkcyjnej 100–200 tys. t roczniepręty drobne ze stali jakościowej365075100
Rwalcownia drutu o zdolności produkcyjnej 500 tys. t roczniewalcówka2475100
walcownia blachy grubej o zdolności produkcyjnej 0,3 mln tblacha gruba2475100
Rciągła walcownia blachy cienkiej o zdolności produkcyjnej 1,5 mln tblacha cienka366080100
Rwalcownia blachy grubej o zdolności produkcyjnej do 1,5 mln tblacha gruba365075100
Rwalcownia taśmy na gorąco o szerokości do 700 mm o zdolności produkcyjnej do 1,0 mln ttaśma gorąco walcowana366080100
Walcownia rur bez szwu
Rwalcownia rur typu "Sztifel" Ø 120 mm o zdolności produkcyjnej do 150 tys. trury bez szwu ze stali zwykłej i jakościowej3680100
Rwalcownia rur typu "Sztifel" Ø 260 mm o zdolności produkcyjnej do 250 tys. t"366080100
Rwalcownia rur typu "Sztifel" Ø 420 mm o zdolności produkcyjnej do 400 tys. t"366080100
walcownia rur Ø poniżej 120 mm ze stali jakościowej o zdolności produkcyjnej 50–100 tys. trury bez szwu ze stali jakościowej3615075100
Wytwórnia rur ze szwem
Rwytwórnia rur zgrzewanych Ø od 120 mm o zdolności produkcyjnej do 300 tys. trury ze szwem z taśmy2470100
Rwytwórnia rur zgrzewanych Ø do 120 mm o zdolności produkcyjnej do 250 tys. t"2470100
Rwytwórnia rur zgrzewanych dużych średnic (do 1020 mm) z ekspanderem, zdolność produkcyjna 70–200 tys. t rocznierury ze szwem dużych średnic2470100
Ciągarnia rurciągarnia rur Ø 24–102 mm o zdolności produkcyjnej 20–50 tys. t rocznicrury ciągnione367595100
Ogniowa ocynownia blachagregat do ogniowego ocynowania o zdolności produkcyjnej do 20 tys. t rocznieblacha ocynowana ogniowo12100
Elektrolityczna ocynownia blach Rciągła ocynownia blachy o zdolności produkcyjnej 100–150 tys. t rocznieblacha ocynowana elektrolitycznie2480100
Ocynkownia Rciągła ocynkownia blachy o zdolności produkcyjnej 100–150 tys. t rocznieblacha ocynkowana12100
Walcownia taśmy zimno walcowanej Rwalcownia taśmy zimno walcowanej ze stali zwykłej o zdolności produkcyjnej 20–75 tys. t rocznietaśma zimno walcowana ze stali zwykłej2480100
walcownia taśmy zimno walcowanej ze stali jakościowej o zdolności produkcyjnej 15–25 tys. t rocznietaśma zimno walcowana ze stali jakościowej367095100
Hutnictwo metali nieżelaznych
Kopalnia rudy miedzikopalnia rudy miedzi o rocznym wydobyciu 4-,0–4,5 mln t rocznieruda miedzi48254580
Huta tlenku cynkuhuta tlenku cynku z piecami o długości 95 m i zdolności produkcyjnej 200 tys. t rocznietlenek cynku2480100
Huta cynkuhula cynku z piecami szybowymi o zdolności produkcyjnej 58 tys. t roczniecynk2480100
Huta aluminiumhuta aluminium z wannami o pionowym doprowadzeniu i zdolności produkcyjnej 50–100 tys. t roczniealuminium2480100
Huta miedzi ogniowejhuta wyposażona w 2 piece szybowe i 4 konwertory o zdolności produkcyjnej 50 tys. t roczniemiedź ogniowa2480100
Przemysł chemiczny
Fabryka kwasu siarkowegometoda kontaktowa – instalacja o zdolności produkcyjnej 100 tys. t kwasu siarkowego rocznie w oparciu o czystą siarkękwas siarkowy2480100
Fabryka sodyfabryka sody – zdolność produkcyjna instalacji 300 tys. t sody kalcynowanej roczniesoda kalcynowana363070100
Oddział chlorumetoda elektrotechniczna – zdolność produkcyjna instalacji 10,0 tys. t roczniechlor gazowy366580100
Oddział karbidupiec karbidowy o zdolności produkcyjnej 46 tys. t rocznie o 20 MWkarbid surowy2455100
Oddział butanoluinstalacja o zdolności produkcyjnej 7500 t roczniebutanol, oktanol2445100
Oddział fenoluinstalacja o zdolności produkcyjnej 10 tys. t rocznie metodą sulfonacyjną lub 3,0 tys. t rocznie metodą chlorobenzenowąfenol syntetyczny2445100
Oddział metanoluinstalacja o zdolności produkcyjnej 10 tys. t roczniemetanol syntetyczny2460100
Oddział bezwodnika kwasu ftalowegoinstalacja o zdolności produkcyjnej 7200 t roczniebezwodnik kwasu ftalowego2440100
Oddział polichlorku winyluinstalacja o zdolności produkcyjnej 14000 t roczniepolichlorek winylu364080100
Oddział polistyrenuinstalacja o zdolności produkcyjnej 4400 t roczniepolistyren2450100
