§ 18. - Niektóre zasady dotyczące prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1964.58.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1978 r.
§  18.
1.
W planach finansowych przedsiębiorstw państwowych w pozycji zawierającej wydatki na kursowe szkolenie powinna być limitowana i wyodrębniona w każdym przedsiębiorstwie wysokość dopuszczalnych wydatków na kursy zawodowe (również zaoczne) i kursokonferencje zlecane organizacjom spółdzielczym, społecznym i państwowym jednostkom organizacyjnym.
2.
Wysokość wydatków, o których mowa w ust. 1, limitowana jest kwotą wynikającą z przemnożenia planowanej liczby pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie przez przeciętną roczną stawkę wydatku liczoną na 1 zatrudnionego pracownika. Wysokość tych stawek określa dla poszczególnych resortów załącznik nr 1 do uchwały.
3. 3
Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania zmian stawek określonych zgodnie z ust. 2 dla poszczególnych resortów na wniosek właściwego ministra uzgodniony z Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki.
4.
W ramach globalnej kwoty wydatków, wynikającej z ustaleń dokonanych zgodnie z ust. 2, przypadającej na podległe lub nadzorowane przedsiębiorstwa, ministrowie dokonają odpowiedniego podziału wydatków między poszczególne zjednoczenia. Zjednoczenia, w ramach kwoty wydatków ustalonej przez ministra, określą limit wydatków podległych przedsiębiorstw, których pracownicy będą szkoleni na kursach lub kursokonferencjach zleconych organizacjom spółdzielczym, społecznym lub państwowym jednostkom organizacyjnym, kierując się konkretnymi potrzebami szkoleniowymi przedsiębiorstwa. Takie same zasady obowiązują ministrów przy określaniu limitu wydatków przedsiębiorstw podległych im bezpośrednio.
5.
Z limitów, o których mowa w ust. 1-4, nie mogą być dokonywane wypłaty wynagrodzeń za zajęcia prowadzone w ramach szkolenia wewnątrzzakładowego wykładowcom angażowanym zarówno spośród własnych pracowników przedsiębiorstwa, jak i spoza przedsiębiorstwa. Wypłaty wynagrodzeń tym wykładowcom powinny być dokonywane wyłącznie z osobowego lub bezosobowego funduszu płac, zgodnie z przepisami o gospodarowaniu tymi funduszami.
3 Z dniem 19 marca 1969 r. znosi się wymóg uzgodnienia lub porozumienia z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki, zgonie z § 5 uchwały nr 54 z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie uproszczenia trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji (M.P.69.10.94).

- zmieniony przez § 14 uchwały nr 135 z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (M.P.69.36.270) z dniem 23 sierpnia 1969 r.