Monitor Polski

M.P.1964.87.415

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 grudnia 1964 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 12 grudnia 1964 r.
o narodowym planie gospodarczym na 1965 r.

I.

Wyniki rozwoju gospodarki narodowej w 1964 r.

1. Produkcja globalna przemysłu uspołecznionego według wstępnego szacunku będzie w 1964 r. o 8,3% wyższa niż w 1963 r., co oznacza wykonanie planu w 102,5%, w tym produkcja wyrobów grupy "A" będzie o 9,2% wyższa niż w 1963 r., tj. osiągnie 102,2% planu, a produkcja grupy "B" o 6,7% wyższa niż w 1963 r., tj. osiągnie 103,1% planu.

W strukturze produkcji przemysłowej w 1964 r. nastąpi dalsza zmiana w kierunku zwiększenia udziału przemysłu maszynowego i chemicznego w całości produkcji.

W 1964 r. osiągnięto dalszy wzrost produkcji podstawowych wyrobów przemysłowych, który ilustrują następujące dane:

1964 r.

przewidywane wykonanie

Przewidywane wykonanie w 1964 r. w %% w porównaniu z 1963 r.
Energia elektrycznaw mld kWh40,9110,7
Węgiel kamiennyw mln ton117,0103,4
Węgiel brunatnyw mln ton20,7134,9
Przerób ropy naftowejw tys. ton1.905132,1
Stal surowaw tys. ton8.580107,2
Turbiny parowew MW505109,7
Obrabiarki do metaliw tys. ton48,9106,9
Maszyny elektryczne wirującew tys. szt.2.098128,3
Maszyny i narzędzia rolniczew mln zł według cen porównywalnych3.258108,7
Traktory dwuosiowew tys. szt.19,2112,9
Samochody i autobusyw tys. szt.50,7104,6
Statki pełnomorskiew tys. DWT301101,0
Kwas siarkowyw tys. ton1.010113,7
Nawozy azotowe i fosforowe w czystym składnikuw tys. ton680,2113,7
Tworzywa sztucznew tys. ton110,7124,0
Włókna chemicznew tys. ton94,4106,9
w tym: syntetycznew tys. ton.13,6165,9
Cementw mln ton8,7113,6
Tkaniny bawełnianew mln m2699,2109,3
Tkaniny wełnianew mln m2121,8104,1
Obuwie skórzanew mln par49,3113,9
Cukierw tys. ton1.600122,2

W energetyce wartość produkcji globalnej według wstępnego szacunku będzie o 13,1% wyższa niż w 1963 r. i wyższa niż planowana. Sytuacja energetyczna w ciągu roku była zadowalająca w związku z dużym przyrostem mocy elektrowni w ostatnich latach.

W przemyśle paliw wartość produkcji globalnej według wstępnego szacunku będzie w 1963 r. o 5,8% wyższa niż w 1963 r. i przekroczy znacznie poziom planowany. Plan wydobycia węgla kamiennego według obecnych szacunków będzie przekroczony o około 2,7 mln ton. Obok znacznego wzrostu wydobycia węgla kamiennego i brunatnego znaczny wzrost wykaże w 1964 r. produkcja gazu ziemnego (o 25,6% w porównaniu z 1963 r.) i ropy naftowej (o 27,1% w porównaniu z 1963 r.). Znacznie wzrośnie również produkcja przetworów naftowych w związku z uruchomieniem Zakładów Rafineryjnych w Płocku.

W hutnictwie żelaza wartość produkcji globalnej według wstępnego szacunku będzie w 1964 r. o 6,9% wyższa niż w 1963 r. i nieco wyższa niż planowano. Plan produkcji surówki, stali i wyrobów walcowanych będzie przekroczony. Jednakże w związku z nieosiąganiem planowanych uzysków w walcowniach ponadplanowa produkcja wyrobów walcowanych będzie niższa, niżby to wynikało z przekroczenia planu produkcji stali.

W hutnictwie metali nieżelaznych wartość produkcji globalnej według wstępnego szacunku będzie o 6,0% wyższa niż w 1963 r. i przekroczy poziom planowany. Znacznie wzrośnie produkcja miedzi (o 22,3% w porównaniu z 1963 r.) i przekroczy poziom założony w planie. Przewiduje się natomiast niepełne wykonania planu produkcji cynku i ołowiu.

W przemyśle maszynowym wartość produkcji globalnej będzie według wstępnego szacunku o 10,9% wyższa niż w 1963 r. i przekroczy poziom założony w planie. Przewiduje się między innymi przekroczenie planu produkcji kotłów i turbin parowych, maszyn i narzędzi rolniczych, maszyn elektrycznych wirujących, łożysk tocznych, samochodów osobowych i odbiorników radiowych. Przekroczenie planu produkcji w przemyśle maszynowym wiąże się ponadto z dodatkowymi decyzjami, powziętymi w ciągu roku, o zwiększeniu produkcji części zamiennych i niektórych dóbr trwałego użytku. Natomiast nie będzie w pełni wykonany plan produkcji obrabiarek.

W przemyśle chemicznym wartość produkcji globalnej według wstępnego szacunku będzie w 1964 r. o 13,0% wyższa niż w 1963 r. i przekroczy poziom planowany. Przewiduje się, między innymi, przekroczenie planu produkcji siarki, karbidu, tworzyw sztucznych, wyrobów farmaceutycznych, mydła i proszków do prania. Natomiast przewiduje się, że nie będzie w pełni wykonany plan produkcji kwasu siarkowego, sody kalcynowanej i kaustycznej, chloru, nawozów fosforowych, środków ochrony roślin, włókien chemicznych oraz ogumienia trakcyjnego.

W przemyśle materiałów budowlanych wartość produkcji globalnej według wstępnego szacunku będzie o 9,7% wyższa niż w 1963 r. i przekroczy poziom planowany. Między innymi w pełni będzie wykonany plan produkcji cementu, wapna i płyt dachowych eternitowych. Przewiduje się natomiast niepełne wykonanie planu produkcji cegły i pozostałych materiałów ściennych oraz dachówki.

W przemyśle szklarskim wartość produkcji globalnej według wstępnego szacunku będzie w 1964 r. o 6,7% wyższa niż w 1963 r. i przekroczy poziom planowany.

Wartość produkcji globalnej przemysłu drzewnego będzie w 1964 r. według wstępnego szacunku o 3,7% wyższa niż w 1963 r., tj. osiągnie około 101% planu. Przewiduje się przekroczenie planu produkcji między innymi takich wyrobów, jak: tarcicy, zapałek, a niepełne wykonanie planu produkcji płyt pilśniowych, wiórowych, mebli i oklein.

Wartość produkcji globalnej przemysłu papierniczego będzie w 1964 r. według wstępnego szacunku o 6,0% wyższa niż w 1963 r., tj. wzrośnie szybciej niż planowano. Przewiduje się przekroczenie planu produkcji papieru pakowego i workowego, a niepełne wykonanie planu produkcji celulozy i tektury.

W przemyśle włókienniczym, odzieżowym i skórzano-obuwniczym łącznie wartość produkcji globalnej w 1964 r. według wstępnego szacunku będzie o 8,4% wyższa niż w 1963 r., co oznacza przekroczenie zadań planu. Między innymi przekroczony będzie plan produkcji tkanin bawełnianych, wełnianych i jedwabnych, a także wyrobów dziewiarskich oraz obuwia, przy niepełnym wykonaniu planu produkcji tkanin lnianych i wyrobów pończoszniczych.

W przemyśle spożywczym wartość produkcji globalnej według wstępnego szacunku będzie w 1964 r. o 3,7% wyższa niż w 1963 r., co oznacza wykonanie zadań planu w około 102,4%. Przekroczony będzie plan produkcji mięsa i konserw mięsnych, tłuszczów i olejów jadalnych, połowu ryb, produkcji piwa, wina, papierosów i cukru, a nie w pełni wykonany zostanie plan produkcji bekonów, masła, mleka oraz wódek. Produkcja mięsa wyniesie w 1964 r. 1.035 tys. ton, tj. będzie o 2,5% niższa niż w 1963 r.

W całym przemyśle rok 1964 charakteryzuje się między innymi poprawą wykonania planu asortymentowego.

Przeciętne w roku zatrudnienie w przemyśle uspołecznionym (bez uczniów) wzrośnie według obecnego szacunku w 1964 r. o 1,9% w porównaniu z 1963 r. wobec planowanego wzrostu o 1,7%, a wydajność pracy, liczona wartością produkcji globalnej przemysłu na jednego zatrudnionego w przedsiębiorstwach przemysłowych - o 6,3%, co oznacza przekroczenie planu, w którym założono wzrost wydajności o 4,5%.

Przekroczenie planu produkcji przemysłowej w 1964 r. nastąpi głównie dzięki wyższej wydajności pracy, przy nieznacznym przekroczeniu planu zatrudnienia. Równocześnie dyscyplina pracy uległa w 1964 r. znacznej poprawie w porównaniu z 1963 r., co znajduje wyraz w zmniejszeniu liczby godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia oraz godzin nadliczbowych i postojowych przypadających na jednego robotnika.

Przemysł realizuje również lepiej niż w roku poprzednim plan akumulacji finansowej.

2. Szacuje się, że produkcja globalna rolnictwa w 1964 r. kształtować się będzie na poziomie zbliżonym do wyników 1963 r., przy czym produkcja roślinna będzie o 1,1% niższa niż w 1963 r., a produkcja zwierzęca - dzięki korzystnym na ogół zbiorom pasz okopowych w 1963 r., które umożliwiły między innymi częściową odbudowę pogłowia trzody chlewnej - będzie o 1,4% wyższa niż w 1963 r.

Na wyniki produkcji roślinnej w silnym stopniu oddziaływały niekorzystne warunki atmosferyczne w czasie wegetacji zbóż, w związku z czym szacuje się, że zbiory zbóż są w 1964 r. o około 0,8 mln ton niższe niż w 1963 r. Mniejsze zbiory zbóż w 1964 r. przy zwiększonym stanie pogłowia zwierząt gospodarskich spowodowały konieczność powiększenia importu zboża w roku gospodarczym 1964/1965 o 0,5 mln ton. Dostawy pasz od Państwa według szacunków wynoszą w 1964 r. 2,3 mln ton, tj. o około 23% więcej niż w 1963 r.

Korzystny układ warunków atmosferycznych po suszy letniej 1964 r. wpłynął dodatnio na plony ziemniaków i buraków cukrowych.

Ogólna powierzchnia zasiewów w 1964 r. utrzymała się na poziomie z 1963 r., ale była o około 60 tys. ha niższa niż założono w planie. Powierzchnia pod uprawą zbóż w 1964 r. utrzymała się na poziomie z 1963 r., zmniejszyła się natomiast w porównaniu z 1963 r. powierzchnia pod uprawą roślin pastewnych o około 4%, natomiast wzrosła ogólna powierzchnia upraw przemysłowych, w tym buraków cukrowych o 19%, oleistych o 18%, tytoniu o około 44% oraz warzyw o około 7%.

Plony i zbiory osiągnięte w 1964 r. szacuje się następująco:

1964Przewidywane wykonanie w 1964 r. w %% w porównaniu z:
planp.w.planem1963 r.
Plony w q z ha:
zboża ogółem16,816,397,094,8
ziemniaki145155106,998,1
oleiste12,710,885,095,6
buraki cukrowe260280107,797,6
Zbiory w tys. ton:
zboża ogółem14.70014.25096,994,6
ziemniaki40.30043.900108,997,8
oleiste36827073,4112,5
buraki cukrowe11.57012.420107,3116,5

Niższe niż w 1963 r. były zbiory siana z łąk i z upraw polowych oraz słomy.

Według aktualnego szacunku skup podstawowych produktów roślinnych ze zbiorów 1964 r. kształtować się będzie następująco:

1964Przewidywane wykonanie w 1964 r. w %% w porównaniu z
planp.w.planem1963 r.
Skup w tys. ton:
Zboża (łącznie z wymianą zbóż na paszę)3.1202.65585,1105,7
w tym: wymiana na pasze90030033,3545,5
Oleiste32522569,2118,4
Ziemniaki4.8405.500113,694,0

W 1964 r. nastąpił wzrost pogłowia trzody o 1265 tys. sztuk, tj. o 10,9% w porównaniu z 1963 r. Pogłowie bydła zwiększyło się natomiast o około 1%, przy czym pogłowie krów było o około 1% niższe niż w 1963 r. Wzrost pogłowia bydła dotyczy młodszych grup wieku tzw. bydła rzeźnego.

Szacuje się, że skup żywca ogółem w wadze mięsa w 1964 r. wyniesie około 1080 tys. ton, tj. o około 1,0% mniej niż w 1963 r. Skup żywca wieprzowego w wadze żywca wyniesie według szacunku 900 tys. ton, tj. kształtować się będzie na poziomie planu, ale będzie o 3,2% niższy niż w 1963 r. Natomiast skup żywca wołowego wyniesie 670 tys. ton, tj. będzie o 3,1% wyższy niż w 1963 r. i będzie o 8% wyższy niż założono w planie.

Szacuje się, że skup mleka wyniesie około 3,6 mld litrów, co oznacza niepełne wykonanie planu (98% planu) i wzrośnie tylko o 1,9% w porównaniu z 1963 r. Skup jaj szacuje się na 2.550 mln sztuk, tj. na około 92,7% planu i o 3,6% wyżej niż w 1963 r.

W 1964 r. zużycie nawozów sztucznych pod zbiory tego roku wzrosło o 8,1% w porównaniu z zużyciem pod zbiory 1963 r., co jednak nie zaspokoiło w pełni istniejącego dużego popytu na nawozy.

Liczba kółek rolniczych na dzień 30 czerwca 1964 r. wyniosła 30.811, tj. wzrosła o 2,6% w porównaniu z 1963 r. i objęła 75,7% ogólnej liczby sołectw wobec 73,7% na dzień 31 grudnia 1963 r.

Dostawy maszyn rolniczych i traktorów dla całego rolnictwa (licząc w cenach detalicznych z 1 lipca 1964 r.) będą o około 6,3% wyższe niż w 1963 r. Liczba traktorów w całym rolnictwie na koniec roku wyniesie według wstępnych szacunków około 107 tys. sztuk, tj. o około 11% więcej niż na koniec 1963 r., w tym w kółkach rolniczych około 37,5 tys. sztuk, tj. o około 32% więcej niż na koniec 1963 r.

Szacuje się, że wartość produkcji globalnej państwowych gospodarstw rolnych podległych Ministrowi Rolnictwa wzrośnie w 1964 r. w porównaniu z 1963 r. o około 5,1%, przy czym produkcja roślinna wzrośnie o 4,6%, a produkcja zwierzęca o 6,2%.

3. Według wstępnych szacunków przewozy ładunków w transporcie kolejowym normalnotorowym będą w 1964 r. o 5,1% wyższe niż w 1963 r. i osiągną 101,8% planu.

Przewozy ładunków w transporcie samochodowym będą w 1964 r. według aktualnego szacunku o 6,5% wyższe niż w 1963 r. i osiągną 99,9% planu.

Przewozy ładunków w transporcie morskim będą w 1964 r. o 12,3% wyższe niż w 1963 r. i osiągną 101,0% planu.

W wyniku środków podjętych w 1963 r. w celu przezwyciężenia trudności, które wystąpiły w transporcie, praca transportu uległa w 1964 r. poprawie w porównaniu z 1963 r., a potrzeby przewozowe gospodarki narodowej były w ciągu roku zaspokojone, z wyjątkiem pewnych ograniczeń w przewozach niektórych ładunków - w okresie szczytu jesiennego.

W strukturze przewozów nastąpiły dalsze zmiany w kierunku zwiększenia udziału transportu samochodowego w całości przewozów.

4. Nakłady inwestycyjne na gospodarkę uspołecznioną (bez czynów społecznych, Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy, inwestycji szybko rentujących się, realizowanych w trybie odrębnych przepisów) według obecnych szacunków będą w 1964 r. o 4,7% wyższe niż w 1963 r. i wyniosą 98,8% planu. Niedobór do planu wyniesie 1,3 mld zł, z czego 0,9 mld zł przypada na roboty budowlano-montażowe, przy czym dotyczyć on będzie głównie robót ogólnobudowlanych. Roboty specjalistyczne według przewidywań ukształtują się na poziomie planu.

Inwestycje w indywidualnej gospodarce chłopskiej, indywidualnym budownictwie mieszkaniowym ludności oraz prywatnym rzemiośle i handlu będą według szacunku o 2,1% wyższe niż w 1963 r. i osiągną poziom o 8,8% wyższy niż założono w planie.

Łączne nakłady inwestycyjne w całej gospodarce narodowej wyniosą 126,2 mld zł, tj. będą o 3,4% wyższe niż w 1963 r. i przekroczą poziom założony w planie o 0,9 mld zł.

Nakłady na roboty budowlano-montażowe w gospodarce narodowej będą według obecnego szacunku o 4,5% wyższe niż w 1963 r., tj. osiągną 100,3% planu, a zakupy maszyn i urządzeń będą o 2,6% wyższe niż w 1963 r. i przekroczą poziom planowany o 0,7%.

W 1964 r. oddano do użytku szereg ważnych obiektów dla gospodarki narodowej, między innymi pierwsze obiekty produkcyjne w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, bloki nr 5 i 6 o mocy po 200 MW w Elektrowni w Turoszowie, 2 piece martenowskie w hucie "Zawiercie", halę aparatury chemicznej w Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie i odlewnię rur żeliwnych w hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim, kopalnię węgla kamiennego "Staszic" i kopalnię węgla brunatnego "Adamów", pierwszy ciąg produkcyjny w Hucie Szkła Okiennego w Sandomierzu, Cementownię "Warta" w Działoszynie o zdolności około 1 mln ton rocznie. Znacznie zaawansowano budowę huty tlenku cynku w Miasteczku Śląskim, Kombinatu Cementowo-Wapienniczego "Nowiny".

Równocześnie jednak realizacja szeregu kluczowych inwestycji uległa opóźnieniu. Szczególnie odczuwalne dla wzrostu produkcji w następnych latach jest opóźnienie szeregu inwestycji w przemyśle chemicznym, zwłaszcza wydziału amoniaku i acetylenu oraz wydziału akrylonitrylu w Zakładach Azotowych w Tarnowie, wydziału polietylenu wysokociśnieniowego i pyrolizy benzyn w Zakładach Koksochemicznych w Blachowni, wytwórni amoniaku w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie i 2 pieców styrenowych do produkcji kauczuku syntetycznego oraz tlenowni w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu. Opóźnieniu uległ w 1964 r. również rozruch technologiczny rafinerii w kombinacie w Płocku. Opóźniona jest budowa stalowni konwertorowo-tlenowej w Hucie im. Lenina. Opóźnione jest również przekazanie do eksploatacji walcowni rur w Hucie im. Świerczewskiego w Zawadzkiem.

W 1964 r. zostanie oddanych do użytku według obecnych wstępnych szacunków 366,0 tys. izb mieszkalnych typu miejskiego, tj. o 6,0% więcej niż w 1963 r., co oznacza wykonanie planu w około 102,8%.

Szacuje się, że uspołecznione przedsiębiorstwa budowlano-montażowe zrealizują w 1964 r. wartość produkcji podstawowej w wysokości 69,9 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z 1963 r. o 6,2% i wykonanie planu w 99,1%. Niedobór do planu na 1964 r. wyniesie około 0,7 mld zł. Niewykonanie planu koncentruje się głównie w przedsiębiorstwach Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

5. Według obecnych szacunków eksport w 1964 r. będzie o 10,9% wyższy niż w 1963 r., tj. osiągnie 103,4% planu, a import o 4,1% wyższy niż w 1963 r. i wyniesie 102,6% planu. Obroty handlu zagranicznego ogółem będą w 1964 r. o 7,4% wyższe niż w 1963 r.

Wzrost eksportu w 1964 r. będzie osiągnięty przez zwiększenie eksportu maszyn i urządzeń o 15,8% w porównaniu z 1963 r., artykułów rolno-spożywczych o 17,0%, a przemysłowych artykułów konsumpcyjnych o 11,9%.

Plan eksportu maszyn i urządzeń na 1964 r. będzie według obecnych szacunków wykonany w około 100%. Udział maszyn i urządzeń przemysłowych w całym eksporcie wzrośnie z 33,1% w 1963 r. do 34,5% w 1964 r.

Eksport paliw, materiałów i surowców wzrośnie o 3,8% w porównaniu z 1963 r. i przekroczy poziom planowany o 7,0% w wyniku większego eksportu między innymi węgla kamiennego, koksu, wyrobów hutniczych, stopów cynkowych, blachy cynkowej i innych.

Na przekroczenie planu importu miał wpływ wcześniejszy zakup ponad 600 tys. ton zboża na poczet 1965 r.

Ujemne saldo obrotów towarowych ulegnie według obecnego szacunku zmniejszeniu z 836 mln zł dewizowych w 1963 r. do około 380 mln zł dewizowych w 1964 r.

6. Wzrost dochodu narodowego do podziału w porównaniu z 1963 r. według wstępnego szacunku wyniesie około 2%, wobec założonego w planie wzrostu o 1,7%.

Według wstępnych szacunków fundusz spożycia indywidualnego będzie w 1964 r. o 3,0% wyższy niż w 1963 r., a w przeliczeniu na jednego mieszkańca o około 1,8% wyższy, co oznacza nieznaczne przekroczenie planu.

Szacuje się, że przeciętny w roku poziom zatrudnienia (bez uczniów) w gospodarce uspołecznionej będzie w 1964 r. o 1,6% wyższy niż w 1963 r. i przekroczy poziom założony w planie o 0,4%.

Przeciętna płaca nominalna netto będzie według wstępnego szacunku o 3,4% wyższa niż w 1963 r. Wzrost kosztów utrzymania szacuje się na 0,6%, w rezultacie przeciętna płaca realna będzie o około 2,8% wyższa niż w 1963 r.

W 1964 r. uległy poprawie proporcje pomiędzy wzrostem produkcji i funduszu płac między innymi w wyniku środków podjętych przez Rząd i Centralną Radę Związków Zawodowych na podstawie uchwały z lipca 1963 r.

Wzrost sprzedaży detalicznej w porównaniu z 1963 r. wyniesie według wstępnego szacunku 5,7%, co oznacza nieznaczne przekroczenie planu. Jednakże zaopatrzenie rynku w niektóre artykuły kształtowało się niekorzystnie, co dotyczy zwłaszcza mięsa i tkanin bawełnianych. Zadecydowało o tym zmniejszenie w porównaniu z 1963 r. skupu żywca oraz niedostateczny wzrost produkcji tkanin bawełnianych w poprzednich latach.

Natomiast znacznie wyższe niż w 1963 r. będą dostawy na rynek takich artykułów, jak: cukier, tłuszcze roślinne, ryby, a z artykułów przemysłowych: lodówki, telewizory, wyroby dziewiarskie, odzież, obuwie. Poprawiło się zwłaszcza zaopatrzenie rynku wiejskiego w materiały budowlane. Poprawie uległo również zaopatrzenie rynku w węgiel.

Stan wkładów ludności na książeczkach oszczędnościowych (wg szacunku) w PKO wyniesie na koniec 1964 r. 34,6 mld zł, tj. będzie o 20,9% wyższy niż na koniec 1963 r. Stan wkładów oszczędnościowych ogółem łącznie w spółdzielniach oszczędnościowo-pożyczkowych i kasach pracowniczych wyniesie 42,1 mld zł, tj. wzrośnie o 7,2% w porównaniu z 1963 r.

Fundusz spożycia zbiorowego będzie według wstępnych szacunków o około 6,0% wyższy niż w 1963 r. i nieznacznie przekroczy poziom planowany między innymi w związku ze wzrostem wydatków bieżących budżetu na cele socjalne, zwłaszcza na ochronę zdrowia i szkolnictwo wyższe.

Przyrost zapasów i rezerw w dochodzie narodowym wyniesie według wstępnych szacunków około 29,0 mld zł, tj. będzie wyższy niż założono w planie, ale niższy w porównaniu z 1963 r., przede wszystkim w wyniku obniżenia się zapasów artykułów rolnych w gospodarce chłopskiej.

Plan przyrostu zapasów w przemyśle będzie przekroczony o około 2,6 mld zł, a w obrocie towarowym wewnętrznym o około 2,2 mld zł.

7. Ogólnie charakteryzując, w roku 1964 przy dalszym poważnym zaawansowaniu realizacji programu inwestycyjnego i rozwoju sił wytwórczych kraju osiągnięto istotną poprawę proporcji rozwoju gospodarki narodowej.

Dotyczy to w szczególności:

- poprawy proporcji pomiędzy wzrostem produkcji a wzrostem zatrudnienia i funduszu płac;

- poprawy proporcji pomiędzy wzrostem wydajności pracy a wzrostem średnich płac;

- pewnej poprawy proporcji pomiędzy wzrostem produkcji a przyrostem zapasów;

- poprawy proporcji między wykonaniem zadań rzeczowych w zakresie produkcji i obrotu a wykonaniem zadań w zakresie akumulacji finansowej;

- istotnej poprawy dyscypliny pracy i zatrudnienia w całej gospodarce narodowej.

Rok 1964 przyniósł również przezwyciężenie szeregu trudności, które wystąpiły w latach 1962 i 1963. W szczególności poprawie uległa sytuacja w zakresie zaopatrzenia kraju w węgiel kamienny. Odbudowano między innymi stan zapasów węgla i innych paliw. Znacznej poprawie uległa również praca transportu.

Równocześnie jednak wystąpiły pewne zjawiska niekorzystne:

- nie został w pełni wykonany plan eksportu maszyn i urządzeń do krajów kapitalistycznych, podczas gdy eksport nieinwestycyjny został wykonany w zasadzie zgodnie z założeniami, równocześnie przekroczony został plan importu z tych krajów, w dużej części na skutek zakupów awansowych na poczet potrzeb 1965 r.,

- sytuacja rynkowa nie uległa poprawie i występowały istotne braki w zaopatrzeniu rynku w niektóre artykuły.

W wyniku nieurodzaju zbóż i siana niekorzystnie kształtuje się bilans pasz dla bydła w roku gospodarczym 1964/65, co stwarza zagrożenie dla rozwoju pogłowia bydła.

