Monitor Polski

M.P.1953.A-79.947

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 29 lipca 1953 r.
w sprawie nadawania wyglądu zewnętrznego pojazdom mechanicznym Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego Łączności.

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 24 maja 1947 r. o wyglądzie zewnętrznym pojazdów mechanicznych (Dz. U. Nr 45, poz. 233) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Nadwozia pojazdów mechanicznych państwowego przedsiębiorstwa "Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności" należy malować na kolor ciemnooliwkowy z pasem koloru rdzawoczerwonego o białym obrzeżu szerokości od 8 do 25 cm w zależności od wielkości pojazdu.
2. Na nadwoziach należy umieszczać:
1) na czerwonym pasie po obu stronach pojazdu napis "Łączność", wykonany dużymi literami drukowanymi;
2) po zewnętrznej stronie pojazdu na prawych drzwiach kabiny kierowcy numer ewidencyjny przedsiębiorstwa, wykonany cyframi, o wysokości 60 cm;
3) na pojazdach przeznaczonych do kolportażu prasy i wydawnictw po obu bocznych ścianach nad czerwonym pasem napis "Ruch", wykonany w kolorze czerwonym, odpowiedniej wielkości;
4) napisy, znaki i numery, przewidziane szczególnymi przepisami.
3. Innych znaków, napisów lub numerów, poza wymienionymi w ust. 2, umieszczać nie wolno.
4. Przepisy zawarte w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przyczep samochodowych.
§  2. Zarządzenie nie dotyczy pojazdów osobowych.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.