Monitor Polski

M.P.2017.27

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 115.13.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311) nadaję niżej wymienionym osobom:
TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk medycznych

1. dr hab. Marian GRYBOŚ

2. dr hab. Grażyna OLCHOWIK

3. dr hab. Dariusz Czesław SAMULAK

nauk prawnych

4. dr hab. Irena Maria RZEPLIŃSKA