II.

Podstawowe zadania planu na 1965 r.

W roku 1965 należy utrwalić równowagę gospodarczą osiągniętą w 1964 r, podnieść poziom spożycia oraz stworzyć warunki do dalszego, szybkiego rozwoju gospodarki narodowej w okresie następnego planu 5-letniego na lata 1966-1970. W tym celu narodowy plan gospodarczy stawia na rok 1965 następujące podstawowe zadania:
1) Należy zapewnić dalszy wzrost stopy życiowej przez wzrost płacy realnej i spożycia, między innymi w drodze możliwie pełnego dostosowania asortymentu i jakości towarów do potrzeb ludności. W szczególności należy zapewnić wyraźniejszą poprawę zaopatrzenia rynku w podstawowe artykuły spożywcze, w tym zwłaszcza w mięso, oraz dążyć do poprawy zaopatrzenia rynku w artykuły włókiennicze.
2) Należy dążyć do dalszego rozwoju handlu zagranicznego jako warunku rozwoju całej gospodarki narodowej i podniesienia stopy życiowej. Należy zapewnić wzrost eksportu i importu przy szczególnym zwróceniu uwagi na wzrost eksportu maszynowego. Należy uzyskać poprawę równowagi handlu zagranicznego w obrotach z obszarem wolnodewizowym.
3) W celu poprawy zaopatrzenia rynku oraz wzrostu eksportu należy utrzymać stosunkowo wysokie tempo wzrostu produkcji przemysłowej i osiągnąć dalsze zwiększenie tempa produkcji przemysłu maszynowego oraz w miarę możliwości surowcowych - również przemysłu spożywczego.
4) Należy podjąć środki mające na celu przezwyciężenie ujemnych skutków niekorzystnych zbiorów pasz w roku 1964, dążąc do uzyskania dalszego wzrostu pogłowia trzody chlewnej oraz przeciwdziałając możliwym tendencjom do zmniejszenia pogłowia bydła.
5) Należy zapewnić przyspieszenie tempa inwestowania przy jednoczesnym usprawnieniu działalności inwestycyjnej, skoncentrowaniu nakładów na najważniejszych dla gospodarki narodowej obiektach oraz uzyskaniu postępu w przyspieszeniu terminów oddawania nowych obiektów do użytku.
6) Należy kontynuować politykę oszczędnego gospodarowania siłą roboczą, opierając rozwój ekonomiczny kraju przede wszystkim na wzroście wydajności pracy oraz na usprawnieniach organizacyjnych.
7) Należy osiągnąć istotne postępy w dziedzinie obniżki kosztów własnych, w szczególności w przemyśle i budownictwie, oraz dostosować zapasy produktów gotowych i materiałów oraz produkcji w toku do niezbędnych potrzeb gospodarki narodowej.
8) W celu uzyskania dalszego wzrostu wydajności pracy oraz obniżki kosztów własnych należy stworzyć odpowiednie warunki do pełnej realizacji zadań w dziedzinie postępu technicznego. Należy otoczyć szczególną opieką i kontrolą placówki badawcze, konstrukcyjne i technologiczne i zwrócić szczególną uwagę na szybkie wdrażanie do praktyki osiągnięć nauki i techniki oraz zapewnienie wysokiego poziomu technicznego przygotowanych do produkcji nowych wyrobów, zwłaszcza maszyn i urządzeń.

III.

Przemysł.

1. Wartość produkcji globalnej według cen porównywalnych przemysłu socjalistycznego ogółem wyniesie w 1965 r. 713,4 mld zł, co stanowi wzrost o 7,8% w porównaniu z 1964 r., w tym produkcja środków wytwarzania (grupa A) wzrośnie o 8,7%, a produkcja przedmiotów spożycia (grupa B) o 6,3%.
2. Wartość produkcji globalnej w cenach porównywalnych przemysłu planowanego centralnie wyniesie w 1965 r. 617,6 mld zł, co stanowi wzrost o 7,9% w porównaniu z 1964 r., a przemysłu planowanego terenowo 95,8 mld zł, co stanowi wzrost o 7,0% w porównaniu z 1964 r.
3. Wartość produkcji globalnej w cenach porównywalnych w poszczególnych gałęziach przemysłu kształtować się będzie następująco (w mld zł):
1965

plan

Struktura procentowa%

1965

1964

p. w.

Wartość produkcji globalnej - ogółem713,4100,0107,8
Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej17,02,4110,5
Przemysł paliw58,28,1107,7
Hutnictwo żelaza (łącznie z wydobyciem rud)58,88,2106,4
Hutnictwo metali nieżelaznych (łącznie z wydobyciem rud)14,72,1102,2
Przemysł maszynowy i konstrukcji metalowych50,07,0110,2
Przemysł elektrotechniczny35,55,0113,2
Przemysł środków transportu62,98,8112,5
Przemysł metalowy34,54,8110,2
Przemysł chemiczny (łącznie z kopalnictwem surowców chemicznych)57,58,1110,9
Przemysł gumowy8,61,2105,8
Przemysł materiałów budowlanych (łącznie z wydobyciem surowców mineralnych dla budownictwa oraz dla przemysłów: materiałów budowlanych, szklarskiego i porcelanowo-fajansowego)21,73,0106,9
Przemysł szklarski4,40,6109,6
Przemysł porcelanowo-fajansowy1,50,2104,9
Przemysł drzewny26,93,8104,2
Przemysł papierniczy10,31,4102,6
Przemysł poligraficzny4,30,6106,6
Przemysł włókienniczy (łącznie z dziewiarskim)58,98,3106,0
Przemysł odzieżowy (z wyjątkiem odzieży skórzanej, futrzanej i dzianej)21,23,0106,7
Przemysł skórzano-obuwniczy (łącznie z futrzarskim)14,82,1104,4
Przemysł spożywczy138,819,4104,6
Przemysł solny0,40,197,9
Inne gałęzie przemysłu12,61,8118,8
w tym: przemysł paszowy7,7x125,3
4. Wartość produkcji towarowej przemysłu socjalistycznego w cenach zbytu z dnia 1 stycznia 1965 r. powinna wynieść 758,8 mld zł, co stanowi wzrost o 7,6% w porównaniu z 1964 r.
5. Produkcja głównych wyrobów przemysłowych powinna osiągnąć następujący poziom:
Jednostka miary1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej
Energia elektrycznamln kWh44.600109,0
w tym:
elektrownie zawodowemln kWh38.100110,4
Przemysł paliw
Węgiel kamienny typ 31-38tys. ton118.500101,3
w tym:
węgiel gazowy i koksowy typ 33-38tys. ton24.510106,0
Węgiel brunatnytys. ton24.700119,3
Ropa naftowatys. ton300111,1
Gaz ziemnymln m31.670135,2
Przerób ropy naftowej bez regeneracjitys. ton3.380177,1
Kokstys. ton14.6201)102,8
Oleje napędowetys. ton1.010174,1
Fenol (łącznie z syntetycznym)tys. ton33,1109,2
Hutnictwo żelaza (łącznie z wydobyciem rud)
Rudy żelaza surowe w przeliczeniu na Fetys. ton769,5106,7
Surówka żelaza w przeliczeniu na martenowskątys. ton5.700101,5
Stal surowatys. ton9.004,4104,9
Wyroby walcowane gotowetys. ton6.050105,8
w tym:
wyroby walcowane gotowe ze stali jakościowejtys. ton742108,5
Rury stalowe gotowe ze stali zwykłej i jakościowejkm114.415107,3
Blachy cienkie walcowane na zimnotys. ton580107,2
Blachy ocynowane (białe)tys. ton60151,9
Blachy ocynkowanetys. ton120106,9
Hutnictwo metali nieżelaznych (łącznie z wydobyciem rud)
Rudy cynkowo-ołowiane według zawartości:
- cynku Zntys. ton144,099,4
- ołowiu Pbtys. ton34,093,2
Rudy miedzi według zawartości Cutys. ton14,5102,1
Aluminium – Altys. ton48,0100,4
Cynk – Zntys. ton186,0100,0
Miedź elektrolityczna – Cutys. ton36,5100,8
Ołów – Pbtys. ton41,599,5
Kadmtona525,0101,0
Przemysł maszynowy i konstrukcji metalowych
Kotły parowe wodnorurkowetys. ton34,095,6
tp/h4.71491,6
Turbiny paroweMW569,0112,6
Silniki okrętowe napędu głównegosztuka65125,0
tys. KM338,1118,5
cylinder402132,6
Silniki okrętowe agregatowesztuka221141,7
tys. KM74,3144,6
cylinder1.291146,7
Obrabiarki do metali skrawającesztuka30.700109,6
tona45.150113,8
Maszyny do obróbki plastycznej metalisztuka3.080101,7
tona10.562114,5
Maszyny i urządzenia dla przemysłu chemicznego, gumowego i wyrobów z gumy oraz przemysłu rafineryjnegotys. ton62,0127,3
Maszyny i urządzenia do produkcji włókien sztucznych i syntetycznychmln zł c. p.62,6130,7
Maszyny i urządzenia wiertniczemln zł c. p.509,5110,8
tys. ton9,5110,5
Maszyny górnicze, maszyny i urządzenia do mechanicznej przeróbkimln zł c. p.3.727,4110,4
rud i węgla, wozy kopalnianetys. ton214,6110,6
Maszyny i urządzenia hutniczetys. ton39,8111,8
Maszyny i urządzenia do produkcji surowców mineralnych i wyrobów z nichtys. ton19,987,7
Maszyny i urządzenia do wyrobu płyt pilśniowychtys. ton4,3110,3
Maszyny i urządzenia do wyrobu papieru i tekturytys. ton3,797,4
Maszyny włókiennicze (bez części zamiennych)mln zł c. p.1.268123,8
Części zamienne do maszyn włókienniczychmln zł c. p.485153,0
Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowychtys. ton47,9122,0
Maszyny i urządzenia dla przemysłu rolnego i spożywczegotys. ton43,3110,5
Maszyny i narzędzia rolnicze oraz dla gospodarki leśnejmln zł c. p.3.550109,0
Części zamienne do maszyn rolniczychmln zł c. zb.549160,8
Dźwigi i przenośniki (transportery) ogólnego zastosowaniatys. ton67,5104,8
Łożyska tocznetys. szt.32.320113,3

______

1) W tym dodatkowe zadania 50 tys. ton.

Jednostka miary1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Przemysł elektrotechniczny
Maszyny elektryczne wirującetys. sztuk2.349,7112,0
MW4.490,1108,4
Transformatory o mocy powyżej 20 kVAsztuka11.850103,8
MVA5.900117,9
Odbiorniki radiowe i radioletys. szt.680128,8
Odbiorniki telewizyjnetys. sztuk455113,8
Kable silnoprądowetys. km38,75109,1
Kable telefonicznetys. km15,55116,5
tys. km żył627115,9
Przemysł środków transportu
Lokomotywy spalinowe na tor normalnysztuka325130,0
Lokomotywy elektryczne na tor normalnysztuka72109,1
Jednostki elektryczne trójczłonowekomplet3282,1
Wagony osobowe na tor normalnysztuka520103,8
Wagony towarowe na tor normalnysztuka16.392103,9
Samochody osobowesztuka27.730136,3
Samochody ciężarowesztuka26.61099,3
Autobusysztuka3.550101,4
Ciągniki dwuosiowesztuka22.500117,5
Motocykletys. sztuk14598,4
Skuterytys. sztuk6120,0
Motorowerytys. sztuk60148,2
Rowerytys. sztuk770113,2
Tabor transportu i rybołóstwa sztuk55102,8
morskiego powyżej 100 DWTtys. DWT348,6117,3
Części zamienne do ciągnikówmln zł c .p.1.005153,4
Części zamienne i wyposażenie środków transportu kolejowegomln zł c. p.577,7128,8
Części zamienne taboru samochodowego i motocyklowegomln zł c. p.3.602133,4
Przemysł metalowy
Odlewy żeliwnetys. ton1.384,2110,2
Odlewy staliwnetys. ton241,9104,6
Pralki i pralkowirówkitys. sztuk520102,8
Lodówkitys. sztuk290170,6
Maszyny do szyciatys. sztuk199109,0
Przemysł chemiczny (łącznie z kopalnictwem surowców chemicznych)
Amoniak syntetycznytys. ton550108,7
Chlor gazowytys. ton100112,4
Siarka (bez keków) w przeliczeniu na 100%tys. ton4321)137,1
Kwas siarkowy w przeliczeniu na 100%tys. ton1.087,5107,7
Soda kalcynowana w przeliczeniu na 98% (łącznie z sodą ciężką)tys. ton610102,5
Soda kaustyczna w przeliczeniu na 96%tys. ton224104,7
Karbid w przeliczeniu na 75%tys. ton488110,9
Nawozy azotowe w przeliczeniu na N2tys. ton385105,5
Nawozy fosforowe w przeliczeniu na P2O5tys. ton332105,3
Nawozy wapniowe w przeliczeniu na CaO (łącznie z wapnem defekacyjnym)tys. ton1.100113,4
Kauczuk syntetycznytys. ton40100,0
Barwniki organiczne syntetyczne (na zbyt)tys. ton14,5110,7
Środki ochrony roślin (na zbyt)mln zł c. p.790111,6
Włókna chemicznetys. ton103,9110,1
w tym:
- włókna sztuczne celulozowetys. ton78,4100,0
z tego: przędza sztucznego jedwabiutys. ton26,4100,8
włókna ciętetys. ton52,099,6
- włókna syntetycznetys. ton23,5172,8
z tego: włókna poliamidowetys. ton13,0126,2
włókna poliestrowetys. ton6,5209,7
włókna poliakrylonitrylowetys. ton4,020 razy
Tworzywa sztucznetys. ton127,6115,3
w tym:
polichlorek winylutys. ton26,0104,0
polistyren (bez styropianu)tys. ton7,3100,0
Wyroby lakierniczetys. ton142,0108,2
Mydło do prania w kawałkachtys. ton55,189,6
Mydło toaletowe i specjalnetys. ton23,5118,1
Proszki do praniatys. ton122,7105,8
Wyroby perfumeryjno-kosmetycznemln zł c. p.900112,5
Wyroby farmaceutycznemln zł c. p.5.981106,8
Przemysł gumowy
Wyroby gumowetys. ton193,3105,5
Ogumienie trakcyjnetys. ton70,8104,4
w tym:
opony (bez rowerowych)tys. sztuk2.700108,4
opony samochodowetys. sztuk1.715103,9
opony traktorowe i rolniczetys. sztuk415106,4
opony motocyklowetys. sztuk570126,7
Opony rowerowetys. sztuk6.000105,3
Obuwie gumowemln par25,6102,4

______

1) W tym dodatkowe zadania w wysokości 20 tys. ton.

Jednostka miary1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Przemysł materiałów budowlanych (łącznie z wydobyciem surowców mineralnych dla budownictwa oraz przemysłów: materiałów budowlanych, szklarskiego i porcelanowo-fajansowego)
Cementtys. ton9.5401)109,4
Wapno budowlane i przemysłowetys. ton2.784107,1
Materiały ścienne ogółemmln sztuk cegły5.813113,8
z tego:
elementy ścienne (materiały ścienne) bez żelbetowych i betonowychmln sztuk cegły3.919109,8
w tym:
cegłamln sztuk cegły3.791109,8
elementy ścienne (materiały ścienne) żelbetowe i betonowemln sztuk cegły1.894123,2
Dachówka palona i gąsiory palonemln sztuk126,7120,2
Papamln m2126,0103,3
Płyty dachowe azbestowo-cementowetys. m217.000123,8
Sączki w przeliczeniu na 5 cmmln sztuk271,4117,0
Przemysł szklarski
Szkło okienne ciągnione w przeliczeniu na 2 mmtys. m235.000111,6
Szkło gospodarskietona19.838107,8
Przemysł porcelanowo-fajansowy
Porcelana stołowamln zł c. zb.471,2106,2
tona13.600103,0
Porcelana elektrotechniczna, techniczna, laboratoryjna i aptecznatona15.931105,7
Porcelit stołowymln zł c. zb.127,3100,8
tona7.200100,0
Fajans stołowymln zł c. zb.56,0100,9
tona6.20098,4
Przemysł drzewny
Tarcicatys. m36.111,4100,8
Okleiny ogółemtys. m228.320105,1
Płyty pilśniowetys. m256.236128,4
tys. ton200,4128,1
Płyty wiórowetys. m3129,8121,9
Płyty paździerzowetys. m3117,1100,2
Sklejkitys. m381,7102,9
Meble ogółemmln zł c. zb.8.843,5107,1
Zapałkitys. skrzyń39099,5
Przemysł papierniczy
Celulozatys. ton358,8107,2
Papiertys. ton631,8101,3
Tekturatys. ton178,0101,8

______

1) W tym zadania dodatkowe 160 tys. ton

Jednostka miary1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Przemysł włókienniczy (łącznie z dziewiarskim)
Przędza bawełniana i bawełnopodobnatona185.267104,0
Przędza wełniana, wełnopodobna i włóczkatona66.940105,3
Tkaniny transporterowetys. mb.6.155109,5
Tkaniny oponowe (kordowe)tys. mb.19.300105,6
Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne wykończone (bez tkanin kordowych i transporterowych)tys. m2744.368106,5
tys. mb.801.600105,9
Tkaniny wełniane i wełnopodobne wykończonetys. m2125.537103,1
tys. mb.90.750102,8
Tkaniny jedwabne wykończone (łącznie z tkaninami z włókien syntetycznych)tys. m2121.270106,0
tys. mb.126.200106,3
Tkaniny lniane i pakulane wykończonetys. m293.92498,9
tys. mb.93.32096,0
Wyroby dziewiarskiemln zł c. zb.8.443114,3
Wyroby pończoszniczemln zł c. zb.2.789107,4
Przemysł skórzany, obuwniczy i futrzarski
Skóry twardetona13.60096,2
Skóry miękkietys. m216.250103,1
Obuwie wszelkiego rodzaju (bez obuwia gumowego)tys. par85.120104,8
Obuwie z wierzchami skórzanymitys. par52.350106,2
Przemysł spożywczy
Mięso z uboju w wadze bitej ciepłejtys. ton1.157111,8
Bekonytys. ton54100,0
Konserwy mięsne (waga netto)tys. ton70105,6
w tym:
szynki i łopatki w puszkachtys. ton26113,0
Połowy ryb morskich i zalewowychtys. ton270116,1
Mleko spożywczemln l1.330108,1
Masło śmietankowetona85.300100,2
Sery dojrzałetona23.000115,0
Tłuszcze i oleje jadalnetys. ton201106,5
w tym:
margarynatys. ton158105,3
Cukier z kampanii buraczanej w przeliczeniu na cukier białytys. ton1.57098,1
Cukierkitona126.000107,0
Wyroby czekoladowetona30.000100,6
Piwotys. hl7.660102,7
Spirytus surowy w przeliczeniu na 100°mln l 100°169,497,5
Wódki i spirytus butelkowany w przeliczeniu na 100°mln l 100°76,599,4
Papierosymld sztuk57107,5
Wyroby winiarskie - wina i miody pitnemln l155,1102,4
Przemysł solny
Sóltys. ton2.17599,0
Sól kamienna biała i warzonatys. ton88596,4

6. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej

Wartość produkcji globalnej przemysłu wytwarzającego energię elektryczną i cieplną w energetyce zawodowej w 1965 r. wyniesie 17,0 mld zł według cen porównywalnych, co stanowi wzrost w porównaniu z 1964 r. o 10,5%.

Krajowa produkcja energii elektrycznej według ilości powinna w 1965 r. osiągnąć poziom 44,6 mld kWh, co stanowi wzrost w porównaniu z 1964 r. o 9,0%.

Produkcja energii elektrycznej wytworzona z węgla brunatnego powinna osiągnąć w 1965 r. 11,8 mld kWh, co stanowi wzrost o 36%.

W 1965 r. należy przekazać do eksploatacji w energetyce krajowej 832,5 MW.

W energetyce zawodowej przyrost nowych mocy powinien wynieść 609 MW, a w energetyce przemysłowej 202,5 MW. Ponadto w 1965 r. należy przekazać 21 MW w elektrowni wodnej Tresna.

Szczególny wysiłek przemysłu energetycznego w 1965 r. powinien być skierowany na dotrzymanie napiętego harmonogramu budowy elektrowni Adamów i Pątnów opalanych węglem brunatnym.

Terminowa realizacja tych elektrowni w 1965 r. będzie miała zasadnicze znaczenie dla sytuacji energetycznej kraju w latach 1966-1967.

Należy dążyć do dalszej poprawy wskaźników techniczno-ekonomicznych, zwłaszcza wskaźnika jednostkowego zużycia paliwa umownego, który powinien być obniżony z 423 g/kWh w 1964 r. do 413 g/kWh w 1965 r. Straty sieciowe energii elektrycznej należy utrzymać najwyżej na poziomie przewidywanego wykonania 1964 r., tj. 12,0%.

7. Przemysł paliw

Wartość produkcji globalnej w cenach porównywalnych przemysłu paliw w 1965 r. wyniesie 58,2 mld zł, co stanowi wzrost w porównaniu z 1964 r. o 7,7%.

Wydobycie węgla kamiennego w 1965 r. ustala się w wysokości 118,5 mln ton, tj. o 1,3% więcej niż w 1964 r.

Wydobycie węgla gazowo-koksowego typu 33-38 powinno osiągnąć 24.510 tys. ton.

Wydobycie grubych sortymentów węgla energetycznego powinno wynieść 30,2 mln ton.

Jednocześnie należy przedsięwziąć dalsze środki techniczne i organizacyjne w celu uzyskania poprawy jakości węgla, a zwłaszcza węgla przeznaczonego na eksport oraz dla koksownictwa.

W celu zapewnienia dalszego wzrostu wydobycia węgla kamiennego w latach następnych należy:

- przekazać do wstępnej eksploatacji kopalnię węgla kamiennego "Moszczenica";

- kontynuować budowę kopalń: Mortimer-Porąbka, 1 Maja, Jastrzębie, Szczygłowice, Zofiówka, Borynia i Staszic;

- kontynuować rozbudowę kopalń: Wesoła, Ziemowit, Julian i Halemba;

- kontynuować budowę 41 nowych poziomów wydobywczych;

- przekazać do eksploatacji 4 nowe poziomy wydobywcze w kopalniach: Komuna Paryska (poziom 170), Mortimer-Porąbka (poziom 270), Bobrek (poziom 726), Miechowice (poziom 850);

- przekazać do eksploatacji 6 sortowni w kopalniach: Siersza, Murcki, Komuna Paryska, Milowice, Siemianowice i Moszczenica o łącznej zdolności przeróbczej 1770 t/h, sortownię drobnych sortymentów w kopalni Matylda o zdolności 120 t/h, 3 płuczki w kopalniach: Ziemowit, Halemba i Bobrek o łącznej zdolności przeróbczej 810 t/h, 3 płuczki piaskowe w kopalniach: Janina, Murcki, Wieczorek i płuczkę kaskadową w kopalni Wanda-Lech o łącznej zdolności przeróbczej 320 t/h oraz 2 zakłady przeróbcze w kopalniach Staszic i Siemianowice o łącznej zdolności 675 t/h.

W przemyśle węgla brunatnego należy w 1965 r. osiągnąć wydobycie w wysokości 24.700 tys. ton, co oznacza wzrost w porównaniu do 1964 r. o 19,3%, w tym węgla grubego 1000 tys. ton.

W zakresie inwestycji należy zakończyć budowę odkrywki Turów II, osiągając projektową zdolność produkcyjną tej odkrywki w wysokości 17-19 mln ton wydobycia na rok.

W rejonie Konina należy kontynuować budowę odkrywki Kazimierz, przygotowując ją do rozpoczęcia wydobycia w 1966 r. w wysokości 200 tys. ton. Ponadto w tym rejonie należy rozpocząć w 1965 r. budowę odkrywki Jóźwin, która ma dać pierwsze wydobycie w 1970 r. Należy również rozpocząć budowę odkrywki Władysławów, która powinna dać pierwsze wydobycie w 1968 r.

W zakresie przemysłu naftowego i gazowniczego należy wykonać wiercenia eksploatacyjne w stopniu zapewniającym planowane na 1965 r. i dalsze lata wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego.

W celu zagospodarowania coraz większych ilości gazu ziemnego z rejonu Karpat, Przedgórza i z importu należy kontynuować program budowy gazociągów gazu ziemnego i oddać w 1965 r. około 250 km rurociągów magistralnych gazu ziemnego, w tym 185 km gazociągu Jarosław - Puławy.

Należy również rozprowadzić państwową siecią gazociągów i racjonalnie zagospodarować 2.015 mln Nm3 gazu ziemnego oraz 1925 mln Nm3 gazu koksowniczego. W związku z tym należy między innymi zwiększyć zużycie gazu ziemnego w procesie wielkopiecowym Huty im. Lenina z 45 mln m3 w 1964 r. do 200 mln m3 w 1965 r., a ponadto na inne cele w tym kombinacie około 100 mln m3.

W przemyśle rafinerii nafty należy zapewnić przerób ropy naftowej w wysokości 3,38 mln ton, w tym 2,0 mln ton w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Ponadto należy w tych zakładach rozpocząć w III kwartale 1965 r. eksploatację instalacji utleniania asfaltu oraz instalację przerobu siarkowodoru na siarkę, a w IV kwartale 1965 r. należy rozpocząć eksploatację instalacji komorowego koksowania i zakończyć budowę krakingu katalitycznego.

W Rafinerii Nafty "Czechowice" należy rozpocząć prace zmierzające do zwiększenia zdolności przerobowej destylacji rurowo-wieżowej w celu przygotowania tej rafinerii do zwiększonego przerobu ropy w następnych latach.

8. Hutnictwo żelaza

Wartość produkcji globalnej hutnictwa żelaza w 1965 r. wyniesie 58,8 mln zł według cen porównywalnych, co stanowi wzrost w porównaniu z 1964 r. o 6,4%.

Krajowa produkcja stali powinna osiągnąć poziom 9004,4 tys. ton., a wyrobów walcowanych 6050 tys. ton, w tym wyrobów walcowanych ze stali jakościowej 742 tys. ton.

