Najniższe wynagrodzenie pracowników.

Monitor Polski

M.P.1990.32.256

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 14 sierpnia 1990 r.
w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników. *

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
 
1.
Najniższe wynagrodzenie pracowników za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, obliczone na podstawie przysługujących im stawek wynagrodzeń zasadniczych i innych składników wynagrodzenia, w tym wartości deputatów, wynosi, z uwzględnieniem podatku dochodowego od osób fizycznych, 350 zł miesięcznie.
2.
Pracownikom, których wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy jest niższe od kwoty 350 zł miesięcznie, przysługuje wyrównanie do wysokości tej kwoty; wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wynagrodzeniem.
3.
Przy ustalaniu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wyłącza się:
1)
nagrody jubileuszowe,
2)
odprawy emerytalno - rentowe,
3)
nagrody z zakładowego funduszu nagród,
4)
nagrody i premie z zysku,
5)
wypłaty z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach i nagrody z funduszu nagród, tworzonego na podstawie art. 208 § 6 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 39, poz. 176, z 1986 r. Nr 39, poz. 192, z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 6, poz. 33 oraz z 1990 r. Nr 6, poz. 36 i 37 i Nr 14, poz. 87),
6)
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
4.
Premie i inne składniki wynagrodzenia, wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wlicza się do wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1, w wysokości wynikającej z odpowiedniego przeliczenia ostatniej ich wypłaty na okres jednomiesięczny.
 
1.
Pracownikom wynagradzanym na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń zmniejsza się najniższe wynagrodzenie, ustalone zgodnie z § 1, za każdą godzinę pracy, za którą wynagrodzenie nie przysługuje, o kwotę wynikającą z podzielenia kwoty 350 zł przez liczbę godzin pracy stanowiącą pełny miesięczny wymiar czasu pracy obowiązujący pracownika. W razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, najniższe wynagrodzenie ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin zatrudnienia, biorąc za podstawę wynagrodzenie 350 zł miesięcznie.
2.
Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wynagrodzeniem godzinowym wynikającym z podzielenia kwoty 350 zł przez liczbę godzin pracy obowiązującą pracownika w ramach pełnego wymiaru czasu pracy w danym miesiącu a wynagrodzeniem uzyskanym przez pracownika w danym miesiącu, ustalonym zgodnie z § 1, przeliczonym na godzinę pracy.
3.
Pracownikom, których obowiązujący wymiar czasu pracy przekracza 42 godziny przeciętnie na tydzień, najniższe wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 1 ust. 1, przysługuje za 42 - godzinny tydzień pracy. Za każdą godzinę pracy w miesiącu przekraczającą 42 godziny na tydzień, przepracowaną w ramach obowiązującego pracownika miesięcznego wymiaru czasu pracy, przysługuje wyrównanie ustalone w wysokości stanowiącej różnicę między wynagrodzeniem godzinowym wynikającym z podzielenia kwoty 350 zł przez liczbę godzin pracy w miesiącu, wynikającą z 42 - godzinnego tygodnia pracy, a wynagrodzeniem godzinowym pracownika ustalonym zgodnie z § 1.
Wyrównanie najniższych wynagrodzeń, o których mowa w zarządzeniu, następuje w ramach środków przeznaczonych na wynagrodzenia.
Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do pracowników młodocianych odbywających naukę zawodu bądź przyuczanych do wykonywania określonej pracy.
Traci moc zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy (Monitor Polski Nr 2, poz. 17).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1990 r.
* Pełne zestawienie kwot najniższego wynagrodzenia od dnia 1 września 1990 r. znajduje się w aneksie w haśle Wynagrodzenia, ceny i inne wskaźniki.
1 § 1 zmieniony przez:

- § 1 zarządzenia z dnia 27 września 1990 r. (M.P.90.36.292) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1990 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (M.P.90.48.367) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 26 marca 1991 r. (M.P.91.11.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 25 czerwca 1991 r. (M.P.91.21.149) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1991 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 30 września 1991 r. (M.P.91.342.228) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1991 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 29 listopada 1991 r. (M.P.91.42.292) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1991 r.

- § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 20 stycznia 1992 r. (M.P.92.4.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 28 kwietnia 1992 r. (M.P.92.12.87) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1992 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 30 czerwca 1992 r. (M.P.92.21.159) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 1992 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 17 sierpnia 1992 r. (M.P.92.28.196) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1992 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 28 września 1992 r. (M.P.92.32.223) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1992 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 23 grudnia 1992 r. (M.P.92.40.297) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1993 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 22 czerwca 1993 r. (M.P.93.33.340) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1993 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 27 września 1993 r. (M.P.93.51.479) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1993 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 22 grudnia 1993 r. (M.P.93.69.615) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 28 marca 1994 r. (M.P.94.20.154) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1994 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 27 czerwca 1994 r. (M.P.94.36.312) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1994 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 26 września 1994 r. (M.P.94.53.451) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1994 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 20 grudnia 1994 r. (M.P.94.68.604) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 24 marca 1995 r. (M.P.95.16.199) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1995 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 26 czerwca 1995 r. (M.P.95.32.375) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 26 września 1995 r. (M.P.95.48.550) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1995 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 22 grudnia 1995 r. (M.P.95.68.768) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1996 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 27 marca 1996 r. (M.P.96.23.248) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1996 r.

2  § 2 zmieniony przez:

- § 1 zarządzenia z dnia 27 września 1990 r. (M.P.90.36.292) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1990 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (M.P.90.48.367) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 26 marca 1991 r. (M.P.91.11.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 25 czerwca 1991 r. (M.P.91.21.149) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1991 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 30 września 1991 r. (M.P.91.342.228) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1991 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 29 listopada 1991 r. (M.P.91.42.292) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1991 r.

- § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 20 stycznia 1992 r. (M.P.92.4.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 28 kwietnia 1992 r. (M.P.92.12.87) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1992 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 30 czerwca 1992 r. (M.P.92.21.159) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 1992 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 17 sierpnia 1992 r. (M.P.92.28.196) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1992 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 28 września 1992 r. (M.P.92.32.223) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1992 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 23 grudnia 1992 r. (M.P.92.40.297) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1993 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 22 czerwca 1993 r. (M.P.93.33.340) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1993 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 27 września 1993 r. (M.P.93.51.479) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1993 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 22 grudnia 1993 r. (M.P.93.69.615) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 28 marca 1994 r. (M.P.94.20.154) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1994 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 27 czerwca 1994 r. (M.P.94.36.312) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1994 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 26 września 1994 r. (M.P.94.53.451) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1994 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 20 grudnia 1994 r. (M.P.94.68.604) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 24 marca 1995 r. (M.P.95.16.199) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1995 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 26 czerwca 1995 r. (M.P.95.32.375) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 26 września 1995 r. (M.P.95.48.550) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1995 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 22 grudnia 1995 r. (M.P.95.68.768) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1996 r.

- § 1 zarządzenia z dnia 27 marca 1996 r. (M.P.96.23.248) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1996 r.