Monitor Polski

M.P.2015.299

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 kwietnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.4.2015

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Aneta KOCEVA-CHYŁA

dr hab. Krzysztof Dariusz SZOSTEK

nauk ekonomicznych

dr hab. Małgorzata Teresa DUCZKOWSKA-PIASECKA

nauk medycznych

dr hab. Agnieszka Justyna GMITROWICZ

nauk o kulturze fizycznej

dr hab. Tomasz JUREK

nauk rolniczych

dr hab. Dorota Stanisława JADCZAK

nauk technicznych

dr hab. Zbigniew Tadeusz HANZELKA

dr hab. Andrzej Stanisław JAROSIŃSKI

dr hab. Marek Tomasz PIEKARCZYK

dr hab. Elżbieta PRZESMYCKA

dr hab. Krzysztof Jan STENCEL

nauk teologicznych

ks. dr hab. Norbert Jan WIDOK