Monitor Polski

M.P.2016.68

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 stycznia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.15.2015

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1767) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

1. dr hab. Wiesław BABIK
2. dr hab. Jarosław Piotr CZYŻ
3. dr hab. Agnieszka DOBRZYŃ
4. dr hab. Mariusz Roman WIĘCKOWSKI

nauk chemicznych

5. dr hab. Maria Aleksandra ŁABANOWSKA

nauk ekonomicznych

6. dr hab. Maria LISSOWSKA
7. dr hab. Aleksander PANASIUK
8. dr hab. Janusz Jerzy TOMIDAJEWICZ

nauk fizycznych

9. dr hab. Ireneusz Krzysztof GRABOWSKI
10. dr hab. Sławomir Wawrzyn MIELCAREK

nauk humanistycznych

11. dr hab. Barbara Stanisława BOGOŁĘBSKA
12. dr hab. Wojciech GORCZYCA
13. dr hab. Barbara Anna GUTKOWSKA
14. dr hab. Dorota HECK
15. dr hab. Marek Włodzimierz OSTROWSKI
16. dr hab. Jan Teofil PROSTKO-PROSTYŃSKI
17. dr hab. Wanda Krystyna ROMAN
18. dr hab. Jacek Aleksander RZESZOTNIK
19. dr hab. Wiesław Franciszek RZOŃCA
20. dr hab. Nicholas Victor SEKUNDA
21. dr hab. Grażyna Bożena TOMASZEWSKA
22. dr hab. Marian WNUK

nauk matematycznych

23. dr hab. Mirosław Bogdan BARAN

nauk medycznych

24. dr hab. Andrzej CIESZANOWSKI
25. dr hab. Włodzimierz Wacław GUT
26. dr hab. Barbara Stefania KAMIŃSKA
27. dr hab. Jan KOCHANOWSKI
28. dr hab. Piotr Stanisław ŁADZIŃSKI
29. dr hab. Anna MARKOWSKA
30. dr hab. Krzysztof Franciszek MORAWSKI
31. dr hab. Małgorzata Barbara PYDA
32. dr hab. Anna SURDACKA
33. dr hab. Joanna Katarzyna ZARZECKA
34. dr hab. Bogna Aldona ZIARKIEWICZ-WRÓBLEWSKA

nauk o Ziemi

35. dr hab. Stanisław Wojciech CZAJA nauk prawnych
36. dr hab. Witold Stanisław KULESZA
37. dr hab. Barbara Ewa MIKOŁAJCZYK
38. dr hab. Anna ŁABNO
39. dr hab. Łukasz POHL
40. dr hab. Jerzy STELMASIAK

nauk społecznych

41. dr hab. Janina FRAS
42. dr hab. Jacek KNOPEK
43. dr hab. Jolanta Maria SUPIŃSKA-MODZELEWSKA
44. dr hab. Jolanta SZEMPRUCH

nauk technicznych

45. dr hab. Adam Wiktor BARYLSKI
46. dr hab. Jarosław Piotr FIGWER
47. dr hab. Renata KALICKA
48. dr hab. Ryszard KUTYŁOWSKI
49. dr hab. Jerzy Zbigniew PIOTROWSKI
50. dr hab. Aleksander Ryszard PIWEK
51. dr hab. Halina Feliksa PODSIADŁO
52. dr hab. Joanna Katarzyna POLAŃSKA
53. dr hab. Jan Marian RABIEJ
54. dr hab. Adam SZELĄG
55. dr hab. Teodora Małgorzata Kazimiera TRACZEWSKA
56. dr hab. Chi TRAN
57. dr hab. Ewa Agnieszka ZALEWSKA

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

58. dr hab. Zbigniew PŁUŻEK

sztuk plastycznych

59. dr hab. Teresa ŻEBROWSKA