Nadanie tytułu profesora.

Monitor Polski

M.P.2014.12

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 stycznia 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115-17-13

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Barbara Teresa KLAJNERT-MACULEWICZ

nauk ekonomicznych

dr hab. Adam GLAPIŃSKI

nauk fizycznych

dr hab. Władysław BORGIEŁ

nauk humanistycznych

dr hab. Jadwiga WANIAK