Nadawanie uprawnień do prowadzenia produkcji eksportowej towarów rybnych.

Monitor Polski

M.P.1961.78.328

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 5 sierpnia 1961 r.
w sprawie nadawania uprawnień do prowadzenia produkcji eksportowej towarów rybnych.

W celu ujednolicenia trybu udzielania, zawieszania i cofania uprawnień do prowadzenia produkcji eksportowej towarów rybnych, na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) i § 1 zarządzenia nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 1959 r. w sprawie przekazania Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu rybami (Monitor Polski Nr 51, poz. 234) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Produkcja towarów rybnych przeznaczonych na eksport może być prowadzona tylko w zakładach posiadających uprawnienia w tym zakresie, nadane przez Ministra Żeglugi.
2.
Decyzje w sprawie nadania, cofnięcia bądź zawieszenia uprawnień do prowadzenia produkcji eksportowej podejmuje Minister Żeglugi opierając się na opinii komisji działającej na zasadzie niniejszego zarządzenia.
3.
Rejestrację i ewidencję zakładów ubiegających się i posiadających uprawnienia do prowadzenia produkcji eksportowej prowadzi Ministerstwo Żeglugi.
4.
Zakład uprawniony do prowadzenia produkcji eksportowej uzyskuje z Ministerstwa Żeglugi symbol eksportowy, umieszczany na towarach przeznaczonych na eksport.
§  2.
1.
Komisję opiniującą wnioski zainteresowanych zakładów o nadanie, przywrócenie, zawieszenie lub cofnięcie uprawnień do prowadzenia produkcji eksportowej powołuje doraźnie Minister Żeglugi.
2.
W skład komisji działającej przy Ministerstwie Żeglugi wchodzą:
a)
przedstawiciel Ministerstwa Żeglugi - jako przewodniczący,
b)
przedstawiciel Centralnego Inspektoratu Standaryzacji Ministerstwa Handlu Zagranicznego,
c)
przedstawiciel Departamentu Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa,
d)
przedstawiciel Ministerstwa Handlu Wewnętrznego,
e)
przedstawiciel Komitetu Drobnej Wytwórczości - tylko w razie rozpatrywania wniosków przedsiębiorstw przemysłu terenowego, spółdzielczych i prywatnych.
3.
Opinia komisji powinna zawierać:
a)
orzeczenie o posiadaniu niezbędnych pomieszczeń i urządzeń zapewniających możność produkowania towarów wysokiej jakości,
b)
ocenę warunków technicznych i sanitarno-weterynaryjnych produkcji towarów spożywczych przeznaczonych na eksport,
c)
opinię o jakości aktualnie produkowanych towarów,
d)
wyszczególnienie grup towarowych (asortymentowych), które mogą być produkowane na eksport w danym zakładzie,
e)
maksymalną zdolność produkcyjną w poszczególnych grupach towarowych,
f)
umotywowany wniosek dotyczący nadania, cofnięcia bądź zawieszenia uprawnień do prowadzenia produkcji eksportowej.
4.
Wnioski komisji dotyczące nadania uprawnień muszą być akceptowane przez wszystkich członków komisji.
5.
Komisja przeprowadza lustrację zakładu w obecności przedstawicieli tego zakładu i jego jednostki nadrzędnej.
6.
Za udział w posiedzeniach komisji odbytych poza godzinami służbowymi przewodniczący oraz jej członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach przewidzianych w § 5 uchwały nr 38 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1954 r. w sprawie trybu powoływania komisji resortowych i wynagrodzenia za udział w posiedzeniach (Monitor Polski Nr A-30, poz. 442).
§  3.
1.
Wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia produkcji eksportowej zgłasza do Ministerstwa Żeglugi właściwa jednostka nadrzędna nad zainteresowanym zakładem (zjednoczenie, Centralny Związek Spółdzielczości Pracy, Zrzeszenie Przemysłu Prywatnego itp.).
