Rozdział 10 - Inwestycje, budownictwo i kapitalne remonty. - Narodowy plan gospodarczy na 1968 r. i podstawowe założenia planu na 1969 r.

Monitor Polski

M.P.1967.70.341

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 grudnia 1967 r.

X.

Inwestycje, budownictwo i kapitalne remonty.

Inwestycje.

1.
Zakłada się, że globalne rozmiary nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej wyniosą w 1968 r. 172,5 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu w 1967 r. o 5,8% oraz w 1969 r. 185,3 mld zł, co oznacza wzrost o 7,4% w stosunku do planu na 1968 r.

W związku z tym przyjmuje się, że udział inwestycji netto w dochodzie narodowym do podziału wyniesie w 1968r. 19,2% oraz w 1969 r. 19,4% wobec 19,3% w przewidywanym wykonaniu planu w 1967 r.

2.
Zakłada się, że nakłady na roboty budowlano-montażowe w latach 1968 i 1969 w globalnych rozmiarach nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej przedstawiać się będą następująco (w mld zł):
Wyszczególnienie1968 r.1969 r.%%%%
1968 r.

-------

1967 r.

1969 r.

-------

1968 r.

Ogółem172,5185,3105,8107,4
w tym:
roboty budowlano-montażowe95,6184,2106,4109,0
3.
Zakłada się, że podział nakładów inwestycyjnych w latach 1968 i 1969 według działów gospodarki narodowej przedstawiać się będzie następująco (w mld zł):
Wyszczególnienie1968 r.1969 r.%%%%
1968 r.

-------

1967 r.

1969 r.

-------

1968 r.

Ogółem gospodarka narodowa172,5185,3105,8107,4
w tym:
przemysł71,178,3106,4110,2
budownictwo5,35,591,6101,9
rolnictwo27,630,6106,3110,8
leśnictwo0,70,7102,6100,0
transport i łączność17,117,8102,3104,1
obrót towarowy6,56,7101,5102,6
gospodarka komunalna6,46,398,998,3
gospodarka mieszkaniowa24,625,5104,7103,9
oświata, nauka i kultura6,77,4109,3111,0
ochrona zdrowia, opieka społeczna i kultura fizyczna2,93,0101,7103,7
administracja i inne1,92,0105,2106,1
4.
Globalne nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej (bez inwestycji przedsiębiorstw, inwestycji szybko rentujących się, czynów społecznych i inwestycji drobnych) wyniosą w 1968 r. 138,2 mld zł, co stanowi wzrost o 10,6% w porównaniu do przewidywanego wykonania planu w 1967 r., oraz w 1969 r. 150,1 mld zł, co oznacza wzrost o 8,5% w stosunku do planu na 1968 r.

Przyjmuje się, że w ramach nakładów na gospodarkę uspołecznioną przypada na (w mld zł):

