Monitor Polski

M.P.1963.96.451

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 grudnia 1963 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 22 grudnia 1963 r.
o narodowym planie gospodarczym na 1964 r.

I.

Wyniki rozwoju gospodarki narodowej w 1963 r.

1. Globalna produkcja przemysłu uspołecznionego jest w 1963 r. według wstępnego szacunku o 4,9% wyższa niż w 1962 r., co oznacza wykonanie planu na 1963 r. w około 100,0%, w tym produkcja wyrobów grupy "A" o 6,9% wyższa niż w 1962 r., tj. 100,9% planu, a produkcja grupy "B" o 1,8% wyższa niż w 1962 r., co oznacza niepełne wykonanie planu rocznego (około 98,5%).

Na wynikach osiągniętych przez przemysł w 1963 r. odbiła się ujemnie zmniejszona podaż surowców rolnych ze zbiorów 1962 r. dla przemysłu spożywczego oraz straty produkcyjne w okresie wyjątkowo ciężkiej zimy 1962/1963 r.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 1963 r. tempo wzrostu produkcji w przemyśle maszynowym i chemicznym wyprzedza tempo wzrostu produkcji w całym przemyśle.

W 1963 r. osiągnięto dalszy wzrost produkcji podstawowych wyrobów przemysłowych, który ilustrują następujące dane:

1963 r.

przewidywane wykonanie

Przewidywane wykonanie w 1963 r. w %% w porównaniu z 1962 r.
Energia elektrycznaw mld kWh37,3105,4
Węgiel kamiennyw mln ton112,8102,9
Przerób ropy naftowejw tys. ton1.420109,9
Stal surowaw mln ton7,95103,5
Turbiny parowew MW466115,1
Obrabiarki do metaliw tys. ton50,2110,6
Maszyny elektryczne wirującew tys. sztuk1.404103,8
Maszyny i narzędzia rolniczew mln zł według cen porównywalnych2.913,0113,4
Statki pełnomorskiew tys. DWT27896,0
Samochody ciężarowew tys. sztuk26,4117,5
Traktory dwuosiowew tys. sztuk16,9134,0
Kwas siarkowyw tys. ton910106,8
Nawozy azotowe i fosforowe w czystym składnikuw tys. ton620,0108,3
Włókna chemicznew tys. ton88,5103,9
Cementw mln ton7,8102,5
Tkaniny bawełnianew mln m2635100,4
Tkaniny wełnianew mln m2117101,2
Obuwie skórzanew mln par43,6101,6
Mięso z ubojuw tys. ton1.04991,4

W energetyce wzrost produkcji globalnej w porównaniu z 1962 r. wynosi według wstępnych szacunków 8,2%, tj. kształtuje się na poziomie planowanym. Natomiast produkcja energii elektrycznej ogółem w kraju wzrasta tylko o 5,4%, tj. mniej niż planowano (6,2%). Sytuacja energetyczna w ciągu roku, poza okresem zimy 1962/1963 r., była zadowalająca w związku z dużym przyrostem mocy elektrowni w 1962 r.

W przemyśle paliw szacuje się wzrost produkcji globalnej w 1963 r. w porównaniu z 1962 r. na 4,2%, tj. nieco wyżej niż planowano. Plan wydobycia węgla kamiennego jest według obecnych szacunków przekroczony o około 300 tys. ton. Równocześnie jednak zużycie węgla kamiennego w gospodarce narodowej, między innymi w związku z trudną zimą 1962/1963, jest wyższe niż planowano.

W hutnictwie żelaza szacuje się wzrost produkcji globalnej w 1963 r. w porównaniu z 1962 r. na 4,1%, tj. nieco wyżej niż planowano. Plan produkcji surówki i wyrobów walcowanych jest nie w pełni wykonany.

Produkcja stali według obecnej oceny kształtuje się w granicach planu (bez zadań dodatkowych).

W hutnictwie metali nieżelaznych nie w pełni jest wykonany plan produkcji cynku, aluminium i ołowiu przy przewidywanym przekroczeniu planu produkcji miedzi.

W przemyśle maszynowym szacuje się wzrost produkcji globalnej w 1963 r. w porównaniu z 1962 r. na 11,9%, tj. wyżej niż planowano. Według obecnych szacunków przekroczony jest plan produkcji turbin, łożysk tocznych, samochodów osobowych i ciężarowych, autobusów, traktorów jednoosiowych, pralek i lodówek. Natomiast nie w pełni jest wykonany plan produkcji kotłów, obrabiarek, maszyn i narzędzi rolniczych, lokomotyw spalinowych i elektrycznych, wagonów kolejowych towarowych i osobowych, statków, skuterów, rowerów i telewizorów.

W 1963 r., w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem odbiorców i gromadzeniem się nadmiernych zapasów wyrobów gotowych w przemyśle i handlu, wystąpiła konieczność ograniczenia produkcji niektórych wyrobów przemysłu maszynowego poniżej poziomu założonego w narodowym planie gospodarczym.

Dotyczyło to głównie produkcji maszyn elektrycznych wirujących, niektórych typów motocykli, motorowerów, rowerów i odbiorników radiowych.

W przemyśle chemicznym szacuje się wzrost produkcji globalnej w porównaniu z 1962 r. na 8,8%, tj. wyżej niż planowano. Według obecnych szacunków przekroczony jest plan produkcji siarki, włókien chemicznych i tworzyw sztucznych, nie w pełni natomiast jest wykonany plan produkcji sody kalcynowanej, sody kaustycznej, chloru, nawozów azotowych i fosforowych, kauczuku syntetycznego oraz proszków do prania.

W przemyśle materiałów budowlanych wzrost produkcji globalnej szacuje się obecnie na 5,3%, tj. niżej niż planowano. Zwłaszcza nie w pełni wykonany jest plan produkcji takich podstawowych wyrobów w tym przemyśle, jak cement, wapno, cegła, dachówka, rurki drenarskie.

W przemyśle włókienniczym, odzieżowym i skórzano-obuwniczym szacuje się łącznie wzrost produkcji globalnej w 1963 r. w porównaniu z 1962 r. na 1,6%, co oznacza przekroczenie planu na 1963 r. o 1,3%. Między innymi przekroczony jest plan produkcji tkanin bawełnianych, tkanin jedwabnych oraz obuwia, przy niepełnym wykonaniu planu produkcji tkanin wełnianych oraz wyrobów dziewiarskich i pończoszniczych.

W przemyśle spożywczym produkcja globalna będzie niższa niż w 1962 r. głównie w takich przemysłach, jak: mięsny, jajczarsko-drobiarski, mleczarski, a wyższa w przemyśle cukierniczym, koncentratów spożywczych, olejarskim, tytoniowym i owocowo-warzywnym. Główną przyczyną obniżenia produkcji jest niepełne wykonanie planu skupu surowców rolnych do przerobu. Przy przekroczeniu planu produkcji tłuszczów roślinnych, zwłaszcza margaryny oraz papierosów, nie w pełni jest wykonany plan produkcji mięsa, masła, drobiu, jaj, przetworów owocowo-warzywnych, win i piwa. Nie będzie również wykonany plan produkcji cukru z powodu niewykonania planu skupu buraków cukrowych (mniejszy areał uprawy i mniejsza zawartość cukru).

Zatrudnienie w przemyśle uspołecznionym (bez uczniów) wzrasta w 1963 r. w porównaniu z 1962 r. według wstępnego szacunku o 2,6%, wobec planowanego wzrostu o 1,7%, a wydajność pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych o 2,1%, co oznacza niepełne wykonanie planu, w którym założono wzrost wydajności o 3,2%.

Główną przyczyną nieosiągnięcia planowanego wzrostu wydajności pracy jest niepełne wykonanie planu produkcji przez niektóre gałęzie przemysłu, między innymi przemysł materiałów budowlanych i przemysł spożywczy, jak również poważne pogorszenie dyscypliny pracy.

Według wstępnych obliczeń w 1963 r. nie wykonywana jest planowana obniżka kosztów materiałowych.

2. Szacuje się, że produkcja globalna rolnictwa w 1963 r. wzrasta o 3,6% w porównaniu z 1962 r., przy czym dzięki osiągnięciu między innymi wysokich plonów ziemniaków wzrost produkcji roślinnej jest wyższy i wynosi 10,8%, przy produkcji zwierzęcej o około 6,1% niższej niż 1962 r. Korzystny układ warunków atmosferycznych po suszy letniej wpłynął dodatnio na plony ziemniaków i okopowych.

Na wyniki produkcji zwierzęcej w silnym stopniu oddziaływały niskie zbiory pasz w 1962 r.

Ogólna powierzchnia zasiewów w 1963 r. uległa zwiększeniu w porównaniu z 1962 r. o około 100 tys. ha, ale była niższa prawie o 30 tys. ha niż zakładano w planie. Powierzchnia pod zbożami w 1963 r. była wyższa o około 50 tys. ha niż w 1962 r., zmniejszyła się natomiast w porównaniu z 1962 r. powierzchnia uprawy roślin oleistych o około 42 tys. ha, buraków cukrowych o 58 tys. ha, ziemniaków o około 70 tys. ha.

Plony i zbiory osiągnięte w 1963 r. szacuje się następująco:

1963 r.Przewidywane wykonanie w 1963 r. w %% w porównaniu z:
planp. w.planem1962 r.
Plony w q/ha
zboża ogółem17,317,2*)99,4107,5
ziemniaki145158109,0121,5
oleiste14,010,575,075,0
Zbiory w tys. ton
zboża ogółem15.30015.00098,0107,7
ziemniaki40.60044.850110,5118,6
oleiste37224064,563,6

Niższe niż w 1962 r. były zbiory II pokosu siana i koniczyn.

Skup podstawowych produktów roślinnych ze zbiorów 1963 r. kształtuje się następująco:

1963 r.Przewidywane wykonanie w 1963 r. w %% w porównaniu z:
planp. w.planem1962 r.
Skup w tys. ton zboża (łącznie z wymianą zbóż na pasze)2.3502.570109,4115,9
oleiste33019559,161,5
ziemniaki4.2404.600108,5120,6

Na skutek mniejszych zasobów paszowych ze zbiorów 1962 r., w 1963 r. nastąpił poważny spadek pogłowia trzody chlewnej, które według stanu w czerwcu 1963 r. było o 14,4% niższe niż w czerwcu 1962 r., natomiast pogłowie bydła wzrosło o 2,6%. Pogłowie owiec obniżyło się o 6% w porównaniu z 1962 r., pogłowie koni o 1,4%.

Szacuje się, że skup żywca ogółem w przeliczeniu na mięso w 1963 r. wyniesie około 1.075 tys. ton, tj. o około 11,9% mniej niż w 1962 r. Skup żywca wieprzowego w wadze żywca wyniesie według szacunku 926 tys. ton, tj. 89% planu, natomiast skup żywca wołowego 620 tys. ton, tj. o około 13,8% więcej niż planowano.

Szacuje się, że skup mleka wyniesie około 3,5 mld litrów, co oznaczać będzie wykonanie planu w 87,2% i 92% skupu z 1962 r., skup jaj 2,5 mld sztuk, tj. około 88,2% planu i 87,7% skupu z 1962 r.

______

*) 4 zboża 17,3 q/ha.

W 1962 r. dokonano dalszego postępu w dziedzinie zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji. Zużycie nawozów sztucznych pod zbiory 1963 r. wzrosło o 2,9% w porównaniu z zużyciem pod zbiory 1962 r.

Dostawy maszyn rolniczych i traktorów dla całego rolnictwa (licząc w cenach detalicznych z 1 lipca 1963 r.) będą o około 21% wyższe niż w 1962 r. Liczba traktorów w całym rolnictwie na koniec roku wyniesie według wstępnych szacunków 98 tys. sztuk, tj. o około 18% więcej niż na koniec 1962 r., w tym w kółkach rolniczych około 29 tys. sztuk, tj. o około 43% więcej niż na koniec 1962 r.

W drugiej połowie 1962 r. podjęto decyzję podwyższającą ceny skupu mleka, a także ceny żywca na niektórych terenach kraju, co powinno wzmocnić bodźce dla wzrostu hodowli.

Wartość produkcji globalnej państwowych gospodarstw rolnych podległych Ministrowi Rolnictwa wzrasta w 1963 r. w porównaniu z 1962 r. o około 1,0%, przy czym produkcja roślinna wzrośnie o 2,9%, a produkcja zwierzęca będzie o 2,8% niższa niż w 1962 r. Według wstępnych obliczeń wynik finansowy państwowych gospodarstw rolnych był w roku gospodarczym 1962/1963 o ponad 1,2 mld zł gorszy niż w roku gospodarczym 1961/1962.

3. Według wstępnych szacunków przewozy ładunków w transporcie kolejowym normalnotorowym wzrastają o 2,3% w porównaniu z 1962 r., co oznacza wykonanie w tej dziedzinie zadań narodowego planu gospodarczego na 1963 r. w 97,4%.

Potrzeby przewozowe gospodarki narodowej w zakresie przewozów ładunków kolejami nie były w pełni zaspokojone, na co złożyły się zarówno warunki atmosferyczne w okresie zimy 1962/1963 r., jak i ogólny niedobór potencjału przewozowego kolei, w tym w szczególności trakcyjnego.

Szczególnie trudna sytuacja przewozowa powstała na terenie Śląska w wyniku stale wzrastających potrzeb przewozowych tego obszaru, przy równoczesnym niedoinwestowaniu sieci komunikacji kolejowej i drogowej, niedostatecznym rozwoju frontów ładunkowych w zakładach pracy oraz szeregu trudności eksploatacyjnych kolei.

Pozytywnym zjawiskiem był dalszy wzrost przewozów w transporcie samochodowym, które według szacunkowych danych są w 1963 r. o 11,3% wyższe niż w 1962 r. Przebieg wykonania planu przewozów ładunków transportem samochodowym był korzystny. Wojewódzkie przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej po raz pierwszy od paru lat przekroczyły zadania przewozowe, a przedsiębiorstwa branżowe rozwijały się szybciej niż zakładano w planie. W transporcie samochodowym występowały jednak nadal poważne niedomagania z uwagi na niedostateczny rozwój zaplecza remontowego oraz braki w zaopatrzeniu w części zamienne i ogumienie.

W transporcie morskim niepełne wykonanie zadań planowych związane jest z ostrą zimą.

4. Według wstępnych szacunków globalne nakłady na inwestycje w gospodarce narodowej są w 1963 r. o 4,6% wyższe niż w 1962 r., co oznacza wykonanie planu w 98,8%, w tym nakłady na inwestycje w gospodarce uspołecznionej o 3,7% wyższe, co oznacza wykonanie planu w 99,1%.

Nakłady na roboty budowlano-montażowe są według obecnego szacunku o 2,8% wyższe niż w 1962 r. (tj. 93,5% planu), natomiast zakupy maszyn i urządzeń przekraczają poziom planowany o 6,3% i są o 8,3% wyższe niż w 1962 r.

W 1963 r. oddano do użytku szereg ważnych obiektów dla gospodarki narodowej, między innymi III i IV turbozespół o mocy po 200 MW w elektrowni w Turoszowie, fabrykę kwasu siarkowego w Tarnobrzegu, zakłady włókien sztucznych w Toruniu, suchy dok w stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, ocynownię elektrolityczną w hucie im. Lenina, piec martenowski w hucie "Łabędy", rurociąg naftowy "Przyjaźń", wytwórnię kaprolaktamu w zakładach azotowych w Tarnowie i szereg innych obiektów.

Równocześnie znacznie zaawansowano budowę kombinatu petrochemicznego w Płocku, kopalni rudy miedzi w Lubinie, stalowni konwertorowo-tlenowej w hucie im. Lenina, huty aluminium w Koninie, huty tlenku cynku w Miasteczku Śląskim, wytwórni nawozów azotowych w Puławach, zakładów elektrod węglowych w Biegonicach, rozbudowę zakładów mechanicznych w Ursusie, zakładów azotowych w Tarnowie oraz odkrywki węgla brunatnego w Turoszowie i wielu innych obiektów.

W 1963 r. zostanie oddanych do użytku, według obecnych wstępnych szacunków, 337,5 tys. izb mieszkalnych typu miejskiego, tj. o 0,6% mniej niż w 1962 r., co oznacza wykonanie planu w około 91,1%.

Wykonanie rzeczowe planu inwestycyjnego było gorsze niż wykonanie planu nakładów, między innymi w związku z przekraczaniem planowanych kosztów budowy szeregu obiektów.

Szacuje się, że uspołecznione przedsiębiorstwa budowlano-montażowe zrealizują w 1963 r. wartość produkcji podstawowej w wysokości 66,8 mld zł, co oznacza wykonanie skorygowanego planu na 1963 r. w 98,1% oraz wzrost w porównaniu z 1962 r. o 4,5%.

5. Według obecnych szacunków eksport w 1963 r. jest o 2,5% wyższy niż w 1962 r., tj. osiągnie 97,7% planu, a import o 4,7% wyższy niż w 1962 r., co oznacza wykonanie planu w 103,9%.

Przy ogólnym wzroście obrotów handlu zagranicznego w porównaniu z 1962 r., szacowanym wstępnie na 3,7%, obroty z krajami socjalistycznymi wzrastają o 4,3%.

Wzrost eksportu w 1963 r. jest osiągany głównie przez zwiększenie eksportu maszyn i urządzeń (eksport ten jest według wstępnych szacunków o 16,0% wyższy niż w 1962 r.) oraz przemysłowych artykułów konsumpcyjnych o 12,0%.

Plan eksportu maszyn na 1963 r. jest według obecnych szacunków wykonany w około 103,5%, a udział maszyn i urządzeń przemysłowych wzrasta według obecnej oceny z 30% całego eksportu w 1962 r. do 34,0% w 1963 r.

Eksport paliw, materiałów i surowców wzrośnie o 1%, podczas gdy w planie założono utrzymanie tego eksportu na poziomie 1962 r. Eksport węgla do krajów kapitalistycznych został ograniczony o około 0,6 mln ton w porównaniu z poziomem tego eksportu w 1962 r. w związku ze zwiększonymi potrzebami kraju z powodu ostrej zimy.

W związku z niekorzystnymi wynikami w rolnictwie eksport artykułów rolno-spożywczych kształtuje się w 1963 r. na poziomie o 21,5% niższym niż w 1962 r. i o 15% niższym niż zakładano w planie.

Wykonanie planu eksportu do krajów kapitalistycznych wynosi według wstępnych szacunków 90,5%, przy wykonaniu planu importu z tych krajów w około 109%. W rezultacie sytuacja w handlu zagranicznym w obrotach handlowych z niektórymi krajami jest nadal trudna.

Sytuację tę łagodziły w 1963 r. w pewnym stopniu korzystne zmiany w kształtowaniu się cen artykułów eksportowanych przez Polskę na rynki krajów kapitalistycznych oraz artykułów importowanych z tych krajów.

Na przekroczenie planu importu miał wpływ awansowy zakup 475 tys. ton zboża na poczet 1964 r. z krajów kapitalistycznych oraz przekroczenie planu importu maszyn z krajów socjalistycznych.

6. Dochód narodowy do podziału w 1963 r. według obecnych szacunków wzrasta, licząc w cenach planu 1964 r., o 5,9% w porównaniu z 1962 r., tj. powyżej założeń planu, a bez uwzględnienia kwot nie zbilansowanych o 5,2%.

Według wstępnych szacunków fundusz spożycia indywidualnego jest w 1963 r. o 2,8% wyższy niż w 1962 r. (a w przeliczeniu na 1 mieszkańca o około 1,6%), co oznacza niepełne wykonanie planu przy pełnym wykonaniu planu wzrostu spożycia zbiorowego.

Szacuje się, że przeciętny poziom zatrudnienia (bez uczniów) w gospodarce uspołecznionej jest w 1963 r. o 3,4% wyższy niż w 1962 r. i przekracza poziom założony w planie.

Nominalny osobowy fundusz płac brutto jest w 1963 r. według wstępnego szacunku o 8,0% wyższy niż w 1962 r., a uwzględniając wzrost kosztów utrzymania, szacowany przez Główny Urząd Statystyczny na 2,5%, wzrost realnego funduszu płac wynosi 5,4%.

Przeciętna płaca nominalna jest według wstępnego szacunku o 4,5% wyższa niż w 1962 r., a przeciętna płaca realna (uwzględniając wzrost kosztów utrzymania) o 2,5% wyższa niż w 1962 r.

Wzrost sprzedaży detalicznej według wstępnego szacunku wynosi w 1963 r. w porównaniu z 1962 r. 5,9%, a uwzględniając wzrost niektórych cen detalicznych około 5%. W 1963 r. nastąpiło pogorszenie zaopatrzenia rynku w niektóre artykuły, częściowo na skutek niekorzystnego przebiegu realizacji planu skupu artykułów rolnych, a częściowo niedostatecznego, w stosunku do wzrostu siły nabywczej ludności, wzrostu dostaw niektórych towarów przemysłowych, zwłaszcza produkowanych z surowców importowanych.

Równocześnie według wstępnych szacunków znacznie wzrosły w 1963 r. dostawy na rynek takich artykułów, jak: mleko, cukier, pieczywo, tłuszcze roślinne, a z artykułów przemysłowych: lodówki, wyroby dziewiarskie i odzież.

Fundusz spożycia zbiorowego jest w 1963 r. według wstępnych szacunków o 4,1% wyższy niż w 1962 r., głównie w związku ze wzrostem wydatków bieżących budżetu, między innymi na cele socjalne.

Inwestycje netto według wstępnych obliczeń są w 1963 r. o 4,0% wyższe niż w 1962 r. i nie osiągają planowanego poziomu.

Przyrost zapasów i rezerw w dochodzie narodowym wynosi według wstępnych szacunków 29,0 mld zł, tj. jest wyższy niż w 1962 r. i niż zakładano w planie.

Plan przyrostu zapasów w przemyśle jest przekroczony o około 2,4 mld zł, a w obrocie towarowym wewnętrznym zamiast zmniejszenia zapasów o 2,9 mld zł nastąpi ich wzrost o około 4,6 mld zł.

II.

Podstawowe zadania planu na rok 1964.

W roku 1964 powinno nastąpić wyrównanie i złagodzenie dysproporcji powstałych w ostatnich latach w gospodarce narodowej. Trudności w zbilansowaniu handlu zagranicznego oraz niewykonywanie ustalonych w planie rozmiarów produkcji rolnej pociągnęło za sobą nadmierną rozpiętość pomiędzy względnie szybkim wzrostem produkcji środków wytwarzania (grupa A) a powolnym wzrostem produkcji artykułów konsumpcyjnych (grupa B).

Jednocześnie zarysowała się potrzeba poprawienia proporcji pomiędzy poziomem produkcji paliw a nadmiernie wzrastającym ich zużyciem oraz proporcji pomiędzy rozmiarami produkcji wyrobów hutniczych a szybko rosnącą produkcją przemysłu maszynowego. Konieczne jest również pełniejsze dostosowanie możliwości przewozowych sieci i taboru transportowego, a w tym zwłaszcza transportu kolejowego, do potrzeb gospodarki narodowej.

Nadmiernie rozwinięty front inwestycyjny nie dostosowany w pełni do zdolności przerobowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz możliwości materiałowych pociągnął za sobą podniesienie kosztów oraz poważne opóźnienia w oddawaniu nowych obiektów do użytku. Wobec tego, że zadania w zakresie tworzenia dochodu narodowego nie są w pełni realizowane, utrzymywanie nakładów inwestycyjnych na poziomie zbliżonym do ustaleń planu 5-letniego stanowiłoby nadmierne obciążenie dla gospodarki narodowej i zwiększałoby stan napięcia, między innymi przez nadmierne w stosunku do istniejących możliwości zwiększenia siły nabywczej ludności. Jednocześnie nastąpiło bardzo poważne pogorszenie wzajemnych proporcji pomiędzy powolnym wzrostem produkcji i niedostatecznym wzrostem wydajności pracy a nadmiernym, przekraczającym ustalenia planu, wzrostem zatrudnienia i wzrostem wynagrodzeń.

Utrzymanie tego rodzaju tendencji, przy jednoczesnym nieuzasadnionym wzroście zapasów, groziło poważnym zachwianiem ogólnej równowagi gospodarki narodowej.

W celu przezwyciężenia istniejących trudności oraz stworzenia podstaw dla zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej narodowy plan gospodarczy stawia na rok 1964 następujące podstawowe zadania:

1) Należy dostosować poziom nakładów inwestycyjnych do realnych możliwości gospodarki narodowej zapewniając jednocześnie radykalne usprawnienie działalności inwestycyjnej.

W tym celu konieczne jest zwolnienie tempa wzrostu nakładów inwestycyjnych, a zwłaszcza nakładów na roboty budowlano-montażowe, oraz zmiana struktury i kierunków inwestowania.

2) Należy ograniczyć tempo wzrostu zatrudnienia opierając rozwój gospodarczy kraju w większym niż dotychczas stopniu na wzroście wydajności pracy oraz usprawnieniach organizacyjnych.

Jednocześnie należy opanować nie kontrolowany wzrost płac i innych wypłat na rzecz ludności. W rezultacie należy osiągnąć zasadniczą zmianę wzajemnych proporcji pomiędzy wzrostem zatrudnienia i wzrostem produkcji oraz wzrostem wydajności i płac, jak również zmniejszenie nadmiernego tempa wzrostu dochodów pieniężnych ludności.