Do podstawowych zadań hutnictwa w 1965 r. należy:

- osiągnięcie wskaźnika uzysku wyrobów walcowanych z wlewka w wysokości co najmniej 73,8%,

- zmniejszenie zużycia koksu na tonę surówki przeliczonej na martenowską z 885 kg w 1964 r. do 870 kg w 1965 r.,

- uzyskanie przy produkcji szyn w hutach "Pokój" i "Kościuszko" szyn klasy 1a w ilości co najmniej 85%.

W zakresie inwestycji do podstawowych zadań w hutnictwie żelaza należą:

- uruchomienie w Hucie im. Lenina:

- kompleksu stalowni konwertorowo-tlenowej w IV kwartale 1965 r.,

- 9 baterii koksowniczej w kwietniu 1965 r.,

- 10 baterii koksowniczej w czerwcu 1965 r.,

- II etapu walcowni drutu w I kwartale 1965 r.,

- zaawansowanie budowy wielkiego pieca nr 5 w Hucie im. Lenina, tak aby zapewnić przekazanie go do eksploatacji w IV kwartale 1966 r.,

- uruchomienie w II kwartale 1965 r. walcowni rur na gorąco w Hucie im. Świerczewskiego,

- uruchomienie w IV kwartale 1965 r. wydziału taśmy zimno walcowanej w Hucie Warszawa. Rozruch tego wydziału powinien rozpocząć się w II kwartale 1965 r.

9. Hutnictwo metali nieżelaznych

Wartość produkcji globalnej hutnictwa metali nieżelaznych w 1965 r. wyniesie 14,7 mld zł według cen porównywalnych, co stanowi wzrost o 2,2% w porównaniu z 1964 r. W tym wartość wyrobów walcowanych, prasowanych i ciągnionych z metali nieżelaznych przeznaczonych na zbyt powinna wzrosnąć w 1965 r. w porównaniu z 1964 r. o 4,7%.

Produkcję aluminium ustala się w wysokości 48 tys. ton, cynku 186 tys. ton, miedzi 36,5 tys. ton i ołowiu rafinowanego 41,5 tys. ton.

W zakresie inwestycji należy:

- oddać do eksploatacji w IV kwartale 1965 r. I i II piec przewałowy oraz zapewnić oddanie do eksploatacji następnych dwóch pieców przewałowych w II kwartale 1966 r. w Hucie Cynku w Miasteczku Śląskim,

- kontynuować budowę Huty Aluminium w Koninie, tak aby w IV kwartale 1966 r. osiągnąć zdolność produkcyjną 47,5 tys. ton,

- ukończyć w II półroczu 1965 r. budowę I etapu flotacji oraz oddziału wzbogacania rud siarczkowych w ciężkich cieczach zawiesinowych w kopalni "Trzebionka".

Ponadto w hutnictwie metali nieżelaznych należy podjąć odpowiednie środki, zapewniające pełne zagospodarowanie złomów i odpadów metali nieżelaznych.

10. Przemysł maszynowy i konstrukcji metalowych, przemysł elektrotechniczny, przemysł środków transportu, przemysł metalowy

Łączna wartość produkcji globalnej według cen porównywalnych wymienionych gałęzi przemysłu wyniesie w 1965 r. 182,9 mld zł, co stanowi wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 1964 r. o 11,6%.

Podstawowym zadaniem tych gałęzi przemysłu w 1965 r. powinna być pełna i terminowa realizacja planowych dostaw na cele eksportu, zaopatrzenia inwestycji krajowych oraz rynku wewnętrznego i ścisłe wykonywanie planu asortymentowego.

Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwój produkcji przeznaczonej na eksport, zapewniając jej odpowiedni poziom techniczny i wysoką jakość.

Dalszym ważnym zadaniem jest zwrócenie uwagi na realizację zadań oszczędnościowych w zakresie zużycia materiałów i surowców, a w szczególności wyrobów hutniczych, między innymi przez ścisłe przestrzeganie ustalonych norm zużycia, zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych, zmiany konstrukcyjne wyrobów w kierunku zmniejszenia ich ciężaru, zastępowanie materiałów deficytowych i stosowanie profili oszczędnościowych.

Należy również zapewnić rozwój produkcji części zamiennych do maszyn, urządzeń oraz środków transportu.

W przemyśle maszynowym należy stworzyć warunki do pełnej realizacji planu postępu technicznego w zakresie przygotowania i uruchomienia produkcji nowych wyrobów oraz unowocześnienia wyrobów obecnie produkowanych. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie terminowej realizacji planowanych inwestycji, zwłaszcza w zakładach produkujących wyroby na eksport i kooperację wewnętrzną oraz w podstawowych dziedzinach wytwórczości przemysłu maszynowego.

W działalności inwestycyjnej przemysłu maszynowego należy szczególnie dopilnować uzgodnienia terminów robót budowlano-montażowych z terminami wyposażenia obiektów w maszyny i urządzenia.

Należy rozwijać produkcję części, elementów i zespołów służących do kompletacji wyrobów gotowych. Wykorzystywać należy w szerszym zakresie również współpracę kooperacyjną z krajami-członkami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, specjalizującymi się w danej dziedzinie produkcji.

W przemyśle maszyn energetycznych należy przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia realizacji produkcji turbin parowych, generatorów i transformatorów elektrycznych oraz znacznego zaawansowania produkcji kotłów o wydajności pary 650 t/h z przeznaczeniem na eksport.

W przemyśle obrabiarkowym należy zapewnić rozwój produkcji obrabiarek ciężkich, a w szczególności tokarek karuzelowych, tokarek tarczowych, wiertarko-frezarek, strugarek wzdłużnych. Ponadto należy zwrócić uwagę na terminowe wprowadzenie do produkcji nowoczesnych i wysokowydajnych typów obrabiarek.

W zakresie maszyn i urządzeń górniczych należy zapewnić wykonanie 15 sztuk maszyn wyciągowych głównych, 131 sztuk wrębiarek hydraulicznych, 20 sztuk kombajnów górniczych, 6 kompletów do zmechanizowanej obudowy górniczej.

W zakresie produkcji ciągników i maszyn rolniczych należy zapewnić terminową realizację dostaw dla rolnictwa oraz zwiększyć zdolności produkcyjne w zakresie produkcji ciągnikowych rozsiewaczy wapna, rozrzutników obornika, kosiarek konnych, siewników zbożowych, kopaczek do ziemniaków, suszarń do zielonek oraz maszyn i narzędzi do uprawy buraków w takim stopniu, aby od 1966 r. wielkość produkcji zaspokajała w pełni zapotrzebowanie rynku wewnętrznego i eksportu.

W przemyśle produkującym aparaturę i urządzenia dla przemysłu chemicznego należy zapewnić, obok terminowej dostawy urządzeń i maszyn dla nowych inwestycji, również dostawy sprzętu niezbędnego do modernizacji i intensyfikacji produkcji.

W przemyśle elektrotechnicznym należy opanować produkcję dalszych typów transformatorów wielkiej mocy, a mianowicie transformatora blokowego 130 MVA/220 kV i autotransformatora sieciowego 160 MVA 220/110 kV. Należy zwiększyć produkcję kopalnianych rozdzielni ognioszczelnych typu ROK-6, dostarczając gospodarce narodowej w 1965 r. przynajmniej 200 sztuk.

W przemyśle taboru kolejowego należy skoncentrować prace nad opanowaniem nowych konstrukcji czteroczłonu elektrycznego 7B/8B o mocy 2080 KM oraz założeń konstrukcyjnych dwuczłonowej elektrycznej jednostki podmiejskiej. Należy opracować dokumentację konstrukcyjną lokomotywy spalinowej o mocy około 1700 KM oraz zabezpieczyć terminowe wykonanie partii 18 lokomotyw spalinowych o mocy 800 KM z przekładnią elektryczną typu 6D-800 i 20 lokomotyw spalinowych o mocy 750 KM na importowanych zespołach TGM3. Ponadto należy skoncentrować prace nad uruchomieniem informacyjnej serii silników do lokomotyw spalinowych o mocy 800 KM i 1600 KM w oparciu o dokumentację krajową, a w szczególności zabezpieczyć wykonanie serii informacyjnej silników 8.C.22 i 12.C.22. W zakresie wagonów należy wykonać 16.392 sztuk wagonów towarowych normalno- i szerokotorowych oraz 520 sztuk wagonów osobowych.

W przemyśle motoryzacyjnym należy zwrócić szczególną uwagę na terminowość prac zmierzających do unowocześnienia produkowanych samochodów oraz podniesienia ich jakości. Należy również zabezpieczyć realizację planu dostaw części zamiennych do pojazdów produkcji krajowej.

W przemyśle okrętowym należy zapewnić terminową realizację dostaw statków handlowych i rybackich armatorom krajowym i zagranicznym oraz skoncentrować prace nad modernizacją dotychczas produkowanych serii statków, a w szczególności bazy rybackiej 10000 DWT, drobnicowca 5400 DWT oraz trawlerów rybackich. W zakresie produkcji maszyn i urządzeń okrętowych należy skoncentrować prace nad uruchomieniem nowych typów silników do napędu głównego statków w oparciu o konstrukcję krajową i licencyjną, w celu zapewnienia dostaw stoczniom krajowym i na eksport łącznie 65 sztuk silników głównych, w tym 24 silniki typu TD.48. Należy ponadto zabezpieczyć niezbędną ilość ciężkich odlewów elementów silników okrętowych, jak również rozszerzyć obecnie produkowane typowielkości turboładowarek i wirówek do olejów napędowych. W zakresie wyposażenia maszynowego statków należy skoncentrować prace nad uruchomieniem maszyn do przeróbki ryb na statkach.

W przemyśle metalowym należy rozwinąć produkcję drutów i splotów strunobetonowych do produkcji elementów prefabrykowanych z betonu sprężonego. Należy również zwiększyć produkcję drutów profilowanych dla potrzeb przemysłu lekkiego, a w szczególności drutów na struny tkackie, obicia zgrzeblarskie oraz obicia piłowe dla zgrzeblarek i rozwłókniarek.

W zakresie produkcji artykułów trwałego użytku należy dążyć do rozwijania produkcji nowych wyrobów poszukiwanych przez odbiorców, podnoszenia jakości wyrobów oraz dostosowywania asortymentu produkcji do wymogów rynku wewnętrznego i eksportu oraz zapewnić odpowiednią ilość produkcji części zamiennych do artykułów trwałego użytku. W szczególności należy rozwijać nadal produkcję lodówek domowych i osiągnąć w 1965 r. poziom 290 tys. sztuk, z równoczesnym zwiększeniem udziału lodówek sprężarkowych.

11. Przemysł chemiczny i gumowy.

Wartość produkcji globalnej przemysłu chemicznego i gumowego w 1965 r. wyniesie 66,1 mld zł według cen porównywalnych, co stanowi wzrost o 10,2% w porównaniu z 1964 r.

Podstawowe zadania dla tego przemysłu w 1965 r. są następujące:

- zwiększenie produkcji siarki do poziomu 432 tys. ton, wraz z dodatkowymi zadaniami w wysokości 20 tys. ton, tj. o 37,1% w stosunku do 1964 r. w celu zaspokojenia potrzeb krajowych oraz zwiększenia eksportu;

- wyprodukowanie 385 tys. ton nawozów azotowych (w N2), 332 tys. ton nawozów fosforowych (w P2O5), 1.100 tys. ton nawozów wapniowych (w CaO) oraz środków ochrony roślin o wartości 790 mln zł według cen porównywalnych;

- wydatne zwiększenie produkcji włókien syntetycznych - z 13,6 tys. ton w 1964 r. do 23,5 tys. ton, tj. o 72,8% w stosunku do poziomu uzyskanego w 1964 r., w tym 13 tys. ton włókien poliamidowych, 6,5 tys. ton włókien poliestrowych oraz uruchomienie w skali przemysłowej produkcji włókien poliakrylonitrylowych w ilości 4 tys. ton;

- osiągnięcie przez przemysł włókien chemicznych wydatnej poprawy jakości produkowanych włókien sztucznych i syntetycznych, w tym szczególnie stilonu ciągłego przeznaczonego do produkcji wyrobów elastilowych; do ważnych zadań należy uruchomienie produkcji włókna typu elana grubości 1,5 den dla potrzeb przemysłu bawełnianego;

- zwiększenie produkcji tworzyw sztucznych do 127,6 tys. ton, tj. o 15,3% w stosunku do poziomu w 1964 r., w tym 3 tys. ton polietylenu;

- zwiększenie produkcji wyrobów farmaceutycznych do 5.891 mln zł według cen porównywalnych, tj. o 6,8% w celu maksymalnego zaspokojenia potrzeb krajowych oraz zapewnienia eksportu wyrobów farmaceutycznych o wartości 125 mln zł dewizowych;

- zwiększenie produkcji ciekłych środków piorących o 43,8% w stosunku do produkcji w 1964 r.

Dla zapewnienia dalszego rozwoju przemysłu siarkowego należy w 1965 r. zapewnić terminowe prowadzenie prac inwestycyjnych przy budowie nowej kopalni rudy siarkowej w Machowie, w celu uzyskania pierwszej produkcji siarki z tej kopalni w 1969 r.

Dla zapewnienia założonego poziomu produkcji nawozów azotowych w 1965 r. oraz programu rozwoju produkcji tych nawozów w następnych latach należy w Zakładach Azotowych w Tarnowie rozpocząć eksploatację I ciągu półspalania gazu ziemnego i możliwie najszybciej uzyskać projektową zdolność produkcyjną amoniaku syntetycznego w wysokości 190 ton na dobę oraz oddać do eksploatacji drugi analogiczny ciąg w III kwartale 1965 r.

W Zakładach Azotowych w Puławach należy zapewnić zakończenie budowy i oddać do eksploatacji I ciąg produkcji amoniaku syntetycznego o zdolności produkcyjnej 300 ton na dobę i mocznika 500 ton na dobę, w celu rozpoczęcia rozruchu produkcyjnego tych instalacji w IV kwartale 1965 r.

Ponadto należy intensywnie kontynuować rozpoczętą w 1964 r. budowę Fabryki Nawozów Azotowych Puławy II.

W celu zapewnienia dalszego rozwoju produkcji nawozów fosforowych, należy w Kopalni i Zakładach Przetwórczych Siarki w Tarnobrzegu zakończyć intensyfikację oddziału superfosfatu, aby w końcu 1965 r. uzyskać w tym zakładzie zdolność produkcyjną 400 tys. ton superfosfatu. W Gdańskiej Fabryce Kwasu Siarkowego należy zapewnić terminowe zakończenie budowy i oddanie do ruchu w IV kwartale 1965 r. oddziału kwasu siarkowego o zdolności produkcyjnej 100 tys. ton rocznie.

W celu zapewnienia surowców niezbędnych do produkcji włókien syntetycznych należy:

- w Zakładach Koksochemicznych w Blachowni osiągnąć na nowej instalacji zdolność produkcyjną projektową tereftalanu dwumetylu w wysokości 8800 ton rocznie;

- w Zakładach Azotowych w Tarnowie rozbudować instalację do produkcji kaprolaktamu w celu uzyskania w III kwartale 1965 r. przyrostu zdolności produkcyjnej 3.800 ton kaprolaktamu oraz skoncentrować wysiłki nad terminowym zakończeniem budowy i przeprowadzeniem rozruchu I etapu instalacji akrylonitrylu na bazie acetylenu z gazu ziemnego, tj. w III kwartale 1965 r.

Dostawy akrylonitrylu z Zakładów Azotowych w Tarnowie do produkcji anilany w Łódzkich Zakładach Włókien Sztucznych powinny wynieść w 1965 r. co najmniej 500 ton.

W celu wydatnego zwiększenia produkcji tworzyw sztucznych po 1965 r. należy zapewnić terminowe zakończenie budowy i oddanie do ruchu instalacji o zdolności produkcyjnej 40 tys. ton rocznie polichlorku winylu na bazie acetylenu z gazu ziemnego w Zakładach Azotowych w Tarnowie w III kwartale 1965 r. oraz II instalacji polietylenu wysokociśnieniowego o zdolności produkcyjnej 8000 ton rocznie w Zakładach Koksochemicznych "Blachownia" w IV kwartale 1965 r.

12. Przemysł materiałów budowlanych

Wartość produkcji globalnej przemysłu materiałów budowlanych w 1965 r. wyniesie 21,7 mld zł, co stanowi wzrost w porównaniu z 1964 r. o 6,9%.

Największy wzrost produkcji powinien być uzyskany w 1965 r. w zakresie: płyt azbestowo-cementowych (o 23,8%), rurek drenarskich (o 17,0%), dachówki ceramicznej (o 20,2%) oraz materiałów ściennych ogółem (o 13,8%), w tym żelbetowych i betonowych o 23,2%.

Produkcja cementu w skali kraju powinna osiągnąć poziom 9.540 tys. ton, w tym dodatkowe zadania 160 tys. ton.

Dla zapewnienia przyjętego w planie na 1965 r. wzrostu produkcji należy zwrócić szczególną uwagą na przebieg realizacji inwestycji przemysłu materiałów budowlanych.

W 1965 r. należy zakończyć budowę i przekazać do eksploatacji: Cementownię "Rudniki", Zakłady Produkcji Elementów Budowlanych "Reda II", "Lidzbark Welski" i "Kolbuszowa", Zakład Produkcji Kruszyw Lekkich w Bytomiu, Zakład Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Wierzbicy.

Należy również zapewnić terminową realizację budowy: Cementowni "Nowiny", Zakładów Przemysłu Wapienniczego "Bukowa", Zakładów Produkcji Elementów Budowlanych "Długi Kąt" i "Lubet" w Lublinie oraz Oddziału Strunobetonów "Faelbet" na Żeraniu i Zakładu Materiałów Izolacyjnych w Nidzicy.

13. Przemysł szklarski

Wartość produkcji globalnej w przemyśle szklarskim w 1965 r. wyniesie 4,4 mld zł, co stanowi wzrost w porównaniu z 1964 r. o 9,6%. Należy zakończyć budowę Oddziału Opakowań Szklanych w Wyszkowie, Oddziału Szkła Technicznego w Wołominie oraz zapewnić terminową realizację budowy Huty Szkła Okiennego Sandomierz (II linia produkcyjna).

Ważnym zadaniem przemysłu szklarskiego jest poprawa jakości produkcji i dostosowanie asortymentu do aktualnych potrzeb rynku krajowego i handlu zagranicznego.

14. Przemysł porcelanowo-fajansowy

Wartość produkcji globalnej przemysłu porcelanowo-fajansowego wyniesie w 1965 r. 1,5 mld zł, co stanowi wzrost w porównaniu z 1964 r. o 4,9%.

Dla osiągnięcia założonego programu produkcji należy w 1965 r. zakończyć budowę: Zakładów Porcelitu Stołowego w Chodzieży, Zakładów Wyrobów Kamionkowych w Suchedniowie i Zakładów Płytek Ściennych w Przysuchej oraz zapewnić terminową realizację budowy Zakładów Porcelany Stołowej we Włocławku i Zakładów Porcelany Stołowej "Krzysztof" w Wałbrzychu.

W przemyśle ceramiki stołowej należy zwrócić szczególną uwagę na poprawę jakości wyrobów oraz wprowadzenie do produkcji nowych asortymentów i wzorów dekoracyjnych dostosowanych do wymagań odbiorców zagranicznych i krajowych.

15. Przemysł drzewny

Wartość produkcji globalnej według cen porównywalnych w przemyśle drzewnym w 1965 r. wyniesie 26,9 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z 1964 r. o 4,2%.

Przyjęte na 1965 r. zwiększenie produkcji płyt pilśniowych o 28,4% i płyt wiórowych o 21,9% powinno być osiągnięte głównie przez intensyfikację produkcji w uruchomionych w 1964 r. Zakładach Płyt Pilśniowych w Czarnkowie i w Przemyślu oraz przez uruchomienie produkcji w Fabryce Płyt Wiórowych w Suwałkach. Ponadto należy wprowadzić 4-zespołowy system pracy w Zakładach Płyt Wiórowych w Szczecinku.

Wzrost produkcji mebli o 7,1% powinien zapewnić zwiększenie w stosunku do 1964 r. dostaw mebli na rynek krajowy o 7,6% i na eksport o 12,2%, przy jednoczesnym unowocześnieniu produkcji, odpowiadającej aktualnym normom budownictwa mieszkaniowego i wymaganiom odbiorców.

Ważnym zadaniem przemysłu tartacznego jest osiągnięcie eksportu tarcicy w wysokości 950 tys. m3 oraz dostosowanie sortymentów produkowanej tarcicy do potrzeb odbiorców, w celu wyeliminowania z produkcji sortymentów, których gromadzą się nadmierne zapasy. Należy również dążyć do zwiększenia produkcji gotowych elementów tarcicy dla potrzeb przemysłu meblarskiego, stoczniowego i transportowego co najmniej do 70 tys. m3.

16. Przemysł papierniczy

Wartość produkcji globalnej według cen porównywalnych w przemyśle papierniczym wyniesie w 1965 r. 10,3 mld zł, co oznacza wzrost o 2,6% w porównaniu z 1964 r.

Założony wzrost produkcji celulozy o 7,2% należy osiągnąć głównie przez intensyfikację uruchomionego w 1964 r. Oddziału Celulozy Słomowej we Włocławku oraz przez uruchomienie w 1965 r. celulozowni w Ostrołęce.

Przyrost produkcji papieru o 8,2 tys. ton powinien być uzyskany przez intensyfikację produkcji na starych maszynach oraz przez uruchomienie nowych maszyn papierniczych w Żywcu i w Krapkowicach.

Dla lepszego zaspokojenia potrzeb rynku krajowego w zakresie papierów drukowych i piśmiennych oraz worków i opakowań tekturowych należy zwrócić szczególną uwagę na terminową realizację inwestycji: celulozowni w Świeciu i Ostrołęce, papierni w Kostrzynie i w Żywcu oraz na realizację programu modernizacji maszyn i urządzeń, a przede wszystkim I maszyny papierniczej w Skolwinie.

Należy również realizować program obniżenia gramatur poszczególnych asortymentów papieru bez pogorszenia parametrów wytrzymałościowych.

17. Przemysł włókienniczy, przemysł odzieżowy, przemysł skórzano-obuwniczy

Wartość produkcji globalnej według cen porównywalnych wymienionych wyżej gałęzi przemysłu powinna osiągnąć w 1965 r. 94,9 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z 1964 r. o 5,9%.

Wartość produkcji globalnej przemysłu włókienniczego powinna wynieść 58,9 mld zł, przemysłu odzieżowego 21,2 mld zł, przemysłu skórzano-obuwniczego 14,8 mld zł.

Ważnym zadaniem przemysłu lekkiego w 1965 r. jest bieżące dostosowywanie asortymentu produkowanych wyrobów, a w szczególności tkanin, konfekcji z tkanin, wyrobów dziewiarskich i pończoszniczych, obuwia i innych wyrobów przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzano-obuwniczego do potrzeb rynku wewnętrznego i eksportu.

Należy rozwijać produkcję na eksport takich wyrobów, na których osiąga się najbardziej korzystne wskaźniki opłacalności eksportu, a przede wszystkim wyrobów o szlachetnym wykończeniu.

Należy rozszerzać stosowanie w przemyśle włókienniczym włókien chemicznych produkcji krajowej; w stosunku do łącznego zużycia surowców włókienniczych (bez włókien łykowych i szmat) udział włókien chemicznych powinien osiągnąć w 1965 r. 43,3%, w tym włókien syntetycznych 7,7%. Ponadto w dalszym ciągu należy zwiększać zużycie tańszych gatunków surowców importowanych włókienniczych i skórzanych, bez pogorszenia jakości wyrobów gotowych.

W celu zapewnienia odpowiedniego przyrostu zdolności produkcyjnych należy w wyniku realizowanych inwestycji oddać do eksploatacji: w Zduńskowolskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego przędzalnię o 39,2 tys. wrzecion, w Toruńskiej Przędzalni Wełny Czesankowej 46,5 tys. wrzecion, w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Fastach w tkalni 152 krosna, w Kaliskich Zakładach Przemysłu Jedwabniczego w tkalni 154 krosna oraz Zakład Przemysłu Odzieżowego w Tomaszowie Mazowieckim o zdolności przerobowej 3,2 mln mb tkanin.

W przemyśle bawełnianym należy dążyć do zwiększenia ilości zainstalowanych wrzecion ponad liczbę planu wraz z maszynami towarzyszącymi na wolnych powierzchniach produkcyjnych, jakie powstają w wyniku modernizacji technologii przędzalnictwa.

18. Przemysł spożywczy

Wartość produkcji globalnej przemysłu spożywczego w 1965 r. wyniesie 138,8 mld zł według cen porównywalnych, co stanowi wzrost w porównaniu z 1964 r. o 4,6%.

Do głównych zadań przemysłu spożywczego w 1965 r. należy:

- usprawnienie skupu i kontraktacji surowców oraz właściwe zabezpieczenie masy towarowej przed stratami na punktach odbioru surowców;

- lepsze wykorzystanie surowców oraz pełne zagospodarowanie odpadów przemysłowych w całym przemyśle na cele paszowe;

- urozmaicanie i rozszerzanie asortymentów artykułów eksportowych o wyższym stopniu przetwórstwa oraz dostosowanie jakości i estetyki opakowań do wymagań odbiorców zagranicznych.

