Monitor Polski

M.P.2018.125

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Lidii Staroń

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 105 ust. 2 w związku z art. 108 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7c ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510 i 2074, z 2017 r. poz. 38 oraz z 2018 r. poz. 7 i 138), nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Lidii Staroń za czyn określony we wniosku oskarżyciela prywatnego Zenona Procyka złożonym w dniu 21 września 2017 r.