3) Należy dążyć do dalszego rozwoju handlu zagranicznego, a zwłaszcza do wydatnego zwiększenia eksportu, przy utrzymywaniu importu na poziomie zabezpieczającym niezbędne potrzeby kraju.
4) Należy osiągnąć istotne postępy w dziedzinie obniżki kosztów własnych w przemyśle i budownictwie oraz dostosować zapasy produktów gotowych i materiałów oraz produkcji w toku do niezbędnych potrzeb gospodarki narodowej.
5) Należy stworzyć odpowiednie warunki dla pełnej realizacji zadań w dziedzinie postępu technicznego, zwłaszcza związanych ze wzrostem wydajności pracy i obniżką kosztów własnych. Należy otoczyć szczególną opieką i kontrolą placówki badawcze, konstrukcyjne i technologiczne i zwrócić szczególną uwagę na szybkie wdrażanie do praktyki osiągnięć nauki i techniki oraz zapewnienie wysokiego poziomu technicznego przygotowanych do produkcji nowych wyrobów, zwłaszcza maszyn i urządzeń.
6) Należy dążyć w toku realizacji planu do ograniczenia na niektórych odcinkach wzrostu spożycia zbiorowego oraz zwiększenia spożycia indywidualnego.

Jednocześnie należy zapewnić planowy i celowy podział funduszu spożycia indywidualnego, a w szczególności wygospodarować rezerwę na podwyżkę płac przeznaczając ją dla tych grup ludności, gdzie to jest ze względów ekonomicznych i społecznych najbardziej wskazane. Koniecznym warunkiem realizowania założonego wzrostu stopy życiowej jest możliwie pełne dostosowanie asortymentu i jakości towarów do potrzeb ludności oraz wykorzystywanie wszystkich możliwości zwiększenia produkcji artykułów konsumpcyjnych, które nie wymagają surowców importowanych. W oparciu o założone zasady polityki gospodarczej należy osiągnąć w 1964 r. znaczniejszy niż w ubiegłych latach wzrost płacy realnej.

7) W roku 1964 należy wprowadzić odpowiednie zmiany do zasad planowania i zarządzania gospodarką narodową, które ułatwiłyby pełne i racjonalne wprowadzenie w życie podstawowych zadań narodowego planu gospodarczego na 1964 r.

III.

Przemysł.

1. Wartość produkcji globalnej przemysłu socjalistycznego ogółem w cenach porównywalnych w 1964 r. wyniesie 645,7 mld zł, co stanowi wzrost o 6,3% w porównaniu z 1963 r., w tym produkcja przemysłu środków wytwarzania (grupa A) wzrośnie o 7,1%, a produkcja przemysłu przedmiotów spożycia (grupa B) o 5,2%.
2. Wartość produkcji globalnej przemysłu planowanego centralnie w cenach porównywalnych w 1964 r. wyniesie 559,5 mld zł, co stanowi wzrost o 6,2% w porównaniu z 1963 r., a przemysłu planowanego terenowo 86,1 mld zł, co stanowi wzrost o 7,5% w porównaniu z 1963 r.
3. Wartość produkcji globalnej w cenach porównywalnych w poszczególnych gałęziach przemysłu kształtować się będzie następująco w mld zł:
1964

plan

Udział procentowy%

1964

1963

p.w.

Wartość produkcji globalnej ogółem645,7100,0106,3
Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej15,02,3109,6
Przemysł paliw53,48,3105,2
Hutnictwo żelaza (łącznie z wydobyciem rud)54,08,4104,5
Hutnictwo metali nieżelaznych (łącznie z wydobyciem rud)13,92,2103,1
Przemysł maszynowy i konstrukcji metalowych43,36,7106,2
Przemysł elektrotechniczny30,74,8109,8
Przemysł środków transportu52,98,2108,5
Przemysł metalowy31,14,8106,4
Przemysł chemiczny (łącznie z kopalnictwem surowców chemicznych)50,97,9111,3
Przemysł gumowy7,81,2105,7
Przemysł materiałów budowlanych (łącznie z wydobyciem surowców mineralnych dla budownictwa oraz przemysłów: materiałów budowlanych, szklarskiego i porcelanowo-fajansowego)20,13,1107,2
Przemysł szklarski3,80,6107,2
Przemysł porcelanowo-fajansowy1,50,2108,4
Przemysł drzewny25,64,0103,8
Przemysł papierniczy9,81,5104,5
Przemysł poligraficzny3,90,6104,1
Przemysł włókienniczy (łącznie z dziewiarskim)55,18,5106,6
Przemysł odzieżowy (z wyjątkiem produkcji odzieży skórzanej, futrzarskiej i dzianej)19,43,0104,2
Przemysł skórzano-obuwniczy (łącznie z futrzarskim)13,62,1106,7
Przemysł spożywczy129,620,1103,7
Przemysł solny0,40,1108,1
Inne gałęzie przemysłu9,81,4126,6
4. Wartość produkcji towarowej przemysłu socjalistycznego w cenach zbytu z dnia 1 stycznia 1964 r. powinna wynieść 692,5 mld zł, co stanowi wzrost o 5,9% w porównaniu z 1963 r.
5. Produkcja głównych wyrobów przemysłowych powinna osiągnąć następujący poziom:
Jednostka miary1964

plan

%

1964

1963

p.w.

Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej
Energia elektrycznamln kWh40.000107,3
w tym:
elektrownie zawodowemln kWh33.500109,4
Przemysł paliw
Węgiel kamienny typ 31-38tys. ton114.300,0101,3
w tym:
węgiel gazowy i koksowy typ 33-38tys. ton22.270,0102,9
Węgiel brunatnytys. ton19.290,0121,2
Ropa naftowatys. ton235,0116,9
Gaz ziemnymln m31.220,0125,0
Przerób ropy naftowej bez regeneracjitys. ton2.360,0166,2
Kokstys. ton14.164,01)101,6
Oleje napędowetys. ton734,0154,2
Fenol (łącznie z syntetycznym)tys. ton29,194,8
Hutnictwo żelaza (łącznie z wydobyciem rud)
Rudy żelaza krajowe surowe w wadze rzeczywistejtys. ton2.615,099,9
Surówka żelaza w przeliczeniu na martenowskątys. ton5.560,0102,2
Stal surowatys. ton8.288,82)104,2
Wyroby walcowane gotowetys. ton5.620,03)105,0
w tym:
wyroby walcowane gotowe ze stali jakościowejtys. ton692,0108,1
Rury stalowe gotowe ze stali zwykłej i jakościowejkm105.545104,9
Blachy cienkie walcowane na zimnotys. ton530,0107,5
Blachy ocynowane (białe)tys. ton46,0152,3
Blachy ocynkowanetys. ton112,0106,7
Hutnictwo metali nieżelaznych (łącznie z wydobyciem rud)
Rudy cynkowo-ołowiane w wadze rzeczywistejtys. ton2.585,0100,5
Rudy miedzi w wadze rzeczywistejtys. ton2.300,0101,3
Aluminium - Altys. ton47,54)101,9
Cynk - Zntys. ton190,05)104,4
Miedź elektrolityczna - Cutys. ton35,0120,3
Ołów - Pbtys. ton42,5108,7
Kadmtona500,06)102,9
Przemysł maszynowy i konstrukcji metalowych
Kotły parowe wodnorurkowesztuka121161,3
tys. ton31,788,1
tp/h4.66292,7
Turbiny parowesztuka2987,9
MW499,0107,0
Silniki okrętowe napędu głównegosztuka52110,6
tys. KM281,2121,8
cylinder314113,8
Silniki okrętowe agregatowesztuka151106,3
tys. KM49,6105,3
cylinder840121,0
Obrabiarki do metali skrawającesztuka27.695107,6
tona42.098103,1
Maszyny do obróbki plastycznej metalisztuka3.04594,5
tona9.00296,5
Maszyny i urządzenia dla przemysłu chemicznego, gumowego i wyrobów z gumy oraz przemysłu rafineryjnegotys. ton64,2106,3
Maszyny i urządzenia do produkcji włókien sztucznychmln zł c.p.54,078,3
tys. ton0,8100,0
Maszyny i urządzenia wiertniczemln zł c.p.406,095,1
tys. ton6,096,8
Maszyny górnicze, maszyny i urządzenia do mechanicznej przeróbki rud i węgla, wozy kopalnianemln zł c.p.2.698,3109,5
tys. ton.151,0107,9
Maszyny i urządzenia hutniczetys. ton37,5115,4
Maszyny i urządzenia do produkcji surowców mineralnych i wyrobów z nichtys. ton23,285,6
Maszyny i urządzenia do wyrobu płyt pilśniowychtys. ton3,8105,6
Maszyny i urządzenia do wyrobu papieru i tekturytys. ton4,095,2
Maszyny włókiennicze (bez części zamiennych)mln zł c.p.1.000,0111,7
Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowychtys. ton40,2100,5
Maszyny i urządzenia dla przemysłu rolnego i spożywczegotys. ton42,0100,7
Maszyny i narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnejmln zł c.p.3.250,0111,6
Części zamienne do maszyn rolniczych, ciągników i silników spalinowych dla rolnictwamln zł c.zb.779,481,5
Dźwigi i przenośniki (transportery) ogólnego zastosowaniatys. ton65,0113,0
Łożyska tocznetys. szt.27.400,6116,4
Przemysł elektrotechniczny
Maszyny elektryczne wirującetys. szt.1.614,7115,0
MW4.185,2112,8
Transformatory o mocy powyżej 20 kVAsztuka11.900108,7
MVA4.910112,0
Odbiorniki radiowe i radioletys. szt.420,092,3
Odbiorniki telewizyjnetys. szt.400,0111,1
Kable silnoprądowetys. ton43,2104,9
tys. km34,95105,3
Kable telefonicznetys. ton13,5117,4
tys. km żył526,0111,4
Przemysł środków transportu
Lokomotywy spalinowe na tor normalnysztuka250107,3
Lokomotywy elektryczne na tor normalnysztuka62107,8
Jednostki elektryczne trójczłonowekomplet43107,5
Wagony osobowe na tor normalnysztuka49790,5
Wagony towarowe na tor normalnysztuka15.39197,3
Samochody osobowesztuka18.500105,7
Samochody ciężarowesztuka26.810101,7
Autobusysztuka3.500106,1
Ciągniki jednoosiowesztuka40050,0
Ciągniki dwuosiowesztuka19.150113,2
Motocykletys. szt.14094,4
Skuterytys. szt.5,083,3
Motorowerytys. szt.35,074,5
Rowerytys. szt.610,096,1
Tabor transportu i rybołówstwa morskiego powyżej 100 DWTsztuka54110,2
tys.DWT348,4125,2
Przemysł metalowy
Odlewy żeliwnetys. ton1.252,0106,6
Odlewy staliwnetys. ton236,0105,1
Pralki i pralkowirówkitys. szt.500,097,7
Lodówkitys. szt.181,5147,6
Maszyny do szyciatys. szt.175,089,0
Przemysł chemiczny (łącznie z kopalnictwem surowców chemicznych)
Amoniak syntetycznytys. ton506,0107,7
Chlor gazowytys. ton90,6110,4
Siarka (bez keków) w przeliczeniu na 100%tys. ton308,2132,9
Kwas siarkowy w przeliczeniu na 100%tys. ton1.025,0112,6
Soda kalcynowana w przeliczeniu na 98% (węglan sodowy bezwodny, soda amoniakalna łącznie z sodą ciężką)tys. ton605,0110,6
Soda kaustyczna w przeliczeniu na 96% (wodorotlenek sodowy - soda żrąca)tys. ton216,0106,9
Karbid w przeliczeniu na 75%tys. ton430,0111,7
Nawozy azotowe w przeliczeniu na N2tys. ton365,0106,7
Nawozy fosforowe w przeliczeniu na P2O5tys. ton320,0115,1
Nawozy wapniowe w przeliczeniu na CaO (bez wapna defekacyjnego)tys. ton701,0109,4
Kauczuk syntetycznytys. ton38,0117,3
Barwniki organiczne syntetyczne (na zbyt)tys. ton13,5108,0
mln zł c.p.1.140,0117,5
Środki ochrony roślin (na zbyt)mln zł c.p.783,0114,0
Włókna chemicznetys. ton94,6106,9
w tym:
włókna sztuczne celulozowetys. ton77,7101,0
w tym:
przędza sztucznego jedwabiutys. ton25,7101,6
włókno ciętetys. ton52,0100,8
włókna sztuczne syntetycznetys. ton14,7170,9
w tym:
typu stylontys. ton11,0132,5
typu terylen (elana)tys. ton3,511,7
razy
Tworzywa sztucznetys. ton108,5120,3
w tym:
polichlorek winylutys. ton25,0138,9
polistyren (bez styropianu)tys. ton5,086,2
Wyroby lakierniczetys. ton126,5100,1
Mydło do prania w kawałkachtys. ton60,1118,3
Mydło toaletowe i specjalnetys. ton19,2105,5
Proszki do praniatys. ton115,2115,9
Wyroby perfumeryjno-kosmetycznemln zł c.p.753,0109,1
Wyroby farmaceutycznemln zł c.p.5.522,0110,8
Przemysł gumowy
Wyroby gumowetys. ton184,9105,7
Ogumienie trakcyjnetys. ton69,3102,1
w tym:
opony (bez rowerowych)tys. szt.2.415,0105,0
opony samochodowetys. szt.1.590,0106,7
opony traktorowe i rolniczetys. szt.390,088,6
opony motocyklowetys. szt.435,0117,6
Opony rowerowetys. szt.6.000,0117,6
Obuwie gumowemln par24,7104,7
Przemysł materiałów budowlanych (łącznie z wydobyciem surowców mineralnych dla budownictwa oraz przemysłów: materiałów budowlanych, szklarskiego i porcelanowo-fajansowego)
Cementtys. ton8.711,07)112,2
Wapno budowlane i przemysłowetys. ton2.588,0110,5
Materiały ścienne ogółemmln szt. cegły5.365,0108,9
z tego:
elementy ścienne (materiały ścienne) bez żelbetowych i betonowychmln szt. cegły3.628,0107,1
w tym:
cegłamln szt. cegły3.482,0105,9
elementy ścienne (materiały ścienne) żelbetowe i betonowemln szt. cegły1.737,0112,9
Dachówka palona i gąsiory palonemln szt.112,0123,1
Papamln m2122,0106,1
Płyty dachowe azbestowo-cementowetys. m213.400,0120,7
Sączki w przeliczeniu na 5 cmmln szt.256,0119,1
Przemysł szklarski
Szkło okienne ciągnione w przeliczeniu na 2 mmtys. m231.000,0117,0
Szkło gospodarskietona18.204,0110,3
Przemysł porcelanowo-fajansowy
Porcelana stołowamln zł c.zb.447,102,9
tona13.300,0106,8
Porcelana elektrotechniczna, techniczna, laboratoryjna i aptecznatona15.465,0106,1
Porcelit stołowymln zł c.zb.123,5104,0
tona7.200,0106,7
Fajans stołowymln zł c. zb.55,1103,6
tona6.100,0101,7
Fajans sanitarnytona9.800,0103,2
Przemysł drzewny
Tarcicatys. m35.961,898,7
Okleiny ogółemtys. m227.150,0103,4
Płyty pilśniowetys. m244.940,0114,4
tys. ton162,0114,7
Płyty wiórowetys. m3130,0153,1
Płyty paździerzowetys. m3116,9180,7
Sklejkitys. m379,4101,9
Meble ogółemmln zł c.zb.8.421,3109,8
Zapałkitys. skrzyń390,7101,7
Przemysł papierniczy
Celulozatys. ton335,7103,1
Papiertys. ton621,4105,2
Tekturatys. ton175,8104,5
Przemysł włókienniczy (łącznie z dziewiarskim)
Przędza bawełniana i bawełno-podobnatona175.665109,8
Przędza wełniana wełnopodobna i włóczkatona62.870105,0
Tkaniny transporterowetys.mb.6.100104,4
Tkaniny oponowe (kordowe)tys. mb.17.900105,0
Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne wykończone (bez tkanin kordowych i transporterowych)tys. m2674.540106,3
tys. mb.733.285105,8
Tkaniny wełniane i wełnopodobne wykończonetys. m2119.740102,7
tys. mb.86.630103,7
Tkaniny jedwabne wykończone (łącznie z tkaninami z włókien syntetycznych)tys. m2113.000110,1
tys. mb.117.800109,9
Tkaniny lniane i pakulane wykończonetys. m296.924111,4
tys. mb.104.680110,4
Włókniny z włókien łykowychtys. m21.500122,0
tys. mb.1.000122,0
Wyroby dziewiarskiemln zł c.zb.7.243110,7
Wyroby pończoszniczemln zł c.zb.2.589110,1
Przemysł skórzany, obuwniczy i futrzarski
Skóry twardetona14.23091,3
Skóry miękkietys. m215.880115,1
Obuwie wszelkiego rodzaju (bez obuwia gumowego)tys. par77.870103,3
Obuwie z wierzchami skórzanymitys. par48.500111,4
Przemysł spożywczy
Mięso z uboju w wadze bitej ciepłejtys. ton1.021,097,3
Bekonytys. ton55,0100,0
Konserwy mięsne (waga netto)tys. ton65,0104,0
w tym:
szynki i łopatki w puszkachtys. ton22,0100,0
Połowy ryb morskich i zalewowychtys. ton223,0107,9
Mleko spożywczemln l.1.300,0107,3
Masło śmietankowetona85.300,0107,2
Sery dojrzałetona20.000,0114,3
Tłuszcze i oleje jadalnetys. ton186,2111,5
w tym:
margarynatys. ton147,0113,1
Cukier z kampanii buraczanej w przeliczeniu na cukier białytys. ton1.450,0
Cukierkitona119.000,0100,4
Wyroby czekoladowetona27.780,097,1
Piwotys.hl7.356,0102,7
Spirytus surowy w przeliczeniu na 100°mln l. 100°169,1117,3
Wódki i spirytus butelkowy w przeliczeniu na 100°mln l. 100°80,099,6
Papierosymld szt.51,597,2
Wyroby winiarskie - wina i miody pitnemln l.147,6105,9
Przemysł solny
Sóltys. ton2.199,5105,0
Sól kamienna białatys. ton501,0109,4

1) Ponadto dodatkowe zadania 100 tys. ton.

2) Ponadto dodatkowe zadania 100 tys. ton.

3) Ponadto dodatkowe zadania 70 tys. ton.

4) Ponadto dodatkowe zadania 0,5 tys. ton.

5) Ponadto dodatkowe zadania 2,0 tys. ton.

6) Ponadto dodatkowe zadania 10 ton.

7) Ponadto dodatkowe zadania 150 tys. ton.

6. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej

Wartość produkcji globalnej przemysłu wytwarzającego energię elektryczną i cieplną w energetyce zawodowej w 1964 r. wyniesie 15,0 mld zł według cen porównywalnych, co stanowi wzrost w porównaniu z 1963 r. o 9,3%.

Krajowa produkcja energii elektrycznej według ilości powinna w 1964 r. osiągnąć poziom 40,0 mld kWh, co stanowi wzrost w porównaniu z r. 1963 o 7,3%.

Produkcja energii elektrycznej wytworzona z węgla brunatnego powinna osiągnąć w 1964 r. poziom co najmniej 8,4 mld kWh, co stanowi wzrost w porównaniu z 1963 r. o 63%.

W 1964 r. należy przekazać do eksploatacji w energetyce krajowej 781 MW (w tym poślizg z 1963 r. 50 MW). W energetyce zawodowej przyrost nowych mocy powinien wynieść 679 MW, a w elektrowniach przemysłowych 102 MW. Szczególną opieką należy otoczyć budowę nowych elektrowni opalanych węglem brunatnym w Adamowie, Turowie i Pątnowie.

Należy dążyć do dalszej poprawy wskaźników techniczno-ekonomicznych, między innymi przez obniżenie zużycia paliwa umownego w elektrowniach zawodowych przynajmniej o 19 g/kWh, tj. do poziomu 420 g/kWh.

7. Przemysł paliw

Wartość produkcji globalnej przemysłu paliw w 1964 r. wyniesie 53,4 mld zł według cen porównywalnych, co stanowi wzrost w porównaniu z 1963 r. o 5,2%.

Wydobycie węgla kamiennego w 1964 r. ustala się w wysokości 114,3 mln ton, tj. o 1,3% więcej niż w 1963 r.

Wydobycie węgla gazowo-koksowego typu 33-38 winno osiągnąć 22.270 tys. ton.

Udział węgla grubego (powyżej 25 mm) winien wynieść 31,9% w stosunku do ogólnego wydobycia węgla energetycznego.

Jednocześnie należy przedsięwziąć dalsze środki techniczne i organizacyjne w celu uzyskania poprawy jakości węgla, a zwłaszcza węgla przeznaczonego na eksport oraz dla koksownictwa.

W celu zapewnienia dalszego wzrostu wydobycia węgla kamiennego w latach następnych należy:

- przekazać do wstępnej eksploatacji kopalnię węgla kamiennego "Staszic";

- kontynuować rozbudowę następujących kopalń z 6-lecia 1950-1955: Julian, Halemba, Mortimer-Porąbka

- i 1 Maja;

- kontynuować budowę kopalń Moszczenica i Szczygłowice, rozpoczętych w okresie 5-lecia 1956-1960;

- kontynuować rozbudowę kopalni Jastrzębie rozpoczętą w latach 1956-1960;

- kontynuować budowę kopalni Zofiówka i Borynia, rozpoczętych w bieżącym 5-leciu;

- kontynuować budowę 46 nowych poziomów wydobywczych;

- przekazać do eksploatacji 9 nowych poziomów wydobywczych o łącznej zdolności produkcyjnej 5420 ton na dobę w kopalniach: Jaworzno (poziom 500 m), Bolesław Śmiały (poziom 231 m - II etap), Klimontów (poziom 500 m), Katowice (poziom 630 m), Nowy Wirek (poziom 711 m), Julian (poziom 438 m), 1 Maja (poziom 410 m), Murcki (poziom 250 m), Bobrek (726 m);

- przekazać do eksploatacji 3 sortownie o łącznej zdolności przeróbczej 495 t/h w kopalniach: Chwałowice, Brzeszcze i Murcki oraz 4 płuczki o łącznej zdolności przeróbczej 1650 t/h w kopalniach: Szczygłowice, Chwałowice, Bytom i Rydułtowy.

W przemyśle węgla brunatnego należy w 1964 r. osiągnąć wydobycie w wysokości 19.290 tys. ton, co oznacza wzrost w porównaniu z 1963 r. o 21,2%, w tym węgla grubego w wysokości 800 tys. ton.

W zakresie inwestycji należy kontynuować budowę kopalni Turów II, tak aby w 1965 r. osiągnąć wydobycie w rejonie Turowa w wysokości 15.800 tys. ton.

W rejonie Konina zdolności wydobywcze odkrywek powinny być tak przygotowane, aby w 1965 r. osiągnąć wydobycie 5.750 tys. ton.

W rejonie Konina należy kontynuować budowę kopalni Kazimierz, przygotowując ją do rozpoczęcia wydobycia w 1966 r.

Budowę kopalni Adamów należy prowadzić tak, aby w 1965 r. osiągnęła ona wydobycie w wysokości 2.600 tys. ton.

W zakresie produkcji koksu należy w 1964 r. osiągnąć poziom produkcji w wysokości 14.264 tys. ton, w tym z tytułu dodatkowych zadań 100 tys. ton.

W zakresie poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego powinny być prowadzone prace mające na celu:

- dalsze okonturowanie i dokumentowanie odkrytych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej powiększające obecną bazę zasobową tych surowców, co jest niezbędne do wykonania zwiększających się zadań produkcyjnych w następnych latach;

- wykonanie wierceń eksploatacyjnych w stopniu zapewniającym planowane w 1964 r. wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz przygotowanie się do wykonania zadań w zakresie wydobycia tych surowców w 1965 r.;

- rozpoznanie obszarów dotąd słabo poznanych, co jest niezbędne dla stworzenia podstaw wyjściowych do dalszych prac poszukiwawczych.

W celu pełnego zagospodarowania gazu ziemnego w rejonie Karpat i Przedgórza w okresie do 1970 r. należy kontynuować program budowy gazociągów gazu ziemnego i oddać w 1964 r. około 196 km rurociągów magistralnych gazu ziemnego.

8. Hutnictwo żelaza

Wartość produkcji globalnej hutnictwa żelaza w 1964 r. wyniesie 54,0 mld zł według cen porównywalnych, co stanowi wzrost w porównaniu z 1963 r. o 4,5%.

Krajowa produkcja stali powinna osiągnąć poziom 8.388,8 tys. ton, w tym z tytułu dodatkowych zadań 100 tys. ton. Produkcja wyrobów walcowanych powinna osiągnąć poziom 5.690 tys. ton, w tym z tytułu dodatkowych zadań 70 tys. ton.

