Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 r.

Monitor Polski

M.P.2014.528

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 lipca 2014 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2012 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2) ogłasza się Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 r., ujęty w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

NARODOWY RACHUNEK ZDROWIA ZA 2012 R.

Wydatki na ochronę zdrowiaW milionach złotych
Wydatki ogółem 1 107.802,3
z tego:
bieżące101.041,5
inwestycyjne6.760,8
Wydatki publiczne razem74.567,4
Wydatki publiczne bieżące70.770,5
z tego:
budżetu państwa2.384,2
jednostek samorządu terytorialnego4.096,8
funduszy ubezpieczeń społecznych64.289,5
z wydatków publicznych razem
wydatki inwestycyjne3.796,9
Wydatki prywatne razem32.689,2
Wydatki prywatne bieżące30.271,0
z tego:
bezpośrednie gospodarstw domowych24.516,7
inne wydatki prywatne5.754,3
z wydatków prywatnych razem
wydatki inwestycyjne2.418,2
1 Łącznie z wydatkami sektora zagranica.