W zakresie realizacji programu inwestycyjnego w przemyśle spożywczym należy:

- kontynuować budowę Zakładów Mięsnych w Warszawie na Żeraniu i w Nisku;

- kontynuować i ukończyć budowę glukozowni przy Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Łomży;

- oddać do użytku rozbudowywaną chłodnię w Lublinie i kontynuować budowę chłodni w Szczecinie;

- mechanizować i rozbudowywać punkty odbioru buraków;

- rozpocząć budowę 9 magazynów i elewatorów zbożowych;

- rozbudować zdolności produkcyjne w przemyśle paszowym o około 238 tys. ton przez oddanie do użytku 7 wytwórni pasz oraz kontynuować budowę 6 dalszych wytwórni przewidzianych do zakończenia w 1966 r.;

- ukończyć budowę oddziału drożdży paszowych w Goświnowicach oraz kontynuować budowę oddziałów drożdży paszowych w Przeworsku, Lublinie i Żyrardowie, które powinny być oddane do eksploatacji w 1966 r.;

- położyć szczególny nacisk na wykonanie zadań z zakresu utylizacji i unieszkodliwienia ścieków przemysłowych;

- powiększyć flotę rybacką o następujące jednostki: 3 trawlery motorowe B 23, 4 trawlery zamrażalnie B 18, 4 trawlery przetwórnie B 15;

- oddać do użytku 4 zakłady utylizacyjne oraz oddziały produkcji mączki zwierzęcej budowane przy 5 zakładach mięsnych i kontynuować w dalszych latach rozbudowę sieci zakładów utylizacyjnych.

19. Przemysł objęty planowaniem terenowym

W zakresie przemysłu planowanego terenowo należy zwrócić szczególną uwagę na:

- rozszerzenie produkcji eksportowej;

- rozwój usług dla ludności, zwłaszcza w zakresie napraw artykułów gospodarstwa domowego, pojazdów mechanicznych, robót remontowo-budowlanych i pralnictwa;

- rozszerzenie asortymentu artykułów przeznaczonych na rynek;

- rozwój celowej i ekonomicznie uzasadnionej kooperacji opartej na wieloletnich umowach między zakładami przemysłu terenowego a zakładami przemysłu kluczowego, bez zmniejszania jednak planu produkcji towarów rynkowych i usług dla ludności;

- organizowanie dodatkowych miejsc pracy w miejscowościach, gdzie występują nadwyżki siły roboczej, przez rozwój chałupniczych form produkcji, rozwój produkcji pracochłonnej i szersze stosowanie pracy wielozmianowej w przemyśle terenowym, zwłaszcza w zakładach zmodernizowanych;

- zagospodarowanie i pełne wykorzystanie wszelkiego rodzaju surowców miejscowych, zastępczych, wtórnych i odpadowych;

- kontynuowanie prac w zakresie technicznie i ekonomicznie uzasadnionej specjalizacji i koncentracji produkcji.

IV.

Rolnictwo i skup.

1. Szacuje się, że wartość produkcji globalnej w cenach porównywalnych w 1965 r. wzrośnie o około 2,7% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu w 1964 r., przy czym produkcja roślinna powinna osiągnąć poziom o około 2,0% wyższy, a produkcja zwierzęca o około 3,6% wyższy niż w 1964 r.

Szacuje się, że produkcja końcowa brutto wzrośnie w 1965 r. o około 6,7%, a produkcja końcowa netto o 5,3% w porównaniu z 1964 r.

2. Należy dążyć do zwiększenia ogólnej powierzchni zasiewów z 15.342 tys. ha w 1964 r. do 15.400 tys. ha w 1965 r., tj. o około 60 tys. ha. Założony wzrost powierzchni zasiewów powinien być zrealizowany przez zwiększenie powierzchni zasiewów w państwowych gospodarstwach rolnych podległych i podporządkowanych Ministrowi Rolnictwa o około 42 tys. ha oraz w gospodarce chłopskiej o 16 tys. ha w drodze zagospodarowania gruntów Państwowego Funduszu Ziemi.
3. Zakłada się na 1965 r. następujący poziom plonów podstawowych ziemiopłodów (w q z ha):
%%
196519651965
planśrednich plonów z lat 1961-19641964

p. w.

Zboża ogółem16,9100,0103,7
Ziemniaki15099,396,8
Buraki cukrowe270100,096,4
Oleiste13,1100,0121,3
4. Na podstawie założonych plonów przyjmuje się do bilansów następujący poziom zbiorów podstawowych ziemiopłodów (w tys. ton):
1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Zboża ogółem14.800103,9
Ziemniaki42.00095,7
Buraki cukrowe12.15097,8
Oleiste390144,4
5. Przewiduje się, że stan pogłowia zwierząt gospodarskich na 30 czerwca kształtować się będzie następująco (w tys. sztuk):
1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Bydło ogółem9.940100,0
w tym: krowy5.97099,3
Trzoda chlewna13.000100,6
Owce2.95097,6
Konie2.55098,3
6. Przewiduje się, że produkcja podstawowych produktów zwierzęcych kształtować się będzie następująco:
Jednostka miary1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Żywiec ogółemtys. ton2.492106,4
w tym: wieprzowytys. ton1.575112,1
wołowytys. ton72097,3
Mlekomln l12.530101,3
Wełnatona7.260100,0
Jajamln sztuk5.950100,8
7. Ustala się, że skup podstawowych produktów roślinnych (łącznie z materiałem siewnym kwalifikowanym) ze zbiorów 1965 r. osiągnie następujące rozmiary (w tys. ton):
1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Zboża ogółem łącznie z wymianą za pasze3.000113,0
w tym: bez wymiany za pasze2.550108,3
Buraki cukrowe12.15097,8
Oleiste350155,6
Ziemniaki5.30096,4
8. Ustala się, że skup podstawowych produktów zwierzęcych osiągnie następujące rozmiary:
Jednostka miary1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Żywiec ogółemtys. ton1.813109,3
w tym: wieprzowytys. ton1.070118,9
wołowytys. ton65097,0
Żywiec ogółem w przeliczeniu na mięsotys. ton1.212112,2
Mlekomln l3.750103,4
Wełnatona6.530100,0
Jajamln szt.2.550100,0

Z ogólnej ilości 1.070 tys. ton skupu żywca wieprzowego dostawy z państwowego tuczu przemysłowego powinny wynieść w 1965 r. 64 tys. ton, co oznacza wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 1964 r. o 6,7%.

9. Dla wszystkich państwowych gospodarstw rolnych podległych Ministrowi Rolnictwa przyjmuje się następujące ustalenia:
1) Wartość produkcji globalnej w roku kalendarzowym 1965 wzrośnie szacunkowo o około 8,4%, w tym produkcji roślinnej o 9,7%, a produkcji zwierzęcej o 5,8%.
2) Zakłada się, że plony podstawowych ziemiopłodów kształtować się będą następująco (w q/ha):
%%
196519651965
planśrednich plonów z lat1964

p. w.

1961-1964
Zboża ogółem17,0100,0100,6
Ziemniaki140105,3101,4
Buraki cukrowe250112,198,0
Oleiste13,5103,8121,6
3) Przewiduje się, że stan pogłowia zwierząt gospodarskich na 30 czerwca kształtować się będzie następująco (w tys. sztuk)
1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Bydło ogółem1.248104,5
w tym: krowy477104,5
Trzoda chlewna686105,1
Konie10598,0
4) Ustala się, że dostawy ze zbiorów 1965 r. podstawowych produktów roślinnych (łącznie z materiałem siewnym kwalifikowanym) ze wszystkich państwowych gospodarstw rolnych podległych Ministrowi Rolnictwa osiągną następujące rozmiary (w tys. ton):
1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Zboża ogółem830103,8
Ziemniaki780100,0
Buraki cukrowe1.55099,7
Oleiste115143,8
5) Ustala się, że dostawy produktów zwierzęcych ze wszystkich państwowych gospodarstw rolnych podległych Ministrowi Rolnictwa osiągną następujące rozmiary:
Jednostka miary1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Żywiec ogółemtys. ton167108,4
w tym: wieprzowytys. ton56107,7
wołowytys. ton104109,5
Żywiec ogółem w przeliczeniu na mięsotys. ton94,4108,8
Mlekomln l825105,8
10. Zaopatrzenie rolnictwa w pasze treściwe z zasobów państwowych, łącznie z paszami na wymianę za zboże, w roku kalendarzowym 1965 powinno wynieść 2.725 tys. ton, w tym 2.240 tys. ton mieszanek pasz zawierających 513 tys. ton składników wysokobiałkowych. Z ogólnej ilości pasz przeznacza się 450 tys. ton mieszanek na wymianę za zboże.
11. Zaopatrzenie rolnictwa w nawozy mineralne pod zbiory 1965 r. powinno wzrosnąć w przeliczeniu na czysty składnik z 993 tys. ton w 1964 r. do 1.143 tys. ton, tj. o 15,1%. Dostawy z produkcji i importu poszczególnych nawozów mineralnych pod zbiory 1965 r. powinny osiągnąć następujący poziom (w tys. ton czystego składnika):
1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Nawozy ogółem (NPK)1.143115,1
w tym: azotowe (N)395111,0
fosforowe (P2O5)338123,8
potasowe (K2O)410112,6
Wapno nawozowe w przeliczeniu na CaO (łącznie z wapnem defekacyjnym)1.000111,1
12. Wartość zaopatrzenia rolnictwa w środki ochrony roślin ogółem powinna wzrosnąć z 518 mln zł w 1964 r. do 686 mln zł w 1965 r., tj. o 32,4%.
13. Nakłady na inwestycje produkcyjne w dziale rolnictwo (bez nakładów na budownictwo mieszkaniowe oraz bez nakładów zaliczonych do innych działów gospodarki narodowej) wzrosną z 19,9 mld zł w 1964 r. do 23,7 mld zł w 1965 r., tj. o około 19%, w tym inwestycje państwowe wzrosną z 10,2 mld zł do 12,7 mld zł, tj. o około 24,2%.

Szacuje się, że nakłady na inwestycje produkcyjne w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych wzrosną z 330 mln zł w 1964 r. do 375 mln zł w 1965 r., tj. o 13,6%.

Szacuje się, że nakłady na inwestycje ze środków Funduszu Rozwoju Rolnictwa wyniosą w 1965 r. 3,5 mld zł, co stanowi wzrost w porównaniu z 1964 r. o 34,6%.

Szacuje się, że nakłady na inwestycje produkcyjne w indywidualnych gospodarstwach chłopskich, finansowane z własnych środków chłopów, wyniosą 7,1 mld zł wobec 6,7 mld zł w 1964 r., tj. wzrosną o około 5,5%.

14. Nakłady inwestycyjne we wszystkich państwowych gospodarstwach rolnych podległych Ministrowi Rolnictwa (plan terenowy łącznie z planem centralnym, bez nakładów na meliorację i elektryfikację) wzrosną z 5,5 mld zł w 1964 r. do 6,8 mld zł w 1965 r., tj. o około 23,6%.
15. W ramach nakładów inwestycyjnych przeznaczonych w 1965 r. na melioracje w gospodarstwach chłopskich, rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i państwowych gospodarstwach rolnych należy w zakresie melioracji gruntów ornych przeprowadzić drenowanie nowe na obszarze 81 tys. ha i odbudować drenowanie na obszarze 72 tys. ha, a w zakresie melioracji trwałych użytków zielonych przeprowadzić melioracje rowami nowymi na obszarze 81 tys. ha oraz odbudować rowy na obszarze 46 tys. ha. Zagospodarowaniem pomelioracyjnym powinno być objętych 149 tys. ha łąk i pastwisk.
16. W ramach nakładów inwestycyjnych przeznaczonych w 1965 r. na elektryfikację rolnictwa zostanie zelektryfikowanych około 83 tys. zagród chłopskich oraz 492 państwowe gospodarstwa rolne (w tym reelektryfikacją objętych będzie 412 gospodarstw).
17. Kredyty inwestycyjne dla indywidualnych gospodarstw chłopskich, rolniczych spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych wyniosą 4.400 mln zł wobec 4.050 mln zł w 1964 r., tj. wzrosną o 8,6%.
18. Zaopatrzenie rolnictwa w traktory, silniki i maszyny rolnicze kształtować się będzie następująco:
1) Wartość dostaw traktorów, silników i maszyn rolniczych dla całego rolnictwa powinna wynieść w 1965 r. około 6,9 mld zł wobec 6,2 mld zł w 1964 r., tj. wzrosnąć o 11,7%.
2) Dostawy traktorów w 1965 r. powinny wynieść 20.950 sztuk wobec 19.870 sztuk w 1964 r., tj. wzrosnąć o 5,4%. Dostawy traktorów w przeliczeniu na 15 KM w 1965 r. wyniosą 25.700 sztuk, co oznacza wzrost o 10% w stosunku do 1964 r.
3) Wartość dostaw traktorów, silników i maszyn rolniczych dla kółek rolniczych i spółdzielni produkcyjnych powinna wzrosnąć z 2.280 mln zł w 1964 r. do 2670 mln zł w 1965 r., tj. o 17,1%. Dostawy traktorów wyniosą 12.620 sztuk wobec 11.640 sztuk w 1964 r., tj. wzrosną o 8,4%.

Dostawy ważniejszych maszyn traktorowych dla kółek rolniczych i spółdzielni produkcyjnych kształtować się będą następująco (w sztukach):

1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Siewniki zbożowe2.110168,8
Kosiarki6.170115,3
Snopowiązałki9.700159,0
Kopaczki8.150118,1
4) Wartość dostaw konnych maszyn rolniczych, silników oraz narzędzi dla indywidualnych gospodarstw chłopskich wyniesie w 1965 r. 1.680 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu z 1964 r. o 11,6%.

Dostawy rynkowe ważniejszych maszyn rolniczych konnych dla indywidualnych gospodarstw chłopskich kształtować się będą następująco (w sztukach):

1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Siewniki zbożowe41.000103,3
Kosiarki40.000112,7
Żniwiarki3.900185,7
Snopowiązałki2.00069,0
Kopaczki40.000118,7
19. Zaopatrzenie rynku wiejskiego w podstawowe materiały budowlane (łącznie z produkcją prywatną) powinno osiągnąć następujące rozmiary:
Jednostka miary1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Cementtys. ton2.530102,4
Materiały ściennemln jednostek ceramicznych2.150121,8
w tym: ze źródeł uspołecznionychmln jednostek ceramicznych1.825114,8
Wapno budowlanetys. ton690105,0
w tym: ze źródeł uspołecznionychtys. ton586104,3
Drewno budowlane w przeliczeniu na tarcicętys. m31.263104,3
w tym: z lasów państwowychtys. m3890106,5

Zaopatrzenie rynku wiejskiego w wyroby hutnicze na potrzeby budowlano-gospodarcze (łącznie z zaopatrzeniem spółdzielni usługowo-wytwórczych kółek rolniczych) wyniesie w 1965 r. około 156 tys. ton, tj. wzrośnie w porównaniu z 1964 r. o 7,3%.

Z powyższej ilości przeznacza się około 7,4 tys. ton wyrobów hutniczych dla Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" na budownictwo obór w gospodarstwach chłopskich.

20. Realizacja założonego wzrostu produkcji rolnej wymagać będzie zwrócenia szczególnej uwagi na:

- zapewnienie środków umożliwiających osiągnięcie założonego w planie zwiększenia powierzchni zasiewów;

- dalszy rozwój gospodarki nasiennej, zapewniający rolnictwu planowe odnowienie materiału siewnego, zwłaszcza zbóż, sadzeniaków ziemniaka oraz roślin strączkowych i motylkowych z uwzględnieniem szerszej uprawy poplonów ozimych i jarych;

- zapewnienie realizacji zadań w zakresie racjonalizacji gospodarki paszowej, a w szczególności w zakresie uruchomienia masowej wymiany zbóż na mieszanki paszowe oraz rozszerzenie uprawy poplonów ozimych, jarych i uszlachetnianie porostu na łąkach i pastwiskach;

- dalsze polepszenie gospodarki nawozowej poprzez bardziej racjonalne wykorzystanie obornika, zwiększenie stosowania wapna nawozowego oraz rozszerzenie wykorzystania torfu na cele nawozowe;

- zapewnienie pełnej realizacji programu rzeczowego w dziedzinie melioracji rolnych oraz zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych;

- rozbudowę i usprawnienie pracy przedsiębiorstw budowlanych wykonujących rosnący program budownictwa w państwowych gospodarstwach rolnych, spółdzielniach produkcyjnych oraz przedsiębiorstwach świadczących usługi na rzecz rolnictwa.

21. W celu dalszego gospodarczego umocnienia istniejących spółdzielni produkcyjnych zobowiązuje się Radę Ministrów do:

- zapewnienia spółdzielniom pierwszeństwa w uzyskiwaniu środków produkcji (nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, pasze, maszyny rolnicze) oraz pomocy agronomicznej;

- zapewnienia odpowiedniej pomocy kredytowej w ramach przewidzianych rozmiarów kredytów państwowych dla gospodarki chłopskiej.

V.

Leśnictwo.

1. Dla zaspokojenia potrzeb kraju oraz eksportu ustala się w 1965 r. ogólny rozmiar wyrębu drewna - grubizny w wysokości 16.293 tys. m3.

Z ilości tej przypada na pozyskanie drewna przez:

- przedsiębiorstwa lasów państwowych podległe Ministerstwu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 15.200 tys. m3

- gospodarstwa leśne parków narodowych 47 tys. m3

- lasy innych ministerstw 125 tys. m3

- lasy niepaństwowe 921 tys. m3

Zgodnie z założeniami planu 5-letniego we wszystkich dziedzinach gospodarki narodowej powinny być kontynuowane wysiłki w kierunku racjonalnego i oszczędnego zużywania drewna, pełniejszego wykorzystania niektórych gatunków drewna liściastego, odpadów zrębowych i drewna małowymiarowego oraz jak najszerszego rozwoju i stosowania dostępnych w kraju materiałów zastępujących drewno.

2. Wartość produkcji towarowej leśnictwa powinna wynieść w cenach zbytu (w mln zł):
1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Wartość produkcji towarowej ogółem13.249,4103,1
w tym: przedsiębiorstwa lasów państwowych11.225,0102,8
lasy niepaństwowe (drewno)699,8100,6
3. Pozyskanie drewna w całym leśnictwie według ważniejszych sortymentów powinno kształtować się następująco (w tys. m3):
1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Drewno grubizna ogółem (A + B)16.293,096,3
A. Drewno iglaste (grubizna)13.607,095,9
w tym: drewno tartaczne7.819,097,1
drewno kopalniakowe2.186,096,1
papierówka biała895,081,8
papierówka czerwona990,093,4
B. Drewno liściaste (grubizna)2.686,098,3
w tym: drewno tartaczne964,0100,2
Z ilości powyższych przypada na:
1. przedsiębiorstwa lasów państwowych:
Drewno grubizna ogółem (A + B)15.200,096,1
A. Drewno iglaste (grubizna)12.640,095,7
w tym:
drewno tartaczne7.110,096,7
drewno kopalniakowe2.175,096,0
papierówka biała880,081,5
papierówka czerwona980,093,3
B. Drewno liściaste (grubizna)2.560,097,6
w tym: drewno tartaczne900,099,0
2. lasy niepaństwowe
Drewno ogółem (grubizna A + B)921,098,4
A. Drewno iglaste (grubizna)830,096,9
w tym: drewno tartaczne648,099,4
B. Drewno liściaste (grubizna)91,0115,1
w tym: drewno tartaczne49,0119,9
4. Wywóz drewna z lasu w przedsiębiorstwach lasów państwowych ustala się w wysokości 14,3 mln m3, w tym transportem własnym 8,3 mln m3, z tego transportem mechanicznym 7,7 mln m3.
5. Zalesienia i odnowienia sztuczne powinny objąć powierzchnię - ogółem

134,9 tys. ha

w tym:na terenach przedsiębiorstw lasów państwowych94,0"
na terenach lasów niepaństwowych39,1"
Pielęgnowanie lasu powinno objąć powierzchnię551,1"
w tym:na terenach przedsiębiorstw lasów państwowych515,0"
na terenach lasów niepaństwowych30,0"
6. W dziedzinie zadrzewiania kraju ustala się następujące ważniejsze zadania:
-ogólna powierzchnia szkółek3.882ha
w tym:przedsiębiorstwa lasów państwowych2.277"
-sadzenie drzewek ogółem10.813,8tys. szt.
w tym:topoli4.481,1"

VI.

Transport i łączność.

1. Przewozy ładunków transportem publicznym i branżowym (bez transportu morskiego) powinny osiągnąć 532,3 mln ton, co oznacza wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1964 r. o 5,0%, w tym przewozy ładunków podstawowymi środkami transportu powinny kształtować się następująco (w mln ton):
1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Transport kolejowy normalnotorowy325,0102,8
Transport samochodowy publiczny i branżowy183,1106,6
Transport wodny śródlądowy5,4138,5

Nadawcy ładunków powinni zapewnić warunki do zwiększonego wykorzystania zdolności przewozowej kolei w I półroczu 1965 r. oraz w niedziele i święta w ciągu całego roku.

2. Przewiduje się, że przewozy pasażerów transportem kolejowym i samochodowym (Polskie Koleje Państwowe, wojewódzkie przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej, Krajowy Związek Spółdzielni Transportowych) osiągną 1.734,8 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 6,8% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1964 r., w tym przewozy pasażerów podstawowymi środkami transportu powinny kształtować się następująco (mln pasażerów):
1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Transport kolejowy normalnotorowy930103,3
Transport samochodowy (wojewódzkie przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej)758112,1
3. W zakresie elektryfikacji kolei należy włączyć do wstępnej eksploatacji następujące odcinki:

Łowicz - Łódź Kaliska - Zduńska Wola 130 km

Tarnowskie Góry - Herby Nowe - Karsznice 164 km

Wrocław - Wałbrzych - Kuźnice 109 km

Ponadto należy rozpocząć roboty elektryfikacyjne m.in. na odcinku Karsznice - Bydgoszcz - Maksymilianowo.

4. Podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne na kolejach powinny kształtować się następująco:
1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Obrót wagonu towarowego w dobach4,599,6
Zużycie węgla obliczeniowego w kg na 1000 brutto-tono-km:
w ruchu towarowym31,0100,3
w ruchu pasażerskim71,5100,4
5. W 1965 r. w ramach planu centralnego należy zbudować około 130 km dróg, przebudować około 110 km dróg oraz zbudować około 2,6 tys. mb. mostów i wiaduktów. W ramach planu terenowego przewiduje się budowę i przebudowę około 145 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej oraz budowę około 1,1 tys. mb. mostów.

Ponadto szacuje się, że wartość inwestycji zrealizowanych w ramach społecznych czynów drogowych wyniesie około 1.000 mln zł, w tym udział dotacji Państwa wyniesie około 340 mln zł.

6. Nakłady finansowe z budżetu Państwa na utrzymanie dróg państwowych powinny osiągnąć poziom 3,1 mld zł, a na utrzymanie dróg lokalnych 790,5 mln zł. Należy przeprowadzić kapitalne remonty około 6.400 km dróg państwowych oraz około 34,5 tys. mb. mostów na drogach państwowych.
7. Stan własnej floty morskiej powinien zwiększyć się z 1.122,9 tys. DWT według przewidywanego wykonania na koniec 1964 r. do 1.175,5 tys. DWT na koniec 1965 r. Przewozy ładunków flotą własną powinny osiągnąć 10,5 mln ton i 30,4 mld tono-mil.
8. Wartość usług Ministerstwa Łączności ogółem według cen bieżących powinna osiągnąć poziom 5.592,0 mln zł, co oznacza wzrost o 7,8% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1964 r. w warunkach porównywalnych.
9. W 1965 r. powinna nastąpić dalsza rozbudowa następujących urządzeń łączności:

- przyrost telefonicznej sieci miejscowej o 104 tys. km par (tj. osiągnięcie stanu 2.039 tys. km par),

- przyrost pojemności central miejscowych o 66 tys. numerów (tj. osiągnięcie stanu 976 tys. numerów),

- przyrost abonentów telefonicznych o 53 tys. abonentów (tj. osiągnięcie stanu 790 tys. abonentów).

10. W 1965 r. powinna być uruchomiona stacja telewizyjna na Świętym Krzyżu koło Kielc. Ponadto zwiększona zostanie moc stacji telewizyjnej w Gołogórze koło Koszalina z 2 do 10 kW. Długość łączy telewizyjnych na liniach radiowych powinna wzrosnąć o około 80 km i osiągnąć stan 4.056,4 km na koniec 1965 r.

VII.

Inwestycje i budownictwo.

1. Ustala się, że globalne rozmiary nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej wyniosą w 1965 r. 137,1 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu w 1964 r. o 8,6%.
2. Zakłada się, że w 1965 r. nakłady inwestycyjne według działów gospodarki narodowej ukształtują się następująco (w mld zł):
1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Ogółem gospodarka narodowa137,1108,6
w tym: przemysł56,1106,8
budownictwo4,3111,6
rolnictwo23,7119,0
leśnictwo0,594,7
transport i łączność14,0110,6
obrót towarowy3,7113,6
gospodarka komunalna4,4103,8
budownictwo mieszkaniowe21,0105,0
oświata, nauka i kultura6,2102,0
ochrona zdrowia, opieka społeczna i kultura fizyczna2,099,6
administracja publiczna, instytucje wymiaru sprawiedliwości, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, organizacje polityczne, społeczne i pozostałe1,299,6
3. Globalne nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej (bez inwestycji realizowanych w ramach czynów społecznych, środków Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy, inwestycji szybko rentujących się itp.) wyniosą w 1965 r. ogółem 118,5 mld zł, tj. wzrosną o 9,2% w porównaniu do przewidywanego wykonania 1964 r.

Przyjmuje się, że w ramach wyżej wymienionych nakładów w gospodarce uspołecznionej inwestycje rad narodowych wyniosą 29,6 mld zł, a inwestycje spółdzielczości łącznie ze spółdzielczością rolniczą i mieszkaniową wyniosą 10,3 mld zł, w tym plan terenowy 9,7 mld zł.

4. Szacuje się, że w 1965 r. nakłady nielimitowane, realizowane w ramach czynów społecznych, środków Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy, inwestycji szybko rentujących się itp. w gospodarce uspołecznionej (w planie centralnym i terenowym) wyniosą 4,4 mld zł.
5. Ocenia się, że ogólna kwota nakładów na inwestycje indywidualnych gospodarstw chłopskich wyniesie w 1965 r. 10,6 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu w 1964 r. o 6,0%.

Pomoc kredytowa Państwa dla indywidualnych gospodarstw chłopskich wyniesie w 1965 r. 4,1 mld zł.

Nakłady na indywidualne budownictwo mieszkaniowe ludności typu miejskiego ocenia się w 1965 r. na kwotę 3,4 mld zł.