Do podstawowych zadań hutnictwa żelaza w 1964 r. należy:

- poprawa wskaźnika uzysku wyrobów walcowanych z wlewka z 74,0% w 1963 r. do 74,7% w 1964 r.,

- zmniejszenie zużycia koksu na tonę surówki przeliczonej na martenowską z 920 kg w 1963 r. do 910 kg w 1964 r.,

- pełne opanowanie produkcji blachy białej w ocynowni w Hucie im. Lenina.

W zakresie inwestycji podstawowymi zadaniami w hutnictwie żelaza powinny być:

- uruchomienie w IV kwartale 1964 r. walcowni rur bez szwu w Hucie im. Świerczewskiego oraz na początku II półrocza 1964 r. IV pieca grzewnego ciągłej walcowni blach na gorąco w Hucie im. Lenina,

- zapewnienie takiej koncentracji wysiłków inwestycyjnych w Hucie im. Lenina, aby było możliwe uruchomienie w I kwartale 1965 r. stalowni konwertorowo-tlenowej i 9 baterii koksowniczej, a w II kwartale 1965 r. 10 baterii koksowniczej.

9. Hutnictwo metali nieżelaznych

Wartość produkcji globalnej hutnictwa metali nieżelaznych w 1964 r. wyniesie 13,9 mld zł według cen porównywalnych, co stanowi wzrost w porównaniu z 1963 r. o 3,1%.

Produkcja aluminium powinna osiągnąć poziom 48 tys. ton, w tym z tytułu dodatkowych zadań 0,5 tys. ton.

Produkcja cynku powinna osiągnąć poziom 192 tys. ton, w tym z tytułu dodatkowych zadań 2,0 tys. ton.

Produkcja kadmu powinna osiągnąć poziom 510 ton, w tym z tytułu dodatkowych zadań 10 ton.

W hutnictwie metali nieżelaznych należy podjąć środki zapewniające dalszą poprawę gospodarki materiałowej, oszczędne gospodarowanie surowcami i najbardziej ekonomiczne wykorzystanie wszelkich złomów i odpadów metali nieżelaznych w celu poprawy stopnia odzysku, zmniejszenia strat bezpowrotnych i podniesienia poziomu gospodarowania deficytowymi metalami nieżelaznymi.

W zakresie inwestycji należy kontynuować budowę huty tlenku cynku w Miasteczku Śląskim, budowę kopalni miedzi w zagłębiu legnicko-głogowskim oraz budowę huty aluminium w Koninie.

10. Przemysł maszynowy i konstrukcji metalowych, przemysł elektrotechniczny, przemysł środków transportu, przemysł metalowy

Łączna wartość produkcji globalnej wymienionych gałęzi przemysłu w 1964 r. wyniesie 158,1 mld zł według cen porównywalnych, co stanowi wzrost w porównaniu z 1963 r. o 7,7%.

Podstawowym zadaniem tych gałęzi przemysłu w 1964 r. powinna być pełna realizacja zadań w zakresie eksportu, przy zapewnieniu terminowości dostaw, odpowiedniego poziomu technicznego i jakości produkowanych wyrobów. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie warunków dla realizacji uchwał organów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, zwłaszcza dotyczących uruchamiania produkcji maszyn i urządzeń, w których Polska się specjalizuje.

Należy zapewnić terminową realizację dostaw dla potrzeb inwestycji krajowych i rynku wewnętrznego zgodnie z założeniami planu i niedopuszczanie do powstawania nieuzasadnionego wzrostu zapasów.

Dalszym ważnym zadaniem jest zwrócenie szczególnej uwagi na zmniejszanie zużycia materiałowego drogą zmniejszenia ciężaru wyrobów poprzez stosowanie stali o wyższej wytrzymałości, profili oszczędnościowych i materiałów zastępczych, rozwijanie technologii pomocniczych, jak nowoczesne metody odlewania i obróbki plastycznej, utwardzanie powierzchniowe, metalizacja natryskowa, powlekanie powierzchniowe tworzywami itp.

Należy zapewnić rozwój produkcji części zamiennych do maszyn, urządzeń i środków transportu oraz udoskonalać gospodarkę remontową w przedsiębiorstwach.

W przemyśle maszynowym należy stworzyć odpowiednie warunki dla pełnej realizacji zadań wynikających z planów postępu technicznego w zakresie przygotowania i uruchamiania produkcji nowych wyrobów oraz unowocześnienia już produkowanych wyrobów. W tym celu należy otoczyć szczególną opieką rozwój prac naukowo-badawczych, konstrukcyjnych i technologicznych.

Należy również zapewnić terminową realizację planowanych inwestycji, szczególnie związanych z produkcją przeznaczoną na eksport i kooperację wewnętrzną.

W przemyśle maszyn energetycznych należy zapewnić terminową realizację produkcji kotłów, turbin, generatorów i transformatorów mocy oraz prowadzić przygotowania do produkcji turbin o mocy 200 MW.

W przemyśle obrabiarkowym należy zapewnić asortymentowe wykonanie planu, szczególnie w zakresie obrabiarek ciężkich i innych deficytowych.

W zakresie produkcji maszyn i urządzeń górniczych należy zabezpieczyć wykonanie co najmniej 4 kompletów obudowy kroczącej i 16 maszyn wyciągowych głównych i do głębienia szybów.

W przemyśle maszyn rolniczych należy zapewnić asortymentowe wykonanie zadań planowych oraz zwrócić szczególną uwagę na rozszerzanie bazy produkcyjnej w celu zapewnienia dalszego znacznego wzrostu produkcji w latach następnych w dziedzinie maszyn deficytowych, jak kombajny, siewniki zbożowe, kopaczki do ziemniaków, maszyny i narzędzia do uprawy buraków.

W przemyśle elektrotechnicznym należy zapewnić w szczególności wykonanie planu dostaw kooperacyjnych maszyn, sprzętu i wyposażenia elektrotechnicznego, 2 sztuk transformatorów po 150 MVA dla elektrowni Adamów i Stalowa Wola, autotransformatora 160 MVA dla elektrowni Konin, 2 sztuk transformatorów po 70 MVA przeznaczonych na eksport. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na uruchamianie produkcji nowych typów tranzystorów, zapewnienie terminowego rozruchu prasy do aluminiowania powłok kabli oraz rozszerzanie produkcji kabli elektroenergetycznych w izolacji i powłokach poliwinitowych.

W przemyśle taboru kolejowego należy skoncentrować prace na opanowaniu nowych konstrukcji nowoczesnych jednostek taboru oraz wykonaniu prototypów. Między innymi należy wyprodukować serię prototypową lokomotywy elektrycznej uniwersalnej typu 4E oraz opracować założenia konstrukcyjne dla czwórczłonu elektrycznego TB/8B o mocy 2080 KW i jednostki elektrycznej dwuczłonowej podmiejskiej.

Należy opracowywać dokumentacją konstrukcyjną lokomotywy spalinowej o mocy około 1700 KM i wyprodukować serię prototypową lokomotywy spalinowej o mocy 800 KM typu 6D-800 z przekładnią elektryczną.

Należy zapewnić uruchomienie seryjnej produkcji węglarek 2-osiowych typu 201W z zastosowaniem stali o zwiększonej wytrzymałości i odporności na korozję, węglarek 4-osiowych typu 401W, wagonów 4-osiowych do przewozu cementu luzem typu 402A, wagonów samowyładowczych typu 401V do przewozu piasku podsadzkowego oraz wagonów samowyładowczych typu 407V do węgla brunatnego.

Należy opracować założenia konstrukcyjne dla wagonu chłodni typ 401L, wykonać prototyp wagonu cysterny typ 405 do przewozu propanu i opracować dokumentację konstrukcyjną wagonu specjalnego typu 403S do przewozu soli luzem.

W 1964 roku należy wykonać prototypy wagonów salonowych typu 501A i 502A przeznaczonych na eksport oraz wagonu osobowego typu 104A, 1 dalekobieżnego I i II klasy z krajową aparaturą elektryczną.

W zakresie produkcji sprzętu motoryzacyjnego należy zapewnić dalszą poprawę jakości oraz modernizację samochodu "Syrena". Należy także zabezpieczyć uruchomienie seryjnej produkcji silnika górnozaworowego do samochodu "Warszawa" oraz wyprodukowanie co najmniej 3.000 sztuk silników wysokoprężnych do samochodu "Star".

W przemyśle okrętowym należy zabezpieczyć pełną i terminową realizację planu produkcji statków w ilości 54 sztuk o łącznym tonażu 348,4 tys. DWT, z czego na eksport przeznacza się 32 sztuki o łącznym tonażu 232,2 tys. DWT.

W zakresie produkcji artykułów trwałego użytku należy dążyć do rozwijania produkcji nowych wyrobów poszukiwanych przez odbiorców, podnoszenia jakości i estetyki produkowanych wyrobów oraz dostosowywania asortymentu produkcji do potrzeb rynku wewnętrznego i eksportu.

Należy także zabezpieczyć produkcję odpowiedniej ilości części zamiennych do artykułów trwałego użytku.

11. Przemysł chemiczny i gumowy

Wartość produkcji globalnej w przemyśle chemicznym i gumowym w 1964 r. wyniesie 58,7 mld zł według cen porównywalnych, co stanowi wzrost w porównaniu z 1963 r. o 10,5%.

Podstawowym zadaniem tego przemysłu w 1964 r. powinno być:

- zwiększenie produkcji siarki rodzimej do poziomu 303 tys. ton, tj. o 33,5% w stosunku do 1963 r. - w celu pokrycia potrzeb krajowych oraz eksportu;

- wyprodukowanie 365 tys. ton nawozów azotowych (w N2), 320 tys. ton nawozów fosforowych (w P2O5) oraz 701 tys. ton nawozów wapniowych (w CaO);

- wydatne zwiększenie produkcji włókien syntetycznych z 8,6 tys. ton w 1963 r. do 14,7 tys. ton, tj. o ponad 70% w stosunku do poziomu osiągniętego w 1963 r. i osiągnięcie w tym 11,0 tys. ton stylonu oraz uruchomienie w skali przemysłowej produkcji "elany" (3,5 tys. ton w 1964 r.);

- zwiększenie produkcji tworzyw sztucznych do poziomu 108,5 tys. ton, tj. ponad 20% w stosunku do 1963 r.;

- zwiększenie produkcji wyrobów farmaceutycznych do poziomu 5.522 mln zł, według cen porównywalnych w celu pokrycia potrzeb krajowych oraz zapewnienia eksportu wyrobów farmaceutycznych o wartości 105,0 mln zł dewizowych.

W kopalnictwie surowców chemicznych należy zapewnić terminowe prowadzenie prac dokumentacyjnych i przygotowawczych związanych z budową nowej kopalni siarki w Machowie w celu zabezpieczenia dalszego rozwoju produkcji siarki.

W przemyśle syntezy chemicznej dla zapewnienia założonego poziomu produkcji nawozów azotowych, należy osiągnąć następujące zdolności produkcyjne amoniaku syntetycznego:

w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie - 906 ton na dobę,

w Zakładach Azotowych w Chorzowie - 200 ton na dobę,

oraz rozpocząć produkcję amoniaku z pierwszej jednostki półspalania gazu ziemnego w Zakładach Azotowych w Tarnowie o zdolności 190 ton na dobę na początku IV kwartału 1964 r., a także uzyskać z produkcji rozruchowej adaptowanej instalacji metanolowej w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie 2.000 ton amoniaku.

Dla zabezpieczenia surowców niezbędnych do produkcji włókien syntetycznych należy zapewnić przeprowadzenie terminowego rozruchu nowej instalacji tereftalanu dwumetylu w Zakładach Koksochemicznych w Blachowni w celu uzyskania produkcji 3.600 ton DMT do produkcji włókna syntetycznego "elana" w Toruńskich Zakładach Włókien Sztucznych na poziomie 3.500 ton w 1964 r.

Ponadto należy zapewnić terminowe zakończenie budowy następujących obiektów:

- IV pieca karbidowego w Zakładach Chemicznych Oświęcim w II kwartale 1964 r.;

- I ciągu produkcji akrylonitrylu w Zakładach Azotowych w Tarnowie w IV kwartale 1964 r. o zdolności produkcyjnej 8.000 ton na rok;

- wytwórni "anilany" w Łódzkich Zakładach Włókien Sztucznych oraz rozpoczęcie rozruchu tego zakładu;

- oddziału polietylenu wysokociśnieniowego w Zakładach Koksochemicznych "Blachownia" w IV kwartale 1964 r.

12. Przemysł materiałów budowlanych

Wartość produkcji globalnej przemysłu materiałów budowlanych w 1964 r. wyniesie 20,1 mld zł, co stanowi wzrost w porównaniu z 1963 r. o 7,2%.

Największy wzrost produkcji ważniejszych wyrobów powinien być uzyskany w 1964 r. w zakresie dachówki (23,1%), płyt azbestowo-cementowych (20,7%), rurek drenarskich (19,1%), cementu (12,2%), żelbetowych i betonowych materiałów ściennych (12,9%) oraz wapna budowlanego i przemysłowego (10,5%).

Produkcja cementu w skali kraju powinna osiągnąć poziom 8861 tys. ton, w tym z tytułu dodatkowych zadań 150 tys. ton.

Dla zapewnienia przyjętego w planie na 1964 r. wzrostu produkcji należy zwrócić szczególną uwagę na przebieg realizacji inwestycji przemysłu materiałów budowlanych.

W 1964 r. należy zakończyć budowę i przekazać do eksploatacji: cementownię "Działoszyn", zakłady betonów komórkowych w Lidzbarku Welskim i Redzie II, zakład produkcji keramzytu w Budach Mszczonowskich, kamieniołom grysów twardych w Granicznej oraz zapewnić terminową realizację budowy cementowni "Rudniki", kombinatu cementowo-wapienniczego "Nowiny", zakładu wapienniczego "Bukowa", zakładów elementów prefabrykowanych w Kolbuszowej i Lublinie, zakładu strunobetonów Warszawa - Żerań, zakładu betonów komórkowych w Długim Kącie, fabryki płyt azbestowo-cementowych w Wierzbicy, fabryki wełny mineralnej w Nidzicy i zakładu produkcji kruszywa budowlanego z łupka węglowego w Bytomiu.

13. Przemysł szklarski

Wartość produkcji globalnej w przemyśle szklarskim w 1964 r. wyniesie 3,8 mld zł według cen porównywalnych, co stanowi wzrost w porównaniu z 1963 r. o 7,2%.

W zakresie działalności inwestycyjnej należy zakończyć budowę i przekazać do eksploatacji pierwszą linię produkcyjną w hucie szkła okiennego "Sandomierz" oraz oddział produkcji butelek w hucie szkła "Wyszków". Ponadto należy zapewnić terminową realizację budowy oddziału szkła technicznego i laboratoryjnego w hucie szkła "Wołomin".

Ważnym zadaniem przemysłu szklarskiego powinno być dążenie do podniesienia jakości produkcji oraz do lepszego asortymentowego pokrycia potrzeb rynku krajowego i handlu zagranicznego.

14. Przemysł porcelanowo-fajansowy

Wartość produkcji globalnej przemysłu porcelanowo-fajansowego wyniesie w 1964 r. 1,5 mld zł według cen porównywalnych, co stanowi wzrost w porównaniu z 1963 r. o 8,4%. Dla uzyskania założonego w planie wzrostu produkcji należy zakończyć rozbudowę zakładu porcelany stołowej "Krzysztof" oraz budowę nowego zakładu wyrobów kamionkowych w Suchedniowie i szlamowni kaolinu w Zebrzydowej. Ponadto należy zapewnić terminową realizację budowy nowego zakładu porcelitu stołowego w Chodzieży oraz zakładu porcelany stołowej we Włocławku.

W przemyśle ceramiki stołowej należy zwrócić szczególną uwagę na dalszą poprawę jakości wyrobów oraz wprowadzanie do produkcji nowych asortymentów i wzorów dekoracyjnych, dostosowanych do wymagań odbiorców zagranicznych i krajowych.

15. Przemysł drzewny

Wartość produkcji globalnej w przemyśle drzewnym w 1964 r. wyniesie 25,6 mld zł według cen porównywalnych, co stanowi wzrost w porównaniu z 1963 r. o 3,8%.

Zagadnieniem dużej wagi dla przemysłu tartacznego jest założenie zwiększenia eksportu tarcicy o około 20% w porównaniu z 1963 r. Wykonanie tego zadania wymaga zwiększenia zakresu suszenia tarcicy co najmniej do 460 tys. m3 oraz zwiększenia stosowania kąpieli antyseptycznych i sztaplowania przede wszystkim tarcicy eksportowej.

Produkcja mebli według wartości w cenach zbytu w 1964 r. powinna osiągnąć 8,4 mld zł, co oznacza wzrost o 9,8% w porównaniu z 1963 r. Pozwoli to na zwiększenie eksportu mebli o 27,6% oraz dostaw na rynek o 7,9%.

Zadania te wymagają zwrócenia specjalnej uwagi na poprawę jakości produkcji, co może być osiągnięte przez dalszy rozwój specjalizacji produkcji oraz przez usprawnienie kooperacji zakładów przemysłu kluczowego z zakładami meblarskimi przemysłu terenowego i spółdzielczego oraz przez rozwój branżowych ośrodków meblarskich.

Poważny wzrost produkcji płyt pilśniowych, wiórowych i paździerzowych oraz coraz szerszy zakres ich stosowania wymaga znacznego poprawienia jakości produkcji tych płyt, a w szczególności sortymentów uszlachetnianych przez lakierowanie i laminowanie.

Wzrost produkcji tych płyt powinien być osiągnięty m. in. przez uruchomienie zakładów produkcji płyt pilśniowych w Przemyślu i Czarnkowie, wprowadzenie 4-zmianowego systemu pracy w Zakładach Płyt Pilśniowych w Koniecpolu, przez uruchomienie Zakładu Płyt Wiórowych w Suwałkach oraz Zakładów Płyt Paździerzowych w Szczytnie, Koszalinie i Żyrardowie.

16. Przemysł papierniczy

Wartość produkcji globalnej w przemyśle papierniczym w 1964 r. wyniesie 9,8 mld zł według cen porównywalnych, co oznacza wzrost w porównaniu z 1963 r. o 4,5%. Założony wzrost produkcji celulozy w porównaniu z 1963 r. o 3,1% należy osiągnąć przez lepsze wykorzystanie istniejących zdolności produkcyjnych oraz przez przyrost mocy produkcyjnych z nowo uruchomionego oddziału celulozy słomowej we Włocławku i III ciągu w Niedomicach.

Przyrost produkcji papieru o 5,2% i tektury o 4,5% w porównaniu z 1963 r. powinien być osiągnięty przez intensyfikację produkcji na starych maszynach oraz na nowych maszynach oddanych do eksploatacji w 1963 r. w Ostrołęce, Szczecinie i Niedomicach.

W celu zabezpieczenia wykonania zadań w 1964 r. i dalszego rozwoju przemysłu papierniczego należy zapewnić terminowe oddanie do eksploatacji w 1964 r. celulozowni słomowej we Włocławku, oddziału słomowej masy półchemicznej i kartonu słomowego w Bydgoszczy, oddziału tektury falistej w Łodzi oraz kontynuowanie budowy celulozowni w Ostrołęce, oddziału maszyn papierniczych do produkcji bibułki kondensatorowej i dekoracyjnej w Żywcu oraz maszyny do produkcji papierów białych w Krapkowicach.

W 1964 r. należy w dalszym ciągu rozszerzać stosowanie surowców zastępujących papierówkę klasyczną - takich jak żerdzie i zrzyny - przy produkcji celulozy i zapewnienie ich równomiernej dostawy przez lasy i tartaki.

Należy również położyć szczególny nacisk na poprawę jakości papieru z jednoczesnym obniżeniem jego gramatury.

17. Przemysł włókienniczy, przemysł odzieżowy, przemysł skórzano-obuwniczy

Wartość produkcji globalnej wymienionych wyżej gałęzi przemysłu powinna w 1964 r. osiągnąć 88,1 mld zł według cen porównywalnych, co oznacza wzrost w porównaniu z 1963 r. o 6,1%.

Wartość produkcji globalnej przemysłu włókienniczego powinna wynieść 55,1 mld zł, przemysłu odzieżowego 19,4 mld zł i przemysłu skórzano-obuwniczego 13,6 mld zł.

W 1964 r. należy maksymalnie dostosować asortyment produkcji tkanin, wyrobów dziewiarskich i pończoszniczych, konfekcji z tkanin, obuwia oraz pozostałych wyrobów włókienniczych i skórzanych do aktualnych potrzeb rynku wewnętrznego i eksportu, ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania rynku na konfekcję z tkanin, wyroby dziewiarsko-pończosznicze i obuwie w rozmiarach dziecięco-młodzieżowych. Operatywne uzgadnianie asortymentu produkcji na zaopatrzenie rynku nie może jednak spowodować przekroczenia ustalonych w bilansach na 1964 r. limitów zużycia i zapasów surowców i półfabrykatów włókienniczych i skórzanych oraz obniżenia średnich cen przyjętych w rocznym planie dostaw rynkowych na 1964 r. Ponadto w 1964 r. należy kontynuować prace na odcinku szerszego stosowania w przemyśle włókienniczym i skórzano-obuwniczym tańszych gatunków surowców importowanych oraz przygotowania przemysłu włókienniczego do wydatnego zwiększenia zużycia w 1965 r. włókien syntetycznych produkcji krajowej.

W celu zapewnienia odpowiedniego przyrostu zdolności produkcyjnych w przemyśle odzieżowym należy zakończyć budowę i przekazać do eksploatacji w 1964 r. zakłady odzieżowe w Szczecinie, Łasku, Poddębicach i Wieruszowie, o łącznej zdolności przerobowej około 8,4 mln mb tkanin na jedną zmianę rocznie.

18. Przemysł spożywczy

Wartość produkcji globalnej przemysłu spożywczego w 1964 r. wyniesie 129,6 mld zł według cen porównywalnych, co stanowi wzrost w porównaniu z 1963 r. o 3,7%.

Należy dążyć do pogłębienia koordynacji produkcji artykułów spożywczych wytwarzanych przez przemysł kluczowy, państwowy przemysł terenowy oraz przez spółdzielczość.

Należy położyć nacisk na urozmaicenie i rozszerzenie asortymentu artykułów eksportowych oraz dostosować jakość i estetykę opakowań produkowanych wyrobów do wymagań odbiorców zagranicznych.

Należy dążyć do jak najlepszego wykorzystania surowców, jak również do właściwego zorganizowania przechowalnictwa, zwłaszcza buraków.

W ramach realizacji programu inwestycyjnego w przemyśle spożywczym należy:

- rozbudować zdolności produkcyjne w przemyśle paszowym przez zakończenie w 1964 r. budowy wytwórni pasz w Osieku, Sosnowcu, Zamościu, Sandomierzu, Kaliszu, Rykach, Sierpcu oraz kontynuować budowę zakładów w Golubiu, Krzepicach, Nowej Soli, Strzelcach Krajeńskich, Stargardzie, Jarosławiu celem oddania ich do użytku w 1965 r.;

- ukończyć budowy oddziałów drożdży paszowych w Jaworzynie Śląskiej i Raciborzu;

- rozpocząć budowę oddziałów drożdży paszowych w Lublinie, Żyrardowie i Przeworsku oraz kontynuować budowę oddziału drożdży paszowych w Goświnowicach;

- oddać do użytku chłodnie w Krakowie, Wałbrzychu, Częstochowie i Toszku oraz kontynuować budowę chłodni w Szczecinie przewidzianej do zakończenia w 1966 r.;

- kontynuować budowę Zakładów Mięsnych na Żeraniu i w Nisku przewidzianych do oddania do użytku w 1966 r.;

- zakończyć budowę Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego w Łomży i rozpocząć budowę oddziału produkcyjnego glukozy w Łomży;

- powiększyć flotę rybacką o następujące jednostki:

3 trawlery B 15

1 trawler B 18

6 trawlerów B 23

7 kutrów 24 m

5 kutrów 17 m

19. Przemysł objęty planowaniem terenowym

W zakresie przemysłu planowanego terenowo należy zwrócić szczególną uwagę na rozszerzenie produkcji asortymentów przeznaczonych na rynek oraz wydatne zwiększenie produkcji eksportowej, szczególnie na obszary wolnodewizowe.

Ponadto należy kontynuować organizacyjne prace w zakresie technicznie i ekonomicznie uzasadnionej specjalizacji i koncentracji produkcji.

Przemysł terenowy powinien nadal rozwijać usługi dla ludności, zwłaszcza w zakresie napraw artykułów gospodarstwa domowego, pojazdów mechanicznych, robót remontowo-budowlanych i pralnictwa.

IV.

Rolnictwo i skup.

1. Szacuje się, że w 1964 r. wartość produkcji globalnej (w cenach porównywalnych) wzrośnie o 1,1% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu na 1963 r., przy czym produkcja roślinna powinna osiągnąć poziom o około 0,8%, a produkcja zwierzęca o około 1,6% wyższy niż w 1963 r.

Szacuje się, że produkcja końcowa (brutto) wzrośnie o 1,4% w porównaniu z 1963 r.

2. Należy dążyć do zwiększenia ogólnej powierzchni zasiewów z 15.340 tys. ha w 1963 r. do 15.400 tys. ha w 1964 r., tj. o około 60 tys. ha.

