§ 10. - Niektóre zasady dotyczące prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1964.58.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1978 r.
§  10.
1.
Przedsiębiorstwa państwowe mogą zlecać prowadzenie kursów zawodowych dla pracowników tych przedsiębiorstw – organizacjom spółdzielczym lub społecznym, które otrzymają zezwolenie wydane przez właściwe organy oświatowe na szkolenie pracowników przedsiębiorstw państwowych.
2.
Zjednoczenia (jednostki równorzędne) mogą w wyjątkowych wypadkach, za zgodą właściwego ministra, zlecać prowadzenie kursów zawodowych dla pracowników tych zjednoczeń - organizacjom, o których mowa w ust. 1, tylko w zakresie kursów III stopnia.
3.
Kursy na rzecz kilku przedsiębiorstw mogą być prowadzone lub organizowane przez zjednoczenie albo zjednoczenie wiodące dla uczestników porozumienia branżowego ze środków zalimitowanych dla przedsiębiorstw.