Monitor Polski

M.P.2016.504

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 115.3.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1767) nadaję niżej wymienionym osobom:
I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

1. dr hab. Agnieszka Monika SZALEWSKA-PAŁASZ

nauk chemicznych

2. dr Bartosz Andrzej GRZYBOWSKI
3. dr hab. Małgorzata Iwona SZYNKOWSKA

nauk ekonomicznych

4. dr hab. Jacek MIROŃSKI

nauk farmaceutycznych

5. dr hab. Jarosław Jerzy SŁAWIŃSKI

nauk humanistycznych

6. dr hab. Bogdan BURDZIEJ
7. dr hab. Dariusz Stanisław CZAJA
8. dr hab. Ewa Małgorzata DUВAS-URWANOWICZ
9. dr hab. Bogusław GÓRKA
10. dr hab. Józef Hubert GRABAREK
11. dr hab. Dariusz ŁUKASIEWICZ
12. dr hab. Beata MOŻEJKO
13. dr hab. Stanisław ROSIEK

nauk medycznych

14. dr hab. Elżbieta Maria ADAMKIEWICZ-DROŻYŃSKA
15. dr hab. Katarzyna Zofia BIEGANOWSKA
16. dr hab. Małgorzata JANAS-KOZIK
17. dr hab. Katarzyna Marta KOTULSKA-JÓŹWIAK
18. dr hab. Anna Katarzyna MACHALIŃSKA

nauk prawnych

19. dr hab. Kazimierz STRZYCZKOWSKI
20. dr hab. Ewa Małgorzata ROTT-PIETRZYK

nauk społecznych

21. dr hab. Barbara FATYGA
22. dr hab. Anna Maria RECZYŃSKA

nauk technicznych

23. dr hab. Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
24. dr Wojciech Zbigniew MISIOŁEK
25. dr hab. Janusz Marek SMULKO
26. dr hab. Michał WASILCZUK

nauk teologicznych

27. ks. dr hab. Bogdan Stanisław CZYŻEWSKI

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

28. dr hab. Marcin Jerzy WAWRUK

sztuk plastycznych

29. dr hab. Grzegorz Adam BEDNARSKI