Założony wzrost powierzchni zasiewów powinien być zrealizowany przez zwiększenie powierzchni zasiewów w państwowych gospodarstwach rolnych o około 34 tys. ha oraz gospodarce chłopskiej o około 26 tys. ha przez zagospodarowanie gruntów Państwowego Funduszu Ziemi i wspólnot gromadzkich. Powierzchnia upraw przemysłowych w 1964 r. powinna wzrosnąć do 945 tys. ha, w tym powierzchnia buraków cukrowych do 445 tys. ha, a roślin oleistych do 290 tys. ha.

3. Przewiduje się, że plony podstawowych ziemiopłodów kształtować się będą następująco (w q/ha):
1964

plan

%

1964

średnich plonów

z lat

1960-1963

%

1964

1963

p. w.

Zboża ogółem16,8100,097,7
Ziemniaki145100,091,8
Buraki cukrowe260100,0
Oleiste12,7100,0121,0
4. Przewiduje się, że zbiory podstawowych ziemiopłodów kształtować się będą następująco (w tys. ton):
1964

plan

%

1964

1963

p.w.

Zboża ogółem14.70098,0
Ziemniaki40.30089,9
Buraki cukrowe11.570
Oleiste368153,3
5. Przewiduje się, że stan pogłowia zwierząt gospodarskich na 30 czerwca kształtować się będzie następująco (w tys. sztuk):
1964

plan

%

1964

1963

p.w.

Bydło ogółem9.900100,6
w tym: krowy6.070100,0
Trzoda chlewna12.300105,6
Owce3.05099,8
Konie2.54096,9
6. Przewiduje się, że produkcja podstawowych produktów zwierzęcych kształtować się będzie następująco:
Jednostka miary1964

plan

%

1964

1963

p.w.

Żywiec ogółemtys. ton2.28098,7
w tym: wieprzowytys. ton1.40098,0
wołowytys. ton695100,0
Mlekomln l12.550103,0
Wełnaton7.370101,0
Jajamln sztuk6.025104,8
7. Ustala się, że skup podstawowych produktów roślinnych (łącznie z materiałem siewnym kwalifikowanym) ze zbiorów 1964 r. osiągnie następujące rozmiary (w tys. ton):
1964

plan

%

1964

1963

p.w.

Zboża ogółem3.120121,4
w tym:
z wymiany za pasze900
Ziemniaki4.600100,0
Buraki cukrowe11.570
Oleiste325166,7
8. Ustala się, że skup podstawowych produktów zwierzęcych osiągnie następujące rozmiary:
Jednostka miary1964

plan

%

1964

1963

p.w.

Żywiec ogółemtys. ton1.59598,3
w tym: wieprzowytys. ton90097,2
wołowytys. ton620100,0
Żywiec ogółem w przeliczeniu na mięso (łącznie z żywcem końskim)tys. ton1.05798,3
Mlekomln3.700104,8
Wełnaton6.500101,1
Jajamln sztuk2.750111,3

Z ogólnej ilości 900 tys. ton skupu żywca wieprzowego na dostawy żywca wieprzowego z państwowego tuczu przemysłowego przypada 62 tys. ton, co oznacza wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 1963 r. o 0,8%.

9. Dla wszystkich państwowych gospodarstw rolnych podległych Ministrowi Rolnictwa przyjmuje się następujące ustalenia:
1) wartość produkcji globalnej (w roku kalendarzowym 1964) wzrośnie szacunkowo o około 7,4%, w tym produkcji roślinnej o 9,9%, a produkcji zwierzęcej o 2,1%;
2) plony podstawowych ziemiopłodów kształtować się będą następująco (w q/ha):
1964

plan

%

1964

średnich

plonów z

lat 1960-63

%

1964

1963

p.w.

Zboża ogółem16,8101,2100,6
Ziemniaki130104,092,2
Buraki cukrowe240112,7
Oleiste12,8100,0120,7
3) Przewiduje się, że stan pogłowia zwierząt gospodarskich na 30 czerwca kształtować się będzie następująco (w tys. sztuk):
1964

plan

%

1964

1963

p.w.

Bydło ogółem1.150101,8
w tym: krowy440102,1
Trzoda chlewna638106,1
4) Ustala się, że dostawy ze wszystkich państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Rolnictwa podstawowych produktów roślinnych (łącznie z materiałem siewnym) ze zbiorów 1964 r. osiągną następujące rozmiary (w tys. ton):
1964

plan

%

1964

1963

p.w.

Zboża ogółem780100,0
Ziemniaki650100,0
Buraki cukrowe1.272
Oleiste104162,5
5) Ustala się, że dostawy ze wszystkich gospodarstw państwowych podległych Ministrowi Rolnictwa podstawowych produktów zwierzęcych osiągną następujące rozmiary:
Jednostka miary1964

plan

%

1964

1963

p.w.

Żywiec ogółemtys. ton143103,6
w tym: wieprzowytys. ton55110,0
wołowytys. ton83100,0
Żywiec ogółem w przeliczeniu na mięso (łącznie z żywcem końskim)tys. ton85102,4
Mlekomln l735108,9
6) W roku gospodarczym 1963/64 ogólny wynik finansowy z działalności gospodarczej państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i państwowych gospodarstw rolnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa nie powinien przekroczyć 900 mln zł strat przy przyznanym zakresie i poziomie dotacji przedmiotowych.
10. Zaopatrzenie rolnictwa w pasze treściwe z zasobów państwowych, łącznie z paszami na wymianę za zboże, w roku kalendarzowym 1964 powinno wynieść 2.490 tys. ton (w tym 420 tys. ton pasz wysokobiałkowych), z czego około 600 tys. ton w drodze wymiany za zboże.
11. Zaopatrzenie rolnictwa w nawozy sztuczne pod zbiory 1964 r. powinno wzrosnąć w przeliczeniu na czysty składnik z około 60 kg w 1963 r. do 66,9 kg na 1 hektar zasiewów.

Dostawy poszczególnych nawozów sztucznych pod zbiory 1964 r. powinny osiągnąć następujący poziom (w tys. ton czystego składnika):

1963/1964

plan

%

1963/1964

1962/1963

Ogółem nawozy (NPK)1.030112,1
w tym:
nawozy azotowe (N)360113,9
nawozy fosforowe (P2O5)290116,6
nawozy potasowe (K2O)380107,5
Wapno nawozowe w przeliczeniu na CaO (łącznie z wapnem defekacyjnym)860117,0
12. Wartość zaopatrzenia rolnictwa w środki ochrony roślin ogółem powinna wzrosnąć z 422,5 mln zł w 1963 r. do 580 mln zł w 1964 r., tj. o około 37%.
13. Nakłady inwestycyjne w dziale rolnictwo (bez nakładów na budownictwo mieszkaniowe) wzrosną z 16,0 mld zł w 1963 r. do 20,5 mld zł w 1964 r., tj. o około 28%, w tym inwestycje państwowe wzrosną z 8,2 mld zł do 11,1 mld zł, tj. o około 36%.

Nakłady na inwestycje produkcyjne w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych wzrosną z 285 mln zł w 1963 r. do 390 mln zł w 1964 r., tj. o około 37%.

Nakłady na inwestycje produkcyjne ze środków Funduszu Rozwoju Rolnictwa wyniosą 3,5 mld zł wobec 2,5 mld zł w 1963 r., co stanowi wzrost o około 41%.

Szacuje się, że inwestycje produkcyjne indywidualnych gospodarstw chłopskich, finansowane z własnych środków, wyniosą 5,5 mld zł wobec 5,1 mld zł w 1963 r., tj. wzrosną o około 8%.

14. Inwestycje we wszystkich państwowych gospodarstwach rolnych podległych Ministrowi Rolnictwa (plan terenowy łącznie z planem centralnym bez nakładów na melioracje i elektryfikację) wzrosną z 4,3 mld zł w 1963 r. do 5,7 mld zł w 1964 r., tj. o około 32%.
15. W ramach nakładów inwestycyjnych na melioracje w gospodarstwach chłopskich, spółdzielniach produkcyjnych i państwowych gospodarstwach rolnych w zakresie melioracji gruntów ornych należy przeprowadzić drenowanie nowe na obszarze 70,8 tys. ha i odbudować drenowanie na obszarze 84 tys. ha; w zakresie łąk i pastwisk należy przeprowadzić melioracje rowami nowymi na obszarze 77,2 tys. ha oraz odbudować rowy na obszarze 53,8 tys. ha. Zagospodarowaniem pomelioracyjnym powinno być objęte 133,2 tys. ha łąk i pastwisk.
16. W ramach nakładów inwestycyjnych zostanie zelektryfikowanych około 83 tys. zagród chłopskich oraz 428 państwowych gospodarstw rolnych (w tym reelektryfikacją objętych będzie 297 gospodarstw).
17. Kredyty inwestycyjne dla gospodarki indywidualnej i spółdzielczej wyniosą 3.400 mln zł.
18. Zaopatrzenie rolnictwa w traktory, silniki i maszyny rolnicze kształtować się będzie następująco:
1) wartość dostaw dla całego rolnictwa - traktorów, silników i maszyn rolniczych - powinna wynieść w 1964 r. około 6.350 mln zł wobec 5.850 mln zł w 1963 r., tj. wzrosnąć o 8,5%;
2) dostawy traktorów w 1964 r. powinny wynieść 19.880 sztuk, co oznacza utrzymanie dostaw na poziomie planowanym na 1963 r. (19.820 sztuk);
3) wartość dostaw traktorów, silników, maszyn rolniczych dla kółek rolniczych i spółdzielni produkcyjnych powinna wzrosnąć z 2.130 mln zł w 1963 r. do 2.340 mln zł w 1964 r., tj. o 9,9%. Dostawy traktorów wyniosą 11.330 sztuk, czyli utrzymają się na poziomie zbliżonym do 1963 r. (96,7%).

Dostawy ważniejszych maszyn traktorowych kształtować się będą następująco (w sztukach):

1964

plan

%

1964

1963

p.w.

Siewniki zbożowe2.120471,1
Kosiarki4.340228,4
Snopowiązałki6.600146,7
Kopaczki8.800181,4
4) Wartość dostaw maszyn rolniczych i silników dla indywidualnych gospodarstw wyniesie 1.440 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu z 1963 r. o 1,4%.
19. Zaopatrzenie rynku wiejskiego w podstawowe materiały budowlane (łącznie z produkcją prywatną) powinno osiągnąć następujące rozmiary:
Jednostka miary1964

plan

%

1964

1963

p.w.

Cementtys. ton1.970124,7
Materiały ściennemln jednostek ceramicznych1.800116,9
w tym: ze źródeł uspołecznionychmln jednostek ceramicznych1.515111,0
Wapno budowlanetys. ton640111,3
w tym: ze źródeł uspołecznionychtys. ton551111,1
Drewno w przeliczeniu na tarcicętys. m31.325106,1
w tym: z lasów państwowychtys. m3930105,6
20. Zaopatrzenie rynku wiejskiego w wyroby hutnicze ogółem wyniesie 132,7 tys. ton, co oznacza wzrost o 10,8% w porównaniu z 1963 r.
21. Realizacja założonego wzrostu produkcji rolnej wymagać będzie zwrócenia szczególnej uwagi na:

- zapewnienie środków umożliwiających zrealizowanie założonego w planie zwiększenia powierzchni zasiewów;

- dalszy rozwój gospodarki nasiennej zapewniający rolnictwu planowe odnawianie materiału siewnego, zwłaszcza zbóż, sadzeniaków ziemniaków oraz nasion roślin strączkowych i motylkowych;

- dalsze polepszanie gospodarki nawozowej, przede wszystkim poprzez bardziej racjonalne wykorzystanie obornika, zwiększenie stosowania wapna nawozowego, wody amoniakalnej oraz rozszerzenie wykorzystywania torfu na cele nawozowe;

- pełną realizację programu rzeczowego w dziedzinie melioracji rolnych oraz zadań w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych;

- zwiększenie doradczej i instruktorskiej działalności specjalistów rolnych bezpośrednio związanych z produkcją rolną;

- otoczenie specjalną opieką budownictwa produkcyjnego w państwowych gospodarstwach rolnych, spółdzielniach produkcyjnych i kółkach rolniczych oraz budownictwa agronomówek.

22. W celu dalszego gospodarczego wzmocnienia istniejących spółdzielni produkcyjnych zobowiązuje się Radę Ministrów do:

- zapewnienia spółdzielniom pierwszeństwa w uzyskiwaniu środków produkcji (nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, pasze, maszyny rolnicze) oraz pomocy agronomicznej;

- zapewnienia odpowiedniej pomocy kredytowej w ramach przewidzianych rozmiarów kredytów państwowych dla gospodarki chłopskiej.

V.

Leśnictwo.

1. W celu zaspokojenia potrzeb kraju oraz eksportu ustala się w 1964 r. ogólny rozmiar wyrębu grubizny w wysokości 16.546,0 tys. m3.

Z liczby tej przypada na pozyskanie drewna przez:

- przedsiębiorstwa lasów państwowych podległe Ministerstwu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 15.500 tys. m3

- gospodarstwa leśne parków narodowych 44 tys. m3

- lasy innych ministerstw 99 tys. m3

- lasy niepaństwowe 903 tys. m3

Zgodnie z założeniami planu 5-letniego we wszystkich dziedzinach gospodarki narodowej powinny być kontynuowane wysiłki w kierunku racjonalnego i oszczędnego zużywania drewna, pełniejszego wykorzystania niektórych gatunków drewna liściastego, odpadów zrębowych i drewna małowymiarowego oraz jak najszerszego rozwoju i stosowania dostępnych w kraju materiałów zastępujących drewno.

2. Wartość produkcji towarowej leśnictwa powinna wynieść w cenach zbytu (w mln zł):
1964

plan

%

1964

1963

p.w.

Wartość produkcji towarowej ogółem12.866,599,9
w tym:
przedsiębiorstwa lasów państwowych11.081,499,3
lasy niepaństwowe (drewno)678,0101,2
3. Pozyskanie drewna w całym leśnictwie według ważniejszych sortymentów powinno kształtować się następująco (w tys. m3):
1964

plan

%

1964

1963

p.w.

Drewno ogółem (grubizna) A + B16.546,0100,0
A. drewno iglaste (grubizna)13.946,2100,2
w tym:
drewno tartaczne7.989,2101,2
drewno kopalniakowe2.298,0102,3
papierówka czerwona973,093,6
papierówka biała923,095,0
B. drewno liściaste (grubizna)2.599,898,6
w tym: drewno tartaczne964,198,3
Z liczb powyższych przypada na:
1. przedsiębiorstwa lasów państwowych
drewno ogółem (grubizna) A + B15.500,0100,3
A. drewno iglaste (grubizna)12.985,0100,1
w tym:
drewno tartaczne7.300,0100,7
drewno kopalniakowe2.288,0102,3
papierówka czerwona960,093,2
papierówka biała910,095,0
B. drewno liściaste (grubizna)2.515,0101,6
w tym:
drewno tartaczne930,0103,0
2. lasy niepaństwowe
drewno ogółem (grubizna) A + B903,093,4
A. drewno iglaste (grubizna)842,9101,9
w tym: drewno tartaczne637,4106,9
B. drewno liściaste (grubizna)60,143,1
w tym: drewno tartaczne24,034,3
4. Wywóz drewna z lasu w przedsiębiorstwach lasów państwowych ustala się w wysokości 14,4 mln m3, w tym transportem własnym 8,3 mln m3, z tego mechanicznym 7,7 mln m3.
5. Zalesienia i odnowienia sztuczne powinny objąć - ogółem 142,5 tys. ha
w tym: na terenach przedsiębiorstw lasów państwowych99,2"
na terenach lasów niepaństwowych41,9"
Pielęgnowanie lasu powinno objąć powierzchnię529,0"
w tym: na terenach przedsiębiorstw lasów państwowych501,9"
na terenach lasów niepaństwowych22,1"
6. W dziedzinie zadrzewienia kraju ustala się następujące ważniejsze zadania:

- ogólna powierzchnia szkółek 4.149 ha

w tym w przedsiębiorstwach lasów państwowych2.325"

- sadzenie drzewek ogółem 11.103,0 tys. szt.

w tym: topoli4.788,0"

VI.

Transport i łączność.

1. Przewozy ładunków transportem zorganizowanym (bez transportu morskiego) powinny osiągnąć 499 mln ton, co oznacza wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1963 r. o 4,4%, w tym przewozy ładunków podstawowymi środkami transportu powinny kształtować się następująco (w mln ton):
1964%

1964

1963

p.w.

Transport kolejowy normalnotorowy310,5103,5
Transport samochodowy publiczny i branżowy171,9106,0
Transport wodny śródlądowy4,3126,5

Nadawcy ładunków powinni zapewnić warunki do zwiększonego wykorzystania zdolności przewozowej kolei w I półroczu 1964 r. oraz w niedziele i święta w okresie całego roku.

2. Przewiduje się, że przewozy pasażerów transportem kolejowym i samochodowym (Polskie Koleje Państwowe, wojewódzkie przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej, Krajowy Związek Spółdzielni Transportowych) osiągną 1.557,6 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 7,4% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1963 r., w tym przewozy pasażerów podstawowymi środkami transportu powinny kształtować się następująco (mln pasażerów):
1964%

1964

1963

p.w.

Transport kolejowy normalnotorowy885,0102,7
Transport samochodowy (wojewódzkie przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej)626,6115,6
3. W zakresie elektryfikacji kolei należy włączyć do wstępnej eksploatacji następujące odcinki:

Rzeszów - Medyka 101,0 km

Konin - Poznań 109,0 km

Pyskowice - Pyskowice Miasto 3,1 km

Czechowice - Zebrzydowice - granica Państwa 33,1 km

Ponadto należy rozpocząć roboty elektryfikacyjne, między innymi na linii Tarnowskie Góry - Gdynia.

4. Podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne na kolejach powinny kształtować się następująco:
1964%

1964

1963

p.w.

Obrót wagonu towarowego w dobach4,5795,6
Zużycie węgla obliczeniowego w kg na 1000 brutto-tono-km:
w ruchu towarowym30,197,2
w ruchu pasażerskim67,098,1
5. W 1964 r. w ramach planu centralnego należy zbudować około 120 km dróg, przebudować około 110 km dróg oraz zbudować około 2,2 tys. mb. mostów i wiaduktów. W ramach planu terenowego przewiduje się budowę i przebudowę około 150 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej oraz budowę około 1,3 tys. mb. mostów.

Ponadto szacuje się, że wartość inwestycji zrealizowanych w ramach społecznych czynów drogowych wyniesie około 600 mln zł, w tym udział dotacji Państwa wyniesie około 300 mln zł.

6. Nakłady finansowe z budżetu Państwa na utrzymanie dróg państwowych powinny osiągnąć poziom 2,8 mld zł, a na utrzymanie dróg lokalnych 703 mln zł. Należy przeprowadzić kapitalne remonty około 6,1 tys. km dróg państwowych oraz około 32 tys. mb. mostów na drogach państwowych.
7. Stan własnej floty morskiej powinien zwiększyć się z 1.100 tys. DWT według przewidywanego wykonania na koniec 1963 r. do 1.180 tys. DWT na koniec 1964 r. Przewozy ładunków flotą własną powinny osiągnąć 10 mln ton i 29,9 mld tono-mil.
8. Wartość usług Ministerstwa Łączności ogółem według cen bieżących powinna osiągnąć poziom 5,2 mld zł, co oznacza wzrost o 7,4% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu na 1963 r.
9. W 1964 r. powinna nastąpić dalsza rozbudowa między innymi następujących urządzeń łączności:

- przyrost telefonicznej sieci miejscowej o 101,3 tys. km par (tj. osiągnięcie stanu 1.944,0 tys. km par),

- przyrost pojemności central miejscowych o 73,5 tys. numerów (tj. osiągnięcie stanu 914,8 tys. numerów),

- przyrost abonentów telefonicznych o 60,4 tys. abonentów (tj. osiągnięcie stanu 740,2 tys. abonentów),

- przyrost telefonicznych łączy międzymiastowych i okręgowych o 1.157 sztuk łączy (tj. osiągnięcie stanu 24.426 sztuk łączy).

10. W 1964 r. powinny być uruchomione 3 nowe stacje telewizyjne, a mianowicie: w Kielcach, Szczecinku i Giżycku.

Ponadto wzmocniona zostanie moc stacji telewizyjnych w Szczecinie i Koszalinie, a także uruchomiony zostanie drugi nadajnik telewizyjny w Warszawie. Długość łączy telewizyjnych na liniach radiowych powinna wzrosnąć o około 886 km łączy TV i osiągnąć stan 3.906 km łączy TV na koniec 1964 r.

VII.

Inwestycje i budownictwo.

1. Ustala się, że globalne rozmiary nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej wyniosą w 1964 r. 125,3 mld zł, a w 1965 r. 132,5 mld zł, co oznacza wzrost w 1964 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu w 1963 r. o 1,7% i w 1965 r. o 5,7% w porównaniu z 1964 r.

Dane w zakresie planu inwestycyjnego i budownictwa określone w niniejszym rozdziale uchwały dotyczące 1965 r. mają charakter wstępny i będą uściślone w toku prac nad projektem Narodowego Planu Gospodarczego na 1965 r.

2. Zakłada się, że w 1964 r. i w 1965 r. nakłady inwestycyjne według działów gospodarki narodowej ukształtują się następująco (w mld zł):
1963

p.w.

1964

plan

1965

założenia

%
1964

1963

1965

1964

Ogółem gospodarka narodowa123,3125,3132,5101,7105,7
w tym:
przemysł52,952,852,399,799,0
budownictwo3,93,84,297,7110,1
rolnictwo16,020,525,1127,8122,7
leśnictwo0,50,50,494,795,5
transport i łączność12,712,613,999,6109,7
obrót towarowy3,02,42,480,4100,8
gospodarka komunalna4,34,04,293,5104,2
budownictwo mieszkaniowe20,719,921,396,2106,9
oświata, nauka i kultura6,05,95,998,699,6
ochrona zdrowia, opieka społeczna i kultura fizyczna2,01,81,791,097,2
administracja publiczna, instytucje wymiaru sprawiedliwości, instytucje finansowe, ubezpieczenia, organizacje polityczne, społeczne i pozostałe1,21,11,190,297,9
3. Globalne nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą w 1964 r. ogółem 112,9 mld zł, tj. wzrosną o 1,6% w porównaniu do przewidywanego wykonania 1963 r., a w 1965 r. - 119,1 mld zł, tj. wzrosną o 5,5% w porównaniu do 1964 r.
4. Przyjmuje się, że w ramach wyżej wymienionych nakładów w gospodarce uspołecznionej inwestycje rad narodowych wyniosą w 1964 r. - 26,4 mld zł, a w 1965 r. - 30,4 mld zł, inwestycje zaś spółdzielczości, łącznie ze spółdzielczością rolniczą i mieszkaniową, wyniosą w 1964 r. 9,8 mld zł, a w 1965 r. - 11,2 mld zł, w tym plan terenowy w 1964 r. - 9,2 mld zł, a w 1965 r. - 10,5 mld zł.

Szacuje się, że nakłady nielimitowane, realizowane w ramach czynów społecznych, środków Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy, inwestycji szybko rentujących się itp. w gospodarce uspołecznionej (w planie centralnym i terenowym) wyniosą 3,1 mld zł w 1964 r. i 3,1 mld zł w 1965 r.

5. Ocenia się, że ogólna kwota nakładów na inwestycje indywidualnych gospodarstw chłopskich wyniesie w 1964 r. 8,9 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu na 1963 r. o 8,7% i 9,8 mld zł w 1965 r., tj. wzrośnie o 10,0% w porównaniu do 1964 r.

Pomoc kredytowa Państwa dla indywidualnych gospodarstw chłopskich w 1964 r. wyniesie 3,2 mld zł, a w 1965 r. 3,4 mld zł.

Nakłady na indywidualne budownictwo mieszkaniowe ludności typu miejskiego ocenia się na kwotę 3,3 mld zł w 1964 r. i 3,4 mld zł w 1965 r.

6. Przewiduje się, że globalne nakłady na kapitalne remonty środków trwałych w gospodarce uspołecznionej wyniosą w 1964 r. - 21,7 mld zł, tj. osiągną wzrost o 6,4% w porównaniu z 1963 r.
7. Przewiduje się, że w związku z założonym programem w zakresie inwestycji i kapitalnych remontów ogólne rozmiary robót budowlano-montażowych w kraju osiągną wielkość w 1964 r. 91,8 mld zł, tj. wzrosną o 4,1% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 1963 r. oraz w 1965 r. - 97,6 mld zł, tj. wzrosną w porównaniu z planem na 1964 r. o 6,3%.
8. W związku z planowaną strukturą inwestycji i remontów wykonawstwo robót budowlano-montażowych w podziale na grupy wykonawców powinno kształtować się następująco (w mln zł):
1963

p.w.

