Monitor Polski

M.P.2017.201

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 115.1.2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 stycznia 2017 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311) nadaję niżej wymienionym osobom:
TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk ekonomicznych

1. dr hab. Stanisław Roman BRZEZIŃSKI

2. dr hab. Krystyna KRZYŻANOWSKA

3. dr hab. Krzysztof Julian MALAGA

4. dr hab. Maciej Paweł SZYMCZAK

nauk farmaceutycznych

5. dr hab. Agnieszka Beata PIWOWAR

nauk medycznych

6. dr hab. Agnieszka DOBROWOLSKA

7. dr hab. Piotr GAŁECKI

8. dr hab. Jerzy Jacek JAKUBOWICZ

9. dr hab. Krystyna MITOSEK-SZEWCZYK

10. dr hab. Krzysztof PAWLACZYK

11. dr hab. Roman Jerzy PFITZNER

12. dr hab. Paweł Juliusz PIĄTKIEWICZ

13. dr hab. Mirosława Jadwiga PIETRUCZUK

14. dr hab. Zbigniew RYBAK

15. dr Jerzy Paweł SZAFLARSKI

16. dr hab. Beata Daria ZIELNIK-JURKIEWICZ

nauk o kulturze fizycznej

17. dr hab. Grzegorz Piotr JURAS

nauk rolniczych

18. dr hab. Czesław PUCHALSKI

nauk weterynaryjnych

19. dr hab. Marcin Bartłomiej ARCISZEWSKI