Monitor Polski

M.P.2016.925

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 września 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 115.7.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 sierpnia 2016 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311) nadaję niżej wymienionym osobom:
I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk chemicznych

1. dr hab. Barbara Maria TRZEBICKA

nauk fizycznych

2. dr hab. Maria Jadwiga GAZDA
3. dr hab. Marek NOWICKI

nauk humanistycznych

4. dr hab. Zofia BUDREWICZ
5. dr hab. Andrzej HEJMEJ
6. dr hab. Arkadiusz Stanisław MARCINIAK

nauk matematycznych

7. dr hab. Tomasz Kazimierz BRZEZIŃSKI

nauk medycznych

8. dr hab. Elżbieta Katarzyna BIERNACKA
9. dr hab. Beata Dorota DEJAK
10. dr hab. Mirosław Tomasz KOWALSKI
11. dr Elżbieta Maria SUŁKOWSKA

nauk technicznych

12. dr hab. Marek Marian KOWICKI
13. dr hab. Katarzyna MAJEWSKA-NOWAK

nauk teologicznych

14. ks. dr hab. Witold Jan KAWECKI

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk plastycznych

15. dr hab. Elżbieta BASIUL