1964

plan

1965

wstępne założenia

%
1964

1963

1965

1964

Ogółem88.19691.77597.582104,1106,3
z tego:
1. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe66.76870.58475.632105,7107,2
z tego:
państwowe63.73367.75672.799106,3107,4
budowlane spółdzielnie pracy2.9322.7252.73092,9100,2
przedsiębiorstwa organizacji społecznych747474100,0100,0
przedsiębiorstwa Centrali Spółdzielni Ogrodniczych292929100,0100,0
2. System gospodarczy (siły własne i obce)11.83311.25511.37595,1101,1
3. Wykonawcy pozostali (ludność i rzemiosło)9.5959.93610.575103,6106,4
9. Upoważnia się Radę Ministrów do:
1) ustalenia przypadków, w jakich mogą być zmienione - w toku wykonywania planu - globalne nakłady inwestycyjne, określone w niniejszej uchwale;
2) przeprowadzania w planie zmian i przesunięć nakładów w dostosowaniu do stanu przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji planu centralnego i terenowego oraz dla zwiększenia koncentracji nakładów w zakresie inwestycji kontynuowanych, kosztem inwestycji nowo rozpoczynanych.

VIII.

Geologia.

1. Prace geologiczno-poszukiwawcze, w wyniku których otrzymujemy dokumentacje określające zasoby surowców mineralnych, stanowią podstawę do planowania rozwoju określonych gałęzi przemysłu.

W związku z powyższym należy w zakresie prac geologiczno-poszukiwawczych wykonać: wierceń ręcznych 149,6 tys. mb., wierceń mechanicznych 581,0 tys. mb. oraz 7,5 tys. mb. robót górniczych.

Ponadto należy wykonać prace geofizyczne na ogólną kwotę 232,5 mln zł.

W wyniku wykonania powyższych prac należy:

- zabezpieczyć bieżące potrzeby w formie dokumentacji geologicznych,

- prowadzić badania podstawowe, których wyniki mają decydujący wpływ na dalsze poszukiwania, a tym samym na powiększenie bazy surowcowej.

2. W ramach zadań, o których mowa w ust. 1, należy w pierwszym rzędzie:

dla bieżących potrzeb przemysłu:

- kontynuować prace rozpoznawcze i uzupełniające na złożach węgla kamiennego w zakresie zapewniającym planowaną budowę nowych kopalń,

- prowadzić dalsze prace rozpoznawcze i dokumentacyjne na złożach węgla brunatnego dla zabezpieczenia planowanego wydobycia w latach następnych ze szczególnym uwzględnieniem złoża Bełchatów,

- dla zabezpieczenia planowanego wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego - prowadzić intensywne prace geologiczno-poszukiwawcze w rejonie Karpat, Przedgórza i na Niżu,

- prowadzić dalsze prace rozpoznawcze za rudami cynku i ołowiu na obszarze Laski, Sikorka, Klucze,

- prowadzić dalsze rozpoznanie złoża miedzi Lubin - Sieroszowice,

- zapewnić odpowiednio duże zasoby surowców mineralnych dla potrzeb przemysłu materiałów budowlanych, a w szczególności kruszywa mineralnego,

- prowadzić prace geologiczno-inżynierskie zapewniające prawidłowe projektowanie inwestycji budowlanych, a głównie hydro-energetycznych.

w zakresie badań podstawowych:

- na Niżu kontynuować prace badawcze II etapu dla ustalenia perspektyw surowcowych tego rejonu, zwłaszcza pod kątem ustalenia dalszych poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

- prowadzić prace kartograficzne dla ustalenia obrazu budowy geologicznej obszarów, ważnych z punktu widzenia występujących złóż surowców mineralnych,

- zintensyfikować prace poszukiwawcze za rudami żelaza w północno-wschodnich rejonach kraju, za rudami cynku i ołowiu, węglem brunatnym, solami potasowo-magnezowymi i innymi surowcami, celem zabezpieczenia zasobami planowanego wydobycia w latach następnych.

3. Zintensyfikować prace geofizyczne w celu lepszego poznania terenów badanych oraz obniżenia kosztów poszukiwań.
4. Dla wykonania zadań, o których mowa w poprzednich ustępach, należy zapewnić nakłady w wysokości 1.822,3 mln zł w podziale na:
a) nakłady finansowane z budżetu 1.224,9 mln zł,
b) nakłady finansowane z inwestycji 597,4 mln zł.

IX.

Rozwój techniki.

W roku 1964 należy w dalszym ciągu prowadzić prace związane z organizacyjnym przygotowywaniem technicznej rekonstrukcji, unowocześnieniem produkowanych maszyn, urządzeń i wyrobów oraz metod ich wytwarzania.

Zadanie to w szczególności powinno być rozwiązywane w przemysłach górniczym, maszynowym, elektrotechnicznym, chemicznym, hutniczym, lekkim i rolno-spożywczym.

Niezbędna jest dalsza poprawa uzyskiwanych wyników w dziedzinie koncentracji i specjalizacji produkcji zwłaszcza w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego. Główną uwagę należy zwrócić na kompleksowe rozwiązywanie problemu specjalizacji, oparte na analizie podzespołów i elementów maszyn, które mają być przedmiotem specjalizacji produkcji. Programem specjalizacji należy w dalszym ciągu objąć produkcję powszechnie stosowanych typowych i znormalizowanych części maszyn i zespołów przemysłu motoryzacyjnego, obrabiarkowego, maszyn włókienniczych, wyrobów metalowych powszechnego użytku oraz produkcję urządzeń typowych i przyrządów. W celu stworzenia właściwych warunków dla koncentracji i specjalizacji produkcji należy kontynuować normalizację części i podzespołów wybranych maszyn i urządzeń.

Niezbędne jest zwiększenie efektywności wyników prac w placówkach naukowo-badawczych, w biurach konstrukcyjnych i projektowych oraz służby technicznej w przemyśle i tak sprecyzować ich programy i zadania, aby stwarzać wyprzedzanie prac naukowo-badawczych, doświadczalnych i projektowych w stosunku do przemysłu, niezbędne dla dalszego rozwoju produkcji, a także przyśpieszyć proces wdrażania wyników badań do gospodarki narodowej.

W roku 1964 należy skutecznie organizować współpracę i współdziałanie placówek badawczych wszystkich szczebli oraz zbliżanie placówek przemysłowych z jednostkami badawczymi Polskiej Akademii Nauk i szkolnictwa wyższego.

Należy efektywniej korzystać z międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej krajów socjalistycznych w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, w drodze dwustronnej współpracy naukowo-technicznej i wielostronnej współpracy gałęziowej w stałych komisjach branżowych. Należy dążyć do podniesienia na wyższy poziom pracy w zakresie międzynarodowej specjalizacji i kooperacji produkcji. W dziedzinie badań należy stworzyć warunki dla wspólnego rozwiązywania kluczowych, złożonych i trudnych problemów naukowych i technicznych. Współpraca ta w roku 1964 powinna być kontynuowana dla wybranych i wspólnie uzgodnionych problemów.

W energetyce należy uzyskać obniżenie wskaźnika jednostkowego zużycia paliwa umownego w stosunku do planu 1963 r. o 19 g/kWh. Wskaźnik ten powinien zostać osiągnięty głównie dzięki wprowadzeniu do eksploatacji dużych jednostek energetycznych oraz dzięki modernizacji urządzeń istniejących. W roku 1964 należy przekazać do eksploatacji 2 bloki po 200 MW w elektrowni Turów i dwa bloki po 125 MW w elektrowni Adamów, o łącznej mocy 650 MW.

Winno być uzyskane dalsze zmniejszenie strat sieciowych poprzez zainstalowanie baterii kondensatorów statycznych o mocy 120 MVA oraz przez przejście na wyższe napięcie około 700 km linii i 300 stacji, jak również przez dalsze zagęszczenie punktów transformatorowych.

W zakresie automatyzacji należy zainstalować w elektrowniach na 23 kotłach energetycznych automatyczną regulację napięcia elektrofiltrów oraz w systemie sieciowym automatyczną regulację napięcia na 29 transformatorach.

W przemyśle węgla kamiennego należy rozszerzyć mechanizację prac i osiągnąć wzrost mechanizacji urabiania co najmniej do 41,0% i mechanizacji ładowania do 42,0%. Dodawanie kamienia do podsadzki płynnej winno wzrosnąć z 4,4% w roku 1963 do 6% w roku 1964. Ten nieznaczny wzrost spowodowany jest ograniczonymi możliwościami dostawy kruszarek i innych urządzeń powierzchniowych.

Zadania planowe w dziedzinie automatyzacji i łączności w kopalniach należy skoncentrować na rozszerzeniu zakresu stosowania tych rozwiązań, dla których wzrasta produkcja wymaganych aparatów i ich elementów. Należy między innymi kontynuować automatyzację następujących urządzeń: skipowych maszyn wyciągowych, pomp oddziałowych i pomp głównego odwadniania, napędów przenośników taśmowych, zwrotnic w węzłach trakcji dołowej, prostowników i stacji transformatorowych oraz tam wentylacyjnych.

Spośród nowych rozwiązań należy dokonać prób z wprowadzeniem automatyzacji dołowych punktów załadowczych i automatyzacji dołowych węzłów trakcyjnych.

Szczególną uwagę należy nadal poświęcać zagadnieniom bezpieczeństwa prowadzenia robót, zwłaszcza w kopalniach gazowych.

W przemyśle węgla brunatnego należy prowadzić dalsze prace nad modernizacją układów technologicznych i urządzeń oraz mechanizacją prac pomocniczych, których udział w procesie podstawowym okazał się znaczny. Równocześnie należy dążyć do lepszego wykorzystania wysokosprawnych maszyn i urządzeń do urabiania i odstawy węgla oraz nakładu ziemi.

W przemyśle koksowniczym należy dążyć do zastosowania w koksowniach maksymalnej ilości mułów węglowych "kondygnacyjnych", tzn. w których ilość balastu (popiół i woda) nie przekracza 35% ich wagi. Jako dolną granicę ilości mułów, które powinno w 1964 r. zużywać koksownictwo, ustala się 100.000 ton. Równocześnie należy kontynuować i zakończyć prace na temat ustalenia dla poszczególnych baterii koksowniczych optymalnych warunków prowadzenia procesu koksowania, zapewniających równoległą poprawę jakości koksu oraz poprawę składu węglopochodnych przy zwiększeniu ich ilościowego uzysku.

W hutnictwie żelaza należy kontynuować prace nad dalszą poprawą przygotowania wsadu wielkopiecowego oraz nad uzyskaniem oszczędności w zużyciu koksu na drodze wprowadzenia do wielkich pieców dodatku paliwa zastępczego, jak np. gazu ziemnego, gazu koksowniczego i pyłu węglowego. W rezultacie realizowania tych zamierzeń wskaźnik wykorzystania objętości użytecznej wielkich pieców powinien ulec poprawie z 1,017 w 1963 r. do 1,000 m3/t/24 h w 1964 r., a wskaźnik zużycia koksu mokrego powinien ulec obniżeniu z 920 kg/t do 910 kg/t surówki obliczeniowej.

Należy uruchomić tlenownię w Hucie "Warszawa", a w Hutach Dzierżyńskiego i "Pokój" rozpocząć budowę urządzeń do próżniowego odlewania stali. W celu osiągnięcia poprawy wskaźnika uzysku gotowych wyrobów walcowanych z wlewka należy kontynuować pracę nad rozszerzeniem produkcji stali półuspokojonej w zakresie niektórych stali konstrukcyjnych węglowych. Należy także opracować technologię produkcji stali austenitycznej chromowoniklowej o niskiej zawartości węgla. Niezbędne jest opanowanie w pełni produkcji blachy białej w uruchomionej elektrolitycznej ocynowni blach w Hucie im. Lenina oraz kontynuowanie prac badawczych nad otrzymaniem blach transformatorowych o stratności 0,6 W/kg.

W kopalnictwie metali nieżelaznych należy rozszerzyć mechaniczne ładowanie urobku w robotach chodnikowych: w kopalniach rud cynkowo-ołowiowych do 22% i w kopalniach rud miedzi do 25%, a w robotach eksploatacyjnych w kopalniach rud cynkowo-ołowiowych - do 18% i w kopalniach rud miedzi - do 40%. Należy także szerzej stosować system eksploatacji z podsadzką utwardzoną i płynną przy wybieraniu bogatych złóż zamrożonych w filarach ochronnych niecki bytomskiej.

W hutnictwie metali nieżelaznych należy kontynuować prace nad modernizacją i uintensywnieniem elektrolizy cynku w Zakładach Cynkowych "Szopienice" i Zakładach Górniczo-Hutniczych "Bolesław" oraz rozszerzyć mechanizację obsługi pieców destylacji cynku przez wprowadzenie maszyn do usuwania wypałków z mufli na dwóch piecach destylacyjnych.

W przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym należy wykonać 113 prototypów, uruchomić i opanować produkcję 95 nowych, ważnych typów maszyn i urządzeń, w tym w roku 1964 należy wykonać między innymi prototypy: transformatora blokowego 150 MVA, wagonu osobowego dalekobieżnego typu 104 A/I, lokomotywy spalinowej typu 6D-800 KM z przekładnią elektryczną, samochodu wywrotki 8-10 ton, dużego autobusu na bazie samochodu ciężarowego 8-10 ton, nowej barwiarki B.W-4, przędzarki przemysłowej WR-4, wiertarko-frezarki o średnicy wrzeciona 125 mm, dwustojakowej tokarki karuzelowej uproszczonej o średnicy toczenia 8.500 mm, automatycznej prasy hydraulicznej do produkcji części maszyn z proszków metali typu PHGM-63, frezarki wzdłużnej typ FEA-50 A ze sterowaniem programowym, wiertarki rewolwerowej typ WAA-25A ze sterowaniem punktowym, półautomatu tokarki czołowej do robót uchwytowych o maksymalnej średnicy obrabianego przedmiotu 320 mm oraz uruchomić produkcję 7 typów regulatorów bezpośredniego działania na niskie spadki ciśnień i urządzeń kserograficznych do powielania dokumentacji przy pomocy suchej fotografii.

W przemyśle elektrotechnicznym należy uruchomić produkcję przekładników prądowych i napięciowych na napięcie 400 kV, przekładników żywicznych prądowych i napięciowych (seria informacyjna), odłączników pionowych na napięcie 220 kV, 1250 A, styczników 100 i 400 A do pracy ciężkiej według kategorii AC4 (seria prototypowa), wykonać 57 typowielkości informacyjnych silników serii "e". W grupie transformatorów średnich należy wykonać 14 odmian prototypów transformatorów z uzwojeniem aluminiowym dla kraju i eksportu do krajów członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz z uzwojeniem miedzianym przystosowanym do wymagań eksportowych. W zakresie sprzętu elektronicznego i teletechnicznego należy osiągnąć zastosowanie obwodów drukowanych do 80% odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz pełnej tranzystoryzacji do 40% odbiorników radiowych. W roku 1964 należy położyć szczególny nacisk na produkcję antyimportową w dziedzinie podzespołów. Należy uruchomić produkcję kondensatorów z folii ceramicznej 40-50 MF-30 V, filtrów piezoceramicznych o częstotliwości pośredniej 465 kHz dla układów tranzystorowych, nowych typów potencjometrów podwójnych oraz potencjometrów precyzyjnych i specjalnych kondensatorów papierowych impregnowanych żywicą epoksydową oraz nowe typy kondensatorów mikowych.

Produkcja nowych maszyn, urządzeń i wyrobów w latach następnych powinna być oparta o opracowanych 125 konstrukcji, których poziom techniczny powinien uwzględniać osiągnięcia przodujących krajów. W roku 1964 należy także rozszerzyć produkcję elementów automatyki do ok. 620 mln zł, a w dziedzinie łożysk tocznych należy uruchomić produkcję dalszych 52 typów.

Równolegle do tych zadań należy dążyć do unowocześnienia technologii wytwarzania przez wprowadzenie lżejszych konstrukcji, poprawę współczynnika uzysku materiałowego, zmiany struktury rodzaju półfabrykatów, wzrost zużycia w produkcji tworzyw ekonomicznych, zmniejszenie ilości braków produkcyjnych oraz przechodzenie na bardziej uszlachetnioną produkcję. W tym celu obok przedsięwzięć technologicznych i organizacyjnych należy wprowadzić co najmniej 5 linii automatycznych i półautomatycznych oraz 48 linii obróbczych i montażowych potokowych, taktowych oraz taśmowych. Szacuje się, że realizacja planu rozwoju techniki w przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym pozwoli w roku 1964 na uzyskanie oszczędności na materiałach i robociźnie rzędu 1,5 mld zł.

W przemyśle chemicznym należy zapewnić uruchomienie produkcji 385 nowych wyrobów i asortymentów, zwłaszcza: tereftalanu dwumetylu (Blachownia) podstawowego surowca do produkcji włókna "elana", włókna poliestrowego "elana" w Toruniu, pochodnych chlorowania metanu (Tarnów), polietylenu niskociśnieniowego (Blachownia), trójpolifosforanu sodu w Zakładach Chemicznych "Alwernia", kwasów nikotynowych i izonikotynowych (Chorzów) dla przemysłu farmaceutycznego.

W zakresie paliw i surowców należy uruchomić produkcję "benzyny reformowanej" o liczbie oktanowej 80, olejów hydraulicznych (produkcja antyimportowa) oraz naftenianów dla przemysłu farb i lakierów oraz dodatków uszlachetniających do oleju.

W przemyśle organicznym należy uruchomić produkcję 16 nowych marek barwników dla przemysłu lekkiego, barwników syntetycznych, 8 nowych preparatów środków ochrony roślin oraz środków pomocniczych dla tworzyw sztucznych.

W przemyśle tworzyw sztucznych należy uruchomić produkcję tłoczyw epoksydowych dla przemysłu elektrotechnicznego, tłoczyw poliestrowych, wyrobów z polietylenu, jak: rury, złącza, armatura, nici, żyłki, różne pojemniki, nowych asortymentów żywic poliestrowych i żywic poliestrowo-melaminowych do produkcji lakierów oraz nowych rodzajów tkanin powlekanych dla różnych celów.

W przemyśle farmaceutycznym należy uruchomić produkcję nowych antybiotyków viomycyny, depoveryny, leków o działaniu psychotropowym i antydepresyjnym, leków o działaniu przeciwwirusowym - morfolino-biguanidu oraz hemibursztynianu hydrocortisonu.

Szacuje się, że dzięki wprowadzeniu nowych metod technologicznych, modernizacji wybranych procesów oraz dalszej intensyfikacji uzyska się w całym przemyśle chemicznym w roku 1964 przyrost produkcji wartości około 900 mln zł.

W zakresie automatyzacji należy wprowadzić dalsze doświadczalne automatyzowanie wybranych procesów technologicznych: w produkcji sody w Janikowie, stężenia mleka wapiennego, rozdziału pary do kolumny destylacyjnej amoniaku, regulacji poziomu kolumn karbonizacyjnych oraz wprowadzić automatyzację urządzeń do ciągłego zmydlania w Katowickich i Poznańskich Zakładach Przemysłu Tłuszczowego oraz Wrocławskiej Fabryce Mydła.

W przemyśle materiałów budowlanych zadania w zakresie rozwoju techniki i wdrażania uzyskanych wyników powinny głównie koncentrować się na unormowaniu i przestrzeganiu instrukcji technologicznych w zakładach i stosowaniu właściwych normatywów materiałowych.

W roku 1964 należy uruchomić próbną produkcję płyt i cegieł izolacyjnych na bazie włókien mineralnych oraz uruchomić produkcję doświadczalną w skali półtechniki płyt i kształtek z włókna szklanego metodą inwektorową (dla izolacji lodówek i potrzeb budownictwa okrętowego).

W przemyśle wapiennym należy uzyskać wskaźnik mechanizacji urobku kamienia wapiennego w granicach do 80%, a w przemyśle kamienia budowlanego wskaźnik mechanizacji robót odkrywkowych w granicach 75,6%. Należy uzyskać w przemyśle betonów 80% mechanizacji rozładunku kruszyw oraz zwiększyć odbiór cementu luzem do 75%.

W przemyśle ceramiki budowlanej należy rozszerzyć produkcję wielkoformatowych cegieł drążonych i dachówki wielkowymiarowej oraz uruchomić produkcję elementów "Cerbes" dla budynków doświadczalnych.

W przemyśle drzewnym i papierniczym należy uruchomić przemysłową produkcję płyt wiórowych poprzecznie prasowanych na bazie odpadów w ilości 8.000 m3, a jednocześnie płyty te zastosować w przemyśle meblarskim i w produkcji domków prefabrykowanych.

W przemyśle meblarskim należy rozwinąć produkcję mebli segmentowych, dwuplanowych, meblościanek i kompletów z szerszym zastosowaniem nowych materiałów wykończeniowych i tapicerskich oraz nowoczesnej technologii.

W przemyśle tartacznym należy zwiększyć mechanizację produkcji, a przede wszystkim korowania drewna okrągłego z 1,0% do 10,0% i sztaplowania tarcicy z 9,2% do 13,0%.

W przemyśle papierniczym należy sukcesywnie rozszerzać mechanizację prac na placach drzewnych i w transporcie wewnątrzzakładowym.

W przemysłach celulozowym i płyt pilśniowych należy przystosować wybrane zakłady do odbioru i przerobu surowca dostarczanego w postaci zrębków.

Dla polepszenia jakości i stworzenia warunków do automatyzacji produkcji w przemyśle celulozowo-papierniczym należy sukcesywnie wyposażać kompletne ciągi produkcyjne w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową, między innymi do ciągłego pomiaru gramatury papieru, wilgotności wstęgi i innych.

W resortowym przemyśle maszynowym należy w 1964 r. wyprodukować między innymi przemysłową serię 10 kompletów linii produkcyjnych do parkietu mozaikowego, informacyjną serię 15 sztuk korowarek do dłużyc "Kubuś" oraz przewidziane planem urządzenia dla mechanizacji prac w leśnictwie.

W przemyśle lekkim w zakresie nowej technologii i aparatury uszlachetniającej należy uruchomić produkcję filców bitych z udziałem włókien termoplastycznych, wprowadzić do produkcji filców papierniczych mieszanki z udziałem 10% włókien poliestrowych, uruchomić produkcję tkanin impregnowanych wodo- i ognioodpornych oraz opracować i wprowadzić nowy proces technologiczny do obróbki włókien chemicznych i ich mieszanek systemem skróconym, opartym o maszyny krajowe. Ponadto należy wprowadzić garbowanie skór świńskich metodą 11/2-kąpielową, a w przemyśle obuwniczym zastąpić kauczuk naturalny syntetycznym krajowym z lekkiej gumy porowatej w produkcji obuwia tekstylnego gumowego. Do ważnych zadań należy także produkcja tkanin z apreturą niemnącą, wodoodporną, ognioodporną i przeciwkurczliwą. W roku 1964 należy wprowadzić tlenowe moczenie słomy lnianej, rozszerzyć produkcję obuwia klejonego i rozszerzyć stosowanie sztucznej skóry na podeszwy do obuwia klejonego w zamian skóry naturalnej.

W zakresie mechanizacji należy wprowadzić: suszenie skór bukatowych w suszarkach tunelowych na płytach perforowanych, mechanizację czynności pracochłonnych w przeglądaniu tkanin oraz mechanizację czynności pracochłonnych w przemyśle odzieżowym.

W przemyśle spożywczym należy rozszerzyć mechanizację wyładunku buraków do około 15,5% ogólnej masy surowca oraz uzyskać poprzez zainstalowanie dalszych 4 urządzeń dyfuzji ciągłej wskaźnik zastosowania tego typu urządzeń w 33% ogółu zakładów.

W przemyśle mięsnym drogą wprowadzenia linii ciągłej produkcji krajowej należy uzyskać wskaźnik mechanizacji rozbioru mięsa i bekonu w granicach 65%, a w przemyśle piwowarsko-słodowniczym poprzez zastosowanie krajowych linii rozlewniczych do rozlewu piwa uzyskać wskaźnik mechanizacji tego rozlewu w granicach 55%.

W zakresie nowych metod technologicznych należy rozszerzyć produkcję margaryny w cyklu zamkniętym na urządzeniach wotarowych do około 65%, wprowadzić nową metodę zdrożdżowania brzeczki wywarowo-melasowej drogą fermentacji w pianie na dwóch zakładach, zastosować w jednym browarze metodę przyśpieszonej fermentacji burzliwej piwa.

Należy dążyć do rozszerzenia zakresu stosowania chłodnictwa technologii, w przechowalnictwie i transporcie głównie w drodze rozszerzania metody jednoetapowego schładzania mięsa, zamrażania w blokach i szybkiego schładzania drobiu, uruchomienia oddziału produkcji mrożonek przy zakładach owocowo-warzywnych, zwiększenia zastosowania środków transportu chłodniczego szczególnie w przemyśle mięsnym i jajczarsko-drobiarskim.

W budownictwie należy rozszerzyć rozwój budownictwa wielkopłytowego z równoległym rozwojem uprzemysłowienia. W zakresie prefabrykacji robót instalacji sanitarnych i elektrycznych należy uzyskać wskaźnik co najmniej 45%, zastosować węzły sanitarne w ilości około 47.000 sztuk oraz kabiny sanitarne w ilości około 1800 sztuk.

