Rozdział 2 - Przemysł - Narodowy plan gospodarczy na 1968 r. i podstawowe założenia planu na 1969 r.

Monitor Polski

M.P.1967.70.341

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 grudnia 1967 r.

II.

Przemysł

1.
Zakłada się, że wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego, liczona w cenach porównywalnych, wzrośnie w 1968 r. do około 910,4 mld zł, to jest o 7,1% w porównaniu z 1967 r., w tym produkcja środków wytwarzania (grupa A) wzrośnie o około 8,2%, a produkcja przedmiotów spożycia (grupa B) o około 5,1%.
2.
Zakłada się, że w 1969 r. wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego w cenach porównywalnych osiągnie poziom 981,9 mld zł, co stanowi w porównaniu z 1968 r. wzrost o około 7,8%, w tym produkcja środków wytwarzania (grupa A) wzrośnie o około 9,0%, a produkcja przedmiotów spożycia (grupa B) o około 5,6%.
3.
Szacuje się, że w 1968 r. struktura gałęziowa produkcji przemysłowej oraz tempo wzrostu produkcji poszczególnych gałęzi przemysłu będzie kształtować się następująco:
WyszczególnienieWartość produkcji w 1968 r. w mln złStruktura gałęziowa produkcji w 1968 r. w %%Wskaźnik wzrostu wartości produkcji w

1968 r.

-------

1967 r.

%%

Wartość produkcji globalnej ogółem w cenach porównywanych910.436,6100,0107,1
Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej21.805,72,4108,6
Przemysłu paliw67.544,17,4108,3
Hutnictwo żelaza (łącznie z wydobyciem rud)70.585,07,8104,6
Hutnictwo metali nieżelaznych (łącznie z wydobyciem rud)19.224,52,1108,5
Przemysł maszynowy ogółem259.127,328,5110,2
z tego:
przemysł maszynowy i konstrukcji metalowych70.610,97,8111,3
przemysł elektrotechniczny49.984,55,5111,1
przemysł środków transportu91.787,110,1169,8
przemysł metalowy46.744,85,1108,5
Przemysł chemiczny87.035,49,5111,8
Przemysł gumowy11.601,01,3110,7
Przemysł materiałów budowlanych27.263,63,0104,5
Przemysł szklarski5.662,00,6107,3
Przemysł porcelanowo-fajansowy1.978,00,2106,1
Przemysł drzewny31.962,13,5104,7
Przemysł papierniczy11.878,51,3103,1
Przemysł poligraficzny5.335,60,6104,8
Przemysł włókienniczy (łącznie z dziewiarskim)70.991,57,8105,6
Przemysł odzieżowy (z wyjątkiem produkcji odzieży skórzanej, futrzanej i dzianej)27.819,63,1166,7
Przemysł skórzano-obuwniczy17.621,71,9106,2
Przemysł spożywczy156.903,917,2101,7
Przemysł solny465,00,1100,4
Inne gałęzie przemysłu15.632,11,7111,5

Przemysł wytwarzający energią elektryczną i cieplną.

Dla zaspokojenia potrzeb gospodarki narodowej i ludności produkcja energii elektrycznej w 1968 r. powinna osiągnąć poziom 56,4 mld kWh, co oznacza wzrost o 8,2% w porównaniu z 1967 r. Produkcję energii elektrycznej w 1969 r. zakłada się w wysokości 61,3 mld kWh, co w porównaniu z 1968 r. oznacza wzrost o 8,7%.

W celu zapewnienia wykonania programu produkcyjnego należy zapewnić przekazanie w 1968 r. do eksploatacji 1011 MW nowych mocy, w tym 915 MW w elektrowniach zawodowych, z tego w elektrowni Pątnów - 400 MW, Siersza II - 250 MW, Łagisza - 125 MW, Solina - 40 MW oraz 100 MW w elektrociepłowniach. Dla zapewnienia dalszego rozwoju energetyki w następnych latach należy w 1968 r. między innymi rozpocząć budowę elektrowni Ostrołęka "B" i poczynić prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy elektrowni Kozienice.

Przemysł paliw.

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu paliw w latach 1968 i 1969 powinna osiągnąć co najmniej następujący poziom:
WyszczególnienieJednostka 1968 r.1969 r.Wskaźniki %%
miary1968 r.

-------

1967 r.

1969 r.

-------

1968 r.