6. Przewiduje się, że globalne nakłady na kapitalne remonty środków trwałych w gospodarce uspołecznionej wyniosą w 1965 r. 23,8 mld zł, tj. osiągną wzrost o 7,4% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 1964 r.
7. Przewiduje się, że w związku z założonym programem w zakresie inwestycji i kapitalnych remontów ogólne rozmiary robót budowlano-montażowych w kraju osiągną w 1965 r. wielkość 98,8 mld zł, tj. wzrosną o 7,9% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 1964 r.
8. W związku z planowaną strukturą inwestycji i remontów wykonawstwo robót budowlano-montażowych w podziale na grupy wykonawców powinno kształtować się następująco (w mln zł):
1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Ogółem98.799107,9
1. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe76.050108,8
w tym:
państwowe73.072109,0
budowlane spółdzielnie pracy2.850103,7
2. System gospodarczy (siły własne i obce)11.992103,7
3. Wykonawcy pozostali (ludność, rzemiosło)10.757106,3
9. Upoważnia się Radę Ministrów do:
1) ustalenia wypadków, w jakich mogą być zmienione - w toku wykonywania planu - globalne nakłady inwestycyjne, określone w niniejszej uchwale;
2) przeprowadzenia w planie zmian i przesunięć nakładów w dostosowaniu do stanu przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji planu centralnego i terenowego oraz dla zwiększenia koncentracji nakładów w zakresie inwestycji kontynuowanych kosztem inwestycji nowo rozpoczynanych.

VIII.

Geologia.

1. W zakresie prac geologiczno-poszukiwawczych należy wykonać: wierceń ręcznych 151,7 tys. mb., wierceń mechanicznych 534,0 tys. mb. oraz 13,7 tys. mb. robót górniczych.

Ponadto należy wykonać prace geofizyczne na ogólną kwotę 410,8 mln zł.

W wyniku wykonania powyższych prac należy:

- zabezpieczyć bieżące potrzeby w formie dokumentacji geologicznych,

- prowadzić badania podstawowe, których wyniki mają decydujący wpływ na dalsze poszukiwania, a tym samym na powiększenie bazy surowcowej.

2. W ramach zadań, o których mowa w ust. 1, należy w pierwszej kolejności:

dla bieżących potrzeb przemysłu:

- kontynuować prace rozpoznawcze i uzupełniające na złożach węgla kamiennego w zakresie zapewniającym planowaną rozbudowę kopalń,

- prowadzić dalsze prace rozpoznawcze i dokumentacyjne na złożach węgla brunatnego dla zabezpieczenia planowanego wydobycia w latach następnych, ze szczególnym uwzględnieniem złoża Bełchatów,

- dla zabezpieczenia planowanego wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego - prowadzić intensywne prace geologiczno-poszukiwawcze w rejonie Karpat, Przedgórza i Niżu,

- prowadzić dalsze prace rozpoznawcze w zakresie rud cynku i ołowiu na obszarze: Sikorka, Krzykawka, Laski,

- prowadzić prace rozpoznawcze w zakresie rud miedzi na złożach przedsudeckich oraz w rejonie złoża kopalni "Lubin",

- prowadzić prace rozpoznawcze w zakresie soli potasowych na złożu "Kłodawa",

- zapewnić odpowiednio duże zasoby surowców mineralnych dla potrzeb przemysłu materiałów budowlanych, a w szczególności kruszywa mineralnego,

- prowadzić prace geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne zapewniające prawidłowe zaopatrzenie w wodę obiektów przemysłowych, miast i osiedli oraz projektowanie inwestycji budowlanych, głównie hydroenergetycznych.

w zakresie badań podstawowych i poszukiwań:

- na Niżu kontynuować prace badawcze dla ustalenia perspektyw surowcowych tego rejonu, zwłaszcza pod kątem ustalenia dalszych poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

- prowadzić prace kartograficzne dla ustalenia obrazu budowy geologicznej obszarów ważnych z punktu widzenia występujących złóż surowców mineralnych,

- zintensyfikować prace poszukiwawcze w celu rozpoznania dodatkowych złóż rud cynku i ołowiu, węgla brunatnego, soli potasowo-magnezowych oraz innych surowców dla zabezpieczenia zasobami planowanego wydobycia w latach następnych.

3. Zintensyfikować prace geofizyczne w celu lepszego poznania terenów badanych oraz obniżenia kosztów poszukiwań.
4. Dla wykonania zadań, o których mowa w poprzednich ustępach, należy zapewnić nakłady w wysokości 2.092,8 mln zł w podziale na:
a) nakłady finansowane z budżetu 1.590,8 mln zł
b) nakłady finansowane z inwestycji 502,0 mln zł

IX.

Rozwój techniki.

Prace naukowo-badawcze

Sprawą szczególnej wagi dla dalszego postępu techniki w gospodarce narodowej jest intensyfikacja badań w najważniejszych kierunkach rozwojowych.

W roku 1965 należy w szczególności skoncentrować wysiłki nad przygotowaniem wprowadzenia metod matematycznych i techniki cyfrowej w planowaniu i zarządzaniu, projektowaniu i pracach naukowo-badawczych oraz nad opanowaniem i rozwinięciem produkcji maszyn matematycznych.

Należy kontynuować prace w dziedzinie:

- fizyki ciała stałego ze szczególnym uwzględnieniem półprzewodników, materiałów magnetycznych, procesów elektronicznych w ciałach stałych;

- fizyki i techniki jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem techniki pomiarowej, automatyzacji pomiarów i defektoskopii;

- elektroniki, a zwłaszcza teorii układów elektronicznych związanych z elementami półprzewodnikowymi, magnetycznymi, dielektrycznymi, lampami elektronowymi i jonowymi przy uwzględnieniu niezawodności i długowieczności podzespołów, urządzeń i systemów, a także elektroniki kwantowej, a zwłaszcza zastosowania laserów dla celów praktycznych;

- automatyzacji procesów wytwórczych na bazie szeroko zakrojonej współpracy z krajami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej;

- unowocześnienia konstrukcji i technologii wytwarzania maszyn i urządzeń.

W dziedzinie chemii szczególny nacisk należy położyć na rozwój badań stosowanych, a zwłaszcza w zakresie chemii i technologii produktów petro- i karbochemicznych, surowców i produktów nieorganicznych, polimerów, środków leczniczych i środków ochrony roślin oraz katalizy chemicznej.

Rozwijać należy również prace naukowo-badawcze związane z rozbudową przemysłu energetycznego, rozwojem systemów energetycznych, nowymi metodami wytwarzania energii, kompleksowym wykorzystaniem bazy paliwowej oraz szerokim wprowadzaniem nowych technologii w górnictwie przy dalszej intensyfikacji prac geologiczno-poszukiwawczych.

Należy kontynuować prace badawcze zmierzające do intensyfikacji produkcji rolnej i rozwoju bazy surowcowej dla przemysłu spożywczego oraz prace mające na celu zwiększenie produktywności lasów i racjonalizacji przerobu drewna.

Szczególnej opieki wymaga prowadzenie badań w dziedzinie racjonalnej gospodarki wodą oraz ochrony zasobów wody i powietrza przed zanieczyszczeniami.

Wdrożenia nowej techniki

W 1965 r. należy uzyskać dalsze korzystne zmiany w strukturze produkcji i w technice wytwarzania. Wyroby powinny cechować wysokie własności użytkowe i parametry zbliżone do standardów światowych zarówno z punktu widzenia techniczno-ekonomicznego, jak i wymogów estetyki przemysłowej.

Wykonywanie zadań w zakresie rozwoju techniki należy bazować na techniczno-organizacyjnej rekonstrukcji w układzie branżowym i międzybranżowym z uwzględnieniem specjalizacji w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Należy także uzyskać wydatne polepszenie podstawowych wskaźników techniczno-ekonomicznych, zwłaszcza związanych z głównymi kierunkami rozwojowymi, jakimi są: mechanizacja, elektryfikacja, automatyzacja procesów wytwórczych z jednoczesnym intensywnym rozwojem chemizacji.

W dziedzinie rozwoju bazy surowcowej należy prowadzić dalsze rozpoznanie i wykorzystanie zasobów naturalnych dla racjonalnego zagospodarowania towarzyszących im odpadów.

We wszystkich dziedzinach gospodarki narodowej należy dążyć do dalszego usprawnienia całokształtu gospodarki energetycznej poczynając od surowców, kończąc na produktach końcowych (ciepło, gaz, energia elektryczna).

Konieczne jest dalsze kontynuowanie koncentracji i specjalizacji produkcji. W związku z tym należy prowadzić intensywnie normalizację i zapewnić wymienność części i podzespołów wybranych maszyn i urządzeń.

Należy dalej wzmacniać koordynację z przemysłem prac naukowo-badawczych, doświadczalnych i projektowych oraz przyspieszyć wdrażanie wyników tych prac do produkcji.

Należy rozwijać współpracę naukowo-techniczną, projektową i doświadczalną krajów socjalistycznych w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

Ponadto należy więcej uwagi poświęcić wykorzystaniu patentów krajowych i zagranicznych.

W przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym należy opanować i uruchomić produkcję około 200 nowych typów maszyn i urządzeń, w tym około 70 typów ważnych dla gospodarki narodowej jako podstawowych środków produkcji. Do nich należy zaliczyć maszyny elektryczne, obrabiarki, środki transportowe oraz sprzęt elektrotechniczny, elektroniczny i teletechniczny.

Do produkcji seryjnej należy kierować tylko konstrukcje o sprawdzonych parametrach technicznych i odpowiadające standardom światowym.

Nowe konstrukcje powinny uwzględniać mechanizowanie i automatyzowanie obsługi maszyn i urządzeń.

Konieczne jest dalsze unowocześnienie technologii i organizacji produkcji, usprawnienie transportu wewnątrzzakładowego oraz mechanizacji procesów wytwórczych, w celu obniżenia pracochłonności i zmniejszenia zużycia materiałów. Prace te należy oprzeć na dalszej specjalizacji i kooperacji międzyzakładowej i międzybranżowej.

Z powyższym wiąże się konieczność dalszej modernizacji kuźni, tłoczni i odlewni oraz rozwój nowoczesnych metod kucia, prasowania i odlewania, umożliwiających poprawę jakości oraz zmniejszenie zużycia surowca na wytwarzany produkt.

W wydziałach spawalniczych należy wprowadzić na skalę przemysłową cięcie plazmowe zamiast dotychczas stosowanego cięcia tlenowego, przede wszystkim w hutnictwie i w zakładach produkujących aparaturę chemiczną. Należy również rozszerzać nowoczesne metody spawania: w osłonie argonu do łączenia stali stopowych i stopów aluminium, automatycznie łukiem krytym itd.

Należy dążyć do stosowania wielkoprzemysłowych metod wytwarzania tworząc warunki produkowania dużymi seriami przez maksymalną normalizację oraz unifikację części i zespołów.

Z uwagi na zależność modernizacji przemysłu maszynowego od posiadania odpowiednich nowoczesnych obrabiarek należy uruchomić ich produkcję, a w szczególności obrabiarek ciężkich, obrabiarek do obróbki plastycznej, agregatowych, precyzyjnych i specjalnych, wycofując jednocześnie obrabiarki przestarzałe. W dalszym ciągu należy wzmacniać bazę projektowo-konstrukcyjną oraz rozbudować prototypownię w branży obrabiarek.

W zakresie obrabiarek należy między innymi uruchomić produkcję ciężkiej tokarki z wałem elektrycznym oraz urządzeniami kopiującymi typ TCC-160 o średnicy toczenia 1.600 mm, tokarki podtorowej do obróbki zestawów kołowych bez ich demontażu typ UGA-170.

W zakresie maszyn i urządzeń energetycznych należy między innymi adoptować dokumentację licencyjną i rozpocząć budowę prototypu turbozespołu energetycznego o mocy 200 MW oraz opanować produkcję maszyn i urządzeń pomocniczych do bloków energetycznych tej wielkości, w tym prototyp licencyjnych pomp zasilających typu HD 150 × 8:

- wykonać próbną serię odłączników obrotowych typu ONJ - 22/02/1,6 na napięcie 220 kV oraz prototypy zwieraczy na napięcie 110 kV i przekładników na napięcie 400 kV,

- rozpocząć prace przygotowawcze do wykonania w 1966 r. dwóch transformatorów blokowych 240 MVA na napięcie 220 kV i 110 kV.

W zakresie maszyn i urządzeń dla procesów chemicznych należy między innymi:

- przygotować produkcję filtrów próżniowych ogumowanych F-5 m2, wirówek typu W Ø 600 (o ruchu okresowym), urządzeń do siarczkowania wiskozy - pomp typów FS-3, Pr-34, PM-34, DW i innych.

W zakresie maszyn rolniczych należy między innymi uruchomić produkcję ciągnika Zetor 4011, siekacza do zielonek typu Orkan 2, suszarni bębnowej do siana i zielonek o wydajności 1,5 tony na godzinę.

W zakresie maszyn budowlanych należy między innymi wykonać prototypy żurawia budowlanego samowznoszącego się typ ZBS o udźwigu średnio 80 tm, żurawia typu ZSE na podwoziu samochodowym, ładowarek o pojemności łyżki 2 m3, ciągnika jednoosiowego, zespołu napędowego o mocy 160 KM do transportu maszyn budowlanych.

W zakresie taboru pływającego należy między innymi przygotować produkcję licencyjnych silników spalinowych typu B-300 wraz z przekładniami i nastawnych śrub okrętowych (na podstawie licencji).

W zakresie taboru kolejowego należy między innymi wykonać lokomotywę elektryczną typu 4E oraz wagon osobowy typu 104A.

W zakresie automatyki aparatury kontrolno-pomiarowej i sprzętu precyzyjnego należy między innymi wykonać prototypy elementów gałęzi elektrycznej analogowej.

W zakresie maszyn i urządzeń elektrotechnicznych, elektronicznych i teletechnicznych należy między innymi wykonać w 1965 r. próbną serię silników indukcyjnych przeciwwybuchowych dla chemii (5 typowymiarów), przygotować produkcję kabli elektroenergetycznych w powłoce aluminiowej na napięcie powyżej 1 kV, przeprowadzić dalszą tranzystoryzację sprzętu elektronicznego i teletechnicznego głównie w zakresie telewizorów, odbiorników radiofonicznych, sprzętu elektroakustycznego oraz urządzeń telefonii 60-krotnej, prowadzić prace w ramach wielobranżowych porozumień o współpracy krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej nad konstrukcją automatycznej centrali międzymiastowej z użyciem wybieraka krzyżowego ze sterowaniem przekaźnikowym.

W przemyśle energetycznym należy w dalszym ciągu rozwijać postępową technikę kontynuując koncentrację mocy w wielkich elektrowniach głównie na węglu brunatnym w oparciu o bloki 125 i 200 MW oraz prowadzić studia nad zagadnieniem wprowadzenia bloków 500 MW.

Rozwój energetyki zawodowej powinien w 1965 r. uzyskać następujące podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne:

- średnie jednostkowe zużycie węgla umownego w elektrowniach zawodowych 413 g/kWh,

- zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne elektrowni cieplnych zawodowych 8,0%,

- straty sieciowe 12%.

Należy wprowadzić dalszą modernizację sieci w celu zmniejszenia strat przesyłu, poprawienia niezawodności pracy i podniesienia jakości dostarczanej energii.

W zakresie energetyki przemysłowej należy między innymi dążyć do zmniejszenia zużycia energii na jednostkę produktu, przeprowadzać modernizację kotłowni przemysłowych oraz całości gospodarki parowo-elektrycznej, wykorzystywać ciepło odpadowe z procesów technologicznych.

W zakresie energetyki bytowej i energetyzacji wsi należy prowadzić studia nad różnymi rodzajami energii w celu właściwego ich wykorzystania i dążyć do usprawnienia wykorzystywania energii dla celów domowych i produkcji rolniczej.

W szczególności należy dążyć do racjonalnego zwiększenia zużycia energii do produkcji rolnej i stosowania do tego celu właściwych nośników energii (paliw stałych, płynnych, gazowych, energii elektrycznej).

W górnictwie - w zakresie przemysłu węgla kamiennego należy między innymi kontynuować rozszerzanie mechanicznego urabiania i ładowania. Należy w dalszym ciągu rozszerzać koncentrację wydobycia między innymi przez kombajnizację ścian, wprowadzać zmechanizowaną obudowę samoprzesuwną i stojaki hydrauliczne oraz prowadzić dalsze prace nad unowocześnieniem ich konstrukcji. Ponadto należy dalej prowadzić prace nad doskonaleniem systemów eksploatacji złóż, wprowadzaniem hydrotransportu węgla, odmetanowywaniem złóż w kopalniach gazowych, wprowadzaniem w szerszym zakresie betonowania obudowy szybów.

W zakresie przemysłu węgla brunatnego należy między innymi kontynuować prace nad zwiększeniem stateczności skarp, zmniejszeniem przerzutów mas ziemnych oraz nad zwiększeniem wykorzystania czasu pracy podstawowych maszyn i urządzeń.

W zakresie przemysłu naftowego należy między innymi rozwijać nowe metody poszukiwawcze i eksploatacyjne oraz wprowadzać nowoczesne urządzenia wiertnicze, stosować do poszukiwań nowe aparaty sejsmiczne z magnetycznym zapisem, doskonalić technikę wiercenia do głębokości 4.500 m.

W przemyśle rafinerii nafty należy stosować dodatki do olejów obniżające temperaturę krzepnięcia.

W geologii w zakresie poszukiwań należy między innymi opracować aparaturę i technologię wierceń małośrednicowych do głębokości 1.200 m.

W hutnictwie żelaza i stali należy zmniejszyć w wytypowanych halach zużycie koksu wielkopiecowego i zwiększyć wydajność wielkich pieców między innymi przez stosowanie paliw zastępujących część koksu wielkopiecowego (gazu ziemnego, oleju opałowego, gazu koksowego w okresach jego nadmiaru).

W stalowniach dla zwiększenia wydajności stalowni należy między innymi wprowadzić w hucie im. Lenina proces tlenowo-konwertorowy, w dalszych piecach martenowskich wprowadzić automatyczną regulację spalania, opanować w hucie Warszawa technologię świeżenia stali w piecach elektrycznych za pomocą tlenu.

W walcowniach w celu poprawienia jakości wyrobów oraz zwiększenia udziału wyrobów ze stali jakościowych należy między innymi wprowadzić ultradźwiękową kontrolę jakości szyn kolejowych i opanować technologię produkcji rur wiertniczych w gatunku "E" według norm API (do głębokich wierceń).

W zakresie wzbogacania rud i hutnictwa metali nieżelaznych należy między innymi usprawnić wzbogacenie rud miedzi przez usprawnienie mielenia, klasyfikacji i flotacji.

W zakresie przemysłu wyrobów ogniotrwałych należy osiągnąć poprawę jakości wyrobów zasadowych, między innymi przez wprowadzenie dołowania magnezytu, oraz poprawę wyrobów szamotowych, między innymi przez modernizację suszarń komorowych i stosowanie do wypalania wyrobów paliw wysokokalorycznych.

W przemyśle chemicznym należy uruchomić w 1965 r. produkcję około 200 nowych wyrobów i asortymentów.

Z ważniejszych nowych wyrobów należy uruchomić między innymi produkcję: w przemyśle syntezy chemicznej - polietylenu wysokociśnieniowego - akrylonitrylu i polichlorku winylu suspensyjnego, w przemyśle nieorganicznym - 28 nowych odczynników.

Jako podstawowe zamierzenia w zakresie nowych metod technologicznych należy traktować uruchomienie w Zakładach Azotowych Tarnów produkcji acetylenu w oparciu o półspalanie metanu z równoczesnym wykorzystaniem gazu odpadowego do produkcji amoniaku oraz zwiększenie w wyniku tego produkcji nawozów azotowych i uruchomienie syntez polichlorku winylu suspensyjnego i akrylonitrylu.

W zakresie automatyzacji należy wprowadzić we wszystkich branżach układy automatycznej regulacji pojedynczych parametrów produkcji jednostek produkcyjnych, jak np. procesu syntezy amoniaku w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie i kwasu azotowego w Zakładach Azotowych w Tarnowie.

W przemyśle materiałów budowlanych należy zabezpieczyć rozwój produkcji efektywnych pod względem technicznym i ekonomicznym materiałów i elementów budowlanych oraz właściwej jakości wyrobów dla potrzeb budownictwa i innych przemysłów. Między innymi należy uruchomić produkcję cementu szybkosprawnego o wytrzymałości około 300 kg/cm2 (24 godz.) oraz cementów portlandzkich o wytrzymałości powyżej 500 kg/cm2, rozszerzyć produkcję kruszywa lekkiego na bazie łupków karbońskich oraz przygotować produkcję okuć z tworzyw sztucznych.

Należy także rozwijać mechanizację ciężkich oraz pracochłonnych robót i automatyzację procesów produkcyjnych, a w szczególności rozszerzyć mechaniczny załadunek i wyładunek pieców kręgowych w przemyśle ceramiki budowlanej. Na odcinku unowocześnienia procesów produkcyjnych oraz wprowadzenia i rozszerzenia nowych, postępowych metod technologicznych należy między innymi uruchomić produkcję cementu metodą suchą w długich piecach obrotowych, wprowadzić metodę hydroklasyfikacji piasków oraz rozszerzyć nową technologię produkcji szkła ciągnionego metodą bezłódkową w Hucie Szkła Okiennego w Sandomierzu i w Hucie Szkła Okiennego w Murowie.

W przemyśle drzewnym i celulozowo-papierniczym należy między innymi rozszerzyć produkcję i asortyment płyt pilśniowych, zapewnić dalszy rozwój uszlachetniania powierzchni wszystkich rodzajów płyt, zwiększać mechaniczne sztaplowanie tarcicy. Należy rozwijać produkcję nowych wzorów mebli dostosowanych do nowoczesnego budownictwa oraz mebli wielofunkcyjnych i wbudowanych.

W dziedzinie przemysłu celulozowo-papierniczego należy między innymi rozszerzyć przerób zastępczych surowców drzewnych, ze szczególnym uwzględnieniem szerokiego stosowania zrębków z odpadów tartacznych.

Jako ważne zadanie należy traktować rozszerzenie utylizacji ługów powarzelnych i uruchomienie próbnej produkcji preparatu przeciwogniowego i przeciwgrzybowego "mofurit" dla potrzeb górnictwa.

W przemyśle lekkim.

W przemyśle włókienniczym należy:

- uruchomić produkcję nowych asortymentów wyrobów włókienniczych z udziałem włókien syntetycznych w oparciu o produkcję krajową tych włókien, a w szczególności produkcję wyrobów dziewiarskich, tkanin odzieżowych, kocy i wyrobów technicznych z udziałem anilany, tkanin odzieżowych typu bawełnianego z udziałem elany oraz tkanin meblowych z udziałem polanu i elany;

- uruchomić produkcję włóknin termoplastycznych obuwniczych;

- wprowadzić do przemysłu czesankowego technologię bawełniarską do wytwarzania przędzy typu wełnianego, rozszerzyć asortyment wyrobów z włókien lnianych i konopnych, zwłaszcza tkanin dekoracyjnych;

- rozszerzyć asortyment i produkcję wyrobów włókienniczych laminowanych pianką poliuretanową;

- rozszerzyć stosowanie druku trójchromatycznego;

- rozszerzyć stosowanie nowych metod trwałego uszlachetniania tkanin i dzianin, a w szczególności apretur przeciwgniotliwych, wodoodpornych, antyelektrostatycznych, przeciwspilśniających;

- uruchomić produkcję nowych asortymentów tkanin z udziałem włókien syntetycznych uszlachetnionych apreturami kwaso- i ługoodpornymi, apreturami żaro- i pyłoszczelnymi z przeznaczeniem na odzież roboczą i ochronną.

W produkcji odzieży należy wprowadzić metodę klejenia elementów odzieży, rozszerzyć mechanizację prac szwalniczych i prasowalniczych.

W przemyśle skórzano-obuwniczym należy:

- uruchomić produkcję skór laminowanych pianką poliuretanową, głównie dwoin,

- uruchomić produkcję sztucznej skóry podpodeszwowej,

- rozszerzyć stosowanie kauczuku syntetycznego do produkcji spodów do obuwia w zamian kauczuku naturalnego.

W przemyśle spożywczym w zakresie uruchomienia produkcji przemysłowych nowych urządzeń i maszyn należy między innymi zakończyć próby, zatwierdzić prototypy i wykonać serię próbną maszyn i urządzeń fabryki mączki rybnej o zdolności produkcyjnej 50 ton na dobę, wykonać prototyp fabryki mączki rybnej o zdolności produkcyjnej 50 ton na dobę, przeprowadzić próby.

W zakresie wprowadzenia i rozszerzenia mechanizacji, automatyzacji oraz rozszerzenia postępowych metod technologicznych należy między innymi wprowadzić dalsze dyfuzje ciągłe w 3 cukrowniach w 1965 r.

W leśnictwie należy kontynuować prace zmierzające do zwiększenia produktywności lasów, rozszerzenia pozyskiwania drobnicy leśnej oraz zwiększenia zasięgu mechanizacji prac. W szczególności należy zwiększyć mechanizację załadunku dłużyc na wagony kolejowe z 29,0% w 1964 r. do 35,0% w 1965 r.

Należy dążyć do dalszej modernizacji środków transportu leśnego, w szczególności przez wprowadzenie do transportu leśnego kolejek linowych.

W transporcie kolejowym i drogowym należy między innymi kontynuować mechanizację prac ładunkowych oraz związaną z tym konteneryzację i paletyzację.

Szczególną opieką należy otoczyć automatyzację urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego oraz modernizację urządzeń nastawczych na stacjach.

W dieselizacji kolei należy zwiększyć udział trakcji spalinowej w pracy manewrowej w lokomotywokilometrach z 13,2% w 1964 r. do 20,1% w 1965 r.

Należy również w związku ze wzrostem ruchu samochodowego zwiększyć udział dróg twardych.

W żegludze należy między innymi zwiększyć zdolności przeładunkowe portów morskich i rzecznych oraz skrócić czas postoju w portach jednostek pływających.

