Rozdział 7 - Wzrost poziomu życiowego ludności. - Narodowy plan gospodarczy na 1968 r. i podstawowe założenia planu na 1969 r.

Monitor Polski

M.P.1967.70.341

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 grudnia 1967 r.

VII.

Wzrost poziomu życiowego ludności.

Handel wewnętrzny.

1.
Podstawowym zadaniem planu handlu wewnętrznego na 1968 r. i założeń planu na 1969 r. jest uzyskanie dalszej poprawy obsługi nabywców oraz zwiększenie ilości i asortymentu towarów dostosowanych do aktualnych potrzeb ludności.
2.
Zakłada się, że wartość towarów przeznaczonych na zaopatrzenie obrotów detalicznych w 1968 r. wyniesie 402.460 mln zł i będzie wyższa w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu w 1967 r. o 6,8%. Zakłada się, że w 1969 r. wartość towarów wzrośnie o dalsze 6,7% i wyniesie 429.390 mln zł.
3.
Dostawy podstawowych towarów przeznaczonych na zaopatrzenie obrotów detalicznych powinny kształtować się następująco:
WyszczególnienieJednostka miary1968 r.1969 r.%%%%
1968 r.

-------

1967 r.

1969 r.

-------

1968 r.

Mąka pszennatys. ton390,0405,0103,7103,8
Mięso, przetwory i tłuszczetys. ton1.111,71.138,4103,4102,4
z tego: mięso i przetworytys. ton970,7994,6103,0102,5
tłuszcze zwierzęcetys. ton141,0143,8106,3102,0
Masło śmietankowetys. ton95,096,0100,0101,0
Tłuszcze roślinnetys. ton150,0158,1106,8105,4
w tym: margarynatys. ton129,0136,0107,5105,4
Jajamln sztuk1.240.01.285,0111,2103,6
Mleko spożywczemln l1.048,01.068,0104,8101,9
Cukiertys. ton840,0865,0105,5103,0
Tkaniny wełnianemln mb63,764,9100,2101,9
(metraż i konfekcja)mln m290,292,0100,2101,9
Tkaniny bawełnianemln mb459,2475,2108,3103,4
(metraż i konfekcja)mln m2417,9428,9108,0102,6
Tkaniny jedwabnemln mb103,5105,0101,2101,4
(metraż i konfekcja)mln m297,097,599,6100,5
Wyroby dziewiarskiemln zł2.700,014.260,0113,7112,2
Wyroby pończoszniczemln zł3.570,03.720,0106,2104,2
Obuwie skórzanemln par49,252,0104,9105,6
Obuwie gumowemln par26,228,2108,3107,6
Odbiorniki radiowetys. sztuk654,0670,0102,9102,4
Odbiorniki telewizyjnetys. sztuk486,0495,0103,4101,9
Pralki elektrycznetys. sztuk475,0490,0107,0103,2
Lodówki domowetys. sztuk320,0350,0106,7109,4
Tarcica iglastatys. m2807,0800,098,399,1
Cementtys. ton3.625,03.750,0106,6103,4
Materiały ścienne (z produkcji uspołecznionej)mln jednostek ceramicznych2.681,03.093,0107,2115,4
Węgiel kamienny (bez deputatów)mln ton14,615,1103,8103,4

Liczby te nie obejmują dodatkowego importu towarów rynkowych Ministerstwa Handlu Wewnętrznego, na który przeznacza się w 1968 r. 732 mln zł dewizowych i w 1969 r. 776 mln zł dewizowych.

4.
Sprzedaż detaliczna ogółem w 1968 r. wyniesie 391.900 mln zł i wzrośnie w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu w 1967 r. o 5,7%, w tym sprzedaż detaliczna dla ludności wyniesie 338.900 mln zł, a sprzedaż jednostkom gospodarki uspołecznionej - 53.000 mln zł.

Zakłada się, że sprzedaż detaliczna ogółem w 1969 r. powinna osiągnąć 416.800 mln zł i wzrosnąć o 6,4% w porównaniu do planu na 1968 r.

5.
Resort handlu wewnętrznego we współpracy z przemysłem powinien osiągnąć pełniejsze niż dotychczas rozeznanie potrzeb rynku. Należy także wprowadzić ciągłą analizę stanu zapasów w handlu i przemyśle nie tylko w układzie wartościowym, ale również asortymentowym.
6.
We wszystkich ogniwach handlu wewnętrznego konieczne jest usprawnienie organizacji skupu i sprzedaży, zapewnienie sprawnej obsługi klientów i podniesienie kultury handlu.

