Monitor Polski

M.P.2015.229

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lutego 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115-1-2015

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852) nadaję niżej wymienionym osobom

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk ekonomicznych

dr hab. Andrzej Stanisław CHODYŃSKI

dr hab. Marcin SIKORSKI

nauk farmaceutycznych

dr hab. Zbigniew BELA

nauk fizycznych

dr hab. Kazimierz FABISIAK

nauk humanistycznych

dr hab. Hanna Stanisława KONOPKA

nauk medycznych

dr hab. Grzegorz Gerard GIELERAK

dr hab. Monika PROCHOREC-SOBIESZEK

dr hab. Maciej Tomasz SŁODKOWSKI

nauk rolniczych

dr hab. Teresa Filomena BANASZKIEWICZ

dr hab. Bogusław MICHALEC

dr hab. Elżbieta Zofia PLĄSKOWSKA

nauk społecznych

dr hab. Katarzyna SOBOLEWSKA-MYŚLIK

nauk technicznych

dr hab. Andrzej KOLASA

dr hab. Hanna Maria MICHALAK

dr hab. Cezary ORŁOWSKI

dr hab. Tadeusz PACYNIAK

dr hab. Zdzisław Mikołaj STELMASIAK

dr hab. Leon Aleksander SWĘDROWSKI

dr hab. Bogumił Antoni WRANA