Węgiel kamiennymln ton128,0131,5-133,0103,3102,7-103,9
Węgiel brunatnymln ton27,1930,22112,3111,1
Ropa naftowatys. ton500600109,8120,0
Gaz ziemnymln Nm32.1002.900135,4138,1
Przerób ropy naftowejtys. ton5.5506.830140,2123,1

W celu zapewnienia wzrostu wydobycia węgla kamiennego należy w latach 1968 i 1969 między innymi:

- kontynuować budowę kopalń: "Mortimer-Porąbka", "1 Maja", "Jastrzębie", "Moszczenica", "Szczygłowice", "Staszic", "Zofiówka" i "Borynia",

- kontynuować rozbudowę kopalń: "Lenin", "Ziemowit", "Julian" i "Halemba",

- kontynuować w 1968 r. budowę 28 poziomów wydobywczych,

- przekazać do eksploatacji 5 nowych poziomów wydobywczych w 5 kopalniach.

W zakresie górnictwa węgla brunatnego należy kontynuować budowę kopalni odkrywkowej "Jóźwin", z której pierwsze wydobycie w wysokości 1,4 mln ton zostanie uzyskane w 1972 r.

Równocześnie należy dążyć do zwiększenia zużycia węgla brunatnego przez maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych w elektrowniach "Turów", "Konin" i "Pątnów".

Dla osiągnięcia planowanego wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego należy wykonać w 1968 r. 70 tys. mb oraz w 1969 r. 110 tys. mb wierceń eksploatacyjnych. W celu zapewnienia planowanego w 1968 r. przyrostu zasobów ropy naftowej w wysokości 3.500 tys. ton i gazu ziemnego w wysokości 9.600 mln m3 należy wykonać 390 tys. mb wierceń geologiczno-poszukiwawczych.

W 1969 r. należy wykonać 465 tys. mb wierceń dla uzyskania przyrostu zasobów ropy w wysokości 4.300 tys. ton i gazu ziemnego w wysokości 10.200 mln m3.

W 1968 r. należy ukończyć budowę gazociągu Jarosław - Przemyśl, oddać do eksploatacji piecownię (III etap) w Gdańskich Okręgowych Zakładach Gazowniczych oraz tłocznię gazu ziemnego "Marklowice".

Ponadto w 1968 r. należy rozpocząć budowę gazociągu Opole (Groszowice) - Wrocław oraz budowę rozkładni gazu ziemnego w Warszawie i w Szopienicach.

W zakresie rafinacji ropy naftowej należy w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku zapewnić uruchomienie w I półroczu 1968 r. drugiej destylacji rurowo-wieżowej o zdolności przerobowej 3,0 mln ton rocznie oraz instalacji współpracujących.

W 1969 r. należy uruchomić instalację pirolizy benzyn, rozdziału gazów popirolitycznych oraz bloku olejowego,

Hutnictwo żelaza.

Produkcja ważniejszych wyrobów hutnictwa żelaza powinna osiągnąć w latach 1968 i 1969 co najmniej następujący poziom:
WyszczególnienieJednostka 1968 r.1969 r.Wskaźniki %%
miary1968 r.

-------

1967 r.

1969 r.

-------

1968 r.

Stal surowatys. ton10.740,011.090,0102,4103,3
Wyroby walcowanetys. ton7.250,07.500,0103,8103,4
w tym: ze stali jakościowejtys. ton970,01.056,0105,4108,9
Rury stalowe ogółemtys. ton633,0656,9104,5103,8
km158.261166.900106,3105,5

Jednocześnie należy zapewnić oddanie do użytku w 1968 r. I etapu walcowni slabing w Hucie im Lenina i I etapu walcowni średniodrobnej w Hucie "Warszawa". W 1968 r. należy także zakończyć modernizację walcowni szyn w Hucie "Kościuszko".

W 1969 r. powinny być oddane do użytku następujące obiekty: II etap walcowni slabing w Hucie im. Lenina, II etap walcowni średniodrobnej w Hucie "Warszawa", walcownia taśm w Hucie im. Lenina oraz II etap ciągarni rur w Hucie "Jedność". Należy także zakończyć w 1969 r. rozbudowę walcowni blachy gorąco walcowanej w Hucie im. Lenina.

Hutnictwo metali nieżelaznych.

Produkcja ważniejszych wyrobów hutnictwa metali nieżelaznych powinna osiągnąć w latach 1968 i 1969 co najmniej następujący poziom:
WyszczególnienieJednostka1968 r.1969 r.Wskaźniki %%
miary1968 r.

-------

1967 r.

1969 r.

-------

1968 r.