W dziedzinie nowych uruchomień należy między innymi wprowadzić do eksploatacji wodolot zalewowy i zestaw pchany typu "Bizon" oraz poprawić łączność i dyspozycję transportu i baz transportowych drogowo-kolejowych przez wprowadzenie przewoźnego, radiotelefonu o częstotliwości 300 MHz.

W łączności należy między innymi prowadzić dalsze prace nad usprawnieniem telefonii miejscowej i międzymiastowej, telegrafii i służb radiowych przez wprowadzenie do eksploatacji nowych urządzeń. Między innymi należy wprowadzić międzymiastowy automatyczny ruch telefoniczny między dwoma miastami oraz zapewnić dalszą poprawę miejscowej łączności telefonicznej przez budowę i rozbudowę central automatycznych i wprowadzenie do eksploatacji pierwszych central nowego systemu z wybierakami krzyżowymi.

W budownictwie należy między innymi dążyć do wzrostu udziału uprzemysłowionych metod budowlanych, zwiększenia stopnia zmechanizowania oraz rozszerzenia zakresu stosowania nowych, efektywniejszych materiałów budowlanych, zwiększenia zakresu stosowania rozwiązań typowych, poprawy wykorzystania sprzętu i maszyn budowlanych. Celem umożliwienia dalszego intensywnego rozwoju uprzemysłowionych metod budowlanych, a w szczególności metody wielkopłytowej i monolitycznej, należy dążyć między innymi do poprawy technologii betonów, a zwłaszcza skrócenia cykli dojrzewania, poprawienia jakości prefabrykatów oraz zwiększenia stopnia wykończenia prefabrykatów w zakładach produkcyjnych.

W zakresie stosowania materiałów i elementów budowlanych należy dążyć do rozszerzenia stosowania betonów sprężonych, ceramiczno-betonowych elementów ściennych, betonów komórkowych, rur azbestowo-cementowych, prefabrykatów gipsowych, tworzyw sztucznych, a zwłaszcza wykładzin podłogowych.

W robotach instalacyjnych należy wprowadzać między innymi zwiększony zakres prefabrykacji instalacji sanitarnych, przemysłowych i elektrycznych.

W budownictwie komunikacyjnym należy między innymi zwiększyć stosowanie betonów sprężonych, jak podkłady kolejowe, konstrukcje mostowe, słupy trakcyjne, oraz zwiększyć stosowanie materiałów miejscowych do nawierzchni bitumicznych.

W budownictwie rolniczym należy dążyć do szerszego stosowania elementów prefabrykowanych oraz rozwiązań typowych.

W zakresie mechanizacji podstawowych robót budowlanych należy między innymi podnieść poziom organizacji pracy na budowach, usprawnić gospodarkę maszynowo-sprzętową, a w szczególności skrócić postoje maszyn i sprzętu w bazach i na budowach oraz usprawnić remonty.

W gospodarce wodnej w dziedzinie ochrony wód przed zanieczyszczeniami i ze względu na występujące deficyty wody należy dążyć do zmniejszenia ilości wód pobieranych i bezzwrotnie zużywanych przez zakłady przemysłowe, między innymi w drodze doskonalenia procesów technologicznych i wprowadzania obiegów zamkniętych, oraz zmniejszyć ilości zanieczyszczeń powstających w toku produkcji przemysłowej i odprowadzanych do wód poprzez stosowanie procesów technologicznych ograniczających ilości ścieków i stosowanie właściwych metod oczyszczania i utylizacji ścieków w oczyszczalniach.

X.

Handel wewnętrzny.

1. Sprzedaż detaliczna ogółem, tj. dokonywana w przedsiębiorstwach detalu i zakładach gastronomicznych organizacji handlowych, stołówkach, oddziałach zaopatrzenia robotniczego, sklepach i zakładach gastronomicznych organizacji społecznych, sklepach przyzakładowych, oraz sprzedaż bezpośrednia dla konsumentów indywidualnych w hurcie, zbycie, skupie i zakładach produkcyjnych w cenach z 1 października 1964 r. powinna wynieść 322.000 mln zł.

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1964 r. sprzedaż detaliczna wzrośnie o 6,3%.

2. Przewiduje się, że z ogólnej wartości sprzedaży detalicznej w wysokości 322.000 mln zł przypada na:
1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Sprzedaż w detalu285.400106,2
w tym: w detalu organizacji handlowych281.360106,3
w tym: wojewódzkie zjednoczenia przedsiębiorstw handlowych84.900106,0
Związek Spółdzielni Spożywców "Społem"58.850106,0
Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"80.300107,5
Sprzedaż w zakładach gastronomicznych21.000106,3
w tym: w zakładach gastronomicznych organizacji handlowych19.690106,4
w tym: wojewódzkie zjednoczenia przedsiębiorstw handlowych8.607106,9
Związek Spółdzielni Spożywców "Społem"4.110107,9
Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"5.370107,0
Sprzedaż bezpośrednia konsumentom indywidualnym z hurtu, zbytu, skupu i zakładów produkcyjnych15.600107,4
3. Ustala się, że dostawy towarów dla realizacji założonych obrotów detalicznych podstawowymi artykułami powinny kształtować się następująco:
ArtykułJednostka miary1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Mąka pszennatys. ton382103,2
Kasza ogółemtys. ton160,7105,7
Mięso, przetwory i tłuszcze
Dostawytys. ton929106,5
w tym: mięso i przetworytys. ton799106,7
tłuszcze zwierzęcetys. ton130105,2
Z dostaw ogółem przypada na zaopatrzenie obrotów detalicznych po potrąceniu zaopatrzenia konsumentów zbiorowychtys. ton884106,8
w tym: mięso i przetworytys. ton758107,1
tłuszcze zwierzęcetys. ton126105,3
Masło śmietankowetys. ton65,1101,7
Tłuszcze roślinnetys. ton173,4110,8
w tym: margarynatys. ton147,0110,3
Jajamln sztuk1.300110,6
Mleko spożywczemln l1.050108,5
Cukiertys. ton767103,4
Tkaniny wełniane (w metrażu)mln mb.36,499,4
Łączna ilość tkanin w metrażu i skonfekcjonowanychmln mb.64,6100,0
mln m288,9100,0
Tkaniny bawełniane (w metrażu)mln mb.170,297,5
Łączna ilość tkanin w metrażu i skonfekcjonowanychmln mb.418,4102,8
mln m2380,2103,9
Tkaniny jedwabne (w metrażu)mln mb.49,898,3
Łączna ilość tkanin w metrażu i skonfekcjonowanychmln mb.92,7100,4
mln m289,3100,3
Obuwie skórzanetys. par47.900105,0
Obuwie gumowetys. par21.200103,7
Motocykle i skuterytys. sztuk150,294,4
Motorowerytys. sztuk42,095,4
Rowery (bez dziecięcych)tys. sztuk520,0103,4
Odbiorniki radiowetys. sztuk550,0114,8
Odbiorniki telewizyjnetys. sztuk460,0111,6
Pralki elektrycznetys. sztuk500,0104,2
Lodówki domowetys. sztuk268,0146,4
Tarcica iglastatys. m3794105,9
Cementtys. ton2.800102,9
Materiały ściennemln jednostek ceramicznych2.250112,5
Wapno budowlanetys. ton636104,3
Węgiel kamienny (bez deputatów)tys. ton13.440103,9
4. W trakcie realizacji planu zaspokajania potrzeb ludności i dalszego usprawnienia działalności handlu wewnętrznego należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

- dalsze zaostrzenie odbioru jakościowego towarów przeznaczonych na rynek wewnętrzny oraz dostosowanie asortymentu towarów, przede wszystkim z produkcji przemysłu lekkiego, mebli i artykułów gospodarstwa domowego, do kształtującego się popytu;

- dalszy rozwój metod badania popytu i wykorzystywania tych badań przy zamawianiu towarów w przemyśle;

- wprowadzenie zmian pozwalających na wydatne podniesienie poziomu działalności zakładów gastronomicznych i obsługi konsumentów w drodze rozwoju sieci zakładów, zwiększenia i wzbogacenia asortymentu produkcji własnej kuchennej oraz rozwijania kooperacji;

- zapewnienie dalszej poprawy obsługi ludności na szlakach turystycznych i w ośrodkach wypoczynkowych;

- oszczędne wykorzystywanie środków przydzielonych do realizacji zadań oraz wdrażanie rachunku ekonomicznego jako podstawy podejmowanych decyzji gospodarczych;

- dalszą poprawę zaspokajania potrzeb ludności wiejskiej w zakresie zaopatrzenia w towary produkcyjno-inwestycyjne, a także drobne artykuły gospodarskie.

XI.

Handel zagraniczny.

1. Wartość eksportu ogółem powinna wynieść co najmniej 8.430,9 mln zł dewizowych, co stanowi wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1964 r. o 7,3%.

W tej liczbie eksport maszyn, urządzeń i środków transportu powinien wynieść co najmniej 3.024,0 mln zł dewizowych, co stanowi wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1964 r. o 11,4%.

2. Wartość importu ogółem ustala się na 8.950,0 mln zł dewizowych, co stanowi wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1964 r. o 8,6%.

W tej liczbie import maszyn, urządzeń i środków transportu powinien wynieść 3.050,2 mln zł dewizowych, co stanowi wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1964 r. o 16,5%.

3. Zakłada się, że struktura obrotów towarowych handlu zagranicznego kształtować się będzie następująco:

w zakresie eksportu w %

ogółem 100,0

w tym:

maszyny, urządzenia i środki transportu 35,9

surowce, paliwa i materiały do produkcji 34,2

towary rolno-spożywcze 15,8

towary konsumpcyjne przemysłowe 14,1

w zakresie importu

ogółem 100,0

w tym:

maszyny, urządzenia i środki transportu 34,1

surowce, paliwa i materiały do produkcji 47,8

towary rolno-spożywcze 12,4

towary konsumpcyjne przemysłowe 5,7

4. Zakłada się, że dodatnie saldo w zakresie obrotów usługowych z zagranicą powinno wynieść około 554 mln zł dewizowych.
5. W toku realizacji planu na 1965 r. należy zwrócić szczególną uwagę na:

- dołożenie maksymalnych starań ze strony producentów towarów na eksport w celu przekroczenia ustalonych w planie zadań;

- kierowanie się przez krajowych producentów i centrale handlu zagranicznego przy doborze towarów na eksport kryterium ich dewizowej efektywności;

- dążenie do podniesienia jakości wyrobów eksportowanych, zarówno w zakresie parametrów technicznych, jak też wyglądu zewnętrznego do standardów towarów eksportowanych przez głównych światowych producentów;

- dołożenie starań o obniżenie kosztów produkcji eksportowej, w wyniku rozszerzenia postępu technicznego, doskonalenia organizacji produkcji, oszczędności w zużyciu surowców, szczególnie importowanych z krajów wolnodewizowych;

- dążenie do szybkiego i pełnego zaspokojenia wymagań zagranicznych nabywców w zakresie zmian technicznych w towarach produkowanych na eksport;

- dążenie do zastąpienia w ekonomicznie uzasadnionych wypadkach importowanych maszyn i surowców produkcją krajową.

XII.

Urządzenia kulturalne i socjalne.

1. W zakresie oświaty i wychowania podstawowe wskaźniki kształtować się będą następująco (w tys.):
1965

plan

%

1965

1964

p. w.

liczba dzieci w przedszkolach478,0101,4
w tym: plan centralny9,3102,2
liczba dzieci i młodzieży korzystających z kolonii i obozów894,3103,6 *)
w tym: plan centralny637,3103,1 *)
liczba uczniów w szkołach podstawowych5.279,4100,6
liczba oddziałów w szkołach podstawowych200,9101,1
liczba izb w szkołach podstawowych131,0103,3
liczba uczniów w klasach VIII liceów ogólnokształcących116,0102,3
liczba uczniów w klasach I szkół zawodowych dla młodzieży nie pracującej383,1103,8
w tym: plan centralny35,0100,6
liczba oddziałów w szkołach zawodowych dla młodzieży nie pracującej30,6108,9
w tym: plan centralny2,9103,6
liczba miejsc w internatach przy szkołach zawodowych204,9104,8
w tym: plan centralny36,5102,0
nakłady na stypendia z budżetu Państwa dla uczniów szkół zawodowych (mln zł)602,1110,7
w tym: plan centralny41,0109,9

*) w porównaniu z planem na 1964 r.

2. Liczba nowo przyjętych studentów na I rok studiów dziennych wyniesie 33,7 tys. osób, wobec 31,4 tys. osób według przewidywanego wykonania planu 1964 r., co stanowi wzrost o 7,2%.
3. Liczba miejsc w domach studenta wyniesie 52,3 tys. miejsc wobec 50,7 tys. miejsc według przewidywanego wykonania planu 1964 r., co stanowi wzrost o 3,2%.
4. Nakłady na stypendia dla studentów szkół wyższych kształtować się będą następująco (w tys. zł):
1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Ogółem432.960102,9
w tym: na stypendia zwyczajne i zasiłki pieniężne252.969102,2
na stypendia naukowe14.415100,7
5. Liczba tytułów oraz globalny nakład roczny książek i broszur wyniesie:
1965

plan

%

1965

1964

p. w.

liczba tytułów ogółem6.196103,7
globalny nakład roczny (w tys. egzemplarzy)101.955104,6
6. Liczba tytułów i globalny nakład roczny gazet i czasopism osiągnie:
1965

plan

%

1965

1964

p. w.

Gazety
liczba tytułów49100,0
globalny nakład roczny (w mln egzemplarzy)1.699,7102,6
Czasopisma
liczba tytułów783100,8
globalny nakład roczny (w mln egzemplarzy)566,1100,9
7. Liczba tomów książek, które mają być zakupione dla bibliotek powszechnych w 1965 r., wyniesie 2.984 tys. tomów, co stanowi wzrost o 11,1% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 1964 r.
8. Liczba łóżek w szpitalach, zakładach leczenia nerwowo i psychicznie chorych oraz sanatoriach przeciwgruźliczych kształtować się będzie następująco (w tys. łóżek):
1965%
średnia rocznastan na 31 grudnia1965

1964

p. w.

szpitale156,6158,1103,3
w tym: plan centralny21,321,4100,9
zakłady dla nerwowo i psychicznie chorych36,636,7103,4
w tym: plan centralny11,311,4104,5
sanatoria przeciwgruźlicze25,826,0102,0
w tym: plan centralny1,71,7106,2

Zobowiązuje się Radę Ministrów do zabezpieczenia pełnej i terminowej realizacji zadań inwestycyjnych w szpitalnictwie.

9. Liczba miejsc w żłobkach stałych kształtować się będzie następująco (w tys. miejsc):
1965%
średnia rocznastan na 31 grudnia1965

1964

p. w.

Żłobki ogółem58,358,5102,6
w tym: plan centralny0,70,7100,0
10. Liczba miejsc w zakładach zamkniętych pomocy społecznej wyniesie (w tys. miejsc):
1965%
średnia rocznastan na 31 grudnia1965

1964

p. w.

Ogółem41,141,2102,2
w tym: zakłady państwowe30,330,4102,0

XIII.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna.

Gospodarka mieszkaniowa
1. W budownictwie mieszkaniowym typu miejskiego zostanie oddanych do użytku ogółem 6.438,7 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań, co stanowi około 404,8 tys. izb i 141,7 tys. mieszkań. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1964 r. wzrost izb wyniesie około 10,6%, a wzrost m2 powierzchni użytkowej 8,6%.

Przewiduje się, że nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe typu miejskiego wyniosą około 17 mld zł.

2. W budownictwie mieszkaniowym rad narodowych zostanie oddanych do użytku 2.231,0 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań, odpowiadającej 56,9 tys. mieszkań, czyli 151,9 tys. izb, co stanowi wzrost izb o około 9,5% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1964 r., a wzrost powierzchni o 10,0%.

Nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 6.253,5 mln zł, co stanowi 99,9% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu w 1964 r.

3. W budownictwie mieszkaniowym zakładów pracy zostanie oddanych do użytku 1.390,7 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań, odpowiadającej 89,3 tys. izb i 32,5 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 17,0% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu izb oddanych do użytku w 1964 r., oraz 14,1% w stosunku do przewidywanego wykonania planu powierzchni oddawanej do użytku w 1964 r.

Szacuje się, że nakłady na budownictwo mieszkaniowe zakładów pracy w roku 1965 wyniosą około 3.630 mln zł.

4. Z budownictwa spółdzielczego zakłada się uzyskanie około 1.352,7 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań, odpowiadającej około 91,9 tys. izb i 34,0 tys. mieszkań, co stanowi wzrost o 18,4% w stosunku do przewidywanego wykonania planu powierzchni oddawanej do użytku w 1964 r. i o 21,0% w stosunku do przewidywanego wykonania planu izb oddawanych do użytku w 1964 r.

Szacuje się, że nakłady na spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe w roku 1965 wyniosą około 3.755 mln zł.

5. Przewiduje się, że z indywidualnego budownictwa ludności uzyska się około 1.464,3 tys. m2 powierzchni użytkowej odpowiadającej około 71,7 tys. izb i 18,3 tys. mieszkań, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu na 1964 r. stanowi 95,5% izb oddawanych do użytku i 96,3% powierzchni.
6. Ustala się kwotę kredytów bankowych na budownictwo mieszkaniowe ludności w wysokości 3.245,0 mln zł, co stanowi wzrost o 9,0% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu na 1964 r.
7. Zakłada się, że nakłady na kapitalne remonty budynków mieszkalnych wyniosą 3.133,5 mln zł, co stanowi wzrost o 6,6% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu na 1964 r.

Gospodarka komunalna

Przewiduje się, że w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 1964 r. podstawowe wskaźniki w zakresie gospodarki komunalnej kształtować się będą następująco:

1. Sprzedaż wody dla gospodarstw domowych wyniesie około 496,0 mln m3, co stanowi około 6,0% wzrostu.

Sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych wyniesie około 1.049,0 mln m3, co stanowi około 5,0% wzrostu.

2. Usługi pralnicze dla ludności w pionie spółdzielczości pracy i gospodarki komunalnej wzrosną w zakresie prania bielizny o około 34,0%, a w zakresie chemicznego czyszczenia o około 15,0%.
3. Zakup taboru komunikacji miejskiej wyniesie:

tramwajów 100 sztuk

trolejbusów 30 sztuk

autobusów 905 sztuk.

4. Nakłady na remonty kapitalne urządzeń komunalnych wyniosą około 2.091,5 mln zł, co stanowi 11,0% wzrostu w porównaniu do planu na 1964 r.

XIV.

Zatrudnienie i płace.

1. Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej (bez spółdzielni produkcyjnych i bez uczniów) wyniesie średnio rocznie 8.235 tys. osób, co stanowi wzrost o 3,2% w porównaniu z 1964 r., w tym (tys. osób):
1965

plan

%

1965

1964

p. w.

w przemyśle3.414102,7
w budownictwie892104,0
w rolnictwie (bez spółdzielni produkcyjnych)473104,3
w transporcie i łączności782101,8
w obrocie towarowym765101,6
w gospodarce komunalnej i mieszkaniowej264102,6
w oświacie, nauce i kulturze586103,1
w ochronie zdrowia, pomocy społecznej, kulturze fizycznej i turystyce380103,1
2. Szacuje się, że liczba uczniów zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej w 1965 r. wyniesie 353 tys. osób, co oznacza wzrost o 16,4% w porównaniu z 1964 r.
3. Zakłada się, że wydajność pracy liczona na pracownika ogółem wzrośnie w przedsiębiorstwach przemysłowych o 4,9%, a w uspołecznionych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych o 5,2% w porównaniu z 1964 r.
4. Globalny fundusz płac brutto w gospodarce uspołecznionej wzrośnie o 13,4 mld zł w porównaniu z 1964 r. i wyniesie 217,5 mld zł, co stanowi wzrost o 6,6%.

Osobowy fundusz płac (bez płac uczniów) w poszczególnych działach gospodarki narodowej powinien kształtować się następująco (w mln zł):

1965

plan

%

1965

1964

p. w.

w przemyśle89.760104,7
w budownictwie24.461105,4
w rolnictwie8.961105,6
w transporcie i łączności18.544103,0
w obrocie towarowym14.976103,4
w gospodarce komunalnej i mieszkaniowej5.825104,0
w oświacie, nauce i kulturze14.164105,1
w ochronie zdrowia, pomocy społecznej, kulturze fizycznej i turystyce7.377104,9
5. Dla wykonania zadań założonych w narodowym planie gospodarczym na 1965 r. niezbędne jest oszczędne gospodarowanie siłą roboczą i funduszem płac, w szczególności przez:

- konsekwentne wprowadzanie postępu technicznego i postępu w organizacji produkcji i pracy;

- pogłębienie dyscypliny pracy, płac i norm;

- porządkowanie norm na gruncie opracowanych normatywów i wprowadzanie norm technicznie uzasadnianych oraz bieżącą aktualizację norm przy wprowadzaniu zmian techniczno-organizacyjnych w procesie produkcji;

- dalsze normalizowanie czasu pracy przez zmniejszenie pracy w godzinach nadliczbowych.

XV.

Koszty własne.

1. Obniżenie udziału kosztów własnych w wartości produkcji (usług) w ważniejszych działach gospodarki narodowej powinno osiągnąć następującą wielkość w porównaniu z 1964 r.:
1964

p. w.

1965

plan

%

obniżenia

w przemyśle82,782,1-0,7
w transporcie i łączności92,591,4-1,2
w budownictwie95,094,4-0,6
w obrocie towarowym
- w detalu7,327,10-3,0
- w zakładach gastronomicznych22,5722,22-1,6
2. Wzrost udziału kosztów własnych w wartości produkcji w leśnictwie w porównaniu z 1964 r. nie powinien być wyższy niż 1,6%.

XVI.

Dochód narodowy.

Na podstawie założonego na 1965 r. wzrostu produkcji w przemyśle, rolnictwie, budownictwie i w pozostałych działach gospodarki narodowej oraz uwzględniając zakładaną obniżkę kosztów materialnych szacuje się, że dochód narodowy wytworzony, liczony według cen przyjętych do planu na 1965 r., będzie wyższy w 1965 r. o około 5,2% od przewidywanego poziomu w 1964 r.

Uwzględniając przyjęte w planie założenia w zakresie handlu zagranicznego szacuje się, że dochód narodowy do podziału wzrośnie w 1965 r. o około 5,5% w porównaniu z 1964 r.

Zakłada się, że fundusz spożycia ogółem będzie wyższy w 1965 r. o około 4,7% w porównaniu z przewidywanym poziomem w 1964 r.

Zakłada się, że akumulowana część dochodu narodowego wyniesie w 1965 r. 117,3 mld zł, czyli 23,6% dochodu narodowego do podziału, wobec 23,1% w przewidywanym wykonaniu planu 1964 r.

Inwestycje netto (łącznie z szacunkiem zmiany wartości stada podstawowego w rolnictwie) wyniosą w 1965 r. 88,2 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1964 r. o około 9,3% oraz wzrost udziału w dochodzie narodowym z 17,1% w 1964 r. do 17,7% w 1965 r.

Przyrost zapasów i rezerw w gospodarce narodowej zakłada się na 1965 r. w wysokości 29,1 mld zł, czyli 5,9% dochodu narodowego do podziału.

XVII.

Rozwój gospodarczy województw.

Miasto stołeczne Warszawa
1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie miasta:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 10.559 mln zł, co stanowi 104,8% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r., w tym inwestycje rad narodowych 1.697 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 45.206,7 mln zł, w tym przemysłu terenowego 5.564,7 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie ogółem około 654,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 202,0 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- w Hucie "Warszawa" zostanie zakończona budowa I etapu walcowni taśmy zimno walcowanej;

- oddany zostanie do użytku zakład strunobetonów w Żerańskiej Fabryce Elementów Betoniarskich "FA-EL-BET";

- kontynuowana będzie budowa Warszawskiej Fabryki Pomp, montowni mebli Wyszkowskiej Fabryki Mebli oraz zakładów mięsnych na Żeraniu;

- kontynuowana będzie rozbudowa Zakładów Urządzeń Przemysłowych im. Waryńskiego, Fabryki Półprzewodników "Tewa" (II etap), Fabryki Samochodów Osobowych w kierunku rozwoju produkcji nowych typów samochodów osobowych, a w szczególności "Syren", Warszawskich Zakładów Mechanicznych Nr 2, Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych L-1 im. R. Luksemburg (w tym działy świetlówek i lamp elektronowych) oraz Zakładów Wytwórczych Aparatury Rozdzielczej w Międzylesiu (II etap).

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 19,9 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 468 mln zł, czyli wzrośnie o 11,2% w porównaniu do 1964 r.;

- zostanie wybudowanych w budownictwie rad narodowych 6.355 mieszkań, 13.119 izb o powierzchni użytkowej 237,0 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 5.890 mieszkań, 12.910 izb o powierzchni użytkowej 217,1 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 710,5 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 390,0 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 165 autobusów;

- zostanie wybudowanych 220 izb lekcyjnych dla szkół podstawowych;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych zwiększy się o około 200 łóżek, w tym w planie terenowym o około 100 łóżek.

Miasto Kraków

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie miasta:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 4.091 mln zł; inwestycje rad narodowych wyniosą 679 mln zł, co stanowi 117,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r.;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 28.451 mln zł, w tym przemysłu terenowego 2.787 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie ogółem około 256,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 97,5 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- w hucie im. Lenina zostaną uruchomione dziewiąta i dziesiąta baterie koksownicze, rozpoczęta będzie budowa: walcowni - slabingu (I etap), oddziału żużla kawałkowego, związanego z piecem nr 5, oraz doinwestowanie walcowni dla poprawy jakości blach na eksport, kontynuowana będzie budowa kompleksu aglomerowni nr 2, kompleksu wielkiego pieca nr 5 oraz kompleksu stalowni konwertorowej, dolomitowni nr 2, kontynuowana będzie rozbudowa: walcowni blach na zimno, kompleksu siłowni oraz walcowni kęsów;

- kontynuowana będzie rozbudowa Krakowskich Zakładów Farmaceutycznych.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 17,7 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 179 mln zł, czyli wzrośnie o 12,2% w porównaniu do 1964 r.;

- zostanie wybudowanych z budownictwa rad narodowych 3.276 mieszkań, 7.540 izb o powierzchni użytkowej 123,5 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 1.627 mieszkań, 4.222 izby o powierzchni użytkowej 62,9 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 478,9 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 130,0 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 40 autobusów;

- zostanie wybudowanych 181 izb lekcyjnych dla szkół podstawowych;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych zwiększy się o około 200 łóżek.

