Monitor Polski

M.P.2018.749

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.9.2018

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. 

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych
1. dr hab. Piotr BEDNAREK
2. dr hab. Iwona Urszula BOGACKA
3. dr hab. Agnieszka Urszula MARCZAK
4. dr hab. Tomasz MIECZAN
5. dr hab. Witold Marcin WACHOWIAK

nauk chemicznych

6. dr hab. Sergiusz Mariusz LULIŃSKI

nauk ekonomicznych

7. dr hab. Danuta STAWASZ
8. dr hab. Ewa Wanda ZIEMBA

nauk humanistycznych

9. dr hab. Joanna JUREWICZ
10. dr hab. Roman KRZYWY
11. ks. dr hab. Jan Konstanty PIETRZYKOWSKI
12. dr hab. Małgorzata RADKIEWICZ

nauk leśnych

13. dr hab. Stanisław DROZDOWSKI

nauk matematycznych

14. dr Jacek Piotr GRACZYK
15. dr Jan ROSIŃSKI

nauk medycznych

16. dr hab. Monika Anna BIAŁECKA
17. dr hab. Ryszard Maria CZEPKO
18. dr hab. Wojciech Konrad KARCZ
19. dr hab. Marek Bazyli NIEDOSZYTKO
20. dr hab. Elżbieta PAC-KOŻUCHOWSKA
21. dr hab. Piotr Ireneusz ROSZKOWSKI
22. dr hab. Agata Barbara STANEK
23. dr hab. Anna Krystyna ZALEWSKA

nauk o Ziemi

24. dr hab. Anna Justyna WYSOCKA
25. dr hab. Zbigniew Józef ZWOLIŃSKI

nauk prawnych

26. dr hab. Zbigniew KWIATKOWSK

nauk rolniczych

27. dr hab. Piotr BARANOWSKI
28. dr hab. Wiktoria SOBCZYK

nauk społecznych

29. dr hab. Krystyna Ewa GOMÓŁKA
30. dr hab. Elżbieta TRAFIAŁEK

nauk technicznych

31. dr hab. Jacek FILIPECKI
32. dr hab. Ewa Małgorzata KARWOWSKA
33. dr hab. Paweł ŁUKOWSKI
34. dr hab. Jakub MARCINOWSKI

nauk teologicznych

35. dr hab. Krzysztof Paweł LEŚNIEWSKI

II. 

TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych
36. dr hab. Piotr Wojciech WOJTASIK

sztuk plastycznych

37. dr hab. Anna Teresa KRÓLIKIEWICZ
38. dr hab. Katarzyna PODGÓRSKA-GLONTI