Monitor Polski

M.P.2016.1136

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 115.10.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311) nadaję niżej wymienionym osobom:
TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA

nauk medycznych

1. dr hab. Piotr Janusz POTEMSKI

nauk społecznych

2. dr hab. Franciszek MROCZKO

3. dr hab. Krzysztof ZUBA

nauk technicznych

4. dr hab. Józef FRĄŚ

nauk teologicznych

5. ks. dr hab. Ireneusz Andrzej CELARY