Miasto Łódź

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie miasta:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 2.230 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych 871 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 37.602,3 mln zł, w tym przemysłu terenowego 2.621,7 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie ogółem około 353,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 205,5 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie rozbudowa Łódzkiej Fabryki Maszyn Jedwabniczych oraz budowa Łódzkich Zakładów Wyrobów Papierniczych;

- kontynuowana będzie budowa Fabryki Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej "Elta" (hala nr 1 - produkcji transformatorów);

- rozpoczęta zostanie budowa elektrociepłowni "Łódź III" oraz obiektu zastępczego dla Łódzkich Zakładów Artykułów Technicznych.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 4,0 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 194 mln zł, czyli wzrośnie o 12,2% w porównaniu do 1964 r.;

- zostanie wybudowanych z budownictwa rad narodowych 4.276 mieszkań, 11.759 izb o powierzchni użytkowej 171,9 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 2.057 mieszkań, 5.024 izby o powierzchni użytkowej 71,2 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 454,1 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 140,0 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 22 autobusy;

- zostanie wybudowanych 45 izb lekcyjnych dla szkół podstawowych.

Miasto Poznań

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie miasta:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 1.478 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych 355 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 17.313,1 mln zł, w tym przemysłu terenowego 1.823,7 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie ogółem około 202,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 85,5 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- kontynuowana będzie budowa nowej gazowni oraz obiektu zastępczego dla Wielkopolskich Zakładów Teletechnicznych T-7;

- kontynuowana będzie rozbudowa Fabryki Łożysk Tocznych (w tym wydziały: pierścieni, wałków i koszyków), fabryki silników okrętowych oraz fabryki silników trakcyjnych i agregatowych w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 8,0 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 210 mln zł, czyli wzrośnie o 11,8% w porównaniu do 1964 r.;

- zostanie wybudowanych z budownictwa rad narodowych 1.270 mieszkań, 3.890 izb o powierzchni użytkowej 52,8 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 1.337 mieszkań, 3.454 izby o powierzchni użytkowej 52,3 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 135,2 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 120,0 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 30 autobusów;

- zostanie wybudowanych 90 izb lekcyjnych dla szkół podstawowych;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 100 łóżek.

Miasto Wrocław

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie miasta:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 1.615 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych 334 mln zł;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 19.427 mln zł, w tym przemysłu terenowego 1.421 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie ogółem około 211,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 93,5 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- kontynuowana będzie budowa Zakładów Elektronicznych "Elwro" (w tym wydział montażu);

- kontynuowana będzie rozbudowa: Dolnośląskich Zakładów Wytwórczych Maszyn Elektrycznych "Dolmel" (hala wielkich maszyn i spawalnia), Zjednoczonych Zakładów "Archimedes", Zakładów Metalowych w dzielnicy Zakrzów (produkcja lodówek) oraz Wrocławskich Zakładów Włókien Sztucznych.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 7,6 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 125 mln zł, czyli wzrośnie o 19,4% w porównaniu do 1964 r.;

- zostanie wybudowanych z budownictwa rad narodowych 1.786 mieszkań, 3.713 izb o powierzchni użytkowej 63,0 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 1.040 mieszkań, 2.783 izby o powierzchni użytkowej 40,9 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 176,5 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 90,0 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 37 autobusów;

- zostanie wybudowanych 88 izb lekcyjnych dla szkół podstawowych.

Województwo białostockie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 2.342 mln zł, co stanowi 103,2% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r., w tym inwestycje rad narodowych 1.261 mln zł, co stanowi 112,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r.;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 9.896,4 mln zł, w tym przemysłu terenowego 2.879,5 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie ogółem około 168,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 54,5 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- oddana zostanie do użytku glukozownia przy Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Łomży;

- kontynuowana będzie budowa tkalni białej i wykończalni w Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Fastach oraz wytwórni maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego w Starosielcach - Białymstoku;

- rozpoczęta zostanie budowa: elektrociepłowni w Białymstoku i Zakładów Produkcji Elementów Budowlanych w Śniadowie, powiat łomżyński, zakładu produkcji papierniczej Spółdzielni Inwalidów "Przyszłość" w Bielsku Podlaskim.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 25,7 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 101 mln zł, czyli wzrośnie o 20,6% w porównania do 1964 r.;

- na inwestycje w rolnictwie w planie terenowym przeznacza się 663,5 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 195,8 mln zł i na melioracje 240,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać:

1) na gruntach ornych 3.000 ha drenowań nowych, 3.500 ha odbudowy drenowań,

2) na użytkach zielonych rowy nowe na 13.640 ha, odbudowę rowów na 1.562 ha użytków zielonych,

3) objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 14.700 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 1.028,0 tys. ha w 1964 r. do 1.030,0 tys. ha w 1965 r.;

- skup żywca powinien wynieść 87 tys. ton, mleka 230 mln litrów;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 35,0 mln zł;

- odnową zostanie objętych 75 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- dostawa taboru dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 65 samochodów ciężarowych i 79 autobusów;

- zostaną wybudowane z budownictwa rad narodowych 1.602 mieszkania, 4.256 izb o powierzchni użytkowej 64,4 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 1.278 mieszkań, 3.155 izb o powierzchni użytkowej 52,0 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 180,0 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 110,0 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 20 autobusów;

- zostanie wybudowanych 235 izb lekcyjnych dla szkół podstawowych;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 300 łóżek.

Województwo bydgoskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 6.136 mln zł, co stanowi 119,8% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r., w tym inwestycje rad narodowych 1.891 mln zł, co stanowi 103,8% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r.;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 38.578,4 mln zł, w tym przemysłu terenowego 6.462,3 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie ogółem około 375,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 164,0 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie budowa wytwórni tlenu o zdolności produkcyjnej 3,5 mln m3 rocznie, w skali półtechnicznej produkcja poliwęglanów i poliuretanów w Zakładach Chemicznych w Bydgoszczy i rozbudowa Zakładów Sprzętu Budowlanego Nr 2 w Solcu Kujawskim;

- kontynuowana będzie budowa: Toruńskich Zakładów Włókien Sztucznych "Elana", w których zostanie osiągnięta w końcu roku produkcja 6,5 tys. ton włókien poliestrowych, Toruńskiej Przędzalni Wełny, celulozowni bukowej w Zakładach Celulozy i Papieru w Świeciu, zakładu porcelany stołowej we Włocławku, słodowni w Fordonie, wytwórni pasz w Golubiu-Dobrzyniu, zakładu utylizacyjnego w Łabiszynie, powiat szubiński, fabryki maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego w Bydgoszczy;

- kontynuowana będzie rozbudowa: Pomorskich Zakładów Budowy Maszyn w Bydgoszczy (w tym budowa wydziału kotlarsko-montażowego), Janikowskich Zakładów Sodowych, Zakładów Chemicznych w Bydgoszczy, Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego, celulozowni słomowej w Zakładach Celulozowo-Papierniczych we Włocławku, budowa I maszyny papierniczej i warzelni w Bydgoskich Zakładach Papierniczych;

- rozpoczęta zostanie budowa: II etapu gazowni w Bydgoszczy, zakładu silikatowego w Zielonkach koło Bydgoszczy, elewatorów zbożowych w Nakle i Strzelnie, zakładu utylizacyjnego w Folborzu, powiat włocławski, zakładu produkcji krzeseł Spółdzielni Pracy "Drzewiarz" w Lipnie.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 18,3 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 280 mln zł, czyli wzrośnie o około 13% w porównaniu do 1964 r.;

- na inwestycje w rolnictwie w planie terenowym przeznacza się 970,1 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 429,2 mln zł i na melioracje 185,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać:

1) na gruntach ornych 8.000 ha drenowań nowych, 7.000 ha odbudowy drenowań,

2) na użytkach zielonych rowy nowe na 1.521 ha, odbudowę rowów na 3.329 ha użytków zielonych,

3) objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 4.119 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 1.177,1 tys. ha w 1964 r. do 1.180,0 tys. ha w 1965 r.;

- skup żywca powinien wynieść 130,5 tys. ton, mleka 385 mln litrów;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 42,2 mln zł;

- odnową zostanie objętych 76 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- dostawa taboru dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 91 samochodów ciężarowych i 146 autobusów;

- zostaną wybudowane z budownictwa rad narodowych 1.774 mieszkania, 5.173 izby o powierzchni użytkowej 73,3 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 2.139 mieszkań, 6.562 izby o powierzchni użytkowej 91,0 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 172,7 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 205,0 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 63 autobusy;

- zostanie wybudowanych 299 izb lekcyjnych dla szkół podstawowych;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 300 łóżek.

Województwo gdańskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 5.445 mln zł, co stanowi 100,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r., w tym inwestycje rad narodowych 1.689 mln zł, co stanowi 113,1% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r.;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 32.721,6 mln zł, w tym przemysłu terenowego 4.927,2 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie ogółem około 371,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 141,0 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- oddany zostanie do użytku ośrodek produkcji silników okrętowych w Stoczni Gdańskiej oraz wytwórnia kwasu siarkowego o zdolności produkcyjnej 100 tys. ton rocznie w Gdańskiej Fabryce Kwasu Siarkowego i Superfosfatu;

- kontynuowana będzie rozbudowa wytwórni gazu w Gdańsku - II etap, Zakładów Mechanicznych im. K. Świerczewskiego w Elblągu (w tym: hala ciężkich przekładni zębatych, hala obróbki turbinowej, hala montażu turbin, budowa odlewni staliwa i metali kolorowych), Stoczni Północnej w Gdańsku (pochylnia zrzutowa), Fabryki Maszyn Okrętowych w Starogardzie Gdańskim, Gdańskiej Fabryki Opakowań Blaszanych oraz Zakładów Wytwórczych Ogniw i Baterii "Elektron" w Starogardzie Gdańskim;

- rozpoczęta zostanie budowa oddziału panewek w Wytwórni Części Samochodowych w Gdańsku, modernizacja ośrodka budowy trawlerów-przetwórni w Stoczni im. Komuny Paryskiej, budowa zakładu meblarskiego Spółdzielni Inwalidów "Kaszub" w Kościerzynie.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 23,3 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 243 mln zł, czyli wzrośnie o 18,6% w porównaniu do 1964 r.;

- na inwestycje w rolnictwie w planie terenowym przeznacza się 707,7 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 353,5 mln zł i na melioracje 152,5 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać:

1) na gruntach ornych 3.450 ha drenowań nowych, 1.600 ha odbudowy drenowań,

2) na użytkach zielonych rowy nowe na 1.350 ha, odbudowę rowów na 7.100 ha użytków zielonych,

3) objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 8.500 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wyniesie w 1965 r. 475 tys. ha;

- skup żywca powinien wynieść 53,5 tys. ton, mleka 186 mln litrów;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 34,4 mln zł;

- odnową zostanie objętych 69 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- dostawa taboru dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 66 samochodów ciężarowych i 94 autobusy;

- zostanie wybudowanych z budownictwa rad narodowych 3.557 mieszkań, 9.413 izb o powierzchni użytkowej 133,4 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 2.590 mieszkań, 7.485 izb o powierzchni użytkowej 105,0 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 368,5 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 246,0 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 43 autobusy;

- zostanie wybudowanych 351 izb lekcyjnych dla szkół podstawowych.

Województwo katowickie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 17.280 mln zł, w tym inwestycje rad narodowych wyniosą 2.594 mln zł, co stanowi 101,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r.;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 155.642,1 mln zł, w tym przemysłu terenowego 8.499,8 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie ogółem około 1.309,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 775,0 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie budowa oddziału Cieszyńskiej Wytwórni Farb i Lakierów w Marklowicach, chłodni składowych w Częstochowie i w Toszku oraz wytwórni pasz w Krzepicach;

- kontynuowana będzie budowa: kopalni węgla kamiennego: "1 Maja", "Mortimer-Porąbka", "Szczygłowice", "Jastrzębie", "Staszic", "Moszczenica", "Zofiówka", "Borynia", bazy przeładunkowej rud żelaza w Kłobucku, Huty Tlenku Cynku i Cynku w Miasteczku Śląskim, cementowni "Rudniki", zakładu kruszyw lekkich w Bytomiu, kombinatu broilerów w Brynku, powiat tarnogórski;

- kontynuowana będzie rozbudowa: kopalni węgla kamiennego: "Wesoła", "Ziemowit", "Sosnowiec", "Niwka-Modrzejów", "Wieczorek", "Katowice", "Wanda-Lech", "Nowy Wirek", "Halemba", "Andaluzja", "Julian", "Knurów I i II", Elektrowni "Łaziska", Huty "Kościuszko", Huty "Zawiercie", Huty "Florian", Huty im. F. Dzierżyńskiego w Dąbrowie Górniczej, Huty "Jedność" w Siemianowicach, Huty im. M. Buczka i Huty im. Cedlera w Sosnowcu, Huty "Batory" w Chorzowie, Huty "Baildon" w Katowicach, Huty "Ferrum" w Katowicach, Zakładów Koksowniczych "Walenty" w Rudzie Śląskiej i "Radlin" w Radlinie, Walcowni Metali "Dziedzice", Zakładu Urządzeń Mechanicznych w Pszczynie, Bielskich Zakładów Urządzeń Technicznych w Bielsku-Białej, wydziału przekładni w Rybnickiej Fabryce Maszyn, Zakładów Wytwórczych Silników Elektrycznych w Bielsku-Białej, Rybnickiej Fabryki Maszyn, Kuźni "Ustroń" (modernizacja), Zakładów Metalowych w Bielsku-Białej, Odlewni i Emalierni "Blachownia" pod Częstochową, Fabryki Aparatów Elektrycznych A-8 "Apena" w Bielsku-Białej (II etap) - galwanizernia i wydział montażu, Zakładów Azotowych w Chorzowie, Zakładów Elektrochemicznych w Ząbkowicach, Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach;

- rozpoczęta zostanie: elektryfikacja zgniatacza i modernizacja walcowni zgniatacza i walcowni dużej (głównie do produkcji szyn kolejowych) w Hucie "Kościuszko", budowa fabryki maszyn włókienniczych "Befama II" w Bielsku-Białej, zakładu produkcji materiałów pomocniczych dla odlewnictwa w Nowych Tychach.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 19,1 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 428 mln zł, czyli wzrośnie o 13,6% w porównaniu do 1964 r.;

- na inwestycje w rolnictwie w planie terenowym przeznacza się 363,5 mln zł, na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 40,5 mln zł i na melioracje 145,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać:

1) na gruntach ornych 5.800 ha drenowań nowych, 956 ha odbudowy drenowań,

2) na użytkach zielonych rowy nowe na 1.781 ha, odbudowę rowów na 494 ha użytków zielonych,

3) objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 3.510 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 396,4 tys. ha w 1964 r. do 400,0 tys. ha w 1965 r.;

- skup żywca powinien wynieść 44,0 tys. ton, mleka 100 mln l;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 76,1 mln zł;

- odnową zostanie objętych 181 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- dostawy taboru dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniosą 180 samochodów ciężarowych i 180 autobusów;

- zostanie wybudowanych z budownictwa rad narodowych 6.760 mieszkań, 19.458 izb o powierzchni użytkowej 263,2 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 4.155 mieszkań, 12.655 izb o powierzchni użytkowej 175,0 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 900,3 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 500,0 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 133 autobusy;

- zostanie wybudowanych 620 izb lekcyjnych dla szkół podstawowych;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 400 łóżek.

Województwo kieleckie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 4.611 mln zł, inwestycje rad narodowych wyniosą 1.480 mln zł, co stanowi 105,0% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r.;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 25.215 mln zł, w tym przemysłu terenowego 3.914,1 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie około 327,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 152,0 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- oddany zostanie do użytku: wydział amonowo-saletrzany w Zakładach Chemicznych "Pronit" w Pionkach, zakład wyrobów kamionki kanalizacyjnej w Suchedniowie, zakład okładzinowych płytek kamionkowych w Przysusze, zakład mebli w Kozienicach, I etap Fabryki Łączników w Radomiu-Podkanowie, zakład wyrobów cementowo-azbestowych w Wierzbicy;

- kontynuowana będzie budowa: warsztatu maszyn hutniczych w Hucie im. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim, kopalni wapienia "Ostrówka", Zakładów Metalurgicznych Przemysłu Maszyn Budowlanych w Końskich, Zakładów Przemysłu Wapienniczego "Bukowa" oraz Kombinatu Cementowo-Wapienniczego "Nowiny";

- kontynuowana będzie rozbudowa Zakładów Budowy Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej w Kielcach, Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach (wydziały: skrzyń biegów, podwozi, silnikowni i odlewnia żeliwa), Kieleckich Zakładów Wyrobów Metalowych i Zakładów Precyzyjnych "Iskra" w Kielcach, Fabryki Narzędzi Rolniczych w Kunowie oraz Zakładów Mięsnych w Radomiu;

- rozpoczęta zostanie budowa: zakładów żelbetowych elementów prefabrykowanych w Sitkówce, zakładów stolarki budowlanej we Włoszczowej i zakładu metalowego w Maleńcu, powiat opoczyński.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 27,8 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 143 mln zł, czyli wzrośnie o 19,6% w porównaniu do 1964 r.;

- na inwestycje w rolnictwie w planie terenowym przeznacza się 480,9 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 16,4 mln zł i na melioracje 190,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać:

1) na gruntach ornych 4.100 ha drenowań nowych, 300 ha odbudowy drenowań,

2) na użytkach zielonych rowy nowe na 6.500 ha, odbudowę rowów na 200 ha użytków zielonych,

3) objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 6.500 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 1.027,4 tys. ha w 1964 r. do 1.035,0 tys. ha w 1965 r.;

- skup żywca powinien wynieść 91,0 tys. ton, mleka 85 mln l;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 55,6 mln zł;

- odnową zostanie objętych 147 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- dostawy taboru dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniosą 131 samochodów ciężarowych i 170 autobusów;

- zostanie wybudowanych z budownictwa rad narodowych 1.920 mieszkań, 6.032 izby, o powierzchni użytkowej 75,9 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 1.331 mieszkań, 3.789 izb o powierzchni użytkowej 53,7 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 206,3 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 145,0 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 60 autobusów;

- zostanie wybudowanych 576 izb lekcyjnych dla szkół podstawowych;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 600 łóżek.

Województwo koszalińskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 2.491 mln zł, co stanowi 108,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r., w tym inwestycje rad narodowych 1.566 mln zł, co stanowi 115,0% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r.;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 7.483,5 mln zł, w tym przemysłu terenowego 3.120,1 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie ogółem około 141,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 43,5 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- kontynuowana będzie rozbudowa Stoczni w Ustce i Fabryki Narzędzi Rolniczych w Słupsku;

- rozpoczęta zostanie budowa zakładu produkcji maszyn lampowych w Koszalinie.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 33,5 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 128 mln zł, czyli wzrośnie o 29,9% w porównaniu do 1964 r.;

- na inwestycje w rolnictwie w planie terenowym przeznacza się 1.036,6 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 729,0 mln zł i na melioracje 140,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać:

1) na gruntach ornych 3.232 ha drenowań nowych, 5.880 ha odbudowy drenowań,

2) na użytkach zielonych rowy nowe na 2.668 ha, odbudowę rowów na 3.758 ha użytków zielonych,

3) objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 6.022 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 713,4 tys. ha w 1964 r. do 720,0 tys. ha w 1965 r.;

- skup żywca powinien wynieść 68,0 tys. ton, mleka 150 mln l;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 36,3 mln zł;

- odnową zostanie objętych 148 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- dostawy taboru dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniosą 59 samochodów ciężarowych i 81 autobusów;

- zostanie wybudowanych z budownictwa rad narodowych 2.078 mieszkań, 6.007 izb o powierzchni użytkowej 82,1 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 481 mieszkań, 1.349 izb o powierzchni użytkowej 18,9 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 188,5 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 40,0 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 30 autobusów;

- zostanie wybudowanych 153 izb lekcyjnych dla szkół podstawowych.

Województwo krakowskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 6.233 mln zł; inwestycje rad narodowych wyniosą 1.564 mln zł, co stanowi 103,2% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r.;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 39.427,2 mln zł, w tym przemysłu terenowego 4.227,4 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie ogółem około 378,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 196,0 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- oddana zostanie do użytku w Zakładach Azotowych w Tarnowie budowa I i II ciągu półspalania gazu ziemnego dla uzyskania w każdym projektowanej zdolności produkcyjnej amoniaku syntetycznego w wysokości 190 ton na dobę, ponadto I etapu instalacji polichlorku winylu oraz aksylonitrylu na bazie acetylenu z gazu ziemnego, w Sądeckich Zakładach Elektrod Węglowych w Biegonicach oddział elektrod grafitowych o produkcji w 1965 r. 1000 ton elektrod, w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu zostanie oddana do użytku druga wytwórnia chloru o zdolności produkcyjnej 43 ton rocznie i zakończone zostaną inwestycje związane z intensyfikacją wytwórni chloru, przynoszącą przyrost zdolności produkcyjnej 1400 ton rocznie;

- kontynuowana będzie budowa Sądeckich Zakładów Elektrod Węglowych w Biegonicach i fabryki opakowań blaszanych w Brzesku;

- kontynuowana będzie rozbudowa kopalni węgla kamiennego "Jaworzno", "Siersza", "Sobieski", "Komuna Paryska", "Silesia", "Bolesław Śmiały", "Wesoła", Kopalni i Prażalni Dolomitu w Żelatowej, Kopalni Rud Cynkowo-Ołowianych "Trzebionka" (zakład przeróbki mechanicznej), Walcowni Metali "Dziedzice" zakład w Kętach, Wytwórni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie, Fabryki Silników Elektrycznych M-7 (w tym hala mechaniczno-montażowa i odlewnia) w Tarnowie, Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie, Zakładów Azotowych w Tarnowie, Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu, w ramach której będzie kontynuowana budowa wytwórni kauczuku syntetycznego, Zakładów Chemicznych "Alwernia", Zakładów Chemicznych "Azot" w Jaworznie, w wyniku której zostanie osiągnięta produkcja 71 tys. ton preparatów pylistych owadobójczych, Żywieckiej Fabryki Papieru, III ciągu produkcyjnego i oddziału waty celulozowej w Niedomickich Zakładach Celulozy;

- rozpoczęta zostanie budowa: II etapu elektrowni "Siersza II" oraz w Zakładach Cynkowych "Trzebinia" wydziału rozpylanych proszków metali oraz wydziału wyrobów z proszków metali (I etap), przetwórni owocowo-warzywnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 24,7 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 154 mln zł, czyli wzrośnie o 13,5% w porównaniu do 1964 r.;

- na inwestycje w rolnictwie w planie terenowym przeznacza się 457,0 mln zł, w tym na melioracje 215,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać:

1) na gruntach ornych 9.120 ha drenowań nowych, 360 ha odbudowy drenowań,

2) na użytkach zielonych rowy nowe na 1.604 ha, odbudowę rowów na 318 ha użytków zielonych,

3) objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 3.560 ha łąk i pastwisk;

- skup żywca powinien wynieść 94,0 tys. ton, mleka 134 mln l;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 42,6 mln zł;

- odnową zostanie objętych 107 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- dostawy taboru dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniosą 131 samochodów ciężarowych i 200 autobusów;

- zostanie wybudowanych z budownictwa rad narodowych 2.514 mieszkań, 6.870 izb o powierzchni użytkowej 105,5 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 595 mieszkań, 1.771 izb o powierzchni użytkowej 25,8 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 296,0 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 125,0 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 25 autobusów;

- zostaną wybudowane 492 izby lekcyjne dla szkół podstawowych;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 400 łóżek.

Województwo lubelskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 5.929 mln zł, co stanowi 123,7% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r., w tym inwestycje rad narodowych 1.745 mln zł, co stanowi 107,1% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r.;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 22.213,2 mln zł, w tym przemysłu terenowego 4.578,2 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie ogółem około 276,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 88,0 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- oddany zostanie do użytku w Zakładach Azotowych w Puławach I ciąg produkcji amoniaku syntetycznego o zdolności 300 ton na dobę i mocznika 500 ton na dobę, Zakład Produkcji Elementów Budowlanych w Długim Kącie, powiat biłgorajski, Fabryka Mebli, Zakład Produkcji Elementów Żelbetowych w Lublinie oraz zakończona zostanie rozbudowa Chłodni Składowej w Lublinie;

- kontynuowana będzie budowa: Zakładów Azotowych I i II w Puławach, wydziału łożysk wielkogabarytowych oraz zakup wyposażenia dla zwiększonej produkcji łożysk i do produkcji wrzecion szlifierskich - w Fabryce Wyrobów Metalowych w Kraśniku, oddziału drożdży paszowych przy Zakładach Przemysłu Spirytusowego w Lublinie;

- kontynuowana będzie rozbudowa Fabryki Samochodów Ciężarowych, w tym budowa hali kół i resorów w Lublinie oraz dwóch pieców obrotowych i urządzeń towarzyszących w Cementowni "Chełm";

- zakończona zostanie budowa gazociągu gazu ziemnego Jarosław - Puławy;

- rozpoczęta zostanie budowa przetwórni owocowo-warzywnej w Stoczku Łukowskim w powiecie łukowskim.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 34,4 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 239 mln zł, czyli wzrośnie o 20,6% w porównaniu do 1964 r.;

- na inwestycje w rolnictwie w planie terenowym przeznacza się 819,3 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 181,8 mln zł i na melioracje 297,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać:

1) na gruntach ornych 4.500 ha drenowań nowych, 50 ha odbudowy drenowań,

2) na użytkach zielonych rowy nowe na 15.500 ha,

3) objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 13.650 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 1.352,9 tys. ha w 1964 r. do 1.365,0 tys. ha w 1965 r.;

- skup żywca powinien wynieść 162,5 tys. ton, mleka 185 mln l;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 37,0 mln zł, odnową zostanie objętych 53 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- dostawy taboru dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniosą 113 samochodów ciężarowych i 84 autobusy;

- zostanie wybudowanych z budownictwa rad narodowych 2.285 mieszkań, 6.508 izb o powierzchni użytkowej 90,0 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 1.450 mieszkań, 4.301 izb, o powierzchni użytkowej 61,3 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 213,5 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 155,0 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 23 autobusy;

- zostanie wybudowanych 365 izb lekcyjnych dla szkół podstawowych;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych zwiększy się o około 300 łóżek.