Wytwórnia kauczuku syntetycznegoinstalacja o zdolności produkcyjnej 36000 t roczniekauczuk syntetyczny362565100
Fabryka włókien sztucznychzakład o zdolności produkcyjnej 18 tys. t roczniewłókno cięte365560100
Fabryka nawozów fosforowychinstalacja o zdolności produkcyjnej 18 tys. t nawozów w P2O5 rocznienawozy fosforowe2460100
Oddział amoniaku syntetycznegoinstalacje do produkcji amoniaku syntetycznego o zdolności produkcyjnej 300 t amoniaku rocznieamoniak syntetyczny2485100
Zakład gazów technicznychinstalacja do produkcji tlenu o zdolności produkcyjnej 3,5 mln m3 rocznietlen gazowy12100
Wydział wytwarzający witaminę Cinstalacja o zdolności produkcyjnej 90 t roczniewitamina C2450100
Wydział farb i lakierówinstalacja o zdolności produkcyjnej 8000 t roczniewyroby olejne i emulsyjne2440100
Zakład włókien syntetycznych ciętych "Elana"instalacja o zdolności produkcyjnej 7000 t roczniewłókno elana2450100
Przemysł drzewny
Fabryka płyt pilśniowych
Ciąg płyt twardych:
a) maszyny krajowezdolność produkcyjna 15–25 tys. t roczniepłyty pilśniowe twarde367085100
b) maszyny z importuzdolność produkcyjna 15–25 tys. t rocznie"368595100
Ciąg płyt porowatych:
a) maszyny krajowezdolność produkcyjna 10–15 tys. t rocznie"366080100
b) maszyny importowanezdolność produkcyjna 10–15 tys. t rocznie"368090100
Fabryka celulozyzdolność produkcyjna 70–100 tys. t rocznieceluloza siarczanowa nie bielona367085100
zdolność produkcyjna ogólna 50 tys. t rocznie366090100
a) celulozy wiskozowej 40 tys. t rocznieceluloza siarczanowa wiskozowa365070100
b) celulozy bielonej 10 tys. t rocznieceluloza siarczanowa bielonawyniki w zależności od produkcji celulozy wiskozowej
Oddział produkcji celulozyzdolność produkcyjna 10–12 tys. t rocznieceluloza słomiana bielona7590100
Fabryki papieru.maszyny papiernicze o zdolności produkcyjnej 30–60 tys. t roczniepapier workowy367085100
maszyny papiernicze o zdolności produkcyjnej 15–60 tys. t roczniepapier pakowy367590100
Przemysł spożywczy
Cukrowniazdolność przerobowa rzędu 30 tys. ton w przekroju 80 dni kampaniiprzerób buraków2470100
Oddział produkcji margarynyzdolność produkcyjna 10000 t roczniemargaryna12100
Winiarnianiezależnie od założonego rozmiaru produkcjiwino2410100
Młynzdolność przemiałowa żyta 100–200 t na dobęmąka12100
zdolność przemiałowa pszenicy 100–200 t na dobęmąka12100
Fabryka cukierkówzdolność produkcyjna 5000–10000 t roczniecukierki12100
Zakład mleczarskizdolność produkcyjna przerobu mleka około 21 mln l rocznieprzerób mleka12100
Oddział produkcji szynek i konserwzdolność produkcyjna około 1200 t szynek i 1300 t konserw rocznieszynki konserwowe2460–80100
Przemysł materiałów budowlanych
Cementowniaroczna zdolność produkcyjna 850–1200 tys. t roczniecement368090100
Zakład wapienniczyzdolność produkcyjna od 180 do 350 tys. t wapna budowlanego roczniewapno budowlane367090100
Huta szkła okiennegozdolność produkcyjna: I etap 10 mln m2, II etap 10 mln m2, szkła płaskiego rocznieszkło okienne366065100
Cegielnia sylikatowazdolność produkcyjna 30 mln jednostek ceramicznych roczniecegła sylikatowa3690100
Zakład produkcji elementów budowlanychzdolność produkcyjna 90 do 110 mln jednostek ceramicznych rocznieelementy budowlane368595100
Zakład wyrobów kamionkowychzdolność produkcyjna 33 tys. t kamionki roczniewyroby kamionkowe367590100
Zakład wyrobów fajansowychzdolność produkcyjna 4,5 tys. t fajansu sanitarnego roczniefajans368095100
Zakład wyrobów azbestowo-cementowychzdolność produkcyjna 8 mln m2 płyt azbestowo-cementowych roczniewyroby azbestowe368090100
Uwaga: Normatyw czasu dla osiągnięcia projektowanej zdolności produkcyjnej w odniesieniu do obiektów zaznaczonych literą "R" odnosi się do osiągnięcia przez te obiekty wskaźników jakościowych. Wykorzystanie zdolności produkcyjnej tych obiektów pod względem ilościowym zależy od rozwoju rynku i może być mniejsze od wskaźników dyrektywnych podanych w niniejszym załączniku.