Wyszczególnienie1968 r.1969 r.
Plan centralny92,8101,2
Plan terenowy42,746,3
z tego: inwestycje rad narodowych25,527,5
inwestycje spółdzielczości17,218,8
5.
Przyjmuje się następujący podział nakładów inwestycyjnych w przemyśle według ważniejszych kierunków inwestowania (w mld zł):
Wyszczególnienie1968 r.1969 r.
Wytwarzanie energii elektrycznej7,27,7
Przemysł paliw10,711,1
Hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych7,38,2
Przemysł maszynowy - ogółem11,912,2
Przemysł chemiczny i gumowy13,415,3
Przemysł materiałów budowlanych4,75,5
Przemysł włókienniczy (z dziewiarskim)3,74,2
Przemysł spożywczy5,76,4
6.
Zakłada się uzyskanie, w wyniku oddawania inwestycji do użytku w 1968 r., następujących ważniejszych przyrostów zdolności produkcyjnych i usługowych:
WyszczególnienieJednostka miaryIlość
Moc zainstalowana zawodowych elektrowni cieplnychMW875
Węgiel kamiennytys. ton/rok6.047
Kokstys. ton/rok674
Ruda miedzitys. ton/rok2.250
Wyroby walcowanetys. ton/rok395
Ciągnikiszt./rok7.200
Nawozy azotowe (w czystym składniku N2)tys. ton/rok428
Przerób ropy naftowejmln ton/rok3
Elanaton/rok4,000
Papier białytys. ton/rok46
Przędza bawełnianatys. ton na 1 zmianę rocznie3
Elewatorypojemność w tys. ton/rok197
Melioracje gruntów ornychtys. ha177
Elektryfikacja koleikm305
Statki żeglugi morskiej (bez rybackich)sztuk15
tys. DWT123
Szkoły podstawowe (łącznie z realizowanymi ze Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów)izby lekcyjne3.438
Szpitale (ogólne i kliniczne)łóżka1.820
Budownictwo mieszkaniowe typu miejskiegotys. m2 powierzchni użytkowej6.949
7.
Szacuje się, że poza nakładami określonymi w ust. 4 inwestycje przedsiębiorstw, inwestycje szybko rentujące się, inwestycyjne czyny społeczne ludności i inwestycje drobne wyniosą w latach 1968 i 1969 po około 17 mld zł rocznie.
8.
Ocenia się, że w zakresie gospodarki nie uspołecznionej ogólna kwota nakładów na inwestycje wyniesie w 1968 r. 17,3 mld zł, co oznacza wzrost o 4,2% w porównaniu do przewidywanego wykonania planu w 1967 r., a w 1969 r. 18,2 mld zł, co oznacza wzrost o 4,7% w stosunku do planu na 1968 r., w tym nakłady na indywidualne budownictwo mieszkaniowe ludności wyniosą w 1968 r. 4,1 mld zł, a w 1969 r. 4,4 mld zł.

Budownictwo.

1.
W związku z założonym programem w zakresie inwestycji i remontów przewiduje się, że ogólne rozmiary robót budowlano-montażowych w gospodarce narodowej osiągną w 1968 r. 129,7 mld zł, tj. wzrosną o 6,3% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu w 1967 r., a w 1969 r. 140,8 mld zł, tj. wzrosną o 8,6% w porównaniu z planem na 1968 r.
2.
Uwzględniając założenia i kierunki planu inwestycyjnego, podział produkcji budowlano-montażowej według systemów wykonawstwa powinien kształtować się następująco (w ml zł ):
Wyszczególnienie1968 r.1969 r.%%%%
1968 r.

-------

1967 r.

1968 r.

-------

1967 r.

Ogółem.129,7140,8106,3108,6
w tym:
przedsiębiorstwa budowlano-montażowe94,5103,1108,8109,0
system gospodarczy21,323,098,9107,9
3.
W celu zwiększenia efektywności i poprawy wyników w budownictwie należy w latach 1968 i 1969 zwrócić szczególną uwagę na dalszą poprawę w dziedzinie gospodarki materiałami budowlanymi, zwłaszcza w zakresie cementu i wyrobów walcowanych, oraz pełniejsze niż dotychczas wykorzystanie sprzętu budowlanego.
4.
Należy zdecydowanie egzekwować dotrzymywanie terminów oraz poprawę jakości i zakresu robót objętych planem oddawania obiektów do użytku, jak również zapewnić dalsze skrócenie cykli budowlanych, głównie przez pełne wykorzystanie i koncentrację potencjału wykonawczego, w szczególności na obiektach kontynuowanych.

Kapitalne remonty.

Przewiduje się, że globalne nakłady na kapitalne remonty środków trwałych w gospodarce uspołecznionej wyniosą w 1968 r. 35,6 mld zł, co oznacza wzrost o 6,6% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu w 1967 r., a w 1969 r. 38,2 mld zł, co oznacza wzrost o 7,1% w stosunku do planu na 1968 r.