Najniższe wynagrodzenie za pracę pracowników.

Monitor Polski

M.P.1996.39.388

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 czerwca 1996 r.
w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Na podstawie art. 774 pkt 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
1. 1
Najniższe wynagrodzenie za pracę, przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, obliczone na podstawie przysługujących im stawek wynagrodzeń zasadniczych i innych składników wynagrodzenia, w tym wartości deputatów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 wynosi 450 zł miesięcznie.
2.
Składniki wynagrodzenia, wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wlicza się do wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1, w wysokości wynikającej z odpowiedniego przeliczenia ostatniej ich wypłaty na okres jednomiesięczny.
3.
Przy ustalaniu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wyłącza się:
1)
nagrody jubileuszowe,
2)
odprawy rentowo-emerytalne,
3)
nagrody z zakładowego funduszu nagród oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
4)
wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
4. 2
Pracownikom, których wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy jest niższe od kwoty 450 zł miesięcznie, przysługuje wyrównanie do wysokości tej kwoty. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wynagrodzeniem.
 
1.
Pracownikom wynagradzanym na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń zmniejsza się najniższe wynagrodzenie, ustalone zgodnie z § 1, za każdą godzinę pracy, za którą wynagrodzenie nie przysługuje, o kwotę wynikającą z podzielenia kwoty 450 zł przez liczbę godzin pracy stanowiącą pełny miesięczny wymiar czasu pracy obowiązujący pracownika. W razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, najniższe wynagrodzenie ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin zatrudnienia, biorąc za podstawę wynagrodzenie w kwocie 450 zł miesięcznie.
2.
Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wynagrodzeniem godzinowym, wynikającym z podzielenia kwoty 450 zł przez liczbę godzin pracy obowiązującą pracownika w ramach pełnego wymiaru czasu pracy w danym miesiącu, a wynagrodzeniem uzyskanym przez pracownika w danym miesiącu, ustalonym zgodnie z § 1, przeliczonym na godzinę pracy.
3.
Pracownikom, których obowiązujący wymiar czasu pracy przekracza 42 godziny przeciętnie na tydzień, najniższe wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 1 ust. 1, przysługuje za 42-godzinny tydzień pracy. Za każdą godzinę pracy w miesiącu przekraczającą 42 godziny na tydzień, przepracowaną w ramach obowiązującego pracownika miesięcznego wymiaru czasu pracy, przysługuje wyrównanie ustalone w wysokości stanowiącej różnicę między wynagrodzeniem godzinowym wynikającym z podzielenia kwoty 450 zł przez liczbę godzin pracy w miesiącu, wynikającą z 42-godzinnego tygodnia pracy, a wynagrodzeniem godzinowym pracownika ustalonym zgodnie z § 1.
Najniższe wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w § 1, przysługuje również w razie niewykonywania pracy w związku:
1)
z korzystaniem z urlopu wypoczynkowego,
2)
z korzystaniem ze zwolnień od pracy przewidzianych w przepisach Kodeksu pracy lub innych przepisach prawa, za które pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do pracowników młodocianych odbywających naukę zawodu bądź przyuczanych do wykonywania określonej pracy.
Traci moc zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników (Monitor Polski Nr 32, poz. 256, Nr 36, poz. 292 i Nr 48, poz. 367, z 1991 r. Nr 11, poz. 78, Nr 21, poz. 149, Nr 32, poz. 228 i Nr 42, poz. 292, z 1992 r. Nr 4, poz. 19, Nr 12, poz. 87, Nr 21, poz. 159, Nr 28, poz. 196, Nr 32, poz. 223 i Nr 40, poz. 297, z 1993 r. Nr 33, poz. 340, Nr 51, poz. 479 i Nr 69, poz. 615, z 1994 r. Nr 20, poz. 159, Nr 36, poz. 312, Nr 53, poz. 451 i Nr 68, poz. 604, z 1995 r. Nr 16, poz. 199, Nr 32, poz. 375, Nr 48, poz. 550 i Nr 68, poz. 768 oraz 1996 r. Nr 23, poz. 248).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1996 r.
1 § 1 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 23 grudnia 1996 r. (M.P.96.84.747) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 stycznia 1997 r. (M.P.97.1.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1997 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 czerwca 1997 r. (M.P.97.38.379) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1997 r.

2 § 1 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 23 grudnia 1996 r. (M.P.96.84.747) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 stycznia 1997 r. (M.P.97.1.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1997 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 czerwca 1997 r. (M.P.97.38.379) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1997 r.

3 § 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 23 grudnia 1996 r. (M.P.96.84.747) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 stycznia 1997 r. (M.P.97.1.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1997 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 czerwca 1997 r. (M.P.97.38.379) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1997 r.