Monitor Polski

M.P.2011.99.1000

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 listopada 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 października 2011 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115-9-11

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) nadaję niżej wymienionym osobom

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk humanistycznych

dr hab. Jerzy KORNAŚ

dr hab. Kazimierz Wiktor MICHALEWSKI

nauk medycznych

dr hab. Bogusław CZERNY

nauk rolniczych

dr hab. Felicyta Maria WALCZAK

nauk teologicznych

ks. dr hab. Kazimierz Zygmunt MISIASZEK