Monitor Polski

M.P.2016.730

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 115.6.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882) nadaję niżej wymienionym osobom:
I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

1. dr hab. Grzegorz Marek WILCZYŃSKI

nauk chemicznych

2. dr hab. Szczepan Janusz ZAPOTOCZNY

nauk ekonomicznych

3. dr hab. Tadeusz Lesław DUDYCZ
4. dr hab. Aleksander NOWORÓL

nauk fizycznych

5. dr hab. Adam Jakub ВARCZ
6. dr hab. Detlef HOMMEL
7. dr hab. Bogumił Bolesław Juliusz LINDE

nauk humanistycznych

8. dr hab. Roman DROZD
9. dr hab. Stanisław Antoni JACZYŃSKI
10. dr hab. Zygmunt MATUSZAK
11. dr hab. Dorota Katarzyna URBANEK

nauk medycznych

12. dr hab. Andrzej GRZEGORZEWSKI
13. dr hab. Piotr JANKOWSKI
14. dr hab. Jacek Bronisław KOWALCZEWSKI
15. dr hab. Romuald Stanisław LANGO
16. dr hab. Jarosław Stanisław MARKOWSKI
17. dr hab. Tomasz Piotr OCHĘDALSKI
18. dr hab. Bronisława PIETRZAK
19. dr hab. Filip RYBAKOWSKI
20. dr hab. Dorota Anna SANDS
21. dr hab. Łukasz Mikołaj ŚWIĘCICKI

nauk prawnych

22. ks. dr hab. Florian Jan LEMPA
23. dr hab. Grażyna Barbara SZCZYGIEŁ

nauk rolniczych

24. dr hab. Hanna BANDURSKA
25. dr hab. Artur ZDUNEK

nauk technicznych

26. dr hab. Stanisław JEMIOŁO
27. dr hab. Valery SALAUYOU
28. dr hab. Larysa TITARENKO
29. dr hab. Barbara Alina TORA

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk plastycznych

30. dr hab. Jadwiga Janina OKRASSA
31. dr hab. Leszek Zbigniew ŻEBROWSKI