Oświata, kultura i ochrona zdrowia.

1.
Liczba uczniów w szkołach podstawowych w 1968 r. wyniesie, około 5.651 tys., tj. będzie mniejsza w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu w 1967 r. o około 88 tys. uczniów.

Przewiduje się, że w ramach nowego budownictwa szkolnego odda się do użytku w 1968 r. około 4 tys. izb lekcyjnych. Liczba izb lekcyjnych w szkołach podstawowych łącznie z izbami wynajętymi osiągnie około 144 tys., co oznacza wzrost o około 2,4 tys. izb w porównaniu do przewidywanego wykonania planu w 1967 r. Liczba uczniów przypadająca na 1 izbę lekcyjną wyniesie w 1968 r. 39,2 uczniów wobec 40,5 - według przewidywanego wykonania w 1967 r.

2.
W szkołach zawodowych wszystkich typów w 1968 r. uczyć się będzie około 1.706 tys. młodzieży, z tego w szkołach dla młodzieży nie pracującej 1.342 tys. osób.

Do klas pierwszych szkół zawodowych dla młodzieży nie pracującej zostanie przyjętych 544 tys. uczniów, co oznacza w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 1967 r. wzrost o 177 tys., tj. o 48%.

Do pierwszych klas szkół zawodowych po maturze zakłada się przyjęcie około 29 tys. osób, tj. o 4,2% więcej niż w przewidywanym wykonaniu w 1967 r.

Do pierwszych klas techników wieczorowych dla pracujących zakłada się wzrost przyjęcia liczby uczniów o 3,5%, a do techników korespondencyjnych o 1,0%.

Liczba miejsc w internatach dla uczniów szkół zawodowych wzrośnie o około 9 tys., tj. o 4,6% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 1967 r.

3.
Liczba dzieci w przedszkolach wzrośnie w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 1967 r. o 19,9 tys., tj. o 4,0%. Liczba dzieci w wieku od 4 do 6 lat objętych opieką przedszkolną zwiększy się z 22,2% w 1967 r. do 23,5% w 1968 r.
4.
Liczba studentów I roku studiów dziennych na koniec 1968 r. wyniesie około 42 tys., tj. o 1.500 więcej niż w przewidywanym wykonaniu w 1967 r., natomiast liczba studentów na I roku studiów dla pracujących wyniesie 29,3 tys., to jest wzrośnie w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 1967 r. o 8,3%.

Liczba miejsc w domach studenckich wzrośnie w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu w 1967 r. o 3,7 tys., tj. o 13,4%.

5.
Ilość papieru przeznaczonego na działalność wydawniczą w 1968 r. wyniesie 145,0 tys. ton, tj. o 7,0 tys. ton więcej niż w przewidywanym wykonaniu w 1967 r.

Planowana ilość papieru pozwoli na zwiększenie w 1968 r. produkcji książek i broszur z 113,3 mln egzemplarzy w 1967 r. do 118,9 mln egzemplarzy, tj. o 4,9%, gazet z 2.085,5 mln egzemplarzy do 2.162,9 mln egzemplarzy, tj. o 3,7%, i czasopism z 617,8 mln egzemplarzy do 629,3 mln egzemplarzy, tj. o 1,9%.

Liczba bibliotek powszechnych wzrośnie w 1968 r. ogółem o 186, tj. o 2,2% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 1967 r.

6.
W zakresie ochrony zdrowia, zakłada się dalszy przyrost placówek lecznictwa zamkniętego i otwartego.

Liczba łóżek w szpitalach ogólnych i klinicznych wzrośnie ze 163,7 tys. w 1967 r. do 167,7 tys. w 1968 r., co oznacza wzrost o 2,4%.

Liczba łóżek w zakładach leczenia nerwowo i psychicznie chorych wzrośnie z 38,4 tys. w 1967 r. do 39,3. tys. w 1968 r., tj. o 2,3%.

Liczba przychodni ogółem wzrośnie z 4.748 w 1967 r. do 4.895 w 1968 r., tj. o 3,1%.

Z liczby ogółem liczba przychodni przy zakładach przemysłowych wzrośnie z 2.278 w 1967 r. do 2.384 w 1968 r., tj. o 4,7%.

Liczba ośrodków zdrowia ogółem wyniesie w 1968 r. 2.860, tj. wzrośnie o 4,6% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 1967 r.

