Niektóre okresy zaliczalne do okresów zatrudnienia w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.

Monitor Polski

M.P.1983.13.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 1983 r.

UCHWAŁA Nr 35
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 marca 1983 r.
w sprawie niektórych okresów zaliczalnych do okresów zatrudnienia w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Za okresy zaliczalne do okresów zatrudnienia uważa się również okresy urlopu bezpłatnego oraz okresy przerw w zatrudnieniu - w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego - w odniesieniu do małżonków pracowników przeniesionych do pełnienia służby w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych misjach za granicą oraz instytutach i ośrodkach informacji i kultury za granicą, wyjeżdżających wspólnie z tymi pracownikami za granicę na czas pełnienia tej służby, jeżeli osoba, która korzystała z urlopu bezpłatnego lub przerwy, ma okres zatrudnienia wynoszący co najmniej:
1)
10 lat, gdy chodzi o uprawnienia do emerytury,
2)
5 lat, gdy chodzi o uprawnienia do renty inwalidzkiej lub rodzinnej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.