Narodowy Rachunek Zdrowia za 2010 r.

Monitor Polski

M.P.2012.469

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lipca 2012 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2010 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) ogłasza się Narodowy Rachunek Zdrowia za 2010 r., ujęty w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

NARODOWY RACHUNEK ZDROWIA ZA 2010 R.

Wydatki na ochronę zdrowiaW milionach złotych
Wydatki ogółem1) 98.845
z tego:
bieżące92.134
inwestycyjne6.711
Wydatki publiczne razem70.853
Wydatki publiczne bieżące66.505
z tego:
budżetu państwa1.885
jednostek samorządu terytorialnego3.547
funduszy ubezpieczeń społecznych61.073
z wydatków publicznych razem
wydatki inwestycyjne4.348
Wydatki prywatne razem27.470
Wydatki prywatne bieżące25.629
z tego:
bezpośrednie gospodarstw domowych21.817
inne wydatki prywatne3.812
z wydatków prywatnych razem
wydatki inwestycyjne1.841
______

1) Łącznie z wydatkami sektora zagranica.