2. 1)
Wniosek zakładów nie posiadających dotychczas uprawnień do prowadzenia produkcji eksportowej powinien zawierać:
a)
nazwę i adres zakładu,
b)
projektowany zakres produkcji eksportowej.
2)
Do wniosku, o którym mowa w pkt 1, powinny być załączone:
a)
opis stosowanej technologii wytwarzania produktów przeznaczonych na eksport lub określenie dokumentacji, według której ma być prowadzona produkcja,
b)
opinia wojewódzkiego lekarza weterynarii o przydatności zakładu do prowadzenia produkcji eksportowej,
c)
protokół wstępnej lustracji zakładu, przeprowadzonej przez jednostkę nadrzędną nad zakładem, stwierdzający istnienie warunków do prowadzenia produkcji na wysokim poziomie jakości; do protokołu powinien być załączony szkic sytuacyjny pomieszczeń z naniesionymi stanowiskami maszyn i urządzeń,
d)
w odniesieniu do zakładu nowo wybudowanego - zezwolenie właściwego inspektora sanitarnego na uruchomienie zakładu.
3.
Wniosek zakładów występujących o rozszerzenie uprawnień do prowadzenia produkcji eksportowej powinien zawierać dotychczasowy i projektowany zakres produkcji eksportowej. Do wniosku powinny być załączone aktualne dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. a), b), c).
4.
Do wniosku zakładów występujących o przywrócenia uprawnień do prowadzenia produkcji eksportowej powinny być załączone:
a)
protokół wstępnej lustracji zakładu przeprowadzonej przez jednostki nadrzędne nad zakładem, stwierdzający ustanie przyczyn, które uzasadniały utratę uprawnień,
b)
aktualne dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2 lit, a), b), c).
§  4.
1.
Zawieszanie uprawnień do prowadzenia produkcji eksportowej następuje w razie:
a)
rozpoczęcia przebudowy, kapitalnego remontu działu lub zakładu, naruszającej tok produkcji eksportowej,
b)
ustalenia nowych wymagań co do techniki lub technologii produkcji eksportowej, nie obowiązujących w momencie nadawania uprawnień i nie spełnionych w toku aktualnej produkcji zakładu,
c)
pogorszenia się warunków produkcji w porównaniu ze stwierdzonymi w czasie opiniowania wniosku o nadanie uprawnień.
2.
Do zgłoszenia wniosku o zawieszenie nadanych uprawnień do prowadzenia produkcji eksportowej uprawnione jest zainteresowane ministerstwo, którego przedstawiciel bierze udział w komisji.
3.
Do zgłoszenia wniosku o uchylenie zawieszenia uprawnień do prowadzenia produkcji eksportowej uprawnione jest ministerstwo określone w ust. 2 oraz jednostka określona w § 3 ust. 1.
§  5.
1.
Cofnięcie uprawnień do prowadzenia produkcji eksportowej następuje w razie:
a)
zawieszenia uprawnienia trwającego dłużej niż 6 miesięcy,
b)
nie prowadzenia produkcji eksportowej przez czas dłuższy niż 12 miesięcy,
c)
trwałego i poważnego pogorszenia się warunków bądź poziomu produkcji.
2.
Cofnięcie uprawnień następuje na podstawia opinii komisji zwołanej przez Ministra Żeglugi na wniosek jednego z ministerstw wymienionych w § 2 ust. 2.
3.
Przywrócenie cofniętych uprawnień może nastąpić w wyniku postępowania określonego w § 3 ust. 4.
§  6.
Zakłady prowadzące produkcję eksportową i nie posiadające uprawnień do prowadzenia produkcji w myśl niniejszego zarządzenia zobowiązane są do wszczęcia postępowania o uzyskanie tych uprawnień w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego zarządzenia.
§  7.
Zarządzenie nie dotyczy materiału zarybieniowego i ryb żywych przygotowywanych na eksport w gospodarstwach stawowych i jeziorowych.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.