Województwo łódzkie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 3.819 mln zł, co stanowi 113,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r., w tym inwestycje rad narodowych 1.378 mln zł, co stanowi 107,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r.;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 25.687,1 mln zł, w tym przemysłu terenowego 5.419,3 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie ogółem około 288,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 145,5 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- oddany zostanie do użytku II oddział barwników kadziowych w Zakładach Przemysłu Barwników "Boruta" w Zgierzu o zdolności produkcyjnej 143 ton rocznie, zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego w Łowiczu oraz zakład przemysłu odzieżowego w Tomaszowie Mazowieckim;

- kontynuowana będzie budowa tkalni, farbiarni, wykończalni, przędzalni i skręcalni w Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Zduńskiej Woli;

- kontynuowana będzie rozbudowa Zakładów Metalowych "Komuna Paryska" w Radomsku (w tym dobudowa nowej gwoździarni), Zakładów Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów w Żychlinie, Zakładów Urządzeń Chemicznych w Skierniewicach oraz w ramach kontynuacji rozbudowy Tomaszowskich Zakładów Włókien Sztucznych rozpoczęta zostanie budowa wydziału włókna ciętego - wiskozowego;

- rozpoczęta zostanie budowa: fabryki przenośników górniczych w Wieluniu, wykończalni w Tomaszowskich Zakładach Przemysłu Wełnianego, skręcalni i farbiarni w Zakładach Przemysłu Pończoszniczego "Sandra" w Aleksandrowie, skręcalni, wytwórni pończoch i farbiarni w Zakładach Przemysłu Pończoszniczego w Zduńskiej Woli, zakładu drobiarskiego w Tomaszowie Mazowieckim;

- rozpoczęta zostanie rozbudowa Fabryki Maszyn Górniczych im. T. Żarskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 18,4 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 145 mln zł, czyli wzrośnie o 20,4% w porównaniu do 1964 r.;

- na inwestycje w rolnictwie w planie terenowym przeznacza się 506,2 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 47,0 mln zł i na melioracje 170,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać:

1) na gruntach ornych 8.045 ha drenowań nowych, 3.500 ha odbudowy drenowań,

2) na użytkach zielonych rowy nowe na 2.966 ha, odbudowę rowów na 600 ha użytków zielonych,

3) objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 4.500 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 1.006,8 tys. ha w 1964 r. do 1.010,0 tys. ha w 1965 r.;

- skup żywca powinien wynieść 124,5 tys. ton, mleka 286 mln l;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 45,9 mln zł, odnową zostanie objętych 138 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- dostawy taboru dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniosą 182 samochody ciężarowe i 112 autobusów;

- zostanie wybudowanych z budownictwa rad narodowych 1.743 mieszkań, 4.890 izb o powierzchni użytkowej 70,0 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 1.213 mieszkań, 3.306 izb, o powierzchni użytkowej 49,6 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 186,0 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 119,1 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 20 autobusów;

- zostanie wybudowanych 341 izb lekcyjnych dla szkół podstawowych;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 500 łóżek.

Województwo olsztyńskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 2.787 mln zł, co stanowi 117,8% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r., w tym inwestycje rad narodowych 1.551 mln zł, co stanowi 112,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r.;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 9.092,7 mln zł, w tym przemysłu terenowego 3.786,1 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie ogółem około 161,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 45,5 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- oddane zostaną do użytku Zakłady Materiałów Izolacyjnych (wełny mineralnej) w Nidzicy;

- kontynuowana będzie budowa oddziału uszlachetniania płyt w Zakładach Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Nidzie oraz zakładów mięsnych w Olsztynie;

- rozpoczęta zostanie budowa: Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych, zakładu żelbetowych elementów prefabrykowanych w Kurzętniku, powiat nowomiejski, oraz zakładu zabawek Spółdzielni Pracy "Awangarda" w Działdowie.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 26,7 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 101 mln zł, czyli wzrośnie o 14,8% w porównaniu do 1964 r.;

- na inwestycje w rolnictwie w planie terenowym przeznacza się 1.024,4 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 673,8 mln zł i na melioracje 152,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać:

1) na gruntach ornych 2.100 ha drenowań nowych i 10.500 ha odbudowy drenowań,

2) na użytkach zielonych rowy nowe na 2.200 ha, odbudowę rowów na 3.500 ha użytków zielonych,

3) objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 9.100 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 909,6 tys. ha w 1964 r. do 920,0 tys. ha w 1965 r.;

- skup żywca powinien wynieść 98,0 tys. ton, mleka 395 mln l;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 39,3 mln zł;

- odnową zostanie objętych 140 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- dostawy taboru dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniosą 75 samochodów ciężarowych i 46 autobusów;

- zostanie wybudowanych z budownictwa rad narodowych 1.315 mieszkań, 3.727 izb o powierzchni użytkowej 55,6 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 467 mieszkań, 1.330 izb, o powierzchni użytkowej 20,0 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 147,0 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 47,5 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 10 autobusów;

- zostaną wybudowane 103 izby lekcyjne dla szkół podstawowych;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych zwiększy się o około 200 łóżek.

Województwo opolskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 3.825 mln zł, co stanowi 106,2% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r., w tym inwestycje rad narodowych 961 mln zł, co stanowi 108,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r.;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 28.652,3 mln zł, w tym przemysłu terenowego 3.830,3 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie ogółem około 253,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 125,5 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- oddana zostanie do użytku: walcownia rur na gorąco w Hucie im. K. Świerczewskiego w Zawadzkiem, oddział pyrolizy benzyn, oddział destylacji naftalenu oraz nowej instalacji tereftalanu dwumetylu o zdolności produkcyjnej 8.800 ton rocznie w Zakładach Koksochemicznych w Blachowni, oddziału drożdży paszowych przy gorzelni przemysłowej w Goświnowicach, powiat nyski;

- kontynuowana będzie budowa: elektrociepłowni w Blachowni, rozbudowa Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach (III i IV baterie koksownicze), oddziału Nyskich Zakładów Urządzeń Przemysłowych w Łambinowicach, powiat nyski, Zakładu Urządzeń Przemysłowych w Nysie (hala aparatury chemicznej II), Fabryki Maszyn i Urządzeń w Kluczborku, Fabryki Obrabiarek "Refamet" (w tym odlewnia i hala obróbki mechanicznej) w Kuźni Raciborskiej, Fabryki Sprzętu Rolniczego w Strzelcach Opolskich, Fabryki Siewników w Brzegu, Fabryki Kotłów w Raciborzu, Fabryki Urządzeń Papierniczych w Koźlu, Zakładów Azotowych w Kędzierzynie, Zakładów Koksochemicznych w Blachowni, celulozowni w Krapkowickich Zakładach Celulozowo-Papierniczych;

- rozpoczęta i zakończona zostanie budowa gazociągu obiegowego Zdzieszowice - Kędzierzyn, Blachownia - Kędzierzyn i Zaborze - Sobieszowice.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 15,8 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęta koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 116 mln zł, czyli wzrośnie o 15,3% w porównaniu do 1964 r.;

- na inwestycje w rolnictwie w planie terenowym przeznacza się 497,3 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 225,8 mln zł i na melioracje 90,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać:

1) na gruntach ornych 2.400 ha drenowań nowych, 2.300 ha odbudowy drenowań,

2) na użytkach zielonych rowy nowe na 1.700 ha, odbudowę rowów na 2.000 ha użytków zielonych,

3) objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 3.500 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 502,8 tys. ha w 1964 r. do 503,0 tys. ha w 1965 r.;

- skup żywca powinien wynieść 76,0 tys. ton, mleka 135,0 mln l;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 37,9 mln zł;

- odnową zostaną objęte 132 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- dostawa taboru dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 73 samochody ciężarowe i 65 autobusów;

- zostaną wybudowane z budownictwa rad narodowych 1.564 mieszkania, 4.281 izb o powierzchni użytkowej 62,7 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 736 mieszkań, 2.330 izb o powierzchni użytkowej 35,1 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 145,0 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 99,0 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 30 autobusów;

- zostanie wybudowanych 207 izb lekcyjnych dla szkół podstawowych;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 200 łóżek.

Województwo poznańskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 7.532 mln zł, co stanowi 110,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r., w tym inwestycje rad narodowych 2.063 mln zł, co stanowi 117,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r.;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 31.746,6 mln zł, w tym przemysłu terenowego 8.597,7 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie ogółem około 346,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 138,0 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- oddany zostanie do użytku II ciąg produkcji płyt pilśniowych w Czarnkowie oraz zakład porcelitu stołowego w Chodzieży;

- kontynuowana będzie budowa: kopalni węgla brunatnego "Adamów" i "Kazimierz", elektrowni "Pątnów" i "Adamów", huty aluminium w Koninie, rejonowej odlewni żeliwa w Śremie, fabryki materiałów i wyrobów ściernych w Kole;

- kontynuowana będzie rozbudowa: Zakładów Automatyki Przemysłowej i Zakładów Sprzętu Mechanicznego w Ostrowie Wlkp., Kaliskiej Fabryki Pluszu i Aksamitu, Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Międzychodzie oraz rozbudowa i modernizacja Kaliskich Zakładów Przemysłu Jedwabniczego, w ramach której kontynuowana będzie budowa wykończalni jedwabiu oraz zostaną zainstalowane 154 krosna w tkalni;

- rozpoczęta zostanie budowa kopalni odkrywkowych węgla brunatnego "Jóźwin" i "Władysławów", oddziału płyt wiórowych w Orzechowskich Zakładach Przemysłu Sklejek, elewatorów zbożowych w Szamotułach i w Kościanie, modernizacja i przebudowa młyna oraz budowa elewatora Zbożowego w Kole, rozbudowa browaru w Grodzisku, powiat nowotomyski.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój poznańskiego przemysłu terenowego wyniosą 33,5 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 264 mln zł, czyli wzrośnie o 11,5% w porównaniu do 1964 r.;

- na inwestycje w rolnictwie w planie terenowym przeznacza się 1.269,8 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 590,5 mln zł i na melioracje 271,5 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać:

1) na gruntach ornych 7.100 ha drenowań nowych, 13.600 ha odbudowy drenowań,

2) na użytkach zielonych rowy nowe na 6.400 ha, odbudowę rowów na 4.591 ha użytków zielonych,

3) objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 12.150 ha łąk i pastwisk;

- skup żywca powinien wynieść 233,0 tys. ton, mleka 430 mln l;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 58,1 mln zł;

- odnową zostanie objętych 137 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- dostawa taboru dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniesie 143 samochody ciężarowe i 146 autobusów;

- zostanie wybudowanych z budownictwa rad narodowych 1.450 mieszkań, 4.260 izb o powierzchni użytkowej 57,9 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 1.290 mieszkań, 3.743 izby, o powierzchni użytkowej 53,5 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 141,4 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 160,0 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 35 autobusów;

- zostanie wybudowanych 301 izb lekcyjnych dla szkół podstawowych;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 200 łóżek.

Województwo rzeszowskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 5.230 mln zł, inwestycje rad narodowych wyniosą 1.419 mln zł, co stanowi 101,9% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r.;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 28.015,7 mln zł, w tym przemysłu terenowego 3.751,6 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie około 296,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 130,0 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- oddane zostaną do użytku: gazociąg Jarosław-Rozwadów-Puławy, nastąpi intensyfikacja oddziału superfosfatu w Kopalni i Zakładzie Przetwórczym Siarki w Tarnobrzegu w celu uzyskania w końcu 1966 r. 400 tys. ton superfosfatu pylistego i 175 tys. ton superfosfatu granulowanego, zostanie oddany do użytku zakład produkcji elementów żelbetowych w Kolbuszowej, młyn i wytwórnia pasz w Jarosławiu;

- kontynuowana będzie budowa elektrowni wodnej w Solinie, elektrowni "Stalowa Wola III", urządzeń powierzchniowych i zagospodarowania nowych kopalń gazowych w rejonie Lubaczowa, drugiego zakładu porcelany elektrotechnicznej w Boguchwale (w tym hala piecowni), kontynuować się będzie budowę nowej kopalni rudy siarkowej w Machowie w celu uzyskania produkcji siarki z tej kopalni w 1969 r., oddziału wyrobów olejnych w Dębickiej Fabryce Farb i Lakierów, wytwórni konstrukcji stalowych w Rudniku nad Sanem, Huty Szkła Technicznego "Polanka" w Krośnie (zainstalowanie dwóch wanien do produkcji rur neutralnych i sodowych), zakładu mięsnego w Nisku oraz oddziału drożdży paszowych w Przeworsku;

- kontynuowana będzie rozbudowa Huty "Stalowa Wola", II etapu Sanockiej Fabryki Autobusów w Sanoku, Zakładów Chemicznych w Sarzynie, Zakładów Tworzyw Sztucznych w Pustkowie;

- rozpoczęta zostanie budowa: oddziału przyczep w Zasławiu podległego Sanockiej Fabryce Autobusów i fabryki keratyny w Dębicy oraz modernizacja młyna i budowa elewatora w Chorzelowie, powiat mielecki.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 26,9 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 154 mln zł, czyli wzrośnie o 17,1% w porównaniu do 1964 r.;

- na inwestycje w rolnictwie w planie terenowym przeznacza się 535,3 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 153,6 mln zł i na melioracje 140,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać:

1) na gruntach ornych 6.500 ha drenowań nowych, 515 ha odbudowy drenowań,

2) na użytkach zielonych rowy nowe na 1.752 ha, odbudowę rowów na 725 ha użytków zielonych,

3) objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 3.400 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 827,7 tys. ha w 1964 r. do 837,0 tys. ha w 1965 r.;

- skup żywca powinien wynieść 104,0 tys. ton, mleka 85 mln l;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 62,2 mln zł;

- odnową zostaną objęte 163 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- dostawy taboru dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniosą 109 samochodów ciężarowych i 118 autobusów;

- zostanie wybudowanych z budownictwa rad narodowych 1.435 mieszkań, 4.119 izb o powierzchni użytkowej 59,0 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 693 mieszkania, 1.946 izb o powierzchni użytkowej 26,1 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 153,4 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 95,0 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 20 autobusów;

- zostanie wybudowanych 138 izb lekcyjnych dla szkół podstawowych;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 300 łóżek.

Województwo szczecińskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 4.221 mln zł, co stanowi 115,1% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r., w tym inwestycje rad narodowych 1.473 mln zł, co stanowi 116,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r.;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 16.170,6 mln zł, w tym przemysłu terenowego 3.268,7 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie ogółem około 226,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 83,0 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- oddana zostanie do użytku chłodnia składowa w Szczecinie;

- kontynuowana będzie budowa fabryki kabli i przewodów w Załomiu, fabryki mebli w Goleniowie, wytwórni pasz w Stargardzie oraz instalowana będzie IV maszyna papiernicza i turbina o mocy 16 MW w Szczecińskich Zakładach Celulozy i Papieru;

- kontynuowana będzie rozbudowa Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie (w tym zespół wydziałów kadłubowych).

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 20,9 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 127 mln zł, czyli wzrośnie o około 21% w porównaniu do 1964 r.;

- na inwestycje w rolnictwie w planie terenowym przeznacza się 905,8 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 630,0 mln zł i na melioracje 137,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać:

1) na gruntach ornych 1.732 ha drenowań nowych, 6.249 ha odbudowy drenowań,

2) na użytkach zielonych rowy nowe na 2.085 ha, odbudowę rowów na 5.000 ha użytków zielonych,

3) objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 7.354 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 555,8 tys. ha w 1964 r. do 560,0 tys. ha w 1965 r.;

- skup żywca powinien wynieść 57,5 tys. ton, mleka 133 mln l;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 23,5 mln zł;

- odnową zostaną objęte 84 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- dostawy taboru dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniosą 29 samochodów ciężarowych i 56 autobusów;

- zostanie wybudowanych z budownictwa rad narodowych 2.016 mieszkań, 4.980 izb o powierzchni użytkowej 74,7 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 958 mieszkań, 1.850 izb, o powierzchni użytkowej 30,4 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 203,5 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 50,0 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 28 autobusów;

- zostanie wybudowanych 128 izb lekcyjnych dla szkół podstawowych.

Województwo warszawskie

1. Osiągnięte zostaną następujące najważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 7.123 mln zł, inwestycje rad narodowych wyniosą 2.100 mln zł, co stanowi 108,7% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r.;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 27.687,6 mln zł, w tym przemysłu terenowego 6.858,0 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie ogółem około 327,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 118,5 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- zakończona zostanie budowa: instalacji utleniania asfaltu i instalacji przerobu siarkowodoru na siarkę oraz instalacji komorowego koksowania krakingu katalicznego w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, oddziału produkcyjnego w Hucie Szkła w Wyszkowie, wytwórni pasz w Rykach i Sierpcu, wytwórni owocowo-warzywnej w Płocku, oddziału produkcji szkła technicznego i laboratoryjnego w Hucie Szkła w Wołominie;

- kontynuowana będzie budowa: Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku w celu zapewnienia przerobu ropy naftowej w wysokości 2,0 mln ton w 1965 r., Mazowieckich Zakładów Tłuszczowych w Nowym Dworze, zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego w Tarczynie, oddziału drożdży paszowych przy Zakładach Przemysłu Spirytusowego w Żyrardowie;

- kontynuowana będzie rozbudowa: Zakładów Mechanicznych "Ursus", w tym: odlewnia żeliwa II, wydziały silnikowni, montażu głównego i narzędziowo-remontowy, Fabryki Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim, Fabryki Urządzeń Technicznych w Ostrówku Węgrowskim, Fabryki Kabli w Ożarowie, Zakładów im. 1 Maja w Pruszkowie, Fabryki Urządzeń Mechanicznych w Warce, Zakładów Lamp Oscyloskopowych w Iwicznej oraz budowa papierni i oddziału przetwórstwa w Ostrołęckiej Fabryce Celulozy i Papieru;

- rozpoczęta zostanie budowa elewatora zbożowego w Szymanowie oraz rozbudowa Fabryki Maszyn Budowlanych w Baczkach koło Węgrowa.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 32,3 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 246 mln zł, czyli wzrośnie o 33,9% w porównaniu do 1964 r.;

- na inwestycje w rolnictwie w planie terenowym przeznacza się 909,8 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 73,0 mln zł i na melioracje 350,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać:

1) na gruntach ornych 10.896 ha drenowań nowych, 110 ha odbudowy drenowań,

2) na użytkach zielonych rowy nowe na 17.006 ha,

3) objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 29.584 ha łąk i pastwisk;

- skup żywca powinien wynieść 188,5 tys. ton, mleka 480 mln l;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 56,0 mln zł;

- odnową zostanie objętych 147 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- dostawy taboru dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniosą 254 samochody ciężarowe i 300 autobusów;

- zostanie wybudowanych z budownictwa rad narodowych 2.278 mieszkań, 6.518 izb o powierzchni użytkowej 92,4 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 1.825 mieszkań, 5.325 izb o powierzchni użytkowej 75,0 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 213,7 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 170,0 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 20 autobusów;

- zostaną wybudowane 464 izby lekcyjne dla szkół podstawowych;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 300 łóżek.

Województwo wrocławskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 6.390 mln zł, inwestycje rad narodowych wyniosą 1.819 mln zł, co stanowi 115,1% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r.;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 50.345,4 mln zł, w tym przemysłu terenowego 6.056,4 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie ogółem około 498,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 269,0 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- oddane zostanie do użytku 200 MW mocy energii elektrycznej w elektrowni "Turoszów";

- kontynuowana będzie budowa: kopalni węgla brunatnego "Turów I" i "Turów II", III etapu kopalni rudy miedzi "Konrad", kopalni miedzi "Polkowice" i "Lubin", Huty Miedzi w Legnicy oraz kontynuacja adaptacji obiektu w Lubawce na zakład przemysłu dziewiarskiego;

- kontynuowana będzie rozbudowa Fabryki Urządzeń Przemysłowych w Świdnicy, Fabryki Urządzeń Mechanicznych w Chocianowie, Fabryki Narzędzi Rolniczych w Jaworze, Dolnośląskiej Fabryki Krosien w Dzierżoniowie, Jelczańskich Zakładów Samochodowych w Jelczu i Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Organicznego "Rokita" w Brzegu Dolnym;

- rozpoczęta zostanie adaptacja obiektu w Głuszycy na przędzalnię bawełnianą średnioprzędną.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 16,1 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 223 mln zł, czyli wzrośnie o 17,5% w porównaniu do 1964 r.;

- na inwestycje w rolnictwie w planie terenowym przeznacza się 873,8 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 504,5 mln zł i na melioracje 135,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać:

1) na gruntach ornych 150 ha drenowań nowych, 9.077 ha odbudowy drenowań,

2) na użytkach zielonych rowy nowe na 1.288 ha, odbudowę rowów na 5.055 ha użytków zielonych,

3) objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 8.000 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 912,1 tys. ha w 1964 r. do 920,0 tys. ha w 1965 r.;

- skup żywca powinien wynieść 124,0 tys. ton, mleka 232 mln l;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 73,1 mln zł;

- odnową zostanie objętych 246 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- dostawy taboru dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniosą 172 samochody ciężarowe i 140 autobusów;

- zostanie wybudowanych z budownictwa rad narodowych 3.619 mieszkań, 10.084 izby o powierzchni użytkowej 146,1 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 464 mieszkania, 1.401 izb o powierzchni użytkowej 19,4 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo rad narodowych wyniosą 373,0 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 38,9 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 15 autobusów;

- zostaną wybudowane 203 izby lekcyjne dla szkół;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 300 łóżek.

Województwo zielonogórskie

1. Osiągnięte zostaną następujące ważniejsze wskaźniki rozwoju całej gospodarki narodowej na terenie województwa:

- nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej wyniosą ogółem około 2.351 mln zł, co stanowi 108,0% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r., w tym inwestycje rad narodowych 1.114 mln zł, co stanowi 108,2% w stosunku do przewidywanego wykonania 1964 r.;

- wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego wyniesie około 18.361,6 mln zł, w tym przemysłu terenowego 2.978,6 mln zł.

Przewiduje się, że liczba zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (bez uczniów) według stanu na koniec 1965 r. wyniesie ogółem około 196,0 tys. osób, w tym liczba zatrudnionych w przemyśle około 89,0 tys. osób.

2. Spośród ważniejszych inwestycji:

- kontynuowana będzie budowa wytwórni pasz w Nowej Soli i Strzelcach Krajeńskich;

- kontynuowana będzie rozbudowa: Lubuskiej Fabryki Zgrzeblarek w Zielonej Górze, Zakładów Mechanicznych w Gorzowie Wlkp., Gorzowskich Zakładów Włókien Sztucznych oraz oddziału celulozy i ciągu bielącego w Kostrzyńskiej Fabryce Celulozy i Papieru.

3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie terenowym:

- nakłady inwestycyjne na rozwój państwowego przemysłu terenowego wyniosą 10,7 mln zł;

- wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie, objęte koordynacją Komitetu Drobnej Wytwórczości, wyniesie około 100 mln zł, czyli wzrośnie o 18,9% w porównaniu do 1964 r.;

- na nakłady na inwestycje w rolnictwie w planie terenowym przeznacza się 597,9 mln zł, w tym na inwestycje w państwowych gospodarstwach rolnych 332,4 mln zł i na melioracje 135,0 mln zł;

- w zakresie melioracji szczegółowych należy wykonać:

1) na gruntach ornych 635 ha drenowań nowych, 6.490 ha odbudowy drenowań,

2) na użytkach zielonych rowy nowe na 817 ha, odbudowę rowów na 7.292 ha użytków zielonych,

3) objąć zagospodarowaniem pomelioracyjnym 10.500 ha łąk i pastwisk;

- zakłada się, że ogólna powierzchnia zasiewów wzrośnie z 462,6 tys. ha w 1964 r. do 465,0 tys. ha w 1965 r.;

- skup żywca powinien wynieść 67,0 tys. ton, mleka 119 mln l;

- wydatki na utrzymanie dróg lokalnych wyniosą 33,1 mln zł, odnową zostanie objętych 107 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej;

- dostawy taboru dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej wyniosą 67 samochodów ciężarowych i 83 autobusy;

- zostaną wybudowane z budownictwa rad narodowych 1.973 mieszkania, 5.302 izby o powierzchni użytkowej 76,6 tys. m2, z budownictwa spółdzielni mieszkaniowych 405 mieszkań, 1.154 izby o powierzchni użytkowej 16,5 tys. m2;

- nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych wyniosą 199,0 mln zł;

- na pomoc kredytową Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności przeznacza się 31,0 mln zł;

- dostawy dla komunikacji miejskiej wyniosą 20 autobusów;

- zostanie wybudowanych 120 izb lekcyjnych dla szkół podstawowych;

- liczba łóżek w szpitalach ogólnych w planie terenowym zwiększy się o około 100 łóżek.

XVIII.

Postanowienia końcowe.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podejmując niniejszą uchwałę upoważnia Radę Ministrów do:
1) ustalenia na podstawie niniejszej uchwały szczegółowych zadań planowych na 1965 r. dla poszczególnych ministerstw, prezydiów wojewódzkich rad narodowych oraz innych dziedzin gospodarki narodowej,
2) dokonywania w ciągu roku, w razie istotnych i uzasadnionych ekonomicznie konieczności i potrzeb, zmian w planach szczegółowych w stosunku do postanowień niniejszej uchwały, mając na uwadze zachowanie proporcji planu,
3) dokonywania podziału zadań w zakresie skupu zbóż na poszczególne województwa, w zależności od kształtowania się zbiorów.