Rozdział 3 - Rolnictwo i skup. - Narodowy plan gospodarczy na 1968 r. i podstawowe założenia planu na 1969 r.

Monitor Polski

M.P.1967.70.341

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 grudnia 1967 r.

III.

Rolnictwo i skup.

1.
Założony w planie na 1968 r. dalszy wzrost inwestycji i dostaw środków produkcji, szeroki rozwój usług dla rolnictwa, a także polepszenie pracy służb rolniczych, m. in. w zakresie upowszechnienia i poprawy agrotechniki oraz rozszerzenia opieki weterynaryjnej, powinny zapewnić dalszą intensyfikację produkcji rolnej.
2.
Zgodnie z przyjętą metodą szacunku produkcji rolniczej opartą o poziom plonów według średniej 4-letniej przyjmuje się, że w 1968 r. wartość produkcji globalnej całego rolnictwa wyniesie 98,5% poziomu osiągniętego w 1967 r., w tym w produkcji roślinnej 97%, a w produkcji zwierzęcej 100,6-100,9%, natomiast w porównaniu do średniej z lat 1964-1967 produkcja globalna ogółem wzrośnie o 3,3-3,5% przy wzroście produkcji roślinnej o 1,5% i produkcji zwierzęcej o 6,1-6,5%.

Wartość produkcji globalnej w państwowych gospodarstwach rolnych podległych Ministrowi Rolnictwa w roku kalendarzowym 1968 szacuje się w wysokości 97,9% poziomu osiągniętego w 1967 r., przy czym produkcja roślinna powinna wynieść 95,5%, a produkcja zwierzęca 103,5%.

W porównaniu do średniej z lat 1964-1967 przyjęty dla 1968 r. poziom oznacza wzrost produkcji globalnej w państwowych gospodarstwach rolnych o 10,1%, przy wzroście produkcji roślinnej o 9,6%, a produkcji zwierzęcej o 11,3%.

Zakłada się, że przy tak założonym poziomie produkcji globalnej zysk z działalności gospodarczej w roku 1967/68 przedsiębiorstw gospodarki rolnej i państwowych gospodarstw rolnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa powinien wynieść 287 mln zł.

Dla przedsiębiorstw nasiennych zgrupowanych w Zjednoczeniu Hodowli Roślin i Nasiennictwa oraz Zjednoczeniu Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa zysk z działalności gospodarczej w roku 1967/68 powinien wynieść 95,6 mln zł.

3.
Zgodnie z przyjętą metodą szacunku plonów na poziomie średnich wyników z 4 ostatnich lat przyjmuje się w 1968 r. następujący poziom plonów podstawowych ziemiopłodów: zboża 18,3 q z ha, oleiste 16,0 q z ha, buraki cukrowe 290 q z ha, ziemniaki 164 q z ha.

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i lepszym wykorzystaniu rezerw w rolnictwie oraz środków, które przeznaczone są dla potrzeb rolnictwa w planie i w budżecie, poziom ten powinien być znacznie przekroczony.

4.
Na podstawie założonego poziomu plonów oraz powierzchni zasiewów przyjmuje się, że zbiory podstawowych ziemiopłodów kształtować się będą następująco (w tys. ton):
Wyszczególnienie1968 r.%%%%
1968 r.

-------

1967 r.

1968 r.

-------

1964 -

1967 r.

Zboża ogółem15.65096,0100,2
Oleiste53078,5109,1
Buraki cukrowe12.64095,897,8
Ziemniaki45.250100,899,4
5.
W produkcji zwierzęcej zakłada się, że w 1968 r. nastąpi dalszy wzrost pogłowia bydła, zwłaszcza młodego, oraz owiec, natomiast w produkcji trzody chlewnej należy dążyć do utrzymania pogłowia na poziomie 1967 r.

Szacuje się, że pogłowie zwierząt gospodarskich osiągnie w 1968 r. (stan na 30 czerwca) następujący poziom: bydło ogółem 11.000-11.100 tys. sztuk, w tym krowy 6.180 tys. sztuk, trzoda chlewna 13.900-14.230 tys. sztuk, owce 3.380 tys. sztuk oraz konie 2.640 tys. sztuk.

6.
Przyjmuje się, że produkcja podstawowych produktów zwierzęcych kształtować się będzie następująco:
WyszczególnienieJednostka miary1968 r.%%%%
1968 r.

-------

1967 r.

1968 r.

-------

1964 -

1967 r.

Żywiec ogółemtys. ton2.950-2.980100,5-101,6107,7-108,8
w tym:
- wieprzowytys. ton1.700-1.73098,3-100,0104,5-106,3
- wołowytys. ton865104,8115,3
Mlekomln l14.250101,4107,5
Jajamln szt.6.400101,6103,2
7.
W zakresie skupu podstawowych produktów roślinnych (łącznie z materiałem siewnym kwalifikowanym) ze zbiorów danego roku ustala się następujące zadana (w tys. ton):
Wyszczególnienie1968 r.1969 r.%%%%
1968 r.

-------

1967 r.