Aluminiumtys. ton97,798,2104,5100,5
Cynktys. ton212,0228,0107,3107,5
Ołów rafinowanytys. ton53,957,4121,4106,5
Miedź elektrolitycznatys. ton43,254,3102,4125,7

W latach 1968 i 1969 należy kontynuować budowę kopalni miedzi "Lubin" i "Polkowice", aby w końcu 1969 r. uzyskać w tych kopalniach po 25% projektowanych zdolności eksploatacyjno-wydobywczych, oraz budowę kopalni rud cynkowo-ołowiowych "Olkusz" i nowego rejonu eksploatacyjnego przy kopalni "Orzeł Biały".

Do końca 1968 r. powinna być zakończona rozbudowa Huty Miedzi w Legnicy do zdolności produkcyjnej 60 tys. ton rocznie.

Przemysł maszynowy i konstrukcji metalowych, elektrotechniczny, środków transportu i metalowy.

Zakłada się, że produkcja ważniejszych maszyn, urządzeń oraz środków transportu osiągnie w latach 1968 i 1969 następujący poziom:
WyszczególnienieJednostka 1968 r.1969 r.Wskaźniki %%
miary1968 r.

-------

1967 r.

1969 r.

-------

1968 r.

Kotły parowe wodnorurkowetp/h5.5905.950107,8106,4
Turbiny parowe energetyczneMW1.174,41.353,8159,2115,3
Obrabiarki do metali skrawającemln zł c.p.3.384,53.833,0111,9113,3
Maszyny do obróbki plastycznej metalimln zł c.p.446,4514,0108,1115,1
Maszyny i urządzenia dla przemysłu chemicznego, gumowego i wyrobów z gumy oraz przemysłu rafineryjnegotys. ton72,591,0109,4125,5
Maszyny górnicze, maszyny i urządzenia do mechanicznej przeróbki rud i węgla, wozy kopalnianemln zł c.p.3.981,94.168,1108,4104,7
Maszyny i urządzenia do wyrobu płyt pilśniowychtys. ton4,35,0104,9116,3
Maszyny i urządzenia do wyrobu papieru i tekturytys. ton6,06,296,8103,3
Maszyny włókiennicze łącznie z maszynami i urządzeniami do włókien syntetycznych i sztucznychmln zł c.p.1.435,71.700,0112,3118,4
Maszyny i narzędzia rolnicze oraz dla gospodarki leśnejmln zł c.p.4.475,04.968,0107,5111,0
Łożyska tocznemln szt.42,547,1107,4110,8
Maszyny elektryczne wirujące łącznie z mikrosilnikamiMW5.890,76.440,9115,1109,3
Odbiorniki radiowe i radioletys. szt.760820,0112,5107,9
Odbiorniki telewizyjnetys. szt.516525,0106,9101,7
Kable telefonicznetys. km żył895968,0121,5108,2
Lokomotywy spalinowe na tor normalnysztuka277363109,9131,0
w tym:
lokomotywy o mocy 750-800 KMsztuka87123152,6141,4
Lokomotywy elektryczne na tor normalnysztuka10312599,0121,4
Jednostki elektryczne wieloczłonowekomplet476190,4129,8
Wagony osobowe i usługowe na tor szeroki i normalnysztuka653697114,6106,7
Wagony towarowe na tor szeroki i normalnysztuka13.33515.600104,8116,8
Samochody osobowesztuka34.80046.000131,3132,2
Samochody ciężarowesztuka33.35041.050103,4121,3
Autobusysztuka4.2004.200108,4100,0
Ciągniki dwuosiowesztuka35.20041.700110,0118,5
Tabor transportu i rybołówstwa morskiego powyżej 100 DWTtys. DWT488,5507,3106,9103,8

W latach 1968 i 1969 należy przygotować i opanować produkcję szeregu nowych wyrobów przemysłu maszynowego, a zwłaszcza:

- wykonać w 1968 r. 2 turbozespoły, a w 1969 r. 3 turbozespoły o mocy 200 MW każdy,

- uruchomić produkcję wysokoprężnych silników spalinowych (przemysłowych i samochodowych) w oparciu o dokumentację licencyjną i wykonać w 1968 r. 1230 sztuk,

- wykonać w 1968 r. 16,2 tys. numerów automatycznych central systemu krzyżowego,

- uruchomić w 1968 r. produkcję odbiorników telewizyjnych z kineskopami antyimplozyjnymi 19 i 23 cali o kącie odchylenia 110°.