Uprzemysłowienie robót w instalacjach elektrycznych powinno wzrosnąć w 1964 r. do 15%. W zakresie budownictwa przemysłowego należy uzyskać dalsze zwiększenie procentowego udziału metod uprzemysłowionych poprzez dalsze zmniejszenie obudowy kubaturowych budynków przemysłowych, poprzez wprowadzenie montażu konstrukcji prefabrykowanych i konstrukcji stalowych na podstawie uprzednio opracowanych projektów organizacji robót oraz wprowadzenie nowoczesnych metod spawania konstrukcji stalowych drogą upowszechniania automatyzacji spawania i wykonywania zbiorników po linii śrubowej.

W zakresie mechanizacji robót budowlanych w roku 1964 należy zapewnić rozszerzenie i zwiększenie stopnia mechanizacji podstawowych robót budowlanych oraz zwiększenie stopnia wykorzystania urządzeń i sprzętu budowlanego przede wszystkim przez skoncentrowanie się na: dalszym usprawnieniu i podnoszeniu stopnia organizacji budów w oparciu o dokumentację techniczno-projektową oraz dalszym usprawnieniu gospodarki maszynowo-sprzętowej.

Ponadto należy wprowadzić rury stalowe elektrycznie zgrzewane o pocienionych ściankach w instalacjach centralnego ogrzewania rury P.C.V. i rury azbestowo-cementowe w instalacjach wodno-kanalizacyjnych.

W rolnictwie należy uzyskać dalszy postęp w mechanizacji poprzez:

- rozszerzenie mechanizacji prac przy uprawie buraków, ziemniaków i zbóż, a zwłaszcza zbiorów tych upraw kombajnami w państwowych gospodarstwach rolnych;

- rozszerzenie kompleksowej mechanizacji prac przy sprzęcie siana i zielonek przez stosowanie kosiarko-ładowaczy, pras podbierających, siloso-kombajnów, transportu pneumatycznego i agregatów suszarniczych;

- zwiększenie mechanizacji: udoju w państwowych gospodarstwach rolnych, usuwania obornika, przygotowania pasz, pojenia zwierząt oraz automatyzacji karmienia trzody chlewnej;

- rozszerzenie mechanizacji prac przy wysiewie wapna nawozowego i rozlewie wody amoniakalnej.

W leśnictwie rozwój techniki koncentruje się na realizacji zadań zmierzających do intensyfikacji produkcji leśnej przede wszystkim poprzez dalsze rozpowszechnienie gatunków szybko rosnących, nawożenie organiczne oraz mineralne gleb oraz pełniejsze wykorzystanie odpadów zrębowych i drewna małowymiarowego.

W mechanizacji ścinki drzew należy uzyskać wzrost mechanizacji w stosunku do ogólnego rozmiaru ścinki do 44,1%, w mechanizacji wywozu drewna do 69,2% ogólnej masy wywożonego drewna, a w mechanizacji przygotowania gleby pod zalesienia i odnowienia do 43% ogólnej powierzchni przygotowania gleby.

W transporcie kolejowym należy rozszerzyć wprowadzenie nowoczesnych nastawczych urządzeń przekaźnikowych na 3 stacjach kolejowych, obejmując nimi 114 zwrotnic oraz budowę blokady samoczynnej na 95 km linii. W celu uzyskania dalszej poprawy wskaźników techniczno-ruchowych należy opracować dla 72 stacji nowe procesy technologiczne i dokonać modernizacji procesów na 34 stacjach.

W roku 1964 należy prowadzić dalszą modernizację istniejącego taboru trakcyjnego i wagonowego, głównie przez wymianę urządzeń ciągłowych na wzmocnione, wymianę zderzaków na staliwne z amortyzatorami gumowymi i wymianę łożysk ślizgowych na toczne.

Szacuje się łączne efekty w wyniku realizacji planowanych zadań w zakresie techniki w transporcie kolejowym na globalną kwotę w stosunku rocznym około 140 mln zł.

W transporcie morskim i wodnym śródlądowym należy w morskiej flocie handlowej wybrać właściwy tonaż statków dla linii południowoafrykańskich i środkowoamerykańskich, wprowadzić automatyzację spalania na dwóch jednostkach i rozpocząć opracowanie nowej właściwej metody kontroli zużycia paliwa. W dążeniu do poprawienia dyspozycyjności statkami morskimi należy także wprowadzić doświadczalne elektroniczne przetwarzanie danych dotyczących dyspozycyjności tych statków. W portach morskich należy rozszerzyć system paletyzacji na towary drobnicowe. W żegludze śródlądowej i stoczniach rzecznych należy wykonać prototyp barki do pchania typ NP-585 o nośności 570 ton; prototyp statku jeziorowego na 200 miejsc pasażerskich oraz prototyp wodolotu zalewowego na 70 miejsc pasażerskich o mocy 1000 KM, szybkości około 70 km/godz. W budowie statków śródlądowych należy wprowadzić stosowanie lignofolowych łożysk ślizgowych wału śrubowego, doświadczalnie wprowadzić klejenie konstrukcji ze stopów aluminiowych i stosowanie żywic epoksydowych.

W łączności należy prowadzić dalsze prace nad usprawnieniem telefonii miejscowej i międzymiastowej, rozwijać krajową sieć telekomunikacyjną przede wszystkim przez uwielokrotnienie istniejących torów kablowych, a także zapewnić poprawę łączności telefonicznej i telegraficznej przez dalszą automatyzację ruchu międzymiastowego oraz automatyzację miejscowego ruchu telefonicznego.

Należy prowadzić prace w zakresie unifikacji systemów i środków technicznych łączności organizowanej przez inne resorty dla własnych potrzeb.

X.

Handel wewnętrzny.

1. Sprzedaż detaliczna ogółem, obejmująca sprzedaż dokonywaną przez uspołecznione przedsiębiorstwa handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne, stołówki, oddziały zaopatrzenia robotniczego, organizacje społeczne, sklepy przyzakładowe oraz sprzedaż bezpośrednią dla konsumentów indywidualnych z hurtu, zbytu, skupu i zakładów produkcyjnych, w cenach 1 października 1963 r. powinna wynieść 301.300 mln zł.

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu na 1963 r. sprzedaż detaliczna powinna wzrosnąć o 5,7%.

2. Przewiduje się, że z ogólnej wartości sprzedaży detalicznej w wysokości 301.300 mln zł przypadnie na:
1964

plan

%

1964

1963

p. w.

Sprzedaż w detalu266.720,0105,1
w tym: w detalu organizacji handlowych262.335,7105,1
w tym: wojewódzkie zjednoczenia przedsiębiorstw handlowych79.400,0104,6
Związek Spółdzielni Spożywców "Społem"55.850,0105,1
Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"73.450,0105,9
Sprzedaż w zakładach gastronomicznych20.800,0108,7
w tym: w zakładach gastronomicznych organizacji handlowych19.510,0108,6
w tym: wojewódzkie zjednoczenia przedsiębiorstw handlowych8.510,0109,0
Związek Spółdzielni Spożywców "Społem"4.100,0108,6
Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"5.260,0109,8
Sprzedaż bezpośrednia konsumentom indywidualnym z hurtu, zbytu, skupu i zakładów produkcyjnych13.780,0112,8
3. Ustala się, że dostawy towarów dla realizacji założonych obrotów detalicznych w podstawowych artykułach powinny kształtować się następująco:
Jednostka miary1964

plan

%

1964

1963

p. w.

Mąka pszennatys. ton405,0104,4
Kasza jęczmiennatys. ton139,0108,8
Mięso i przetworytys. ton703,7100,4
Tłuszcze zwierzęcetys. ton124,4102,4
Masło śmietankowetys. ton60,4100,5
Tłuszcze roślinnetys. ton159,9113,4
w tym: margarynatys. ton136,9115,8
Jajamln szt.1.140,0106,0
Mleko spożywczemln l1.025,0109,9
Cukiertys. ton732,0102,1
Tkaniny wełnianemln mb.62,3100,2
Tkaniny bawełnianemln mb.398,2100,3
Tkaniny jedwabnemln mb.90,699,3
Obuwie skórzanetys. par45.600104,9
Obuwie gumowetys. par20.450102,8
Motocykle i skuterytys. szt.153,094,3
Motorowerytys. szt.36,088,0
Rowery (bez dziecięcych)tys. szt.500,092,6
Odbiorniki radiowetys. szt.500,091,7
Telewizorytys. szt.430,0126,5
Pralki elektrycznetys. szt.485,095,0
Lodówki domowetys. szt.180,0139,0
Tarcica iglastatys. m3815,0116,4
Cementtys. ton2.220,0123,3
Materiały ściennemln jedn. ceram.2.000,0115,1
Wapno budowlanetys. ton595,0111,2
Węgiel kamienny łącznie z przeznaczonym dla potrzeb administracji (bez deputatów)tys. ton13.000,0101,7
4. Dla realizowania planowanego zaspokojenia potrzeb ludności i dalszego usprawnienia działalności handlu wewnętrznego należy:
1) zwrócić większą uwagę na asortyment i jakość towarów dostarczanych na potrzeby rynku wewnętrznego oraz na potrzebę dostosowania tych towarów do wymagań konsumentów w oparciu o pogłębioną analizę potrzeb rynku;
2) nadal przeciwdziałać nadmiernemu wzrostowi sprzedaży artykułów rynkowych, których podaż nie zaspokaja w pełni potrzeb ludności, jednostkom budżetowym i gospodarczym;
3) wprowadzać niezbędne zmiany organizacyjne, które w ramach posiadanych środków pozwoliłyby na dalsze usprawnienie pracy handlu wewnętrznego;
4) realizować zasadę stałego podnoszenia poziomu obsługi konsumentów przy jednoczesnym oszczędnym wykorzystaniu środków w zakresie zatrudnienia, płac, inwestycji i nakładów na remonty.

XI.

Handel zagraniczny.

1. Wartość eksportu ogółem powinna wynieść co najmniej 7.594,6 mln zł dewizowych, co stanowi wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1963 r. o 12,6%.

W tej liczbie eksport maszyn, urządzeń i środków transportu powinien wynieść co najmniej 2.713,5 mln zł dewizowych, co stanowi wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1963 r. o 18,4%.

2. Wartość importu ogółem ustala się na 8.027,6 mln zł dewizowych, co stanowi wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1963 r. o 1,6%. W tej liczbie import maszyn, urządzeń i środków transportu powinien wynieść 2.749,3 mln zł dewizowych, co stanowi wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1963 r. o 2,2%.
3. Zakłada się, że struktura obrotów towarowych handlu zagranicznego kształtować się będzie następująco:
w zakresie eksportuw %
ogółem100,0
w tym:
maszyny, urządzenia i środki transportu35,7
surowce, paliwa i materiały do produkcji34,3
towary rolno-spożywcze16,0
towary konsumpcyjne przemysłowe13,8
w zakresie importu
ogółem100,0
w tym:
maszyny, urządzenia i środki transportu34,3
surowce, paliwa i materiały do produkcji46,8
towary rolno-spożywcze13,5
towary konsumpcyjne przemysłowe5,4
4. Zakłada się, że dodatnie saldo w zakresie obrotów usługowych z zagranicą powinno wynieść + 544,3 mln zł dewizowych.
5. W toku realizacji planu na 1964 r. należy zwrócić szczególną uwagę na:

- dołożenie maksymalnych starań ze strony producentów towarów na eksport w celu wykonania i przekroczenia ustalonych w planie zadań;

- stosowanie przez krajowych producentów i centrale handlu zagranicznego, przy doborze towarów na eksport, badań dotyczących ich dewizowej efektywności;

- przestrzeganie zasady przez producentów, aby zamówienia eksportowe były traktowane jako priorytetowe, zwłaszcza w zakresie zaopatrzenia surowcowego i terminowego wykonania zamówień;

- jakość i wykończenie przeznaczonych na eksport towarów;

- właściwe kształtowanie się kosztów produkcji eksportowej, w wyniku rozszerzenia postępu technicznego, oszczędności w zużyciu surowców i usprawnienia organizacji produkcji;

- zwiększenie zasięgu i usprawnienie działalności akwizycyjnej;

- dążenie do oszczędnego gospodarowania surowcami importowanymi i kontynuowanie wysiłków w kierunku zastąpienia importowanych maszyn i surowców krajowymi;

- zwiększenie obrotu towarowego z krajami socjalistycznymi między innymi przez realizowanie ustaleń w zakresie specjalizacji i kooperacji produkcji w ramach międzynarodowego socjalistycznego podziału pracy;

- zwiększenie obrotu towarowego z krajami kapitalistycznymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie - z wzajemną korzyścią - wymiany z krajami słabo gospodarczo rozwiniętymi.

XII.

Urządzenia kulturalne i socjalne.

1. W zakresie oświaty i wychowania podstawowe wskaźniki kształtować się będą następująco (w tys.):
1964

plan

%

1964

1963

p.w.

liczba dzieci w przedszkolach460,0100,1
w tym: plan centralny10,7118,9
liczba dzieci i młodzieży korzystających z kolonii i obozów863,195,7
w tym: plan centralny618,197,4
liczba uczniów w szkołach podstawowych5.252,6101,4
liczba oddziałów w szkołach podstawowych198,7101,4
liczba izb w szkołach podstawowych127,5102,8
liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych67,7108,1
liczba uczniów w klasach VIII109,496,6
liczba uczniów w klasach I szkół zawodowych dla młodzieży nie pracującej375,3107,3
w tym: plan centralny35,3108,9
liczba oddziałów w szkołach zawodowych dla młodzieży nie pracującej28,8111,6
w tym: plan centralny2,8107,7
liczba miejsc w internatach przy szkołach zawodowych198,4105,6
w tym: plan centralny35,6106,6
wydatki z budżetu Państwa na stypendia dla uczniów szkół zawodowych (mln zł) 549,6113,3
w tym: plan centralny (mln zł) 37,1115,9
2. Liczba studentów na I roku studiów dziennych wyniesie 33,6 tys. osób wobec 31,1 tys. osób w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1963 r., co stanowi wzrost o 8,2%.
3. Liczba miejsc w domach studenta wyniesie 52,7 tys. miejsc wobec 49,1 tys. miejsc według przewidywanego wykonania planu 1963 r., co stanowi wzrost o 7,4%.
4. Wydatki na stypendia dla studentów kształtować się będą następująco (tys. zł):
1964

plan

%

1964

1963

p. w.

Ogółem425.523101,0
z tego:
stypendia zwyczajne, naukowe i zasiłki pieniężne238.164121,1
wydatki na stypendia fundowane z budżetu Państwa111.29187,4
wydatki na stypendia fundowane ze środków własnych przedsiębiorstw76.06878,0

Zaleca się, aby w ramach wyżej wymienionej kwoty objąć stypendiami (zasiłkami) do 45% studentów I roku.

5. Liczba tytułów i egzemplarzy książek oraz broszur wyniesie:
1964

plan

%

1964

1963

p. w.

liczba tytułów5.698101,4
liczba egzemplarzy (w tys. egzemplarzy) 90.887104,3
6. Liczba tytułów i globalny nakład roczny gazet i czasopism osiągnie:
1964

plan

%

1964

1963

p. w.

A. Gazety
liczba tytułów49100,0
globalny nakład roczny (w mln. egzemplarzy) 1.611,9104,7
B. Czasopisma
liczba tytułów743101,6
globalny nakład roczny (w mln. egzemplarzy) 569,2101,7
7. Liczba tomów książek, które mają być zakupione dla bibliotek powszechnych wyniesie 2.930,0 tys. tomów, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 1963 r.
8. Liczba łóżek w szpitalach, zakładach psychiatrycznych i sanatoriach przeciwgruźliczych kształtować się będzie następująco (w tys. łóżek):
1964%

1964

1963

p. w.

średnia rocznastan na 31 grudnia
szpitale152,1153,8103,4
w tym: plan centralny21,622,1102,3
zakłady dla nerwowo i psychicznie chorych35,235,3100,9
sanatoria przeciwgruźlicze25,826,1103,1
w tym: plan centralny1,51,7100,0
9. Liczba miejsc w żłobkach stałych kształtować się będzie następująco (w tys. miejsc):
1964%

1964

1963

p. w.

średnia rocznastan na 31 grudnia
żłobki ogółem57,057,1102,5
w tym: plan terenowy56,356,4102,5
10. Liczba miejsc w zakładach zamkniętych pomocy społecznej wyniesie (w tys. miejsc):
1964%

1964

1963

p. w.

średnia rocznastan na 31 grudnia
zakłady zamknięte pomocy społecznej ogółem40,040,4103,3
w tym: zakłady państwowe29,530,0104,5

XIII.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna.

Gospodarka mieszkaniowa
1. W budownictwie mieszkaniowym typu miejskiego zostanie oddanych do użytku ogółem 5.657,5 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań, co stanowi około 354,9 tys. izb i 120,8 tys. mieszkań. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1963 r. wzrost izb wyniesie około 4,3%, a wzrost m2 powierzchni użytkowej 0,3%.

Przewiduje się, że nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe typu miejskiego wynoszą około 16.096,2 mln zł.

2. Nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 6.047,2 mln zł, co stanowi 91,6% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu w 1963 r.

W budownictwie mieszkaniowym rad narodowych zostanie oddanych do użytku 1.985,6 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań, odpowiadającej 49,3 tys. mieszkań, czyli 136,1 tys. izb, co stanowi wzrost izb o około 6,1% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1963 r., a wzrost powierzchni o 2,1%.

3. W budownictwie mieszkaniowym zakładów pracy zostanie oddanych do użytku 1.110 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań, odpowiadającej 75,2 tys. izb i 26,9 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 5,5% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu izb oddawanych do użytku w 1963 r. oraz 96,5% w stosunku do przewidywanego wykonania planu powierzchni oddawanej do użytku w 1963 r.
4. Z budownictwa spółdzielczego zakłada się uzyskanie około 1.084,7 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań, odpowiadającej około 72,3 tys. izb i 26,2 tys. mieszkań, co stanowi wzrost o 4,3% w stosunku do przewidywanego wykonania planu powierzchni oddawanej do użytku w 1963 r.
5. Przewiduje się, że z budownictwa ludności indywidualnego kredytowanego uzyska się około 778,4 tys. m2 powierzchni użytkowej, odpowiadającej około 38,6 tys. izb i 9,9 tys. mieszkań, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu na 1963 r. stanowi 101,7% izb oddawanych do użytku i 99,5% powierzchni.

Przewiduje się, że z budownictwa indywidualnego niekredytowanego uzyska się około 698,8 tys. m2 powierzchni użytkowej, odpowiadającej około 32,6 tys. izb i 8,5 tys. mieszkań, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1963 r. stanowi 93,3% izb oddawanych do użytku i 97% powierzchni.

6. Ustala się kwotę kredytów bankowych na budownictwo mieszkaniowe ludności spółdzielcze i indywidualne kredytowane w wysokości 3.150,0 mln zł, co stanowi wzrost o 12,3% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu na 1963 r.
7. Zakłada się, że nakłady na kapitalne remonty budynków mieszkalnych wyniosą 2.954,0 mln zł, co stanowi wzrost o 5,5% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu na 1963 r.

Gospodarka komunalna

Przewiduje się, że w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 1963 r. podstawowe wskaźniki w zakresie gospodarki komunalnej kształtować się będą następująco:

1. Sprzedaż wody dla gospodarstw domowych wyniesie około 465,0 mln m3, co stanowi około 4,0% wzrostu.

Sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych wyniesie około 1.027,0 mln m3, co stanowi około 4,0% wzrostu.

2. Usługi pralnicze dla ludności w pionie spółdzielczości pracy i gospodarki komunalnej wzrosną w zakresie prania bielizny o około 24,0%, a w zakresie chemicznego czyszczenia o około 15,0%.
3. Ilość łóżek stałych w eksploatacji w hotelach komunalnych i "Orbis" wzrośnie o około 5,0%.
4. Zakup taboru komunikacji miejskiej wyniesie:

tramwajów 70 sztuk

trolejbusów 30 sztuk

autobusów 935 sztuk

5. Nakłady na remonty kapitalne urządzeń komunalnych wyniosą około 1.876,0 mln zł, co stanowi 11,0% wzrostu w porównaniu do planu na 1963 r.

XIV.

Zatrudnienie i płace.

1. Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w gospodarce specjalistycznej (bez spółdzielni produkcyjnych i bez uczniów) wyniesie średnio rocznie 7.941,8 tys. osób, co stanowi wzrost o 1,3% w porównaniu z 1963 r., w tym (w tys. osób):
1964

plan

%

1964

1963

w przemyśle3.308,6101,7
w budownictwie859,297,6
w rolnictwie (bez spółdzielni produkcyjnych) 427,5102,3
w transporcie i łączności756,3101,4
w obrocie towarowym749,0100,1
w gospodarce komunalnej i mieszkaniowej253,1102,4
w oświacie, nauce i kulturze570,9103,0
w ochronie zdrowia, pomocy społecznej i kulturze fizycznej379,7102,3
2. Liczba uczniów zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej w 1964 r. osiągnie 265,2 tys. osób, co oznacza wzrost o 14,3% w porównaniu z 1963 r.
3. Zakłada się, że wydajność pracy liczona na pracownika ogółem wzrośnie w przemyśle o 4,5%, a w uspołecznionych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych o 8,0% w porównaniu z 1963 r.
4. Globalny fundusz płac brutto w gospodarce uspołecznionej wzrośnie o 6,7 mld zł w porównaniu z 1963 r. i wyniesie 199,9 mld zł, co stanowi wzrost o 3,5%.

Osobowy fundusz płac (bez płac uczniów) w poszczególnych działach gospodarki narodowej (bez spółdzielni produkcyjnych) powinien kształtować się następująco (w mln zł):

1964

plan

%

1964

1963

w przemyśle84.128,3103,2
w budownictwie22.514,598,4
w rolnictwie7.911,3106,0
w transporcie i łączności17.481,6103,0
w obrocie towarowym14.242,4102,1
w gospodarce komunalnej i mieszkaniowej5.367,8103,4
w oświacie, nauce i kulturze13.454,6106,6
w ochronie zdrowia, pomocy społecznej i kulturze fizycznej7.037,0106,6
5. Dla wykonania zadań założonych w narodowym planie gospodarczym na 1964 r. niezbędne jest oszczędne gospodarowanie siłą roboczą i funduszem płac w szczególności przez:

- konsekwentne wprowadzanie postępu technicznego i postępu w organizacji produkcji i pracy,

- pogłębianie dyscypliny pracy, płac i norm,

- porządkowanie norm na gruncie opracowanych normatywów i wprowadzanie norm technicznie uzasadnionych oraz bieżącej aktualizacji norm przy wprowadzaniu zmian techniczno-organizacyjnych w procesie produkcji,

- dalsze normalizowanie czasu pracy poprzez zmniejszenie pracy w godzinach nadliczbowych.

XV.

Koszty własne.

Obniżenie udziału kosztów własnych w wartości produkcji (usług) w ważniejszych działach gospodarki narodowej powinno osiągnąć następującą wielkość w porównaniu z 1963 r.:
1963

p.w.

1964

plan

%

obniżenia

w przemyśle83,182,60,65
w leśnictwie53,953,80,2
w transporcie i łączności87,585,91,8
w budownictwie96,294,02,3
w obrocie towarowym
- w detalu7,377,281,2
- w zakładach gastronomicznych21,3021,061,1

XVI.

Dochód narodowy.

Na podstawie założonego na 1964 r. wzrostu produkcji w przemyśle, rolnictwie, budownictwie i w pozostałych działach gospodarki narodowej oraz uwzględniając zakładaną obniżkę kosztów materialnych szacuje się, że dochód narodowy wytworzony, liczny według cen przyjętych do planu na 1964 r., będzie wyższy w 1964 r. o około 3,6% od przewidywanego poziomu w 1963 r.

Uwzględniając przyjęte w planie założenia w zakresie handlu zagranicznego szacuje się, że dochód narodowy do podziału wzrośnie w 1964 r. o około 1,7% w porównaniu z 1963 r.

Zakłada się, że fundusz spożycia będzie wyższy w 1964 r. o około 2,8% w porównaniu z przewidywanym poziomem w 1963 r.

Zakłada się, że akumulowana część dochodu narodowego wyniesie w 1964 r. 105,7 mld zł, czyli 22,5% dochodu narodowego do podziału, wobec 23,9% w przewidywanym wykonaniu planu 1963 r.

Inwestycje netto (łącznie z szacunkiem przyrostu stada podstawowego w rolnictwie) wyniosą w 1964 r. 81,3 mld zł, co oznacza spadek w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1963 r. o 0,1% oraz spadek udziału w dochodzie narodowym z 17,6% w 1963 r. do 17,3% w 1964 r.

Przyrost zapasów i rezerw w gospodarce narodowej zakłada się na 1964 r. w wysokości 24,4 mld zł, czyli 5,2% dochodu narodowego do podziału, wobec 6,3% w przewidywanym wykonaniu planu 1963 r.

XVII.

Rozwój gospodarczy województw.

