Monitor Polski

M.P.2015.297

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 kwietnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 lutego 2015 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.2.2015

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249) nadaję niżej wymienionym osobom:

I.

 TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Jan GUTOWICZ

dr hab. Witold Aleksander MORA DE KORYTOWO KORYTOWSKI

dr hab. Mirosław Adam RATKIEWICZ

nauk chemicznych

dr hab. Piotr DOBRYSZYCKI

dr hab. Mikołaj Lech DONTEN

dr hab. Ewa Kazimiera SZAJDZIŃSKA-PIĘTEK

nauk ekonomicznych

dr hab. Małgorzata DOLIŃSKA

dr hab. Aleksandra GAWEŁ

dr hab. Beata Anna GLINKA

dr hab. Tadeusz Władysław KOWALSKI

dr hab. Grażyna Anna KRZYMINIEWSKA

dr hab. Janusz Adam KUDŁA

dr hab. Wanda PATRZAŁEK

dr hab. Małgorzata Maria SŁODOWA-HEŁPA

dr hab. Kazimierz Józef ZIELIŃSKI

nauk farmaceutycznych

dr hab. Mirosław Marian SZUTOWSKI

nauk fizycznych

dr hab. Marceli Jan KORALEWSKI

nauk humanistycznych

dr hab. Sławomir Jan BURYŁA

dr hab. Leszek GAWOR

dr hab. Mariola Antonina JARCZYK

dr hab. Adam KOSIDŁO

dr hab. Alina Maria KWIATKOWSKA

dr hab. Jadwiga Wiktoria ŁUKASZEWICZ

dr hab. Anna MICHOŃSKA-STADNIK

dr hab. Joanna Elżbieta ODROWĄŻ-SYPNIEWSKA

dr hab. Tomasz Jerzy PAWELEC

dr hab. Michał Ryszard POST

dr hab. Remigiusz Józef POŚPIECH

dr hab. Stanisław Mirosław ROSIK

dr hab. Aleksander SMOLIŃSKI

dr hab. Antonina Magdalena ŚNIADECKA-KOTARSKA

nauk matematycznych

dr hab. Franz-Viktor KUHLMANN

dr hab. Jacek Krzysztof MIĘKISZ

nauk medycznych

dr hab. Tomasz BANASIEWICZ

dr hab. Rafał Szczepan BARANOWSKI

dr hab. Małgorzata CHALIMONIUK

dr hab. Andrzej DEPTAŁA

dr hab. Anna DUBANIEWICZ

dr hab. Tomasz Andrzej JARGIEŁŁO

dr hab. Krystian Arseniusz JAŻDŻEWSKI

dr hab. Krzysztof Wojciech KOWAL

dr hab. Zbigniew Kazimierz LEW-STAROWICZ

dr hab. Mirosław Marian MARKIEWICZ

dr hab. Beata Izabela PONIKOWSKA

dr hab. Krzysztof SZTANKE

nauk o kulturze fizycznej

dr hab. Jerzy NOWOCIEŃ

nauk o Ziemi

dr hab. Zbigniew Edward CZECHOWSKI

dr hab. Tomasz Władysław KOMORNICKI

dr hab. Ewa Maria ROO-ZIELIŃSKA

nauk prawnych

dr hab. Krzysztof AMIELAŃCZYK

dr hab. Grzegorz Piotr GOŹDZIEWICZ

dr hab. Piotr NICZYPORUK

dr hab. Stanisław PIEPRZNY

dr hab. Arkadiusz SOBCZYK

nauk rolniczych

dr hab. Maciej Tadeusz KUBOŃ

nauk społecznych

dr hab. Hanna Wanda BRYCZ

dr hab. Piotr Jan FRANCUZ

dr hab. Leszek Ryszard GOŁDYKA

dr hab. Krzysztof KUBIAK

dr hab. Tomasz Stanisław MAJEWSKI

dr hab. Bernard Franciszek WIŚNIEWSKI

nauk technicznych

dr hab. Piotr Paweł BORKOWSKI

dr hab. Mirosław CHOLEWA

dr hab. Małgorzata Jolanta CHOROWSKA

dr hab. Włodzimierz Jan DUDZIŃSKI

dr hab. Mariusz Józef FIGURSKI

dr hab. Ryszard Józef HEJMANOWSKI

dr hab. Jacek Władysław KACZMAR

dr hab. Krzysztof Jerzy KOMĘZA

dr hab. Elżbieta Anna KRASICKA-CYDZIK

dr hab. Jerzy LITNIEWSKI

dr hab. Ewa Janina SKUBALSKA-RAFAJŁOWICZ

dr hab. Roman STANIEK

dr hab. Jerzy Walerian WICIAK

dr hab. Michał Adam WIECZOROWSKI

dr hab. Eugeniusz ZIENIUK

nauk teologicznych

ks. dr hab. Adam Franciszek Piotr PRZYBECKI

II.

 TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

Anna Maria NOWAK

Roland ORLIK

dr hab. Tadeusz PSZONKA

Jerzy Krzysztof STERCZYŃSKI

sztuk plastycznych

dr hab. Maciej Jacek ĆWIEK

Stanisław Bernard GNACEK

Waldemar Kazimierz GRACZYK

dr hab. Andrzej Krzysztof MARKIEWICZ

Piotr Robert STACHLEWSKI

Wojciech Paweł ZAMIARA

sztuk teatralnych

dr hab. Wojciech Józef KOŚCIELNIAK