Monitor Polski

M.P.2018.941

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2016 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669) ogłasza się Narodowy Rachunek Zdrowia za 2016 r., ujęty w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

NARODOWY RACHUNEK ZDROWIA ZA 2016 R.

Wydatki na ochronę zdrowiaW milionach złotych
Wydatki bieżące na ochronę zdrowia razem1)121 106,7
Wydatki publiczne84 591,5
z tego:
schematy sektora instytucji rządowych i samorządowych12 139,9
instytucje rządowe7 333,0
instytucje samorządowe4 806,9
schematy obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych oparte na składkach72 451,6
Wydatki prywatne36 515,2
z tego:
bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych27 787,2
inne wydatki prywatne8 728,0
1) Łącznie z zagranicznymi schematami finansowania.