Monitor Polski

M.P.2015.576

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2013 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) ogłasza się Narodowy Rachunek Zdrowia za 2013 r., ujęty w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIK
Wydatki na ochronę zdrowiaW milionach

złotych

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia razem 1 106 035,2
Wydatki publiczne74 877,7
z tego:
Schematy sektora instytucji rządowych i samorządowych10 178,4
Instytucje rządowe5 747,2
Instytucje samorządowe4 431,2
Schematy obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych oparte na składkach64 699,3
Wydatki prywatne30 970,9
z tego:
bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych24 977,9
inne wydatki prywatne5 993,0
1 Łącznie z zagranicznymi schematami finansowania.