1968 r.

-------

1964 -

1967 r.

Zboża ogółem3.6004.60098,6111,6
Buraki cukrowe12.64012.80095,897,8
Oleiste46546574,4113,1
Ziemniaki5.6005.850107,7105,1
8.
Ustala się, że powierzchnia kontraktacji zbóż osiągnie następujące rozmiary (w tys. ha):
Wyszczególnienie1967/68 r.1968/69 r.
Zboża ogółem1.3781.747
w tym: pszenica517600
żyto522770
9.
Ustala się, że skup podstawowych produktów zwierzęcych osiągnie następujące rozmiary:
WyszczególnienieJednostka 1968 r.1969 r.%%%%
miary1968 r.

-------

1967 r.

1968 r.

-------

1964 -

1967 r.

Żywiec ogółemtys. ton2.167-

2.197

2.222-

2.277

101,3-

102,7

111,0-

112,5

w tym
- wieprzowytys. ton1.200-

1.230

1.200-

1.255

97,6-

100,0

106,6-

109,2

- wołowytys. ton790840105,3117,2
- drobiowytys. ton8183117,4147,3
Żywiec ogółem w przeliczeniu na mięsotys. ton1.438-

1.464

1.469-

1.512

100,3-

102,1

102,1-

110,2-

112,2

113,5

Mlekomln l4.900-

5.000

5.100104,2-115,8
Jajamln szt.2.3002.350104,596,6
10.
Dostawy dla rolnictwa pasz treściwych z zasobów państwowych (łącznie z paszami dostarczanymi gospodarstwom kontraktującym zboże) w roku kalendarzowym 1968 wyniosą 3.355 tys. ton, w tym około 3.020 tys. ton mieszanek; dostawy pasz wysokobiałkowych (makuchy, mączki zwierzęce i rybne, drożdże pastewne i mleko pastewne w proszku) w 1968 r. wyniosą 715 tys. ton.
11.
Dostawy nawozów mineralnych pod zbiory 1968 i 1969 r. powinny ukształtować się na następującym poziomie (w tys. ton czystego składnika):
Wyszczególnienie1968 r.1969 r.%%
1968 r.

-------

1967 r.

Nawozy ogółem (NPK)1.8002.250115,1
w tym:
azotowe (N)625820123,0
fosforowe (P2O5)425530106,2
potasowe (K2O)750900114,3
Wapno nawozowe w przeliczeniu na CaO (łącznie z wapnem defekacyjnym)1.4501.650111,5

Realizacja założonych w planie dostaw nawozów mineralnych pod zbiory danego roku umożliwi wzrost nawożenia w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych z 79 kg w 1967 r. do około 91 kg w 1968 r. oraz do około 114 kg w 1969 r.

12.
Wartość dostaw środków ochrony roślin ogółem powinna wzrosnąć w 1968 r. do około 810 mln zł, tj. o około 8%.
13.
Nakłady na inwestycje produkcyjne w rolnictwie (bez nakładów na budownictwo mieszkaniowe oraz bez nakładów zaliczonych do innych działów gospodarki narodowej) wzrosną w 1968 r. do około 27,6 mld zł, tj. o 6,3%, w tym inwestycje państwowe wzrosną do około 14,2 mld zł, tj. o 4,1%.

Zakłada się, że nakłady na inwestycje produkcyjne w rolnictwie w 1969 r. wyniosą 30,6 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z 1968 r. o 10,8%, w tym inwestycje państwowe wyniosą 16,1 mld zł, tj. wzrosną o 13,6%.

Szacuje się, że nakłady na inwestycje produkcyjne w indywidualnych gospodarstwach chłopskich, finansowane z własnych środków chłopów przy pomocy kredytów państwowych, wyniosą około 8,4 mld zł, tj. wzrosną o około 4,3%.

14.
W ramach ogólnych nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na melioracje w 1968 r. należy przeprowadzić drenowanie (nowe i odbudowę) na powierzchni około 168 tys. ha użytków rolnych, w tym drenowanie nowe na gruntach ornych na powierzchni około 114 tys. ha, oraz zainstalować deszczownie na powierzchni około 4 tys. ha użytków rolnych.

Ustala się, że w zakresie melioracji użytków zielonych przeprowadzone będą roboty nowe na obszarze około 60 tys. ha, a odbudowa i modernizacja urządzeń melioracyjnych na obszarze około 40 tys. ha.

Zagospodarowaniem pomelioracyjnym powinno być objęte około 123 tys. ha łąk i pastwisk.

15.
W ramach nakładów inwestycyjnych przeznaczonych w 1968 r. na elektryfikację rolnictwa zostanie zelektryfikowanych około 58,2 tys. zagród chłopskich oraz 312 państwowych gospodarstw rolnych (w tym modernizacją objętych będzie 278 gospodarstw).
16.
Kredyty inwestycyjne dla indywidualnych gospodarstw chłopskich, rolniczych spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych wyniosą w 1968 r. 6.600 mln zł, tj. wzrosną w porównaniu do 1967 r. o 5,6%.

