Monitor Polski

M.P.1962.89.422

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 8 grudnia 1962 r.
w sprawie należności za dostawy, roboty i usługi nie zgłoszonych do komisji arbitrażowych przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe.

W związku z przepisem § 2 uchwały nr 168 Rady Ministrów z dnia 11 maja 1962 r. w sprawie tworzenia przez przedsiębiorstwa państwowe rezerw na pokrycie niektórych roszczeń pieniężnych (Monitor Polski Nr 45, poz. 213) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe podległe i nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w razie trudności w inkasowaniu od zleceniodawców i odbiorców należności za dostawy, roboty i usługi, zwane dalej "należnościami", przy równoczesnym braku odmowy zapłaty, obowiązane są dochodzić tych należności w drodze postępowania arbitrażowego najpóźniej w terminie 30 dni od daty zwrotu żądania zapłaty z banku.
2. Należności, o których mowa w ust. 1, regulowane w trybie pozainkasowym należy zgłaszać do komisji arbitrażowej najpóźniej w terminie 60 dni od daty ich płatności.
§  2.
1. Należności nie zapłacone i nie zgłoszone do komisji arbitrażowej w terminach określonych w § 1 podlegają wystornowaniu z kont rozrachunków i sprzedaży.
2. Storno należności z tytułu robót i usług budowlano-montażowych powoduje równoczesne zmniejszenie wartości produkcji budowlano-montażowej bieżącego okresu o kwotę wystornowanej należności.
§  3. Traci moc zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 14 lutego 1959 r. w sprawie należności za roboty budowlano-montażowe kwestionowane przez zleceniodawców (Monitor Polski Nr 32, poz. 148).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1963 r.