Monitor Polski

M.P.2017.40

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 115.11.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311) nadaję niżej wymienionym osobom:
I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

1. dr hab. Artur KRĘŻEL

nauk humanistycznych

2. dr hab. Zofia Irena CHECHLIŃSKA

3. dr hab. Małgorzata Zofia DĄBROWSKA

4. dr hab. Nikołaj IWANOW

5. dr hab. Adam Wojciech KAŹMIERCZYK

nauk medycznych

6. dr hab. Jan Jerzy JARACZ

7. dr hab. Mariusz Tomasz KLENCKI

8. dr hab. Piotr Antoni KOŁODZIEJCZYK

9. dr hab. Wojciech LISIK

10. dr hab. Kazimierz Józef PITYŃSKI

11. dr hab. Maria SZCZEPAŃSKA

12. dr hab. Tomasz Sergiusz SZYDEŁKO

13. dr hab. Elżbieta Anna TRAFNY

14. dr hab. Agnieszka Henryka WIERZBOWSKA

nauk o zdrowiu

15. dr hab. Ewa Helena MOJS

nauk społecznych

16. dr hab. Jacek Krzysztof CZAPUTOWICZ

nauk technicznych

17. dr hab. Adam Tomasz JÓŹWIK

18. dr hab. Danuta LEŚNIEWSKA

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

19. dr hab. Janusz SKOWRON