Monitor Polski

M.P.2017.976

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 października 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 września 2017 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.6.2017

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

1. dr hab. Iwona Małgorzata MORKUNAS

nauk chemicznych

2. dr hab. Tomasz Maciej BOROWSKI

3. dr hab. Anna Eugenia KOZIOŁ

4. dr hab. Marek SZKLARCZYK

nauk fizycznych

5. dr hab. Danuta Teresa KRUK

6. dr hab. Maciej Wiesław SYPEK

nauk humanistycznych

7. dr hab. Monika KOSTERA

8. dr hab. Dorota SKOTARCZAK

nauk medycznych

9. dr hab. Wojciech Marek BŁOGOWSKI

10. dr hab. Iwona BOJAR

11. dr hab. Krzysztof Józef CENDROWSKI

12. dr hab. Grzegorz Tadeusz DWORACKI

13. dr hab. Wacław Bernard KUCZMIK

14. dr hab. Anna Krystyna LIBEREK

15. dr hab. Krzysztof ŁABUZEK

16. dr hab. Zofia Anna MICHALEWSKA

17. dr hab. Joanna Gabriela MIKA

18. dr hab. Małgorzata RADWAN-OCZKO

19. dr hab. Radosław Wojciech ŚPIEWAK

20. dr hab. Jacek Jan TRELIŃSKI

nauk o Ziemi

21. dr hab. Marek Przemysław WENDORFF

nauk rolniczych

22. dr hab. Magdalena FRĄC

nauk społecznych

23. dr hab. Grażyna Teresa FIRLIT-FESNAK

24. dr hab. Marek Marian KUCIA

nauk technicznych

25. dr hab. Bogusław Antoni CYGANEK

26. dr hab. Dominik Jacek DOROSZ

27. dr hab. Witold Bolesław GULBIŃSKI

28. dr hab. Tomasz Leszek KOZŁOWSKI

29. dr hab. Marek LEFIK

30. dr hab. Jolanta Maria MARCINIAK-KOWALSKA

31. dr hab. Monika Ewelina ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

32. dr hab. Mariusz Jerzy DEREWECKI

sztuk plastycznych

33. dr hab. Wiktor Gabriel GUTT

34. dr hab. Andrzej TOBIS