Monitor Polski

M.P.1952.A-68.1030

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 sierpnia 1952 r.

UCHWAŁA NR 628
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 30 lipca 1952 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa obligacji Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. przez przedsiębiorstwa i banki państwowe oraz niektóre przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej.

Prezydium Rządu uchwala, co następuje:
§  1. Przedsiębiorstwa i banki państwowe oraz przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem przedsiębiorstw spółdzielczych i stanowiących własność organizacji społecznych, przekażą nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa stanowiące ich własność obligacje Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r.
§  2. Przekazanie obligacji Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. następuje przez oddanie ich do depozytu Ministerstwa Finansów w Powszechnej Kasie Oszczędności w Warszawie przy wykazach zawierających numerację przekazywanych obligacji i ich imienną wartość.
§  3. Przekazane obligacje Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. należy spisać z aktywów, przy czym przedsiębiorstwa zmniejszą jednocześnie o tę sumę fundusz statutowy, a banki obciążą tą sumą rachunki wynikowe (straty nadzwyczajne).
§  4. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Finansów.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.