- wykonać w 1968 r. prototyp dwuczłonowej jednostki elektrycznej dla WKD i uruchomić w 1969 r. produkcję seryjną,

- przygotować w 1968 r. i uruchomić w 1969 r. produkcję seryjną tramwajów przegubowych typu 102 N,

- uruchomić w 1968 r. seryjną produkcję licencyjnego samochodu osobowego w ilości 3500 sztuk,

- uruchomić w 1968 r. produkcję zmodernizowanego samochodu ciężarowego "Star 28" i "Star 29" o ładowności 5 ton.

- przygotować i opanować w 1969 r. produkcję nowych typów statków, a w szczególności masowców 14.500 DWT, chłodnicowców, statków szkolnych 6000 DWT oraz statków do połowu tuńczyka 800 DWT.

Przemysł chemiczny i gumowy.

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu chemicznego i gumowego powinna w latach 1968 i 1969 osiągnąć następujący poziom:
WyszczególnienieJednostka 1968 r.1969 r.Wskaźniki %%
miary1968 r.

1967 r.

1969 r.

1969 r.

Siarka (bez keków) w przeliczeniu na 100%tys. ton520625104,0120,2
Kwas siarkowy w przeliczeniu na 100%tys. ton1.3151.640109,0124,7
Soda kalcynowanatys. ton660760105,4115,2
Nawozy azotowe w przeliczeniu na N2tys. ton7361.035126,0140,6
Nawozy fosforowe w przeliczeniu na P2O5tys. ton470550126,3123,4
Środki ochrony roślinmln zł c.p.9151.125105,5123,0
Tworzywa sztucznetys. ton209263129,3125,8
Włókna chemiczne ogółemtys. ton122,6129,7106,0105,8
w tym: włókna syntetycznetys. ton40,346,5118,9115,4
Kauczuk syntetycznytys. ton4048100,0120,0
Opony trakcyjnetys. ton81,6104,0115,1127,5
tys. sztuk3.7124.360117,8117,5

W celu osiągnięcia założonej wielkości produkcji siarki należy poprawić wydajność siarki rafinowanej z rudy siarkowej w kopalni i zakładach przetwórczych siarki w Tarnobrzegu oraz uruchomić w tych zakładach drugi oddział przeróbczy o zdolności produkcyjnej około 100 tys. ton siarki w 1969 r. równocześnie poza produkcją planowaną należy prowadzić eksploatację doświadczalną metodą podziemnego wytapiania siarki.

W celu zapewnienia założonego rozwoju produkcji nawozów azotowych należy wyprodukować co najmniej 1.000 tys. ton amoniaku syntetycznego w 1968 r. oraz 1.500 tys. ton w 1969 r. m. in. przez:

- uruchomienie w Zakładach Azotowych Puławy II w 1968 r. dwóch następnych ciągów syntezy amoniaku o zdolności produkcyjnej 500 ton amoniaku na dobę każdy - z przerobem na saletrę amonową,

- uruchomienie w Zakładach Azotowych Puławy I w końcu 1968 r. czwartego i na początku 1969 r. piątego ciągu syntezy amoniaku o zdolności produkcyjnej 300 ton amoniaku na dobę każdy - z przerobem na mocznik nawozowy,

- uzyskanie w Zakładach Azotowych Tarnów II w 1969 r. projektowej zdolności produkcyjnej pierwszej instalacji półspalania metanu w celu zapewnienia dostaw gazu syntezowego dla instalacji amoniaku o zdolności produkcyjnej 190 ton amoniaku na dobę.

W celu osiągnięcia planowanej na lata 1968 i 1969 wielkości produkcji nawozów fosforowych należy uruchomić nowe zdolności produkcyjne kwasu siarkowego w wysokości 200 tys. ton rocznie w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych w 1968 r. oraz trzy instalacje o zdolności produkcyjnej 100 tys. ton rocznie każda w Zakładach Przemysłu Barwników "Boruta", w Zakładach Azotowych w Tarnowie i w Zakładach Przetwórczych Siarki w Tarnobrzegu w 1969 r; w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych należy w I półroczu 1969 r. uruchomić oddział superfosfatu potrójnego o rocznej zdolności produkcyjnej 138 tys. ton w przeliczeniu na P2O5.

Ponadto w celu zapewnienia rozwoju produkcji nawozów fosforowych w latach 1970 i 1971 należy prowadzić intensywnie prace inwestycyjne w Zakładach Chemicznych "Police", aby w końcu 1969 r. uruchomić zdolności produkcyjne 400 tys. ton kwasu siarkowego oraz wytwórnię nawozów dwuskładnikowych o rocznej zdolności produkcyjnej 110 tys. ton w przeliczeniu na P2O5 oraz 38 tys. ton w przeliczeniu na N2.

