Rozdział 6 - Dochód narodowy. - Narodowy plan gospodarczy na 1968 r. i podstawowe założenia planu na 1969 r.

Monitor Polski

M.P.1967.70.341

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 grudnia 1967 r.

VI.

Dochód narodowy.

Zakłada się, że dochód narodowy wytworzony wzrośnie w 1968 r. o około 4,8% w porównaniu z przewidywanym poziomem w 1967 r.

Podstawowym elementem wzrostu dochodu narodowego powinien być dalszy wzrost produkcji czystej przemysłu uspołecznionego o 7,7%. W konsekwencji udział przemysłu w tworzeniu dochodu narodowego powinien się zwiększyć z 48,0% w 1967 r. do 49,3% w 1968 r.

Szacuje się, że dochód narodowy do podziału wzrośnie w tym samym tempie co dochód narodowy wytworzony i będzie w 1968 r. o około 4,8% wyższy niż w 1967 r.

Zakłada się, że spożycie dóbr konsumpcyjnych przez ludność wzrośnie w 1968 r. w porównaniu z poziomem osiągniętym w 1967 r. prawie o 5,0%, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca oznacza wzrost o około 4,0%. Zadania te powinny być osiągnięte przez wzrost spożycia dóbr konsumpcyjnych z dochodów osobistych ludności o około 4,6% oraz wzrost o około 6,2% spożycia dóbr konsumpcyjnych związanych ze świadczonymi bezpośrednio dla ludności usługami niematerialnymi ze środków budżetu Państwa, uspołecznionych przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarki uspołecznionej. Jednocześnie zakłada się. że spożycie naturalne ludności utrzyma się w zasadzie na poziomie 1967 r.

Dochody pieniężne ludności zapewniające osiągnięcie planowanego wzrostu spożycia dóbr konsumpcyjnych powinny wzrosnąć w 1868 r. o 6,2% w porównaniu do przewidywanego wykonania planu w 1967 r.

Zakłada się, że akumulowana część dochodu narodowego w 1968 r. wzrośnie o około 4,5% w porównaniu z 1967 r. Podstawowy składnik akumulowanej części dochodu narodowego - inwestycje netto - wzrośnie w 1968 r. o około 4,0%. Szacuje się, że udział inwestycji netto w dochodzie narodowym do podziału w 1968 .r. wyniesie 19,2%, czyli utrzyma się na poziomie roku 1967.

Przyrost zapasów i rezerw w gospodarce narodowej zakłada się na 1968 r. w wysokości 34,7 mld zł, czyli 5,7% dochodu narodowego do podziału, wobec 32,6 mld zł w przewidywanym wykonaniu planu w 1967 r.

We wszystkich resortach gospodarczych powinna być zwrócona szczególna uwaga na wykonanie i przekroczenie zadań w zakresie obniżenia kosztów własnych produkcji i usług oraz wzrostu akumulacji finansowej i rentowności.