Nieodpłatne przekazanie żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Monitor Polski

M.P.2003.39.574

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 2003 r.

UCHWAŁA Nr 167
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lipca 2003 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 4b ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z późn. zm. 1 ) postanawia się, co następuje:
Przyjmuje się "Program nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej", stanowiący załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM

NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA ŻYWNOŚCI Z ZAPASÓW AGENCJI RYNKU ROLNEGO W 2003 R. NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WYKONUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Na cele realizacji programu przeznacza się 15 tys. ton półtusz wieprzowych pochodzących z zapasów Agencji Rynku Rolnego, o wartości ewidencyjnej 76,5 mln zł.

2. W ramach wartości ewidencyjnej półtusz wieprzowych, określonej w ust. 1, uwzględnia się koszty związane z przetworzeniem tych półtusz w zakładach przetwórczych wybranych w drodze przetargu przez Agencję Rynku Rolnego i przekazaniem gotowych produktów żywnościowych do wskazanych miejsc dostawy.

3. Do bezpośredniego wykorzystania na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej przekazane zostaną gotowe produkty żywnościowe uzyskane po przetworzeniu półtusz wieprzowych, o których mowa w ust. 1.

4. Gotowe produkty żywnościowe, o których mowa w ust. 3, zwane dalej "produktami", są przeznaczone dla:

1) placówek opiekuńczo-wychowawczych;

2) domów pomocy społecznej;

3) ośrodków wsparcia;

4) stołówek i jadłodajni dla ubogich;

5) schronisk i noclegowni dla bezdomnych;

6) ośrodków pomocy społecznej;

7) stołówek szkolnych.

5. Określa się następujące kryteria udzielania pomocy w formie bezpłatnej:

1) prowadzenie działalności na zasadzie non-profit;

2) prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej w okresie co najmniej trzech ostatnich lat;

3) prowadzenie działalności na terenie całego kraju;

4) posiadanie zaplecza technicznego (powierzchnia magazynowa spełniająca wymogi sanitarne, transport);

5) zapewnienie monitoringu przekazywania otrzymanych produktów;

6) wyrażenie zgody na poddanie się kontroli wykorzystania otrzymanych produktów zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Organizacje pozarządowe, spełniające kryteria określone w ust. 5, ubiegające się o udział w programie, złożą wnioski dotyczące zapotrzebowania na produkty do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 20 sierpnia 2003 r.

7. Wnioski, o których mowa w ust. 6, powinny zawierać w szczególności:

1) miesięczne zapotrzebowanie w kg na produkty, według województw;

2) wykaz końcowych odbiorców produktów, według województw;

3) miejsca dostawy produktów przez wskazanie jednego magazynu na obszarze województwa.

8. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 6, opracuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego i udostępni na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

9. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, wymienione w ust. 4, składają zapotrzebowanie na produkty do właściwego wojewody. Wojewoda przekaże zestawienie złożonych zapotrzebowań do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

10. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wskaże organizację pozarządową realizującą program na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wymienionych w ust. 4, której przekaże zestawienia, o których mowa w ust. 9.

11. Określa się następujące zasady oceny wniosków, o których mowa w ust. 6:

1) możliwości danej organizacji pozarządowej w zakresie transportu, przechowywania i zagospodarowania przekazanych produktów;

2) doświadczenie danej organizacji pozarządowej zapewniające wykorzystanie przekazanych produktów wyłącznie na pomoc społeczną.

12. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przekazuje Prezesowi Agencji Rynku Rolnego zaakceptowane wnioski organizacji pozarządowych dotyczące zapotrzebowania na produkty wraz z zestawieniem zbiorczym, z podziałem na województwa.

13. Agencja Rynku Rolnego przekazuje produkty organizacjom pozarządowym uczestniczącym w programie na podstawie umów zawartych z tymi organizacjami. Kopie umów Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

14. Przekazane przez Agencję Rynku Rolnego produkty mogą być przeznaczone wyłącznie na cele realizacji programu i nie mogą być przedmiotem sprzedaży.

15. Organizacje pozarządowe uczestniczące w programie składają sprawozdania końcowe z realizacji programu ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie do dnia 16 lutego 2004 r., który po ich zaakceptowaniu przekazuje zbiorcze sprawozdanie Prezesowi Agencji Rynku Rolnego do dnia 1 marca 2004 r.

16. Nadzór nad realizacją programu sprawują:

1) Prezes Agencji Rynku Rolnego w zakresie prawidłowości działań związanych z przetworzeniem półtusz wieprzowych na gotowe produkty żywnościowe i przekazaniem tych produktów organizacjom pozarządowym uczestniczącym w programie;

2) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie prawidłowości dystrybucji i wykorzystania przez odbiorców końcowych przekazanych produktów.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 81, poz. 875 i Nr 129, poz. 1446 oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1085 i Nr 240, poz. 2059.