Monitor Polski

M.P.2015.791

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.12.2015

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk ekonomicznych

1. dr hab. Kazimierz Mieczysław ORTYŃSKI
2. dr hab. Irena OZIMEK

nauk fizycznych

3. dr hab. Marek Stefan KOZIELSKI

nauk medycznych

4. dr hab. Andrzej MACIEJCZAK
5. dr hab. Dariusz Stanisław SZURLEJ

nauk o Ziemi

6. dr hab. Krzysztof Ireneusz MIGAŁA

nauk technicznych

7. dr hab. Piotr Stanisław BAŁA
8. dr hab. Wojciech Jerzy GILEWSKI
9. dr hab. Antoni Wojciech JOHN
10. dr hab. Jan JURGA
11. dr hab. Czesław KUNDERA
12. dr hab. Krzysztof Piotr MARASEK