W przemyśle tworzyw sztucznych należy zapewnić wyprodukowanie co najmniej 55 tys. ton polichlorku winylu w 1968 r. i 80 tys. ton w 1969 r. przez lepsze wykorzystanie istniejących zdolności produkcyjnych oraz uruchomienie w Zakładach Azotowych w Tarnowie na początku 1969 r. drugiej instalacji polichlorku winylu suspensyjnego o zdolności produkcyjnej 40 tys. ton rocznie. W Zakładach Chemicznych "Blachownia" należy wyprodukować w 1968 r. 12,0 tys. ton i w 1969 r. 16,0 tys. ton polietylenu wysokociśnieniowego przez osiągnięcie pełnej wydajności pirolizy benzyn i instalacji polietylenu.

W Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku należy rozpocząć budowę wytwórni polietylenu wysokociśnieniowego w celu uruchomienia I ciągu o zdolności produkcyjnej 16,0 tys. ton rocznie w 1970 r. W Zakładach Chemicznych "Oświęcim" należy uruchomić wytwórnię polioctanu winylu o zdolności produkcyjnej 10,0 tys. ton rocznie.

W celu zapewnienia założonego wzrostu produkcji włókien syntetycznych, należy w Zakładach Włókien Sztucznych "Elana" uruchomić następujące zdolności produkcyjne w skali rocznej: w 1968 r. 4,0 tys. ton włókien poliestrowych ciętych, w 1969 r. 2,0 tys. ton tych włókien oraz 4,0 tys. ton jedwabiu poliestrowego. W Zakładach Włókien Sztucznych "Stilon" należy w 1969 r. uruchomić instalację jedwabiu poliamidowego o zdolności produkcyjnej 2,0 tys. ton rocznie. Jednocześnie należy w Tomaszowskich Zakładach Włókien Sztucznych kontynuować budowę oddziału włókna wiskozowego modyfikowanego typu "Wiskona" w celu uzyskania zdolności produkcyjnej 9,0 tys. ton rocznie w 1971 r.

W zakresie przemysłu gumowego należy zapewnić wyprodukowanie w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych co najmniej 575 tys. sztuk opon w 1968 r. oraz 1.300 tys. sztuk w 1969 r.

W 1969 r. należy ukończyć budowę Zakładów Obuwia Gumowego w Łodzi-Teofilów oraz uruchomić produkcję w tych zakładach.

Przemysł materiałów budowlanych.

Produkcja ważniejszych wyrobów w przemyśle materiałów budowlanych powinna osiągnąć w latach 1968 i 1969 co najmniej następujący poziom:
WyszczególnienieJednostki 1968 r.1969 r.Wskaźniki %%
miary1968 r.

-------

1967 r.

1969 r.

-------

1969 r.

Cementtys. ton11.65011.860103,8101,8
Materiały ścienne ogółem w przeliczeniu na cegłęmln sztuk7.1917.773110,9108,1
Materiały dachowemln m2 krycia62,968,7105,2109,2

Jednocześnie w latach 1968 i 1969 należy przekazać do eksploatacji następujące ważniejsze nowe obiekty:

- zakłady produkcji betonów komórkowych w 1968 r. w Powodowie (woj. poznańskie) o zdolności produkcyjnej 130 tys. m3, a w 1969 r. w Miliczu (woj wrocławskie) o zdolności produkcyjnej 130 tys. m3 oraz w Podnieśnie (województwo warszawskie), w Głogowie Małopolskim (województwo rzeszowskie) i w Goleniowie - Rurce (województwo szczecińskie) o zdolności produkcyjnej po 150 tys. m3 rocznie,

- zakłady produkcji żelbetowych elementów prefabrykowanych w 1968 r. w Ełku (województwo białostockie) o zdolności produkcyjnej około 90 tys. m3 i w Szczecinie-Płoniu (województwo szczecińskie) o zdolności produkcyjnej 105 tys. m3 rocznie,

- zakład wyrobów azbestowo-cementowych w Trzemesznie (województwo bydgoskie) w 1969 r. o zdolności produkcyjnej około 8,0 mln m2 płyt azbestowo-cementowych rocznie.

Przemysł szklarski i porcelanowo-fajansowy.

Produkcja ważniejszych wyrobów w przemyśle szklarskim i porcelanowo-fajansowym osiągnąć powinna w latach 1968 i 1969 co najmniej następujący poziom:
WyszczególnienieJednostki 1968 r.1969 r.Wskaźniki %%
miary1968 r.

-------

1967 r.

1969 r.

-------

1968 r.

