Monitor Polski

M.P.1968.37.260

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 lipca 1975 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW oraz MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 24 sierpnia 1968 r.
w sprawie niektórych materiałów niezbędnych do wykonania obiektów budownictwa i remontowych robót budowlanych, realizowanych przez spółdzielnie pracy.

Na podstawie § 1 pkt 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (Dz. U. z 1960 r. Nr 31, poz. 171 i z 1964 r. Nr 18, poz. 104) oraz w związku z § 70 załącznika nr 1 do zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie zasad i warunków umów o wykonanie obiektów budownictwa oraz zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za te obiekty (Monitor Polski z 1967 r. Nr 2, poz. 9) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. 1 Zamawiający obiekty budownictwa i remontowe roboty budowlane w spółdzielniach pracy zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy, prowadzących działalność budowlaną, zwanych dalej "spółdzielniami", zobowiązani są - do czasu pokrycia centralnymi przydziałami materiałów pełnego zapotrzebowania tych spółdzielni na wyroby walcowane, rury i tarcicę iglastą oraz cement - zamawiać i odstępować otrzymane przez siebie przydziały tych materiałów powyższym spółdzielniom w zakresie wzajemnie uzgodnionym.
2. Zastrzeżenie o odstąpieniu wykonawcy spółdzielczemu przez zamawiającego materiałów, o których mowa w ust. 1, powinno być zamieszczone w umowie o wykonanie obiektu budownictwa lub remontowych robót budowlanych.
3. W wypadkach, o których mowa w ust. 1, spółdzielnia może odmówić przyjęcia zamówienia, jeżeli inwestor nie zapewni materiałów określonych w ust. 1.
§  2.
1. Dokumentem stwierdzającym, że spółdzielnia nie otrzymała pełnego pokrycia zapotrzebowania na materiały określone w § 1 ust. 1, jest zaświadczenie wydane przez właściwy dla spółdzielni wojewódzki związek spółdzielni pracy.
2. Spółdzielnia obowiązana jest na żądanie zamawiającego lub organu bilansowania i rozdziału robót przedstawić zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1.
§  3.
1. Zamawiający może wykonać obowiązek zapewnienia spółdzielni materiałów, o których mowa w § 1 ust. 1, przez sprzedaż spółdzielni tych materiałów lub odstąpienie prawa do ich nabycia na podstawie rozdzielnika lub asygnaty.
2. 2 W wypadkach, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie ogólne przepisy o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw, zawarte w załączniku nr 1 do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 2 kwietnia 1963 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków dostaw w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 34, poz. 172 z 1965 r. Nr 64, poz. 355, z 1966 r. Nr 57, poz. 276, z 1973 r. Nr 36, poz. 218 i z 1974 r. Nr 9, poz. 65), z tym że sprzedaż materiałów lub odstąpienie prawa do ich nabycia wykonawcy spółdzielczemu może nastąpić tylko za zgodą właściwej jednostki zbytu.
§  4. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się do obiektów budownictwa i remontowych robót budowlanych rozpoczynanych w okresie od dnia 1 stycznia 1968 r. do dnia 31 grudnia 1980 r.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1970 r. (M.P.71.3.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 stycznia 1971 r.
2 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 16 czerwca 1975 r. (M.P.75.21.125) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 lipca 1975 r.
3 § 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1970 r. (M.P.71.3.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 stycznia 1971 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 16 czerwca 1975 r. (M.P.75.21.125) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 lipca 1975 r.