Przewiduje się, że kredyty obrotowe dla indywidualnych gospodarstw chłopskich, rolniczych spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych wyniosą w 1968 r. około 14,3 mld zł, to jest wzrosną w porównaniu do 1967 r. o 5,6%.

17.
Zaopatrzenie rolnictwa w ciągniki, silniki i maszyny rolnicze kształtować się będzie następująco:
1)
Wartość dostaw ciągników, silników i maszyn rolniczych dla całego rolnictwa powinna wynieść w 1968 r. około 8,2 mld zł, tj. wrosnąć w porównaniu do 1967 r. o 14,7%. Zakłada się, że w 1969 r. wartość tych dostaw wyniesie około 9,9 mld zł, tj. będzie wyższa o około 20,8% niż w 1963 r.
2)
Dostawy ciągników w 1968 r. powinny wynieść około 26,1 tys. sztuk, co oznacza wzrost w porównaniu z 1967 r. o 8,4%. Na 1969 r. zakłada się dostawy ciągników w ilości około 32,6 tys. sztuk, tj. o około 25% więcej niż w 1968 r.
18.
Zaopatrzenie rynku wiejskiego w podstawowe materiały budowlane (łącznie z produkcją prywatną) powinno osiągnąć następujące rozmiary:
WyszczególnienieJednostka miary1968 r.1969 r.%%%%
1968 r.

-------

1967 r.

1969 r.

-------

1968 r.

Cementtys. ton3.2853.400106,0103,5
Materiały ściennemln jednostek ceramicznych2.7263.100112,3113,7
Wapno budowlanetys. ton730760104,3104,1
Drewno budowlane w przeliczeniu na tarcicętys. m21.3351.350103,8101,1
19.
Zaopatrzenie rynku wiejskiego w wyroby hutnicze na potrzeby budowlano-gospodarcze wyniesie około 206 tys. ton, tj. wzrośnie w porównaniu z 1967 r. o 4,8%, a w 1969 r. zakłada się w ilości 210 tys. ton, co oznacza wzrost o 2,2% w porównaniu z 1968 r.
20.
Realizacja założonego poziomu produkcji rolnej i skupu wymagać będzie ze strony Ministerstwa Rolnictwa, prezydiów rad narodowych i organizacji kółek rolniczych zwrócenia szczególnej uwagi na następujące problemy:

- zapewnienie środków umożliwiających realizację założonego w planie zwiększenia ogólnej powierzchni zasiewów oraz powierzchni uprawy zbóż,

- dalszy rozwój gospodarki nasiennej zapewniający rolnictwu planowe odnawianie materiału siewnego, zwłaszcza zbóż i sadzeniaków ziemniaka,

- wprowadzenie i upowszechnienie nowych odmian zbóż, ziemniaków i innych roślin bardziej dostosowanych do warunków uprawy i potrzeb,

- rozszerzenie własnej bazy paszowej gospodarstw, m. in. w drodze szerszej uprawy poplonów ozimych i jarych oraz polepszenie gospodarki na łąkach i pastwiskach,

- wzmożenie działania służby rolnej w zakresie racjonalizacji gospodarki paszowej, zwiększenie budownictwa silosów oraz rozwój suszarnictwa pasz,

- dalsze polepszenie gospodarki nawozowej przez racjonalne stosowanie nawozów mineralnych, wykorzystanie obornika oraz zwiększenie stosowania wapna nawozowego,

- dalszy rozwój usług w zakresie wapnowania gleb, nawożenia i zabiegów ochrony roślin w gospodarstwach chłopskich,

- polepszenie wskaźników wykorzystania i eksploatacji parku traktorowo-maszynowego kółek rolniczych,

- zapewnienie środków dla pełnej realizacji programu rzeczowego w dziedzinie melioracji rolnych oraz zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych, zwłaszcza na gruntach chłopskich,

- zapewnienie środków na rozbudowę i usprawnienie pracy punktów skupu produktów rolnych,

- rozbudowę i usprawnienie pracy przedsiębiorstw budownictwa rolniczego wykonujących rosnący program budownictwa w państwowych gospodarstwach rolnych, spółdzielniach produkcyjnych i przedsiębiorstwach świadczących usługi na rzecz rolnictwa,

- zapewnienie środków dla zagospodarowania przejmowanych przez państwowe gospodarstwa rolne gruntów Państwowego Funduszu Ziemi oraz środków dla realizacji zadań wynikających z planu w zakresie wzrostu produkcji towarowej i poprawy wyników finansowych w państwowych gospodarstwach rolnych.

21.
W celu dalszego gospodarczego umocnienia istniejących spółdzielni produkcyjnych zobowiązuje się Radę Ministrów do:

- zapewnienia spółdzielniom pierwszeństwa w uzyskaniu środków produkcji (nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, pasze, maszyny rolnicze) oraz pomocy agronomicznej,

- zapewnienia odpowiedniej pomocy kredytowej w ramach przewidzianych rozmiarów kredytów państwowych dla gospodarki chłopskiej.