Szkło okienne ciągnione w przeliczeniu na 2 mmtys. m242.90045.700102,9106,5
Ceramika stołowamln zł c.zb.814871105,1107,0

Dla osiągnięcia przyjętego w planie przyrostu zdolności produkcyjnych należy między innymi:

- w 1968 r. zakończyć modernizację w Hucie Szkła Okiennego Ząbkowice (województwo katowickie) i uzyskać przyrost produkcji 1,0 mln m2 szkła okiennego oraz modernizację i rozbudowę Huty Szkła Kryształowego w Stroniu Śląskim (województwo wrocławskie) i uzyskać przyrost produkcji 1.140 ton kryształów,

- w 1969 r. przekazać do eksploatacji oddział produkcji kształtek budowlanych w Wałbrzychu o zdolności produkcyjnej 15 tys. ton oraz zakład porcelany stołowej "Lubiana" (województwo gdańskie) o rocznej zdolności produkcyjnej 4.400 ton.

Przemysł drzewny.

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu drzewnego powinna osiągnąć w latach 1968 i 1969 co najmniej następujący poziom:
WyszczególnienieJednostki 1968 r.1969 r.Wskaźniki %%
miary1968 r.

-------

1967 r.

1969 r.

-------

1968 r.

Tarcica ogółem (łącznie z okorkami)mln m26,56,2102,696,1
Płyty pilśniowemln m265,567,1102,3102,4
Płyty wiórowetys. m3189,0204,0116,0107,9
Meblemln zł c.zb.12.37013.502108,9109,2
w tym: drewnianemln zł c.zb.11.40412.488109,5109,5

Założony wzrost produkcji płyt pilśniowych i płyt wiórowych powinien być osiągnięty przez zwiększenie zdolności produkcyjnych w Zakładach Płyt Pilśniowych w Czarnkowie i Zakładach Płyt Wiórowych w Suwałkach, a ponadto w wyniku uruchomienia nowych oddziałów płyt wiórowych w fabryce w Orzechowie w 1968 r. i w fabryce w Piszu w 1969 r.

Zakłada się wzrost dostaw mebli na rynek krajowy i na eksport, unowocześnienie ich produkcji, poprawę jakości i formy plastycznej oraz funkcjonalności przez wprowadzenie nowych wzorów mebli dostosowanych do potrzeb budownictwa mieszkaniowego. Zakłada się również uruchomienie produkcji mebli przeznaczonych dla odbiorców wiejskich. Zwiększenie produkcji mebli powinno być osiągnięte przede wszystkim w drodze intensyfikacji produkcji w istniejących zakładach.

Należy wydatnie zmniejszyć produkcję mebli biurowych i w to miejsce podjąć dodatkową produkcję mebli dla potrzeb rynku wewnętrznego.

Przemysł papierniczy.

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu papierniczego powinna osiągnąć w latach 1968 i 1969 co najmniej następujący poziom:
WyszczególnienieJednostki 1968 r.1969 r.Wskaźniki %%
miary1968 r.

-------

1967 r.

1969 r.

-------

1968 r.

Celuloza ogółemtys. ton460,4474,4108,0103,0
Papiertys. ton682,3746,0101,9109,3
Tekturatys. ton184,6184,7100,8100,1

Przyrost produkcji celulozy osiągnięty zostanie przede wszystkim przez zwiększenie wykorzystania zdolności produkcyjnej celulozowni w Ostrołęce, uruchomionej w 1965 r., oraz celulozowni w Świeciu, uruchomionej w 1967 r.

Założony na lata 1968 i 1969 wzrost produkcji papieru powinien nastąpić w drodze intensyfikacji produkcji na istniejących maszynach papierniczych oraz uruchomienia produkcji papierów białych i pakowych cienkich w fabryce w Kostrzynie i papieru workowego w kombinacie w Świeciu.

Przemysł lekki (włókienniczy, odzieżowy i skórzano-obuwniczy).

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu lekkiego powinna osiągnąć w latach 1968 i 1969 następujący poziom:
WyszczególnienieJednostki miary1968 r.1969 r.Wskaźniki %%
1968 r.

-------

1967 r.

1969 r.

-------

1968 r.

Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne wykończonemln m2815,3842,2104,5103,3
Tkaniny wełniane i wełnopodobne wykończonemln m2129,7136,0102,7104,9
Tkaniny lniane i pakulane wykończonemln m2114,8123,5104,9107,6
Tkaniny jedwabne wykończonemln m2136,7142,3101,0104,1
Wyroby dziewiarskiemln szt.230,0247,1112,0107,4
Wyroby pończoszniczemln par116,4125,0102,0106,5
Obuwie z wierzchami skórzanymi i skóropodobnymimln par62,566,3107,4106,1
Obuwie z wierzchami tekstylnymi i kombinowanymimln par30,032,3104,8107,8

Założony wzrost produkcji podstawowych wyrobów powinien wpłynąć na poprawę zaopatrzenia rynku wewnętrznego w zakresie poszukiwanych wyrobów przemysłu lekkiego. W 1968 r. powinno nastąpić dalsze polepszenie jakości wyrobów przemysłu lekkiego oraz dostosowania asortymentu dostaw do potrzeb odbiorców.

Przemysł lekki powinien wykorzystać istniejące moce produkcyjne dla pełniejszego i ciągłego zaopatrzenia rynku w wyroby konfekcyjne w potrzebnych typo-wymiarach i asortymentach, zgodnie z modą i zapotrzebowaniem rynku, a także w bieliznę, szczególnie damską, oraz w inne poszukiwane asortymenty wyrobów dziewiarsko-pończoszniczych.

W przemyśle włókienniczym powinno nastąpić dalsze zwiększenie udziału włókien chemicznych w ogólnym zużyciu włókien naturalnych i chemicznych do około 46,2% w 1968 r. i do około 47,7% w 1969 r.

W ramach inwestycji centralnych planowanych do realizacji w latach 1968 i 1969 należy zapewnić:

- oddanie do eksploatacji w 1968 r. następujących ważniejszych obiektów: przędzalni średnioprzędnej bawełny w Głuszczy, wykończalni wełny w Tomaszowie Mazowieckim, tkalni wełny w Mikuszowicach koło Bielska, przędzalni zgrzebnej w Zgierzu, roszarni w Hrubieszowie, niciarni w Nowej Soli, zakładu artykułów technicznych w Łodzi, wytwórni galanterii metalowej w Krakowie i fabryki galanterii w Gnieźnie,

- kontynuację budowy w 1968 r. następujących obiektów: przędzalni średnioprzędnej bawełny Lubań I, przędzalni odpadkowej w Moszczenicy, przędzalni i tkalni w Tomaszowie Mazowieckim, przędzalni wełny w Białej Podlaskiej, szarparni szmat i watoliniarni w Łęczycy, przędzalni wigoniowej w Gnaszynie, skręcalni przędz modyfikowanych i wytwórni pończoch w Łowiczu, przędzalni odpadkowej w Żarach, garbarni skór miękkich w Lesznie Górnym, fabryki obuwia w Słupsku i fabryki igieł dziewiarskich w Łodzi,

- rozpoczęcie budowy w 1968 r. następujących obiektów: dwóch tkalni bawełny w Andrychowie i Ozorkowie, przędzalni średnioprzędnej bawełny Lubań II, przędzalni pakulanej w Szczytnie, czterech zakładów dziewiarskich w Łodzi, Piotrkowie, Jędrzejowie i Stargardzie, tkalni jedwabiu w Łomży, wykończalni jedwabiu w Gorzowie, fabryki firanek i koronek w Łodzi, zakładu odzieżowego w Wałbrzychu, garbarni skór miękkich w Radomiu, fabryki obuwia w Gnieźnie i fabryki części zamiennych do maszyn dziewiarskich w Łodzi,

- oddanie do eksploatacji w 1969 r. następujących ważniejszych obiektów: przędzalni odpadkowej bawełny w Moszczenicy, przędzalni średnioprzędnej bawełny Lubań I, przędzalni i tkalni wełny w Tomaszowie Mazowieckim, przędzalni wełny w Białej Podlaskiej, przędzalni wigoniowej w Gnaszynie, skręcalni przędz modyfikowanych i wytwórni pończoch w Łowiczu, zakładu obuwniczego w Słupsku i garbarni skór miękkich w Lesznie Górnym,

- rozpoczęcie budowy w 1969 r. następujących ważniejszych obiektów: wykończalni bawełny w Pabianicach, tkalni i wykończalni wełny w Kętach, tkalni wełny w Łodzi, wykończalni wełny w Opocznie, wytwórni płyt paździerzowych w Wołczynie i Hrubieszowie, skręcalni i niciarni nici syntetycznych w Nowej Soli, zakładu dziewiarskiego w Jarosławiu, tkalni jedwabiu w Międzyrzeczu, drugiej tkalni jedwabiu i wykończalni w Łomży, dwóch zakładów odzieżowych w Staszowie i Zamościu, zakładu pianki poliuretanowej w Zgierzu, garbarni skór miękkich (nie zlokalizowana) i zakładu tkanin powlekanych w Przemyślu.

