Nadanie zakładom gospodarki komunalnej formy zakładów budżetowych.

Monitor Polski

M.P.1964.7.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 grudnia 1963 r.
w sprawie nadania zakładom gospodarki komunalnej formy zakładów budżetowych.

Na podstawie art. 11 ust. 4 i art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. Nr 28, poz. 164) zarządza się, co następuje:
W § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 1, poz. 3, z 1959 r. Nr 4, poz. 16, Nr 25, poz. 115, Nr 37, poz. 169, Nr 55, poz. 261, z 1960 r. Nr 12, poz. 204, Nr 52, poz. 249, Nr 58, poz. 275, Nr 69, poz. 323, z 1961 r. Nr 9, poz. 55, Nr 66, poz. 285, Nr 70, poz. 299, z 1962 r. Nr 86, poz. 406, Nr 89, poz. 417 oraz z 1963 r. Nr 4, poz. 17, Nr 57, poz. 287 i Nr 89, poz. 421) wprowadza się następujące zmiany:

w części "B w zakresie budżetów terenowych":

1)
dotychczasowy pkt 14 wojewódzkie warsztaty napraw i konserwacji sprzętu medycznego pod nazwą "Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego" oznacza się jako pkt 15,
2)
dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) zakłady gospodarki komunalnej".

1.
Zakładami budżetowymi, o których mowa w § 1 części B pkt 16 zarządzenia wymienionego w § 1, mogą być zakłady gospodarki komunalnej powoływane na podstawie §§ 2 i 3 uchwały nr 243 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1956 r. w sprawie organizacji organów prezydiów rad narodowych w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (Monitor Polski Nr 50, poz. 567), których wpływy własne stanowią 60% ogółu wydatków normowanych w rozumieniu przepisów o opracowaniu budżetu Państwa, nie mniej jednak niż 500.000 zł rocznie.
2.
Na terenie gromady, miasta lub osiedla może być powołany tylko jeden zakład gospodarki komunalnej, prowadzący gospodarkę finansową, w formie zakładu budżetowego, obejmujący całość zadań w zakresie gospodarki komunalnej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1964 r.