Najniższe wynagrodzenie w uspołecznionych zakładach pracy.

Monitor Polski

M.P.1990.2.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 17 stycznia 1990 r.
w sprawie najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
1.
Najniższe wynagrodzenie za obowiązujący pracownika pełny miesięczny wymiar czasu pracy od dnia 1 stycznia 1990 r. wynosi 120.000 zł.
2.
Najniższe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje dodatki z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych, przysługujące na podstawie zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 lipca 1989 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 189, Nr 30, poz. 235 i Nr 35, poz. 278).
Najniższa stawka wynagrodzenia zasadniczego za pełny miesięczny wymiar czasu pracy w najniższej kategorii zaszeregowania nie może być mniejsza od najniższego wynagrodzenia.
Najniższe wynagrodzenie pracownika za godzinę pracy wynika z podzielenia najniższego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy wynikającą z pełnego wymiaru czasu pracy, obowiązującego tego pracownika. Jeżeli jednak nawet obowiązująca pracownika norma czasu pracy jest wyższa niż 42 godziny tygodniowo, najniższe wynagrodzenie za godzinę pracy ustala się jak przy wymiarze czasu pracy średnio 42 godziny tygodniowo.
1.
Wzrost wynagrodzenia spowodowany wprowadzeniem w życie przepisów zarządzenia następuje w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
2.
W jednostkach sfery budżetowej wzrost wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest pokrywany w ramach środków na wynagrodzenia określonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej (Dz. U. Nr 4, poz. 24, Nr 48, poz. 261 i Nr 64, poz. 389).
W związku z art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie zasad podwyższania najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy (Monitor Polski Nr 8, poz. 64).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.