§ 5. - Najniższe wynagrodzenie pracowników.

Monitor Polski

M.P.1990.32.256

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1996 r.
§  5.
Traci moc zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy (Monitor Polski Nr 2, poz. 17).