Przemysł spożywczy.

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu spożywczego powinna osiągnąć w latach 1968 i 1969 co najmniej następujący poziom:
WyszczególnienieJednostki miary1968 r.1969 r.Wskaźniki %%
1968 r.

-------

1967 r.

1969 r.

-------

1968 r.

Mięso z ubojutys. ton1.3431.37399,7102,2
Bekonytys. ton5757100,0100,0
Konserwy mięsnetys. ton8692101,2107,0
w tym: szynki i łopatkitys. ton303199,7103,3
Połowy ryb morskichtys. ton369403111,6109,2
Mleko spożywczemln l1.3301.350102,7101,5
Masło śmietankowetys. ton120,8123,9100,9102,6
Sery dojrzałetys. ton3438104,6111,8
Oleje i tłuszcze jadalnetys. ton178,2187,2106,6105,1
Cukier
- z kampaniitys. ton1.5101.53097,4101,3
- według roku kalendarzowegotys. ton1.5731.54098,197,9
Wyroby czekoladowetys. ton46,548105,4103,2
Spirytus surowymln l 100°133,5151,982,3113,8
Papierosymld szt.58,559101,4100,9
Mieszanki pasz treściwychtys. ton3.3003.928113,2119,0

Realizując program inwestycyjny, należy dążyć do zapewnienia niezbędnych przyrostów zdolności produkcyjnych, przede wszystkim w drodze modernizacji, rekonstrukcji i rozbudowy istniejących zakładów. Przewidzieć należy również rozbudowę powierzchni magazynowych, powierzchni chłodnictwa składowego i przyzakładowego, rozbudowę przemysłu piekarniczego, poprawę gospodarki paliwowo-energetycznej i wodno-ściekowej.

Specjalną uwagę należy zwrócić na realizację programu budowy elewatorów zbożowych.

W 1968 r. należy oddać do użytku następujące ważniejsze obiekty:

- Zakłady Mięsne Nisko o zdolności produkcyjnej 22.000 ton mięsa z uboju rocznie, 990 ton szynek w puszkach rocznie, 2.200 ton konserw rocznie, 1.560 ton wędlin rocznie i 565 ton mączek pastewnych rocznie,

- elewator jęczmienny "Fordon" o pojemności 12.000 ton,

- elewatory zbożowe o pojemności: Nakło 20.000 ton, Strzelno 20.000 ton, Kozłów 20.000 ton, Grajewo 25.000 ton, Trawniki 20.000 ton, Nidzica 20.000 ton, Szamotuły 20.000 ton,

- wytwórnie pasz Golub-Dobrzyń o zdolności produkcyjnej 65.000 ton mieszanek rocznie,

- chłodnie składowe: w Szczecinie o powierzchni 11.600 m2 i w Zielonej Górze o powierzchni 6.400 m2 i 560 ton mrożonek owocowo-warzywnych rocznie,

- chłodnię mleczarską w Gdyni, centralną dojrzewalnię serów w Koszalinie; proszkownię mleka w Górze Śląskiej i 6 zakładów mleczarskich.

Przemysł mleczarski powinien pełniej wykorzystać moce produkcyjne istniejących zakładów oraz zwrócić uwagę na zagospodarowanie mleka na terenach już zmeliorowanych.

Rzemiosło indywidualne.

Należy zapewnić prawidłowy rozwój działalności gospodarczej rzemiosła, które powinno przede wszystkim rozwijać usługi dla ludności i dla rolnictwa.

W 1968 r. rzemiosło powinno osiągnąć wzrost:

- liczby zakładów do 164 tys., to jest o 3% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu na 1967 r.,

- liczby zatrudnionych do 305 tysięcy osób (łącznie z uczniami), to jest o 3,5% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu na 1967 r.,

- liczby uczniów w ramach ogólnego zatrudnienia do 70 tysięcy, to jest o 12% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu na 1967 r.

Należy usprawnić działalność rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu oraz hurtowni zaopatrzenia rzemiosła zarówno w dziedzinie zaopatrzenia materiałowego, jak i organizacji produkcji i usług rzemiosła.

Obroty rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu z tytułu sprzedaży materiałów zaopatrzeniowych rzemieślnikom powinny wzrosnąć w 1968 r. do 2,1 mld zł, to jest o 24% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu na 1967 r., a obroty z tytułu sprzedaży produkcji i usług wyniosą oko 10 mld zł, co oznaczać będzie wzrost o 8% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu na 1967 r.