Monitor Polski

M.P.2018.880

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 154 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Uchwała określa:
1) wysokość oraz zasady, na których członkom komisji wyborczych i komisarzom wyborczym przysługują diety, zwrot kosztów podróży i noclegów;
2) wysokość oraz zasady, na których przysługują zryczałtowane diety:
a) członkom terytorialnych komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji,
b) członkom obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie za czas związany z przeprowadzeniem głosowania,
c) członkom obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie za czas związany z ustaleniem wyników głosowania;
3) warunki obniżania wysokości zryczałtowanych diet członkom komisji wyborczych w przypadku nieuczestniczenia w wykonywaniu części zadań komisji;
4) sposoby dokumentowania dni zwolnienia od pracy na czas udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych.
§  2.  Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) komisji - należy przez to rozumieć Państwową Komisję Wyborczą, terytorialną komisję wyborczą oraz obwodową komisję wyborczą;
2) obwodowej komisji wyborczej - należy przez to rozumieć obwodową komisję wyborczą do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodową komisję wyborczą do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
§  3. 
1.  Członkom komisji i komisarzom wyborczym, w związku z wykonywaniem zadań, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), z uwzględnieniem przepisów uchwały.
2.  Dieta dla członków komisji i komisarzy wyborczych wynosi półtorej diety ustalonej na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1.
§  4. 
1.  Członkom komisji i komisarzom wyborczym, w związku z wykonywaniem zadań, przysługuje zwrot kosztów przejazdów lub dojazdu środkami komunikacji publicznej.
2.  W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości przejazdu lub dojazdu środkami komunikacji publicznej, członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub, za zgodą przewodniczącego komisji, własnym samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 271, z 2004 r. poz. 2376, z 2007 r. poz. 1462 oraz z 2011 r. poz. 308).
3.  Wydanie zgody, o której mowa w ust. 2, wymaga porozumienia:
1) członków Państwowej Komisji Wyborczej z Szefem Krajowego Biura Wyborczego;
2) komisarza wyborczego z dyrektorem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
§  5.  Należności, o których mowa w § 3 i 4, są wypłacane na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji, a w przypadku komisarzy wyborczych - przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
§  6. 
1.  Członkom terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem czynności, o których mowa w § 1 pkt 2, w następującej wysokości:
1) dla przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych - 650 zł;
2) dla zastępców przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych - 600 zł;
3) dla członków terytorialnych komisji wyborczych - 550 zł;
4) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 380 zł;
5) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 330 zł;
6) dla członków obwodowych komisji wyborczych - 300 zł.
2.  Jeżeli w wyborach organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzane jest głosowanie ponowne, członkom komisji przysługują diety w połowie wysokości określonej w ust. 1.
3.  Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli członek komisji wyborczej nie uczestniczył w czynnościach, o których mowa w § 1 pkt 2.
4.  W przypadku gdy członek terytorialnej komisji wyborczej nie uczestniczył w wykonywaniu części zadań danej komisji, a w szczególności nie uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach danej komisji, wysokość zryczałtowanej diety jest obniżana proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń komisji. Wysokość takiej diety oblicza się przez podzielenie kwoty, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1-3, przez liczbę wszystkich odbytych przez komisję posiedzeń, a następnie mnoży się otrzymany iloraz przez liczbę posiedzeń komisji, w których dany członek komisji uczestniczył.
5.  Podstawą wypłaty i ustalenia wysokości zryczałtowanej diety jest pisemne potwierdzenie udziału w czynnościach, o których mowa w ust. 1, wystawione przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.
§  7. 
1.  Członkowie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w art. 154 § 4 Kodeksu wyborczego, są obowiązani, co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań komisji, zwane dalej "zaświadczeniem".
2.  Zaświadczenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji;
2) wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy;
3) przyczynę i czas nieobecności w pracy.
3.  Zaświadczenie opatrzone pieczęcią komisji wyborczej podpisuje przewodniczący danej komisji, a dla przewodniczącego komisji - jego zastępca.
4.  Zaświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zainteresowany członek komisji, a drugi pozostaje w dokumentacji komisji.
§  8.  Należności, o których mowa w uchwale, wypłacają:
1) członkom Państwowej Komisji Wyborczej - Szef Krajowego Biura Wyborczego;
2) komisarzom wyborczym - dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego;
3) członkom wojewódzkich komisji wyborczych - marszałek województwa;
4) członkom powiatowych komisji wyborczych - starosta;
5) członkom miejskich, gminnych i obwodowych komisji wyborczych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).
§  9. 
1.  Uchwałę stosuje się odpowiednio w wyborach przeprowadzonych w toku kadencji, z tym że w wyborach tych członkom terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety w połowie wysokości określonej odpowiednio w § 6 ust. 1.
2.  Jeżeli w wyborach przedterminowych organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego przeprowadzone jest głosowanie ponowne, członkom komisji przysługują, w związku z tym głosowaniem, zryczałtowane diety w wysokości określonej w ust. 1.
§  10.  Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. poz. 651 oraz z 2015 r. poz. 39).
§  11.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.