W liczbie ośrodków zdrowia ogółem sieć wiejskich ośrodków zdrowia zwiększy się z 2.311 w 1967 r. do 2.438 w 1968 r., tj. o 5,5%, w tym liczba spółdzielni zdrowia na wsi wzrośnie z 310 w 1967 r. do 341 w 1968 r., tj. o 10%.

Liczba miejsc w zakładach pomocy społecznej wzrośnie z 44,4 tys. w 1967 r. do 46,2 tys. w 1968 r., tj. o 4,1%. Należy rozwijać różne formy pomocy społecznej.

7.
Liczba miejsc noclegowych w stałych ogólnodostępnych obiektach turystycznych - łącznie z hotelami przedsiębiorstwa państwowego "Orbis" i hotelami komunalnymi - wyniesie 100,3 tys. miejsc.

Oznacza to zwiększenie bazy noclegowej w porównaniu do przewidywanego wykonania planu w 1967 r. o 6%.

Gospodarka mieszkaniowa.

1.
W budownictwie mieszkaniowym typu miejskiego oddanych zostanie do użytku w 1968 r. co najmniej 6.949,0 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań, co stanowi wzrost o 5,2% w porównaniu do przewidywanego wykonania planu w 1967 r.

W tej liczbie efekty rzeczowe uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego wyniosą minimum 5.321,0 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań (ok. 355 tys. izb), co stanowi wzrost o 6,1% w porównaniu do przewidywanego wykonania planu w 1967 r.

2.
W 1969 r. oddanych zostanie do użytku co najmniej 7.339,0 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań, co oznacza wzrost w porównaniu do efektów rzeczowych przewidywanych planem na 1968 r. o 5,6%.

Efekty uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego wyniosą minimum 5.610,0 tys. m2 powierzchni użytkowej, to jest około 375 tys. izb, co oznacza wzrost o 5,4% w porównaniu do efektów planowanych na 1968 r.

3.
W latach 1968 i 1969 powinny być stworzone warunki do przekroczenia zadań planu 5-letniego w miejskim uspołecznionym budownictwie mieszkaniowym przez podjęcie dodatkowych wysiłków w zakresie zwiększenia stanów surowych tego budownictwa.
4.
Powszechne i zakładowe budownictwo spółdzielcze w 1968 r. stanowić będzie 58,6% budownictwa uspołecznionego. Dalszy rozwój tego budownictwa zakłada się również na 1969 r., w którym rozmiary tej formy budownictwa mieszkaniowego wzrosną o 3,4% w porównaniu do efektów planowanych na 1968 r.
5.
W celu ułatwienia ludności przystępowania do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, niezależnie od pomocy udzielanej pracownikom przez zakłady pracy ze środków zakładowych funduszów mieszkaniowych, przewiduje się na uzupełnienie środków własnych w ramach średnioterminowego kredytu bankowego 280 mln zł w 1968 r. i 260 mln zł w 1969 r.
6.
W latach 1968 i 1969 zakłada się uzyskanie dalszej poprawy stanu technicznego i poziomu bieżącej eksploatacji zasobów mieszkaniowych. Poprawa ta powinna być osiągnięta w wyniku przeznaczenia na kapitalne remonty budynków mieszkalnych nakładów w wysokości około 3.716 mln zł w 1968 r. i około 3.966 mln zł w 1969 r. Oznacza to wzrost nakładów w 1968 r. o 7,7% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 1967 r. i o 6,7% w 1969 r. w porównaniu do planu na 1968 r.

Równocześnie nakłady na remonty bieżące budynków mieszkalnych rad narodowych wyniosą w 1968 r. około 1.785 mln zł i w 1969 r. około 1.850 mln zł, co oznacza wzrost w 1968 r. o 3,9% w stosunku do przewidywanego wykonania w 1967 r. i o 3,5% w 1969 r. w porównaniu do planu na 1968 r.

Gospodarka komunalna.

Głównym zadaniem gospodarki komunalnej powinien być dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności.

W szczególności w 1968 r. należy zapewnić w porównaniu z 1967 r. zwiększenie:

- sprzedaży wody dla gospodarstw domowych o około 4%,

- sprzedaży gazu dla gospodarstw domowych o około 5%; ponadto należy zapewnić zwiększenie dostaw gazu płynnego o ponad 50%,

- usług pralniczych dla ludności o około 17%, a w zakresie chemicznego czyszczenia garderoby o około 7%,

- dostaw taboru komunikacji miejskiej o około 7%.