§ 21. - Niektóre zasady dotyczące prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1964.58.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1978 r.
§  21.
1.
Zaświadczenia o ukończeniu kursów nie mogą bez zgody Ministra Oświaty lub Ministra Szkolnictwa Wyższego zawierać żadnych klauzul o uprawnieniach przysługujących absolwentom tych kursów. Zaświadczenia te mogą stwierdzać tylko uczestnictwo w kursie, z wyliczeniem wysłuchanych przedmiotów, i ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym.
2. 5
Uznanie ukończenia określonego kursu za spełnienie przewidzianych w przepisach szczególnych wymagań kwalifikacyjnych dla celów zaszeregowania może nastąpić tylko za zgodą Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac, w porozumieniu z Ministrem Oświaty lub z Ministrem Szkolnictwa Wyższego.
5 Z dniem 19 marca 1969 r. znosi się wymóg uzgodnienia lub porozumienia z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki, zgonie z § 5 uchwały nr 54 z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie uproszczenia trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji (M.P.69.10.94).