Miasto stołeczne Warszawa
1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie miasta:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 9.818,4 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 1.479,9 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 40.676,0 mln zł, w tym przemysłu terenowego 5.189,5 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie rozbudowa Zakładu Produkcji Elementów Żelbetowych na Służewcu;

- kontynuowana będzie budowa walcowni taśmy zimno walcowanej w Hucie "Warszawa", Warszawskiej Fabryki Pomp, montowni mebli - filii Wyszkowskiej Fabryki Mebli, Zakładu Strunobetonów przy Żerańskiej Fabryce Elementów Betoniarskich "FA-EL-BET", zakładów mięsnych na Żeraniu;

- kontynuowana będzie rozbudowa Fabryki Samochodów Osobowych, Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych I.-1, Zakładów Mechanicznych Nr 2, Fabryki Obrabiarek Precyzyjnych, Fabryki Wyrobów Precyzyjnych im. K. Świerczewskiego, Zakładów Wytwórczych Aparatury Rozdzielczej w Międzylesiu (II etap), Zakładów Materiałów Lampowych L-8.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 17,0 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 428 mln zł, czyli wzrośnie o 12,5% w porównaniu do 1963 r.;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 717,7 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 5.524 mieszkań, 12.450 izb o powierzchni użytkowej 216,0 tys. m2 oraz w budownictwie spółdzielczym 4.910 mieszkań, 10.885 izb o powierzchni użytkowej 191,8 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 368,0 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 70 tramwajów, 6 trolejbusów i 165 autobusów;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 215;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o 128 łóżek.

Miasto Kraków

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie miasta:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 4.263,1 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 582,8 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 26.309,1 mln zł, w tym przemysłu terenowego 2.658,2 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie budowa chłodni składowej;

- w Hucie im. Lenina kontynuowana będzie budowa miedzy innymi stalowni konwertorowo-tlenowej, baterii koksowniczych nr 9 i 10, aglomerowni nr 2, dolomitowni nr 2, odlewni wlewnic;

- kontynuowana będzie rozbudowa Krakowskich Zakładów Farmaceutycznych.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 12,8 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 165 mln zł, czyli wzrośnie o 14,2% w porównaniu z 1963 r.;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 379,0 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 2.407 mieszkań, 6.412 izb o powierzchni użytkowej 95,8 tys. m2 oraz w budownictwie spółdzielczym 1.175 mieszkań, 3.150 izb o powierzchni użytkowej 47,1 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 114,0 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 5 tramwajów i 55 autobusów;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 108;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych zwiększy się o około 300.

Miasto Łódź

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie miasta:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 2.123,5 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 837,2 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 33.938,7 mln zł, w tym przemysłu terenowego 2.472,1 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie budowa pawilonu szynek i konserw;

- kontynuowana będzie budowa Fabryki Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej "Eltra" (II etap), wytwórni anilany w Łódzkich Zakładach Włókien Sztucznych, Łódzkich Zakładów Wyrobów Papierniczych;

- kontynuowana będzie rozbudowa Łódzkiej Fabryki Maszyn Jedwabniczych.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 6,1 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 176 mln zł, czyli wzrośnie o 13,6% w porównaniu do 1963 r.;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 465,0 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 3.893 mieszkań, 11.347 izb o powierzchni użytkowej 160,0 tys. m2 oraz w budownictwie spółdzielczym 1.580 mieszkań, 4.200 izb o powierzchni użytkowej 61,7 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 126,0 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 35 autobusów;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 55;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych zwiększy się o około 100 łóżek.

Miasto Poznań

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie miasta:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 1.346,9 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 310,2 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 15.085,1 mln zł, w tym przemysłu terenowego 1.606,5 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- kontynuowana będzie budowa: nowej gazowni w Poznaniu, Fabryki Łożysk Tocznych, Fabryki Maszyn i Aparatów dla Przemysłu Spożywczego;

- kontynuowana będzie rozbudowa Fabryki Maszyn Żniwnych, Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski";

- rozpoczęta zostanie budowa obiektu zastępczego dla Wielkopolskich Zakładów Teletechnicznych T-7.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 4,4 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 196 mln zł, czyli wzrośnie o 11,8% w porównaniu do 1963 r.;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 126,4 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 1.148 mieszkań, 2.988 izb o powierzchni użytkowej 45,4 tys. m2 oraz w budownictwie spółdzielczym 1.035 mieszkań, 2.800 izb o powierzchni użytkowej 43,5 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 113,0 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 5 tramwajów i 27 autobusów;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 74.

Miasto Wrocław

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie miasta:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 1.530,3 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 320,5 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 17.872,9 mln zł, w tym przemysłu terenowego 1.282,6 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji kontynuowana będzie rozbudowa Dolnośląskich Zakładów Wytwórczych Maszyn Elektrycznych "Dolmet", Zjednoczonych Zakładów "Archimedes", Wrocławskich Zakładów Włókien Sztucznych.
3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 7,2 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 124 mln zł, czyli wzrośnie o 16,0% w porównaniu do 1963 r.;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 175,0 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 1.666 mieszkań, 3.950 izb o powierzchni użytkowej 58,9 tys. m2 oraz w budownictwie spółdzielczym 720 mieszkań, 2.175 izb o powierzchni użytkowej 31,0 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 81,5 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 10 tramwajów i 50 autobusów;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 51.

Województwo białostockie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 2.007,8 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 1.062,2 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 7.952,0 mln zł, w tym przemysłu terenowego 2.316,5 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji kontynuowana będzie budowa tkalni białej w Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Fastach, tkalni w Zambrowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego, wykańczalni w Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Fastach, Zakładu Przemysłu Ziemniaczanego w Łomży.
3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 22,5 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 82 mln zł, czyli wzrośnie o 19,7% w porównaniu do 1963 r.;

- na inwestycje w rolnictwie przeznacza się 554,8 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 150,0 mln zł i na melioracje 219,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać na gruntach ornych - 2.000 ha drenowań nowych, 3.300 ha odbudowy drenowań, na użytkach zielonych - rowy nowe na 13.000 ha, odbudowę rowów na 2.200 ha, objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 15.000 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 1.027,2 tys. ha w 1963 r. do 1.035,0 tys. ha w 1964 r.;

- zakłada się, że pogłowie bydła wzrośnie z 626,5 tys. sztuk w 1963 r. do 646,0 tys. sztuk w 1964 r., a pogłowie trzody chlewnej z 891,8 tys. sztuk w 1963 r. do 915,0 tys. sztuk w 1964 r.;

- skup ziemniaków powinien wynieść 305 tys. ton, żywca ogółem 81 tys. ton, mleka 219 mln litrów;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 28,9 mln zł;

- odnową zostaną objęte 70 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- wartość przewozów i usług Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 219,1 mln zł, wielkość przewozów taboru Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 1.280,0 tys. ton ładunku i 20.060,0 tys. pasażerów, przydział taboru wyniesie 59 samochodów ciężarowych i 77 autobusów;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 173,8 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 1.399 mieszkań, 4.002 izb o powierzchni użytkowej 57,7 tys. m2 oraz w budownictwie spółdzielczym 840 mieszkań, 2.420 izb o powierzchni użytkowej 36,1 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 112,0 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 20 autobusów;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 55.

Województwo bydgoskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie wojewódza:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 4.267,5 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 1.457,9 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 34.804,0 mln zł, w tym przemysłu terenowego 5.303,7 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie budowa i modernizacja Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych oraz Wytwórni Pasz w Osieku;

- kontynuowana będzie budowa nowej gazowni w Bydgoszczy, Toruńskich Zakładów Włókien Sztucznych, Toruńskiej Przędzalni Wełny, Zakładu Celulozy i Papieru w Świeciu, Zakładu Porcelany Stołowej we Włocławku oraz Wytwórni Pasz w Golubiu-Dobrzyniu;

- kontynuowana będzie rozbudowa Pomorskich Zakładów Budowy Maszyn w Bydgoszczy, Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu, Fabryki Maszyn Budowlanych w Toruniu, Fabryki Kabli w Bydgoszczy, Janikowskich Zakładów Sodowych, Zakładów Chemicznych w Bydgoszczy, Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego, Bydgoskich Zakładów Papierniczych, Zakładów Celulozy i Papieru we Włocławku oraz Zakładów Sprzętu Budowlanego Nr 2 w Solcu Kujawskim.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 17,1 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 263 mln zł, czyli wzrośnie o 15,6% w porównaniu do 1963 r.;

- na inwestycje w rolnictwie przeznacza się 768,8 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 313,4 mln zł i na melioracje 169,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać na gruntach ornych - 7.600 ha drenowań nowych, 9.000 ha odbudowy drenowań, na użytkach zielonych - rowy nowe na 400 ha, odbudowę rowów na 3.000 ha, objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 4.000 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 1.185,1 tys. ha w 1963 r. do 1.190,0 tys. ha w 1964 r.;

- zakłada się, że pogłowie bydła utrzyma się na poziomie przewidywanego wykonania w 1963 r., tj. osiągnie 626 tys. sztuk, a pogłowie trzody chlewnej wzrośnie z 1.068,5 tys. sztuk w 1963 r. do 1.100,0 tys. sztuk w 1964 r.;

- skup ziemniaków powinien wynieść 530 tys. ton, żywca ogółem 129,0 tys. ton, mleka 408 mln litrów;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 36,5 mln zł;

- odnową zostanie objętych 90 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- wartość przewozów i usług Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 431,8 mln zł, wielkość przewozów taborem Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 3.330,0 tys. ton ładunku i 38.570,0 tys. pasażerów, przydział taboru wyniesie 131 samochodów ciężarowych i 110 autobusów;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 170,0 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 1.433 mieszkań, 4.322 izb o powierzchni użytkowej 59,5 tys. m2 oraz w budownictwie spółdzielczym 1.685 mieszkań, 5.000 izb o powierzchni użytkowej 72,7 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 207,5 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 40 autobusów;

- liczba izb w szkołach podstawowych zwiększy się o 220;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych zwiększy się w planie terenowym o około 200 łóżek.

Województwo gdańskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 5.106,5 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 1.384,4 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 28.863,7 mln zł, w tym przemysłu terenowego 4.062,8 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie budowa Zakładu Produkcji Elementów Budowlanych Reda II w Redzie;

- kontynuowana będzie budowa Zakładów Wytwórczych Aparatury Rozdzielczej w Lęborku (adaptacja), Ośrodka Produkcji Silników Okrętowych w Stoczni Gdańskiej;

- kontynuowana będzie rozbudowa wytwórni gazu w Gdańsku - II etap, Zakładów Mechanicznych im. K. Świerczewskiego w Elblągu, Stoczni Północnej w Gdańsku, Fabryki Maszyn Okrętowych w Starogardzie, Gdańskiej Fabryki Opakowań Blaszanych;

- rozpoczęta zostanie rozbudowa Zakładów Wytwórczych Ogniw i Baterii "Elektron" w Starogardzie Gdańskim.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 23,3 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 213 mln zł, czyli wzrośnie o 14,6% w porównaniu do 1963 r.;

- na inwestycje w rolnictwie przeznacza się 566,5 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 273,6 mln zł i na melioracje 149,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać na gruntach ornych - 2.600 ha drenowań nowych, 2.930 ha odbudowy drenowań, na użytkach zielonych - rowy nowe na 2.200 ha, odbudowę rowów na 7.000 ha, objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 8.000 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 471,1 tys. ha w 1963 r. do 475,0 tys. ha w 1964 r.;

- zakłada się, że pogłowie bydła utrzyma się na poziomie przewidywanego wykonania w 1963 r., tj. osiągnie 307 tys. sztuk, a pogłowie trzody chlewnej wzrośnie z 336 tys. sztuk w 1963 r. do 350 tys. sztuk w 1964 r.;

- skup ziemniaków powinien wynieść 160 tys. ton, żywca ogółem 52 tys. ton, mleka 185 mln litrów;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 31,6 mln zł;

- odnową zostanie objętych 77 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- wartość przewozów i usług Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 290,1 mln zł, wielkość przewozów taborem Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 2.680,0 tys. ton ładunku i 21.090,0 tys. pasażerów, przydział taboru wyniesie 103 samochody ciężarowe i 70 autobusów;

- zakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 323,8 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 3.018 mieszkań, 7.996 izb o powierzchni użytkowej 114,1 tys. m2 oraz w budownictwie spółdzielczym 2.270 mieszkań, 6.750 izb o powierzchni użytkowej 95,6 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 205,5 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 3 trolejbusy i 50 autobusów;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 260;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych zwiększy się o około 200, w tym w planie terenowym o około 100 łóżek.

Województwo katowickie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 16.688,9 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 2.277,4 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 144.824,0 mln zł, w tym przemysłu terenowego 7.628,3 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie budowa centralnej płuczki i pieca do prażenia rud żelaza w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Sabinów", Wydziału mechanicznego i I etapu odlewni w Bielskiej Fabryce Armatur,

- zakończona zostanie rozbudowa Cementowni "Wysoka" i Zawierciańskich Zakładów Eternitu w Ogrodzieńcu;

- kontynuowana będzie budowa kopalni węgla kamiennego: "Mortimer-Porąbka", "Szczygłowice", "Jastrzębie", "Staszic", "Moszczenica", "Zofiówka" oraz bazy przeładunkowej rud żelaza w Kłobucku;

- kontynuowana będzie rozbudowa kopalni węgla kamiennego: Ziemowit, Sosnowiec, Kazimierz-Julisz, Niwka-Modrzejów, Wieczorek, Katowice, Wanda-Lech, Nowy Wirek, Halemba, Andaluzja, Julian, Knurów I i II, I Maja, Huty im. Bieruta w Częstochowie, Huty "Jedność" w Siemianowicach, Huty im. M. Buczka w Sosnowcu, Huty "Łabędy", Huty "Baildon" w Katowicach, Huty Łaziska w Łaziskach Górnych, Huty "Zawiercie", Huty "Batory" w Chorzowie, Huty "Ferrum" w Katowicach-Bogucicach, Huty "Florian", Huty "Pokój" w Rudzie Śląskiej, Huty im. "Cedlera" oraz Zakładów Koksowniczych: "Walenty" i "Radlin", Zakładu Produkcji Urządzeń Mechanicznych w Pszczynie, Rybnickiej Fabryki Maszyn, Elektrowni Łaziska Górne, Bielskich Zakładów Wytwórczych Silników Elektrycznych w Bielsku Białej, Kuźni "Ustroń" (modernizacja), Zakładów Metalowych w Bielsku Białej, Odlewni i Emalierni "Blachownia", Zakładów Azotowych w Chorzowie, Zakładów Elektrotechnicznych w Ząbkowicach, Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach;

- rozpoczęta zostanie rozbudowa Fabryki Aparatów Elektrycznych "Apena" w Bielsku Białej;

- rozpoczęta zostanie budowa gazociągu Oświęcim-Mysłowice.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 23,8 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowe przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 379 mln zł, czyli wzrośnie o 14,5% w porównaniu do 1963 r.;

- na inwestycje w rolnictwie przeznacza się 315,1 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 46,5 mln zł i na melioracje 140,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać: na gruntach ornych - 5.175 ha drenowań nowych, 1.400 ha odbudowy drenowań, na użytkach zielonych - rowy nowe na 1.500 ha, odbudowę rowów na 1.170 ha, objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 3.740 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów zmniejszy się z 406,1 tys. ha w 1963 r. do 404,0 tys. ha w 1964 r.;

- zakłada się, że pogłowie bydła wzrośnie z 293,1 tys. sztuk w r. 1963 do 296,0 tys. sztuk w 1964 r., a pogłowie trzody chlewnej z 275,2 tys. sztuk w 1963 r. do 300,0 tys. sztuk w 1964 r.;

- skup ziemniaków powinien wynieść 48 tys. ton, żywca ogółem 44 tys. ton, mleka 104 mln litrów;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 60,0 mln zł;

- odnową zostanie objętych 143 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- wartość przewozów i usług Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 666,7 mln zł, wielkość przewozów taborem Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 4.930,0 tys. ton ładunku i 68.670,0 tys. pasażerów, przydział taboru wyniesie 213 samochodów ciężarowych i 200 autobusów;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 889,1 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 6.146 mieszkań, 17.680 izb o powierzchni użytkowej 244,0 tys. m2, oraz w budownictwie spółdzielczym 3.550 mieszkań, 10.420 izb o powierzchni użytkowej 149,2 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 495,0 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 30 tramwajów i 105 autobusów;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 612;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 1000.

Województwo kieleckie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 4.247,1 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 1.194,2 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 21.598,6 mln zł, w tym przemysłu terenowego 3.200,3 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie budowa: I etapu Zakładu Wzbogacania Piasków Żelazistych w Starachowicach, Zakładu Wyrobów kamionki kanalizacyjnej w Suchedniowie, Wytwórni Pasz w Sandomierzu, I etapu Huty Szkła Okiennego w Sandomierzu;

- kontynuowana będzie budowa: Fabryki Łączników w Radomiu-Podkanowie, Fabryki Mebli w Kozienicach, Kombinatu Cementowo-Wapienniczego "Nowiny", Zakładów Przemysłu Wapienniczego "Bukowa", Huty Szkła Okiennego w Sandomierzu, Zakładów Okładzinowych Płytek Kamionkowych w Przysusze, Zakładu Wyrobów Cementowo-Azbestowych w Wierzbicy, Zakładu Mięsnego w Kielcach;

- kontynuowana będzie rozbudowa: Zakładów Budowy Przewodów i Armatury w Kielcach, Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach, Kieleckich Zakładów Wyrobów Metalowych w Kielcach, Zakładów Precyzyjnych "Iskra" w Kielcach, Zakładów Chemicznych "Pronit" w Pionkach;

- rozpoczęta zostanie budowa: gazociągu Rozwadów-Sandomierz, Zakładów Metalurgicznych Przemysłu Maszyn Budowlanych w Końskich.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 25,1 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie 116,0 mln zł, czyli wzrośnie o 16% w porównaniu do 1963 r.;

- na inwestycje w rolnictwie przeznacza się 387,8 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 17,7 mln zł i na melioracje 155,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać: na gruntach ornych - 3.500 ha drenowań nowych, 100 ha odbudowy drenowań, na użytkach zielonych - rowy nowe na 4.500 ha, odbudowę rowów na 90 ha, objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 4.700 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 1.046,2 tys. ha w 1963 r. do 1.050,0 tys. ha w 1964 r.;

- zakłada się, że pogłowie bydła wzrośnie z 671,6 tys. sztuk w r. 1963 do 676,0 tys. sztuk w 1964 r., a pogłowie trzody chlewnej z 626,9 tys. sztuk w 1963 r. do 750,0 tys. sztuk w 1964 r.;

- skup ziemniaków powinien wynieść 160 tys. ton, żywca ogółem 75 tys. ton, mleka 86 mln litrów;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 49,8 mln zł;

- odnową zostaną objęte 82 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- wartość przewozów i usług Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 449,6 mln zł, wielkość przewozów taborem Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 3.200,0 tys. ton ładunku i 34.270,0 tys. pasażerów, przydział taboru wyniesie 143 samochody ciężarowe i 142 autobusy;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 208,0 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 1.696 mieszkań, 5.356 izb o powierzchni użytkowej 69,5 tys. m2, oraz w budownictwie spółdzielczym 960 mieszkań, 2.970 izb o powierzchni użytkowej 39,3 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 118,0 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 60 autobusów;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 161;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 100 łóżek.

Województwo koszalińskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 2.080,4 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 1.304,8 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 6.690,1 mln zł, w tym przemysłu terenowego 2.547,7 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie budowa: linii 220 kV Plewiska-Żydowo, Rozbudowa Zakładu Przemysłu Wełnianego w Złocieńcu;

- kontynuowana będzie adaptacja pomieszczeń na zakład jajczarsko-drobiarski w Sławnie;

- kontynuowana będzie rozbudowa Stoczni w Ustce i Fabryki Narzędzi w Słupsku.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 25,6 mln zł, wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 89 mln zł, czyli wzrośnie o 19,3% w porównaniu do 1963 r.;

- na inwestycje w rolnictwie przeznacza się 832,4 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 568,0 mln zł i na melioracje 129,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać: na gruntach ornych - 2.000 ha drenowań nowych, 6.000 ha odbudowy drenowań, na użytkach zielonych - rowy nowe na 2.000 ha, odbudowę rowów na 3.700 ha, objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 5.700 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 708,0 tys. ha w 1963 r. do 710,0 tys. ha w 1964 r.;

- zakłada się, że pogłowie bydła wzrośnie z 356,9 tys. sztuk w 1963 r. do 365,0 tys. sztuk w 1964 r., a pogłowie trzody chlewnej z 420,8 tys. sztuk w 1963 r. do 430,0 tys. sztuk w 1964 r.;

- skup ziemniaków powinien wynieść 390 tys. ton, żywca ogółem 59 tys. ton, mleka 145 mln litrów;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 33,7 mln zł;

- odnową zostanie objętych 129 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- wartość przewozów i usług Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 172,3 mln zł, wielkość przewozów taborem Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 1.280,0 tys. ton ładunku i 13.040,0 tys. pasażerów, przydział taboru wyniesie 61 samochodów ciężarowych i 62 autobusy;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 181,5 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 1.773 mieszkań, 5.399 izb o powierzchni użytkowej 74,0 tys. m2, oraz w budownictwie spółdzielczym 340 mieszkań, 920 izb o powierzchni użytkowej 13,5 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 42,0 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 19 autobusów;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 80;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 200.

Województwo krakowskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 6.516,8 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 1.349,4 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 34.848,1 mln zł, w tym przemysłu terenowego 3.622,6 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie budowa: gazociągu Skawina-Oświęcim, wykończalni w Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego, Zakładu Ceramiki Budowlanej w Woli Rzędzińskiej, Zakładu Stolarki Budowlanej w Grybowie, chłodni składowej w Chrzanowie;

- kontynuowana będzie budowa Sądeckich Zakładów Elektrowęglowych w Biegonicach;

- kontynuowana będzie rozbudowa: kopalni węgla kamiennego "Jaworzno", "Siersza", Wytwórni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie, Fabryki Silników Elektrycznych M-7 w Tarnowie, Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie, Zakładów Azotowych w Tarnowie, Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu, Zakładów Chemicznych "Alwernia", Zakładów Chemicznych "Azot" w Jaworznie, Żywieckiej Fabryki Papieru;

- rozpoczęta zostanie budowa: Wydziału Koncentratów w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Bolesław", Gazociągu Sędziszów-Tarnów oraz gazociągu Oświęcim-Mysłowice.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 24,2 mln zł,

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 133 mln zł, czyli wzrośnie o 19% w porównaniu do 1963 r.;

- na inwestycje w rolnictwie przeznacza się 384,7 mln zł, w tym na melioracje 205,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać: na gruntach ornych - 8.500 ha drenowań nowych, 400 ha odbudowy drenowań, na użytkach zielonych - rowy nowe na 2.500 ha, odbudowę rowów na 300 ha, objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 4.000 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów zmniejszy się z 750,6 tys. ha w 1963 r. do 745,0 tys. ha w 1964 r.;

- zakłada się, że pogłowie bydła utrzyma się na poziomie przewidywanego wykonania 1963 r., tj. osiągnie 704 tys. sztuk, a pogłowie trzody chlewnej wzrośnie z 496,2 tys. sztuk w 1963 r. do 525,0 tys. sztuk w 1964 r.;

- skup ziemniaków powinien wynieść 40 tys. ton, żywca ogółem 80 tys. ton, mleka 127 mln litrów;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 40,1 mln zł;

- odnową zostanie objętych 112 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- wartość przewozów i usług Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 619,7 mln zł, wielkość przewozów taborem Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 4.040,0 tys. ton ładunku i 63.820,0 tys. pasażerów, przydział taboru wyniesie 153 samochodów ciężarowych i 200 autobusów;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 295,0 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 2.257 mieszkań, 6.557 izb o powierzchni użytkowej 95,4 tys. m2, oraz w budownictwie spółdzielczym 355 mieszkań, 1.005 izb o powierzchni użytkowej 15,6 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 126,0 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 28 autobusów;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 170;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 200 łóżek.

Województwo lubelskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 4.149,9 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 1.414,4 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 18.298,2 mln zł, w tym przemysłu terenowego 3.648,7 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie budowa: Fabryki Mebli w Zamościu, Cukrowni w Werbkowicach, Zakładu Jajczarskiego w Hrubieszowie, Wytwórni Pasz w Zamościu, adaptacja zakładu dziewiarskiego w Biłgoraju;

- kontynuowana będzie budowa: Zakładów Azotowych w Puławach, Zakładu Produkcji Elementów Budowlanych w Długim Kącie, Zakładu Produkcji Elementów Żelbetowych w Lublinie, Zakładów Mięsnych w Zamościu;

- kontynuowana będzie rozbudowa: Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie, Fabryki Wyrobów Metalowych w Kraśniku, Cementowni "Chełm" w Chełmie Lubelskim, Chłodni składowej w Lublinie.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 36,0 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 186 mln zł, czyli wzrośnie o 17,8% w porównaniu do 1963 r.;

- na inwestycje w rolnictwie przeznacza się 700,8 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 131,1 mln zł i na melioracje 285,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać: na gruntach ornych - 4.000 ha drenowań nowych, 280 ha odbudowy drenowań, na użytkach zielonych - rowy nowe na 15.600 ha, odbudowę rowów na 300 ha, objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 14.000 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 1.358,8 tys. ha w 1963 r. do 1.365,0 tys. ha w 1964 r.;

- zakłada się, że pogłowie bydła utrzyma się na poziomie przewidywanego wykonania 1963 r., tj. osiągnie 892 tys. sztuk, a pogłowie trzody chlewnej wzrośnie z 1.161,6 tys. sztuk w 1963 r. do 1.200,0 tys. sztuk w 1964 r.;

- skup ziemniaków powinien wynieść 360 tys. ton, żywca ogółem 151 tys. ton, mleka 193 mln litrów;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 36,0 mln zł;

- odnową zostanie objętych 50 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- wartość przewozów i usług Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 439,2 mln zł, wielkość przewozów taborem Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 3.650,0 tys. ton ładunku i 36.040,0 tys. pasażerów, przydział taboru wyniesie 118 samochodów ciężarowych i 172 autobusy;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 203,2 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 1.585 mieszkań, 4.636 izb o powierzchni użytkowej 63,4 tys. m2, oraz w budownictwie spółdzielczym 1.090 mieszkań, 3.240 izb o powierzchni użytkowej 47,5 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 154,5 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 10 trolejbusów i 25 autobusów;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 110;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych zwiększy się o około 800, w tym w planie terenowym o około 100 łóżek.

