Narodowy Rachunek Zdrowia za 2008 r.

Monitor Polski

M.P.2010.46.644

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 czerwca 2010 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2008 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) ogłasza się Narodowy Rachunek Zdrowia za 2008 r., ujęty w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

ZAŁĄCZNIK 

NARODOWY RACHUNEK ZDROWIA ZA 2008 R.

Wydatki na ochronę zdrowiaW milionach złotych
Wydatki ogółem1)89.270
z tego:
bieżące83.393
inwestycyjne5.877
Wydatki publiczne razem64.475
Wydatki publiczne bieżące60.170
z tego:
budżetu państwa5.347
jednostek samorządu terytorialnego1.014
funduszy ubezpieczeń społecznych53.809
z wydatków publicznych razem
wydatki inwestycyjne4.305
Wydatki prywatne razem24.733
Wydatki prywatne bieżące23.224
z tego:
bezpośrednie gospodarstw domowych20.025
inne wydatki prywatne3.199
z wydatków prywatnych razem
wydatki inwestycyjne1.509
1) Łącznie z wydatkami sektora zagranica.