Województwo łódzkie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 2.841,1 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 1.137,3 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 22.892,3 mln zł, w tym przemysłu terenowego 4.376,0 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie budowa cementowni "Działoszyn", Zgierskich Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Pietrusińskiego, Zakładu Przemysłu Odzieżowego w Łasku, Zakładu Przemysłu Odzieżowego w Poddębicach, Zakładu Przemysłu Odzieżowego w Wieruszowie;

- kontynuowana będzie budowa Zduńsko-Wolskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego, Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Łowiczu;

- kontynuowana będzie rozbudowa Fabryki Maszyn Górniczych w Piotrkowie Trybunalskim, Zakładów Metalowych "Komuna Paryska" w Radomsku, Zakładów Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów w Żychlinie, Tomaszowskich Zakładów Włókien Sztucznych, Zakładu Przemysłu Barwników "Boruta" w Zgierzu;

- rozpoczęta zostanie budowa Zakładu Przemysłu Odzieżowego w Tomaszowie Mazowieckim.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 23,7 mln zł,

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 119 mln zł, czyli wzrośnie o 18,8% w porównaniu do 1963 r.;

- na inwestycje w rolnictwie przeznacza się 434,2 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 46,5 mln zł i na melioracje 161,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać: na gruntach ornych - 7.400 ha drenowań nowych, 3.500 ha odbudowy drenowań, na użytkach zielonych - rowy nowe na 2.000 ha, odbudowę rowów na 480 ha, objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 3.500 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 1.010,0 tys. ha w 1963 r. do 1.015,0 tys. ha w 1964 r.;

- zakłada się, że pogłowie bydła utrzyma się na poziomie przewidywanego wykonania w 1963 r., tj. osiągnie 619 tys. sztuk, a pogłowie trzody chlewnej wzrośnie z 695,5 tys. sztuk w 1963 r. do 730,0 tys. sztuk w 1964 r.;

- skup ziemniaków powinien wynieść 340 tys. ton, żywca ogółem 101 tys. ton, mleka 261 mln litrów;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 40,8 mln zł;

- odnową zostanie objętych 131 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- wartość przewozów i usług Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 574,6 mln zł, wielkość przewozów taborem Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 4.790,0 tys. ton ładunku i 31.660,0 tys. pasażerów, przydział taboru wyniesie 183 samochody ciężarowe i 102 autobusy;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 184,1 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 1.611 mieszkań, 4.625 izb o powierzchni użytkowej 68,0 tys. m2, oraz w budownictwie spółdzielczym 815 mieszkań, 2.200 izb o powierzchni użytkowej 34,0 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 122,0 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 18 autobusów;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 120;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 100 łóżek.

Województwo olsztyńskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 2.166,6 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 1.330,9 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 8.515,3 mln zł, w tym przemysłu terenowego 3.502,3 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie budowa zakładów Produkcji Elementów Budowlanych w Lidzbarku Welskim;

- kontynuowana będzie budowa: Nidzickich Zakładów Materiałów Izolacyjnych (wełny mineralnej) w Nidzicy, zakładu wytwórczego maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego w Olsztynie.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 26,5 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 86 mln zł, czyli wzrośnie o 18,9% w porównaniu do 1963 r.;

- na inwestycje w rolnictwie przeznacza się 853,5 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 549,4 mln zł i na melioracje 145,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać: na gruntach ornych - 1.500 ha drenowań nowych, 14.000 ha odbudowy drenowań, na użytkach zielonych - rowy nowe na 1.500 ha, odbudowę rowów na 6.400 ha, objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 9.000 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 895,3 tys. ha w 1963 r. do 905,0 tys. ha w 1964 r.;

- zakłada się, że pogłowie bydła utrzyma się na poziomie przewidywanego wykonania w 1963 r., tj. osiągnie 581 tys. sztuk, a pogłowie trzody chlewnej wzrośnie z 565,9 tys. sztuk w 1963 r. do 600,0 tys. sztuk w 1964 r.;

- skup ziemniaków powinien wynieść 280 tys. ton, żywca ogółem 93 tys. ton, mleka 400 mln litrów;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 35,9 mln zł;

- odnową zostanie objętych 149 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- wartość przewozów i usług Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 180,8 mln zł, wielkość przewozów taborem Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 1.390,0 tys. ton ładunku i 13.210,0 tys. pasażerów, przydział taboru wyniesie 69 samochodów ciężarowych i 46 autobusów;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 154,0 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 1.122 mieszkań, 3.201 izb o powierzchni użytkowej 48,1 tys. m2, oraz w budownictwie spółdzielczym 370 mieszkań, 1.110 izb o powierzchni użytkowej 16,4 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 42,0 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 10 autobusów;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 123;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych zwiększy się w planie terenowym o około 100 łóżek.

Województwo opolskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 3.304,1 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 792,5 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 25.784,8 mln zł, w tym przemysłu terenowego 3.212,3 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji - kontynuowana będzie rozbudowa: Zakładów Koksowniczych "Zdzieszowice", Oddziału Nyskich Zakładów Urządzeń Przemysłowych w Łambinowicach, Zakładu Urządzeń Przemysłowych w Nysie, Fabryki Maszyn i Urządzeń w Kluczborku, Fabryki Obrabiarek "Rafamet" w Raciborzu, Fabryki Sprzętu Rolniczego w Strzelcach Opolskich, Fabryki Siewników w Brzegu, Fabryki Kotłów w Raciborzu, Zakładów Azotowych w Kędzierzynie, Zakładów Koksochemicznych w Blachowni, Krapkowickich Zakładów Celulozowo-Papierniczych.
3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 14,7 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 97 mln zł, czyli wzrośnie o 16,7% w porównaniu do 1963 r.;

- na inwestycje w rolnictwie przeznacza się 388,6 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 182,0 mln zł i na melioracje 78,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać: na gruntach ornych - 1.650 ha drenowań nowych, 2.800 ha odbudowy drenowań, na użytkach zielonych - rowy nowe na 1.700 ha, odbudowę rowów na 2.000 ha, objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 3.200 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 503,5 tys. ha w 1963 r. do 505,0 tys. ha w 1964 r.;

- zakłada się, że pogłowie bydła utrzyma się na poziomie przewidywanego wykonania w 1963 r., tj. osiągnie 381 tys. sztuk, a pogłowie trzody chlewnej osiągnie 430 tys. sztuk;

- skup ziemniaków powinien wynieść 190 tys. ton, żywca ogółem 68 tys. ton, mleka 130 mln litrów;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 35,0 mln zł;

- odnową zostanie objętych 128 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- wartość przewozów i usług Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 243,9 mln zł, wielkość przewozów taborem Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 2.040,0 tys. ton ładunku i 29.000,0 tys. pasażerów, przydział taboru wyniesie 76 samochodów ciężarowych i 77 autobusów;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 143,3 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 1.302 mieszkań, 3.602 izb o powierzchni użytkowej 55,0 tys. m2, oraz w budownictwie spółdzielczym 655 mieszkań, 1.980 izb o powierzchni użytkowej 28,4 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 107,5 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 27 autobusów;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 62;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych zwiększy się w planie terenowym o około 100 łóżek.

Województwo poznańskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 6.117,9 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 1.645,5 mln zł,

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 29.443,6 mln zł, w tym przemysłu terenowego 7.589,0 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie budowa III etapu elektrowni Konin "O", kopalni węgla brunatnego "Adamów", linii energetycznej 220 kV Plewiska - Żydowo, Wytwórni Pasz w Kaliszu,

- kontynuowana będzie budowa kopalń węgla brunatnego "Adamów" i "Kazimierz", elektrowni "Pątnów" i "Adamów", Zakładu Płyt Pilśniowych w Czarnkowie, Kaliskich Zakładów Ceramiki Budowlanej w Piwonicach, Zakładu Porcelitu Stołowego w Chodzieży, Huty Aluminium w Koninie,

- kontynuowana będzie rozbudowa Zakładów Automatyki Przemysłowej i Zakładów Sprzętu Mechanicznego w Ostrowie Wlkp., Fabryki Obrabiarek w Pleszewie, Kaliskiej Fabryki Pluszu i Aksamitu, Kaliskich Zakładów Przemysłu Jedwabniczego, Zakładu Wytwórczego Maszyn i Urządzeń dla przemysłu spożywczego w Gnieźnie,

- rozpoczęta zostanie budowa rejonowej odlewni żeliwa w Śremie, fabryki materiałów i wyrobów ściernych w Kole.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 25,6 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 218 mln zł, czyli wzrośnie o 15,4% w porównaniu do 1963 r.;

- na inwestycje w rolnictwie przeznacza się 966,8 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 395,5 mln zł i na melioracje 258,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać: na gruntach ornych - 7.100 ha drenowań nowych, 13.660 ha odbudowy drenowań, na użytkach zielonych - rowy nowe na 6.000 ha, odbudowę rowów na 4.000 ha, objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 12.000 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów zmniejszy się z 1.545,2 tys. ha w 1963 r. do 1.540,0 tys. ha w 1964 r.;

- zakłada się, że pogłowie bydła utrzyma się na poziomie przewidywanego wykonania w 1963 r., tj. osiągnie 950 tys. szt., a pogłowie trzody chlewnej wzrośnie z 1.551,1 tys. sztuk w 1963 r. do 1.600,0 tys. sztuk w 1964 r.;

- skup ziemniaków powinien wynieść 650 tys. ton, żywca ogółem 204 tys. ton, mleka 424 mln litrów;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 53,6 mln zł;

- odnową zostanie objętych 173 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- wartość przewozów i usług Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 498,2 mln zł, wielkość przewozów taborem Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 3.950,0 tys. ton ładunku i 39.680,0 tys. pasażerów, przydział taboru wyniesie 178 samochodów ciężarowych i 151 autobusów;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 136,5 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 1.234 mieszkań, 3.579 izb o powierzchni użytkowej 50,0 tys. m2 oraz w budownictwie spółdzielczym 1.075 mieszkań, 3.300 izb o powierzchni użytkowej 45,6 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 180,5 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 28 autobusów;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 245;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych zwiększy się o około 400, w tym w planie terenowym o około 300 łóżek.

Województwo rzeszowskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 4.627,8 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 1.052,6 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 25.159,5 mln zł, w tym przemysłu terenowego 3.155,1 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie budowa: Fabryki Maszyn i Sprzętu Wiertniczego w Gorlicach, gazociągu Jarosław-Sędziszów, oddziału produkcyjnego w hucie szkła gospodarczego "Krosno II", zakładu jajczarsko-drobiarskiego wraz z chłodnią składową w Rzeszowie, zakładu przetwórstwa owoco-warzywnego w Rzeszowie;

- kontynuowana będzie budowa elektrowni wodnej w Solinie, elektrowni Stalowa Wola III, urządzeń powierzchniowych i zagospodarowanie nowych kopalń gazowych w rejonie Lubaczowa, kopalni i Zakładów Przetwórstwa Siarki w Tarnobrzegu, oddziału wyrobów olejnych w Dębickiej Fabryce Farb i Lakierów, Zakładów Produkcji Elementów Żelbetowych w Kolbuszowej, Huty Szkła Technicznego "Polanka" w Krośnie, zakładu mięsnego w Nisku, młyna i wytwórni pasz w Jarosławiu;

- kontynuowana będzie rozbudowa: Huty "Stalowa Wola", II etapu Sanockiej Fabryki Autobusów w Sanoku, Fabryki Urządzeń i Sprzętu Górniczego w Gorlicach, Zakładów Chemicznych w Sarzynie, Zakładów Tworzyw Sztucznych w Pustkowie,

- rozpoczęta zostanie i ukończona budowa gazociągu Rozwadów-Sandomierz i gazociągu Sędziszów-Tarnów;

- rozpoczęta zostanie rozbudowa oddziału przyczep Sanockiej Fabryki Autobusów w Zasławiu.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 25,4 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 131 mln zł, czyli wzrośnie o 19% w porównaniu do 1963 r.;

- na inwestycje w rolnictwie przeznacza się 430,4 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 104,9 mln zł i na melioracje 132,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać na gruntach ornych - 6.090 ha drenowań nowych 1.400 ha odbudowy drenowań, na użytkach zielonych - rowy nowe na 1.870 ha, odbudowę rowów na 520 ha, objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 3.270 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 827,2 tys. ha w 1963 r. do 835,0 tys. ha w 1964 r.;

- zakłada się, że pogłowie bydła wzrośnie z 737,2 tys. sztuk do 740,0 tys. sztuk w 1964 r., a pogłowie trzody chlewnej z 495,8 tys. sztuk w 1963 r. do 540,0 tys. sztuk w 1964 r.;

- skup ziemniaków powinien wynieść 85 tys. ton, żywca ogółem 94 tys. ton, mleka 84 mln litrów;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 59,5 mln zł;

- odnową zostaną objęte 149 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- wartość przewozów i usług Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 389,7 mln zł, wielkość przewozów taborem Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 2.980,0 tys. ton ładunku i 47.070,0 tys. pasażerów, przydział wyniesie 122 samochody ciężarowe i 132 autobusy;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 152,7 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 1.399 mieszkań, 3.798 izb o powierzchni użytkowej 60,0 tys. m2 oraz w budownictwie spółdzielczym 525 mieszkań, 1.460 izb o powierzchni użytkowej 23,0 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 92,0 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 15 autobusów;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 200;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 300 łóżek.

Województwo szczecińskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 3.416,6 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 1.248,2 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 14.245,2 mln zł, w tym przemysłu terenowego 2.808,9 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie adaptacja Zakładu Przemysłu Odzieżowego im. 22 Lipca w Szczecinie,

- kontynuowana będzie budowa: Fabryki Kabli i Przewodów w Załomiu, Fabryki Mebli w Goleniowie, Zakładu Przemysłu Maszynowego Leśnictwa w Płoniu, Chłodni Składowej w Szczecinie, Wytwórni Pasz w Stargardzie;

- kontynuowana będzie rozbudowa: Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie, Szczecińskich Zakładów Celulozy i Papieru.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 21,4 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 116 mln zł, czyli wzrośnie o 25% w porównaniu do 1963 r.;

- na inwestycje w rolnictwie przeznacza się 714,8 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 482,0 mln zł i na melioracje 123,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać: na gruntach ornych 1.400 ha drenowań nowych 10.500 ha odbudowy drenowań, na użytkach zielonych rowy nowe na 1.790 ha, odbudowę rowów na 6.200 ha, objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 8.100 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 546,3 tys. ha w 1963 r. do 553,0 tys. ha w 1964 r.;

- zakłada się, że pogłowie bydła wzrośnie z 275,9 tys. sztuk w 1963 r. do 285,0 tys. sztuk w 1964 r., a pogłowie trzody chlewnej z 307 tys. sztuk w 1963 r. do 320 tys. sztuk w 1964 r.;

- skup ziemniaków powinien wynieść 212 tys. ton, żywca ogółem 49 tys. ton, mleka 129 mln litrów;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 20,2 mln zł;

- odnową zostanie objętych 76 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- wartość przewozów i usług Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 104,2 mln zł, wielkość przewozów taborem Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 820,0 tys. ton ładunku i 6.880,0 tys. pasażerów, przydział taboru wyniesie 46 samochodów ciężarowych i 34 autobusy;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 204,0 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 2119 mieszkań, 5967 izb o powierzchni użytkowej 83,2 tys. m2 oraz w budownictwie spółdzielczym 480 mieszkań, 1280 izb o powierzchni użytkowej 19,4 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 52,0 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 42 autobusy;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 76;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych zwiększy się o około 200, w tym w planie terenowym o około 100 łóżek.

Województwo warszawskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 6.197,5 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 1.731,0 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 23.514,9 mln zł, w tym przemysłu terenowego 5.812,1 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie budowa: Zakładu Produkcji Keramzytu w Mszczonowie, Wytwórnia Pasz w Sierpcu i Rykach;

- kontynuowana będzie budowa: Zakładów Lamp Oscyloskopowych w Iwicznej i Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, Mazowieckich Zakładów Tłuszczowych w Nowym Dworze, Fabryki Farb i Lakierów w Pilawie, Ostrołęckiej Fabryki Celulozy i Papieru, Oddziału produkcyjnego w Hucie Szkła w Wyszkowie, Oddziału produkcyjnego w Hucie Szkła Technicznego w Wołominie, Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Płocku;

- kontynuowana będzie rozbudowa: Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku, Zakładów Mechanicznych "Ursus", Zakładów Akumulatorowych w Piastowie, Fabryki Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim, Fabryki Urządzeń Technicznych w Ostrówku Węgrowskim, Fabryki Kabli w Ożarowie, Zakładów im. 1 Maja w Pruszkowie, Fabryki Urządzeń Mechanicznych w Warce.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 35,0 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielczego, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 167 mln zł, czyli wzrośnie o około 18% w porównaniu do 1963 r.;

- na inwestycje w rolnictwie przeznacza się 792,0 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 69,2 mln zł i na melioracje 333,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać na gruntach ornych - 9.100 ha drenowań nowych, 800 ha odbudowy drenowań, na użytkach zielonych - rowy nowe na 17.000 ha, odbudowę rowów na 290 ha, objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 20.000 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów utrzyma się na poziomie przewidywanego wykonania w 1963 r., tj. osiągnie 1.640 tys. ha;

- zakłada się, że pogłowie bydła utrzyma się na poziomie przewidywanego wykonania w 1963 r., tj. osiągnie 860 tys. sztuk, a pogłowie trzody chlewnej wzrośnie z 1.348,7 tys. sztuk w 1963 r. do 1.500,0 tys. sztuk w 1964 r.;

- skup ziemniaków powinien wynieść 485 tys. ton, żywca ogółem 153 tys. ton, mleka 447 mln litrów;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 50,0 mln zł;

- odnową zostanie objętych 130 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- wartość przewozów i usług Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 863,2 mln zł, wielkość przewozów taborem Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 5.610,0 tys. ton ładunku i 78.000,0 tys. pasażerów, przydział taboru wyniesie 246 samochodów ciężarowych i 235 autobusów;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 217,1 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 1715 mieszkań, 4760 izb o powierzchni użytkowej 70,0 tys. m2 oraz w budownictwie spółdzielczym 1.125 mieszkań, 3255 izb o powierzchni użytkowej 47,5 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 165,0 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 25 autobusów;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 296;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 100 łóżek.

Województwo wrocławskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 5.997,4 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 1.490,1 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 45.696,1 mln zł, w tym przemysłu terenowego 5.266,1 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie budowa: linii energetycznej 220 kV Świebodzice-Wrocław, adaptacja obiektu na zakład przemysłu dziewiarskiego w Chełmsku Śląskim, Zakładu Grysów Twardych w Granicznej, chłodni składowej w Wałbrzychu,

- zakończona zostanie rozbudowa Zakładu Porcelany Stołowej "Krzysztof" w Wałbrzychu;

- kontynuowana będzie budowa Kopalni Kwarcu "Stanisław" w Rozdrożu Izerskim, Kombinatu Górniczo-Hutniczego "Lubin", Huty Miedzi w Legnicy, Kombinatu Górniczo-Energetycznego "Turów" w Turoszowie;

- kontynuowana będzie rozbudowa: Fabryki Przewodów Nawojowych w Legnicy, Fabryki Urządzeń Mechanicznych w Chocianowie, Fabryki Narzędzi Rolniczych w Jaworze, Dolnośląskiej Fabryki Krosien w Dzierżoniowie, Jelczańskich Zakładów Samochodowych w Jelczu, Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Organicznego "Rokita" w Brzegu Dolnym;

- rozpoczęta zostanie adaptacja obiektu w Lubawce na zakład przemysłu dziewiarskiego.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 16,5 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 180 mln zł, czyli wzrośnie o 20,8% w porównaniu do 1963 r.;

- na inwestycje w rolnictwie przeznacza się 683,5 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 390,4 mln zł i na melioracje 132 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać: na gruntach ornych - 335 ha drenowań nowych, 9.900 ha odbudowy drenowań, na użytkach zielonych - rowy nowe na 1.500 ha, odbudowę rowów na 7.450 ha objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 7.200 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 912,2 tys. ha w 1963 r. do 920,0 tys. ha w 1964 r.;

- zakłada się, że pogłowie bydła wzrośnie z 632,5 tys. sztuk w 1963 r. do 645,0 tys. sztuk w 1964 r., a pogłowie trzody chlewnej z 562,0 tys. sztuk w 1963 r. do 580,0 tys. sztuk w 1964 r.;

- skup ziemniaków powinien wynieść 194 tys. ton, żywca ogółem 107 tys. ton, mleka 235 mln litrów;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 63,1 mln zł;

- odnową zostanie objętych 220 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- wartość przewozów i usług Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 657,9 mln zł, wielkość przewozów taborem Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 5.620,0 tys. ton ładunku i 67.420,0 tys. pasażerów, przydział taboru wyniesie 18,6 samochodów ciężarowych i 152 autobusy;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 355,0 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 3133 mieszkań, 8878 izb o powierzchni użytkowej 127,2 tys. m2 oraz w budownictwie spółdzielczym 270 mieszkań, 810 izb o powierzchni użytkowej 11,3 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 41,0 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 11 trolejbusów i 31 autobusów;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 183;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 300 łóżek.

Województwo zielonogórskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem 1.857,9 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych łącznie z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw 977,2 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 16.359,8 mln zł, w tym przemysłu terenowego 2.511,6 mln zł.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- kontynuowana będzie budowa wytwórni pasz w Nowej Soli i Strzelcach Krajeńskich;

- kontynuowana będzie rozbudowa: Lubuskiej Fabryki Zgrzeblarek w Zielonej Górze, Zakładów Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzowskich Zakładów Włókien Sztucznych, Kostrzyńskiej Fabryki Celulozy i Papieru.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 9,3 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 85 mln zł, czyli wzrośnie o 16,7% w porównaniu do 1963 r.;

- na inwestycje w rolnictwie przeznacza się 520,7 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 281,6 mln zł i na melioracje 123,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać: na gruntach ornych - 450 ha drenowań nowych, 4.030 ha odbudowy drenowań, na użytkach zielonych - rowy nowe na 2.150 ha, odbudowę rowów na 8.700 ha, objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 7.760 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 463,4 tys. ha w 1963 r. do 470,0 tys. ha w 1964 r.;

- zakłada się, że pogłowie bydła utrzyma się na poziomie przewidywanego wykonania w 1963 r., tj. osiągnie 300 tys. sztuk, a pogłowie trzody chlewnej wzrośnie z 364,3 tys. sztuk w 1963 r. do 380,0 tys. sztuk w 1964 r.;

- skup ziemniaków powinien wynieść 171 tys. ton, żywca ogółem 56 tys. ton, mleka 123 mln litrów;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 28,6 mln zł;

- odnową zostanie objętych 115 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- wartość przewozów i usług Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 193,7 mln zł, wielkość przewozów taborem Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 1.220,0 tys. ton ładunku i 18.100 tys. pasażerów, przydział taboru wyniesie 63 samochody ciężarowe i 82 autobusy;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 193,0 mln zł;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 1733 mieszkań, 4605 izb o powierzchni użytkowej 70,4 tys. m2 oraz w budownictwie spółdzielczym 345 mieszkań, 950 izb o powierzchni użytkowej 14,5 tys. m2;

- pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności wyniesie 32,0 mln zł;

- komunikacja miejska otrzyma 20 autobusów;

- liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych zwiększy się o 95;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 300 łóżek.

XVIII.

Postanowienia końcowe.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podejmując niniejszą uchwałę upoważnia Radę Ministrów do:
1) ustalenia na podstawie niniejszej uchwały szczegółowych zadań planowych na 1964 rok dla poszczególnych ministerstw, prezydiów wojewódzkich rad narodowych i innych dziedzin gospodarki narodowej,
2) dokonywania w ciągu roku, w razie istotnych i uzasadnionych ekonomicznie konieczności i potrzeb, zmian w planach szczegółowych w stosunku do postanowień niniejszej uchwały, mając na uwadze zachowanie proporcji planu,
3) dokonywania podziału zadań w zakresie skupu zbóż na poszczególne województwa, w zależności od kształtowania się zbiorów.